Als de raad akkoord gaat: Comité Milieuzorg Sneek verandert in ’n Milieuraad IJLST snekerWkoerier 1 few! Bruiloftsgangers belanden in het St. Antonius Ziekenhuis B. en w. Sneek willen krediet voor baggeren geul spoordok de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van KSBSBÜ.- NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD e> de f Nog deze maand zal er een be gin worden gemaakt met de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Algem. Tech nische School Sneek en Om streken. Momenteel worden de leraren en leerlingen nog ge huisvest in de ruimten tussen de Schoolstraat en Klooster straat, maar als alles naar wens verloopt dan zal over zo’n anderhalf jaar de verhui zing een feit zijn. |tS|il f SNEEKER NIEUWSBLAD Jong, zijn vrouw, Jarich van der meester zit mevr. Van der Veen. II NIEUWBOUW TECHNISCHE SCHOOL GROTE VERBETERING ONDERWIJS I Zie ook pagina 17. (Foto Studio Ger Dijs). Het verkeer door Woudsend wordt in verband met de werkzaam heden aan de nieuw te bouwen brug omgeleid via een noodbrug met houten draagvlak. Dit is sinds maandag acht uur het geval. Het zware verkeer moet omrijden via Balk. Het „lichte” verkeer, zoals personenauto’s en fietsen, worden overigens niet sneller verwerkt, want verkeerslichten dienen om de hele zaak door de kleine en smalle straatjes zonder al te veel oponthoud te leiden. Meer over de bruggen die vroeger in Woudsend hebben gelegen elders in dit nummer. (foto Studio Ger Dijs) Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1974 129ste JAARGANG No. 65 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o het men Dinsdagmorgen om kwart over negen' deed zich een ernstig verkeersongeval voor op de provinciale weg van Kou- dum naar Balk- Bij de kruising met de weg Oudega-Hemetam, verleende de uit de richting Oudega komende 23-jarige mvrouw A. E. K. uit Im- sum geen voorrang aan de vanuit Kou- dum in de richting Balk lijdende 63- jarige heer J. T. Zijlstra uit Balk. Het gevolg was een botsing. De mede- inzittenden van de Daf van de heer Zijlstra, de 73-jarige heer B. Smit en zijn huishoudster. J de Haan werden Burgemeester en wethouders staan po sitief tegenover dergelijke verlangens van heit comité. Een Milieuraad kan namelijk als een adviesorgaan funge ren en daarnaast bepaalde aktiviteiten op het terrein van de milieuzorg ont plooien- Bij hun beraad over de vorm- Veen, Flip Soolsma en zijn vrouw. Achter de hand van de burge- Het college meent, dat het aanbeve ling verdient de Milieuraad zelf een voorzitter uit hun midden te laten kie zen. Wel verdient het in het belang van een goede communicatie met het dagelijks bestuur van de gemeente aanbeveling één lid van de nieuw te vormen bijzondere raad door het col lege en uit hun midden aan te wijzen. Het meest in het oog springt de theo- rievleugel. Het is de enige hoogbouw in het complex. Onder de drie etages met vier theorielokalen en twee teken- zalen, bevindt zich de fietsenberging voor de leerlingen. Het dichtst bij Rijksweg 43 (het ge heel is geprojecteerd tussen de nieu we rondweg en de Manege) ligt het gebouw voor de docenten Lichamelijke Opvoeding. Er is één gymlokaal van 21 bij 10,5 méter, met daarnaast kleedruimte met douches, toiletten en docentenkamer. Achter de sportzaal komt een veld met materiaalbergin.g De aan deze werkzaamheden verbon den kosten worden geraamd op ƒ46.500. De gemeente Sneek heeft het werk aangemeld bij het Regionale Coördina- tiecollege voor openbare werken in Friesland, zodat het uitgevoerd kan worden in het kader van de maatrege len ter bestrijding van de werkloos heid. Hierdoor is de mogelijkheid ont staan dat een subsidie van 79 procent wordt verkregen. De n.v. Nederland se Spoorwegen gaat akkoord met - het baggeren van de geul. UITGEVERS: Drwfckerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Dit kan worden bereikt door het bag geren van een geul met een leng te van 500 meter, een breedte van tien meter en een diepte van een meter. Om dit te verwezenlijken moet er een geul gebaggerd worden met een varende kraan, die dfe bag gerspecie in kleien bakken depo neert. Deze bakken brengen heit naar een geschikte plaats in het spoordok en daar wordt het door een andere varende kraan gelost. Aangezien dit een afwijking betekent van het tot nog toe ingenomen stand punt hieromtrent in de verordenin gen op de meeste andere functionele raden is bepaaid, dat de voorzitter door b. en w. wordt benoemd zal de gemeenteraad binnenkort een voor stel worden gedaan om de verordenin gen voor die andere raden op dit punt ook te wijzigen. Voorts zal de moge lijkheid worden geschapen, dat de Mi lieuraad zelf zal kunnen besluiten in het openbaar te vergaderen. Het is de bedoeling iets dergeiijks voor de an dere functionele raden eveneens moge lijk te maken. In de toelichting stelt het college dat door de rtetgroei die in een versneld tempo doorgaat, de afwatering be lemmerd wordt, waardoor de verzan- diing in toenemende mate plaatsvindt. Om te voorkomen dat het spoordok zijn waarde als natuurgebied gaat ver liezen, dient de doorstroming van het water te worden bevorderd. NATUURBESCHERMINGSJAAR In 1970 werd op aandrang van de landelijke stichting .Natuur na ’07’ on der leiding van een lid van het colle ge in Sneek een comité „Natuur na ’70” opgericht- Na afloop van Natuurbeschermingsjaar besloot de aktiviteiten voor de zorg van het milieu voort te zetten en ontstond het comité „Milieuzorg Sneek”. Dit comi té kreeg om praktische reden in 1972 een nieuwe structuur. Er werden vier werkgroepen gevormd en een zogehe ten stafgroep. In de praktijk trad elk van de werkgroepen vrijwel zelf standig op terwijl de stafgroep de werkzaamheden coördineerde en zo nodig voor het geheel naar buiten op trad. Het geheel, stafgroep en werk groepen samen, kwam vier tot vijf keer per jaar bijeen. De verwachting was, dat door de nieuwe structuur de daadkracht van Milieuzorg Sneek zou toenemen maar in de praktijk bleek hoe langer hoe meer het tegendeel het geval te zijn. vervolg op pagina 17. geving van de beoogde raad zijn b. en w. tot de slotsom gekomen, dat het de voorkeur verdient een zoge naamde bijzondere raad ook wel functionele raad genoemd in te stellen. Haaks op het gymlokaal komt een aula. In deze aula komt een ver plaatsbaar podium, zodat men met een klein gezelschap niet verloren hoeft te gaan in de zee van ruim te. Verder uiteraard kleedkamers voor dames en heren en een film- cabine. De aula zal van buiten via een aparte ingang te bereiken zijn, zodat ook anderen dan leerlingen van de accommodatie gebruik kun nen maken- re lichtopbrengst worden bereikt in de lokalen. In de praktijkruimte komen naast de lokalen voor de technische afdelingen ook nog enkele ruimten voor de alge meen technische lessen, creaitieviteit, magazijnruimte, kleedgelegenhéid, een lokaal waarin allerlei apparatuur door gemeten kan worden en uiteraard veel wasgelegenheid. De situering van het hoofdgebouw, de theorievleugel, is zo gekozen dat men tot twaalf uur ’s middags zon in de lokalen heeft, maar daarna niet meer. De bouw zal worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Friso B.V. SPIN IN HET WEB Tussen de hal en de praktijkruimte ko men de vertrekken voor de directeur, de adfjunctdlirekteur, de administratie en de docenten. De concierge wordt in de hal geplaatst, zodat hij als een spin in zijn web alles kan overzien. De hal krijgt overigens nog een aan tal functies. De trappen naar de eta ges zijn er in te vinden, verder een lift maar ook zijn er hoeken die ingericht worden tot bibliotheek en dergelijke. Hét is de bedoeling dat de leerlingen zo even de klas kunnen uitwippen om het één en ander na te kijken. In de praktijkruimte is het eerste nieuwigheidje aan te wijzen in de vorm van de lokalen. Vroegere scholen hebben allen rechthoekige ruimten maar hier worden ze in het vierkant gebouwd. Dat betekent dat, zoals de heer G. W. Dreteler directeur van de school het uitdrukt, de kontaktlijn tus sen docent en leerling korter is ge worden. Dit is nodig wanneer men het klassikaal systeem van lesgeven wil verlaten. Daarnaast kan ér een grote- Men is met deze ontwikkeling uiter aard zeer blij. Al in 1955 werden de eerste mogelijkheden bekeken. Wat moest er gebeuren in de toekomst? De bestaande school uitbreiden of een geheel nieuwe school bouwen? Het werd het laatste. In 1957 dacht men al over grondaankoop in het Zwette- plan ongeveer waar nu de Zwette- school gevestigd is. Door de beste dingsbeperking en allerlei plaatselijke situaties werd alles echter op de lan ge baan geschoven. In het voorjaar van 1970 ging men evenwel weer seri eus naar de nieuwbouw toe werken. Hét nieuwe gebouw zal uit een vijftal vleugels bestaan- Vier hiervan zijn ge concentreerd rond de hal, terwijl de vijfde, waarin de praktijkruimten zijn ondergebracht achter het geheel ligt. Sneek krijgt een milieuraad. Als de gemeenteraad dinsdag akkoord gaat met een voorstel daartoe zal het comité „Milieuzorg Sneek” worden omge vormd tot een Milieuraad. Het verlangen tot die metamorfose is bij het comité Milieuzorg zelf ontstaan. Het is de bedoeling dat de Milieuraad een meer gerichte taakstelling krijgt. ernstig gewond per ambulance naar het Sint Antoniusziekenhuis in Sneek gebracht. De heer Zijlstra is minder ernstig gewond eveneens in het zieken huis opgenomen- Mevrouw E. K. liep enkele schrammen op. De inzittenden van de Daf waren op weg naar Balk, waar ze ten huize van de heer Zijl stra diens 35-jarige bruiloft zouden vieren. Daartoe had de heer Zijlstra ze even opgehaald. Op de terugweg belandde het gezelschap in het zieken huis. Burgemeester B.W. Cazemier van Wymbritseradeel overhandigt de tegels aan de kaatsers. Van links naar rechts zijn dat Gerrit de De actie van een kleine groep inge zetenen van Sneek om het natuurge bied van het spoordok, ten noordwes ten van het spoorwegemplacement, te rug te brengen in zijn oorspronkelijke staat, krijgt steun van de gemeente. Burgemeester en wethouders stellen namelijk de raad voor een krediet van 9765,voor het baggeren van het spoordok beschikbaar te stellen. Dit voorstel zal volgende week dins dag in discussie komen. - 1 b sss_

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1