College kwam met motie Nieuwste reddingsboot onderscheiden JANSJE BAART EERSTE BOOT VAN HET JAAR Hinnematte organiseerde rommelmarkt in Woudsend I i IJLST snekerWkoerier l i en van Deken verkopers zijn weer aktief de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan I gjm Orgelconcert van Jan Bonefaas in Bolsward Wegens meineed jaar geëist tegen Johan M. 'Ilsllffllli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIW HlllflIl^llllEIIIBIIBlilllllM i SNEEKER NIEUWSBLA BM&. m. jh Het plan het Zouw in Ijlst gaat door. Daartoe besloten de raadsleden vrijdagavond unaniem. Zonder uitzondering toon de iedereen zich enthousiast. De heer J. Zijsling (PvdA) zal dat wel op het nodige kommentaar uit de kring van zijn socia listische partijgenoten komen te staan, want de afdeling Ijlst van de Partij van de Arbeid had een bezwaarschrift tegen het jongste bestemmingsplan van de gemeente ingediend. Hij zat daar echter niet zo over in, want, zo motiveerde hij zijn instem ming: hij behandelde het voorstel als raadslid van Ijlst in de mening dat uitbreiding noodzakelijk is. Hij meende te spieken in de geest van vele echte IJlsters. Het Sneek» Nieuwsblad K een gee.mblMwde uitgave va. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NEUWSBUD de De heer Rijpma bleef echter bij zijn Hllfcl! Burgemeester Mumsen motie van college v....; .x. IJLSTER RAADSLEDEN WENSEN KINDERSTRAND IN PLAN ZOUW Wethouder H. A. Scholten overhandigt in zijn functie van voorzitter van Sneek Promotion de oorkonde en de wimpel aan de heer J. F. Dudok van Heel, voor zitter van de Koninklijke Noord- en Zuid- Hollandse Reddings Maatschappij. Op de achtergrond de Jansje Baart die uitge roepen werd tot schip van het jaar. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags echter achter het idee Wassenaar geschraagd, zich bij de toezegging van maar aan. be de een de kan MAANDAG 12 AUGUSTUS 1974 128ste JAARGANG No. 64 STIJGING STILLE REDDERS De heer Scholten overhandigde de wal boven de 50.000 zal stij- p haakte de heer Dudok in zijn dankwoord in. Hij door Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o de heer sloot C -xyx-?----v y Men heeft de kandidaat gevonden binnen de rijen van de KNZHRM. De maatschappij bestaart 150 jaar en is ook aktief bij de waterspor ters betrokken, vooral sinds de Zui derzee werd afgesloten en het daar door gevormde Usselmeer meer en meer bij soms onervaren -waterspor ters in trek komt. Er was eigenlijk maar één schip dat met ere wimpel in de Sneker kleuren dragen, en dat is Jansje Baart. de wimpel en de oorkonde a>an de voor zitter van de KNZHRM de wens uit sprekend dat het aantal stille redders aan gen. Daarop van Heel i hoopte dat door de publiciteit rond deze gebeurtenis er een aantal nieuwe contribuanten bij zal komen. Hij ver telde zeer verheugd te zijn over dit initiatief, vooral omdat het geboren is in een plaats die zo nauw betrokken is bij de watersport. Om twee redenen was hij blij met de onderscheiding. Ten eerste omdat de Jansje Baart het „slachtoffer” is geworden. Het is het nieuwste schip van de maatschappij en kwam tot stand door een gift van een heel lieve geefster. „Het schip voldoet aan alles waar een vlet op de Zuiderzee moet voldoen”. Deze twee redenen was de al genoemde publici teit. De heer Dudok van Heel merkte op dat er steeds meer zeilers door zijn mensen moeten worden geholpen. „Wij zijn er voor mensen uit de nood te helpen, maar wij stellen het ook op prijs als anderen ons dat mogelijk maken.” Om die reden was het Fries reddingsbootcomité tijdens de Sneek week gestart met een actie onder de Watersporters, In de serie zomeravond-orgelconcer- ten die in de Martinikerk te Bolsward plaats vinden wordt op dinsdag 20 au gustus a.s. weer een concert gegeven. Dan zal de organist van de Grote Kerk te Gorinchetn Jan Bonefaas het Hinsch-orgel bespelen. Het programma dat door hem zal wor den uitgevoerd luidt: Koraal voorspel, Healy Willan; Toccata, Adagio en Fu ga, J. S. Bach; Koraalvoorspel „Liéb- Ster Jesu wir sind hier”, J. S. Bach; Choral II, C. Franck; Allegro uit symph. VI, C, M. Widor; Scherzo, R. Schumann; Toccata en Fuga, Max Re ger. Jan Bonefaas besluit zijn concert als gewoonlijk, met een improvisatie. Aatwang 20.00 uur. Na het officiële gedeelte bracht een gedeelte van de genodigden, onder wie de burgemeester van Lemsteriand, de heer F. Faber, een bezoek aan de Jansje Baart, die lag afgemeerd bij de Waterpoort. Men mocht het schip bekijken. Later werd nog een vaar tochtje met de reddingsboot gemaakt. f SNEEKER NIEUWSBLAD Zaterdagmiddag werd in Woudsend in het dorpshuis „De Driuwpölle” een rommelmarkt gehouden, georga niseerd door de jeugdvereniging de Hinnematte. De opbrengst van de markt is voor de helft bestemd voor de Hinnematte zelf, de andere helft gaat naar het Fryske Gea. Leider Folly de Vries kon om een uur of vijf ’s middags al verheugd meedelen dat zo’n achthonderd kopers en kijkers tezamen ongeveer duizend gulden hadden besteed. Geen wonder overigens. De Amsterdamse vlooienmarkt kon jaloers zijn op de inhoud van het Woudsender dorpshuis die varieerde van plastic po’s, boeken, lampekapjes en vogelkooien tot affiches, stukken vloerbedekking, allerlei huishoudelijke artikelen en meubels. De spullen die overbleven nadat de dorpelingen en de toeristen er enthousiast in omgegraaid hadden, werden s avonds bij opbod verkocht. (Foto Studio Ger Dijs). De heer G. Geertsma mocht iets vertellen over zijn organisatie Stand- By, die tijdens zeilwedstrijden op het Sneekermeer altijd paraat is om in nood verkerende zeilers bij te sprin gen. Wij hebben een grote overeen komst, zo vergeleek de heer Geert sma belde organisaties, „voor de KNZHRM zowel als de Stand-By is het hobby en idealisme”. De heer Dudok van Heel ontdekte in de speech van de heer Geertsma nog een overeenkomst. 150 jaar geleden was de kas van de maatschappij ook leeg, men stond er in dezelfde geest voor als Stand By nu. Met algemene stemmen werd mej. A. Smit uit Blesdijke benoemd tot onder wijzeres aan de openbare school. De Ijlster raadsleden toonden zich erg in genomen met de nieuwe juf, vooral ook omdat zij de moeite had genomen personlijk kennis te komen maken. Een aantal leden van de raad stak de loftrompet over haar. Het voorstel van burgemeester en wethouders klakkeloos aainnemen, wil de de heer R, Rijpma echter met. De Vrije Kiezer was tevreden over de opzet, maar hij Wilde dart er een strandje bij komt voor die kinderen, een idee dat gelanceerd wias dloor S. Wassenaar (iCHU). De heer Rijpma wilde hert meteen maar in het plan op laten nemen, maar daar voelde burgemeester H. W. F. Mumsen nielt veel voor. Naar zijn mening, en daar Viel wethouder J. J. de Vries (AR) hem in bij, diende eerslt de financiële en de grondtechnische gevolgen onder zocht te worden. aan een burge- motie De politie van Sneek wil graag een ieder waarschuwen voor de dekenver kopers die weer akitief zijn. De „ver kopers” bellen aan bij iemand en ver tellen hem dan doorgaans dat hij een deken heeft gewonnen in een loterij. Die loterij zou zijn uitgeschreven door één of ander jubilerend bejaardente huis of iets dengelijks, en daarom zou de „gelukkige” alleen maar de wol hoeven te betalen. Op deze manier probeerden zij hun dekens in de maag van nietsvermoedende mensen te split sen. Tevens wagen zij een begerig oogje aan het antiek dat eventueel aanwezig is. Ze bezoeken daarom veel bejaarden.. voorstel en om uit de impasse te ko men en een eind te maken vrij oeverloos debat besloot meester Mumsen maar een motie te laiten indienen, met de strekking dat het college toezgde de zaak te on derzoeken. Een wat vreemde gang van zaken. Alle raadsleden waren het ëens met de motie. Met steun van zijn PvdA-buurman Zijsling wou hij er een voorstel van maken ,niet omdat hij de toezegging van burgemeester en wethouders de zaak te laten onderzoeken niet ver trouwde, maar omdat het naar zijn mening niet op de lange baan moest worden geschoven. Burgemeester Mumsen raadde hem dit echter af. De meerderheid van de raad had zich De subsidie voor de restauratie van de woning Eegracht, 10.876,werd eveneens zonder hoofdelijke stemming toegekend. Zoals verwacht werd be stond er geen bezwaar tegen de ge loofsbrieven van de nieuwe raadsleden. Dit kon de heer Zijsling, na onder zoek van de papieren meedelen. Het geplande afscheid van de heren C. Frankena, P. Grondsma en J. Zijsling werd uiitgesteld tot de vergadering eitnd deze maand. Tegen de dertigjarige Hagenaar Johan M. is vrijdag bij het gerchtshof in Arnhem door de procureur-generaal twaalf maanden gevangenisstraf met aftrek geëist. Johan M. stond in ho ger beroep terecht, omdat hij voor het Hof meineed zou hebben gepleegd in de zaak tegen Anton B„ dumphan- delaar in Sneek. Johan M. had des tijds verklaard te hebben geschaakt met Anton B. op de avond van de inbraak in hert startionspostkantoor in Arnhem, waarbij bijna een miljoen werd gestolen en waarvoor Anton B. veroordeeld is tot vier en een half jaar gevangenisstraf. Over twee we ken doet het Hof uitspraak in de zaak M. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150^3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling} Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij köntrakt lagere mm-prijs Het is de eerste maal dat een derge lijke onderscheiding wordt toegekend, aldus de heer Schollen. Sneek-promo tion heeft lang zitten dubben aan wel ke maatstaven het te onderscheiden schip moet voldoen. Is hert de boot die de meeste prijzen wint in een sei zoen, waarbij je voor de moeilijkheid komt te staan welke klasse gekozen moet worden, een Skütsje, een regen boog of een flirts? Of moet het een boot zijn die een bijzonder prestatie heeft geleverd, zoals de Norseman die vorig jaar een aantal Snekers in nauwdheid heeft gebracht op Noordzee; of de Second Life die tocht om de wereld maakte? Mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje (AR) had de raad opgescheept met een zeilitechnische kwestie. Zij pleitte ervoor dat een stuk grond vrij zou worden gelaten waar zei lers bij een ongunstige wind het zeil konden hijsen, zonder dat een boze eigenaar zou toestormen om het schip in kwestie los te gooien. OOk vroeg zij het college er op toe te zien dart de diepte van hert recrea- tiemeer voldoende is om te kunnen varen. De raadsleden waren het door de bank genomen ermee eens dat er geen groots recreatieproject komt. Het feit dat de veertig bungalows voor perma nente bewoning bestemd zijn, stemde 'tot tevredenheid. Wel werd hert colle ge verzocht bij de nieuwe inwoners te bevorderen dat bij de Ulster mid denstand de inkopen worden gedaan. De bezwaarschriften werden als gevolg van de acceptatie van het bestem mingsplan ongegrond verklaard. De totale discussie over deze materie nam een uur in beslag. De Jansje Baart, de reddingsboot van de KNZHRM, gestationeerd in Lem mer, is sinds vrijdag de eerste Boot van het Jaar. De schriftelijke verkla ring (een oorkonde) en een getekende wimpel (de echte is nog niet klaar) werden door wethouder H- A. Scholten van Sneek, in zijn functie als voor zitter van de stichting Sneek Promotion, overhandigd aan de heer J. F. Dudok van Heel, voorzitter van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddings Maatschappij. Dat gebeurde allemaal in de grote raadszaal van het gemeentehuis.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1