Lage druk in Sneker waterleiding Ontbijtkrant Kleefstof op Furmerusflats snekerWkoerier l'j ito1 1*1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Wielerronde Gaasterland door comité in Balk geprolongeerd H IJLST O DIT JIER EK WER KURSUSSEN FRYSK Zomeravondconcert beiaard Martinikerk WERKGROEP VAN MONUMENTENJAAR BROMFIETSER REED OP MELKKAR MEEKER nieuwsblad COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de NIEUWE SNEEKER COURANT, I flfflllffilllBBIIIfflillllli «■IIIIIBHBIWIIBIIBH Sr® g SNEEKER NIEUWSBLAD L Ti LEKKAGE GEVOLG VAN meerdere OP TRANSPORTLEIDING Verschijnt: maandags en donderdags Vrijdagmorgen rond vijf uur kwam bij de mensen van de nv Waterleiding Fries land in Sneek een seintje van het bewakingsstation in Noordbergum binnen. De druk in de transportleiding vanaf pompstation Spannenburg richting Sneek daalde verontrustend en er waren maatregelen nodig. Al spoedig bleek dat er een lekkage was ontstaan in één van de twee leidingen die van Spannenburg naar Sneek lopen. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Door de verbreding van de Jeltesioot moesten twee bestaande zinkers met een doorsnede van respectievelijk 300 en 500 millimeter worden vervangen. De nieuwe 300 mm. zinker werd enige tijd geleden al geplaatst en aangesloten op de be staande 250 mm. transportleiding. Don derdag werd de nieuwe 500 mm. zinker in bedrijf gesteld. Bij de koppeling van de nieuwe zinker op de 500 mm. tran sportleiding ontstond de lekkage. lit is nou wer de tiiid om de ongani- seasje fan Fryske kursussen ta to rie den. Om yn safolle mooglik plakken in kursus Fryk foar net-frysktaligen of in Leargong A fan ’e groun to krijen, hat de AFUK forlet fan pleatslike ini- siaitiiven, b.g. fan kuiturele rieden, for- ienings fan doarpsbilang, plattelans- froulju, NUT, Fryske kriten of fan par- MAANDAG 19 AUGUSTUS 1974 129STE JAARGANG No. 66 De een Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN M Sfc.r' Onmiddellijk werden er mensen van de n.v. Waterleiding Friesland naar de plaats des onheils gedirigeerd. Men moest eerst in het weiland de juiste plaats lokaliseren, daarna met een dragline het lek blootleggen en het water wegpompen. Drie pompen brach ten het water naar boven, dat via greppels werd afgevoerd naar de pol dersloot. SUBSIDIE AANVRAAG Men heeft de kwestie Folsgaro in de raad van Commissarissen op 1 augus tus jongstleden besproken. „In de ver gadering is besloten de aansluiting van Folsgare in te dienen bij de Provincia- Waarschijnlijk herinnert men zich nog wel de grindregen vanaf de huizen aan de Quirijn de Blaustraat in april van dit jaar. Om dat euvel op te lossen werd er op de daken teervilt aangebracht. Daarop werd op nieuw de grindlaag gelegd die vastgezet werd door een speciale kleefstof, Eshalite C. Bij de stormen van dit voorjaar kwamen ér ook steentjes naar beneden van de flats aan de Furmerusstraat. Ook hier is dezer dagen de laag spoorweggrind vastgezet van Eshalite C, waarvan de foto van Studio Ger Dijs een beeld geeft. De herstelwerkzaamheden aan de lekkage in de transportleiding Spannenburg - Sneek werden zo spoedig mogelijk ter hand geno men. Met drie pompen werd het water uit het gat bij de Jeltesioot gepompt. AANSLUITING »ZINKER« Na het overweldigende succes van vo rig jaar kon het wielercomité Balk er niet onderuit of het moest ook dit keer weer een wielerronde organise ren. In samenwerking met de feest- weekcommissie aldaar zijn de organi satoren tot overeenstemming gekomen om te komen tot zowel een ronde voor de jeugd als voor de ouderen. Opnieuw zal Plan Zuid in Balk plaats van handeling worden. De start en de finish liggen aan de Erasmusstraat, tegenover het politiebureau. De te volgen route is dan Western, Harmen Gabestrjitte, Willem Barentstraat en opnieuw de Erasmusstraat. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4^4 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs pen; red.) is namelijk een doorgaande Gasunie-leiding bestemd voor gastran sport onder hoge druk. Het maken van aansluitingen op deze leiding is niet mogelijk”, zo schrijft Westergo. „Oosthem wordt gevoed vanuit het ontvangststation te IJlst. Een eventue le aansluiting van Folsgare kan al leen geraliseerd worden door vanuit Oosthem een leiding naar Folsgare te leggen. De totale leidinglengte hier voor, inclusief het disrtibutienet ter plaatse, bedraagt ca. 3750 meter.” Ter nadere aanduiding van de kosten laat men Dorpsbelang weten dat de investeringen die uit de aanleg van de gasbuis en dergelijke voortvloeien ko men op rond 6.000,per aanslui ting. In apirl 1974 is door de vergade ring van aandeelhouders van Wester- go besloten dat aansluitingen gereali seerd mogen worden tot een maximum investering van 1600 gulden. Wordt het te investeren bedrag hoger, dan zal, aldus de brief, slechts tot uitvoering kunnen worden overgegaan indiien een bijdrage met afstanddoening van ka pitaal voor het meerdere bedrag wordt verkregen. Aansluiting van Folsgare gelijktijdig met de uitvoering van de verbinding 1 tussen Tjalhuizum en Oosthem is nim- Aanstaande woensdag zal ’s avonds van 89 uur de zesde en laatste bei- aardbespeling plaats vinden in de se rie zomeravondbespelingen op de bei aard van de Martinikerk te Sneek. Het concert zal worden gegeven door D. S. Donker, stadlsbeiterdlier van Leeuwar den, Sneek, Groningen, Dokkum en Jou' re. Het programma ziet er als volgt uit: Preludium (A. Veremans); Vrije va riatie over „Merck toch hoe stcrck” (A. J. de Groot); Gavotte (Gerard H. Boedijin); Thema met variaties (Gus- taaf Nees); Pizzicato Polka (Joh, en Jos. Strauss, bew. Leen ’t Hart); Uit „The sound of Music”, a. Edelweiss, b. Sixten going on seventeen, c. Do- re-mi (R. Rodgers, bew. J. v. d. En dje); The Entertainer (Scot Joplin, bew. Arie Abbens); Paraphrase over het Lied „Auld lang sijne” (Staf Nees). Dorpsbelang heeft de inwoners, die allen via het secretariaat een copie van de brief hebben ontvangen, mee gedeeld dat zij zich zullen beraden over te nemen stappen, Nader hier na gevraagd gaf de heer E. A. Knoeff als zijn persoonlijke mening te kennen dat misschien een stevig verzoek aan de PCW ter ondersteu ning van de subsidieaanvraag van Westergo zinvol zou zijn. Verder dacht hij aan een gesprek met des kundigen op het gebied van gasaan- sluitingen. Dorpsbelangen zal waar schijnlijk eind deze maand een be stuursvergadering hieraan wijden. De heer Knoeff vond het een zeer positief teken van het gasbedrijf dat men deze brief die de zaak in con crete nader toelicht, zich tot de ver eniging van Dorpsbelangen heeft ge richt. In de Canadese stad Winnepeg krijgen de naar schatting tienduizend gebrui kers van ontbijten in de restaurants of café’s, het laatste nieuws letterlijk onder hun ochtendmaal- Het staat na melijk gedrukt op place-mats, een pro- dukt dat dagelijks wordt geschreven en uitgegeven door mevrouw Vera Cave. Vijf jaar geleden begon zij met dit nieuwe medium, waar het wereld nieuws wordt afgewisseld met sport nieuws, advertenties, moppen en zelfs iedere dag een kruiswoordpuzzle. Aangezien Winnepeg niet over een ei gen ochtendblad beschikt, wordt deze service door de ontbijters bijzonder gewaardeerd. Ongeveer 95 procent van de eetgelegenheden in Winnipeg biedt zijn gasten deze vorm van dienstverle ning. Het laatste nieuws ligt de men sen op deze wijze dan ook niet al te zwaar op de maag. j mer mogelijk geweest. De bedoelde i leiding (die tussen bovengenoemde dor- ners van de hogere etages in de flats hadden er meer last van, want bij hen viel de druk vrijwel weg. ïfe Lagere druk Ir overigens niet alleen in Sneek merkbaar geweest. Het hele gebied tussen Pingjum, Bolsward, Sneek, Jeltesioot en Workum was het slacht offer. De inwoners van deze plaatsen werden middels met geluldwagens opge roepen zo zuinig mogelijk met water om te gaan. Ook het gemeentebestuur van Sneek heeft een werkgroep in het leven ge roepen- Juist in Sneek, waar door de eeuwen heen wel eens wat erg ener giek gemoderniseerd werd en waar toch ook weer unieke gebouwen als een waterpoort en een stadhuis be waard zijn gebleven, acht het gemeen tebestuur een bezinning op deze zaken van belang. De werkgroep die de ac tiviteiten voor ’75 zal moeten voorbe reiden zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de culturele raad en de stichting Oud Sneek en de Zuidwesthoek. Commissie Werkgelegenheid te Leeuwarden, teneinde subsidie te ver krijgen in het kader van de werkloos heidsbestrijding. Slechts indien door subsidietoewijzing de onrendabele top (het bedrag boven 1600 per aanslui ting) grotendeels gecompenseerd wordt kan tot die uitvoering worden overge gaan”. overige prijswinnaars een medaille uitgereikt krijgen. Voor-mschrijving is hier verplicht. Niet ingeschreven kan worden op het vorig jaar nog wel gehouden kampi oenschap voor Gaasterlanders, maar aamgezien de belangstelling toen der mate summier uitviel, is besloten die rit niet meer te laten verrijden. tikulieren. Hwant foar sa’n kursus bin- ne op syn minst 6 kursisten nedich. Dat slagget ornaris allinne as der in pleatslik inisiaityf efter stiet. Ynljoch- tings oangeande it organisearjen fan in Fryske kursus, binne to krijen by: Buro foar Tae'lbifoardering, Postbus 53, Ljouwert, tel. 05100-35202. Het eigenlijke spektakel, waarbij de organisatie in stilte gokt op een flinke toeloop van actieve sportmen sen zoals voetballers, en schaatsers, vindt pas na de jeugditocht plaats. Ook hiervoor kan elke fietsende Gaasterlander zich inschrijven, met die restrictie dat men niet in het bezit mag zijn van een KNWU-licen- tie. Wel is voor-inschrijving een ver plichting. De Balkster middenstand is wederom bereid gevonden voor de nodige sprintpremies en overige prijzen zorg te dragen. De inschrij vingen kunnen tot en met 28 augustus geschieden bij de heer J. Lootsma, Raadhuisstraat 8 in Balk. Telefo nisch kan één en ander gebeuren on der nummer 05140-2825 of 2961. Zaterdag deed zich op de Indyk te Woudsend een ongeval voor, waarbij de 18-jarige trekkerschauffeur R. H. uit Woudsend betrokken was. R. H. reed om een uur of zeven op zijn brom mer over de Indyk en verloor op en gegeven moment de macht over het stuur. Hij reed tegen een in de gras berm staand karretje met melkbussen op. H. is met hoofdwonden en rugklach ten per ambulance naar het Sint An- toniusziekenhuis in Sneek vervoer. Westergo’ vraagt subsidie: opname Folsgare in gasnet In de loop van vrijdagavond was men weer zover dat de transportleiding weer in gebruik kon worden genomen. Daar mee kwam een eind aan de misere die in Sneek alleen maar merkbaar was aan de lagere druk in de leiding. De bewo- Het jaar 1975 is uitgeroepen tot Euro pees Monumentenjaar. Hoewel de in ternationale „sloopwoede” gelukkig langzamerhand begint af te nemen, wil men op deze manier de onver- vangbaarheid van veel oude bouwwer ken benadrukken. Er zijn, inmiddels, landelijk en provinciale comité’s ge- vormd. Het wielercomité verwacht vooral van de kant van de jeugd (8 en 9 jaar, 10, 11 en 12 jaar, 13, 14 en 15 jaar) een ruime beliangstelling. Dit vooral omdat het kampioenschap van Gaas terland nu op het spel staat, kampioenen zullen naast de titel fraaie beker in de wacht sliepen, ter wijl de overige prijswinnaars fraaie medaille uitgereikt hier De Vereniging van Dorpsbelangen van Folsgare heeft met haar handteke- le ningenactie voor aansluiting op het gasnet weer een klein beetje schot in de zaak gebracht. Naar aanleiding van de petitie, die enkele weken geleden werd aangeboden aan de directeur van het Interkommunaal Gasbedrijf Westergo en aan het gemeentebestuur van Wymbritseradeel, is een brief ontvangen van Westergo waarin de zaak van de zijde van het gasbedrijf wordt belicht.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1