Ongebreidelde recreatie baart grote zorgen Watersporters mijden aanlegplaats Marrekrite 1 S.V.S.O. en vier Sneker voetbalclubs bundelen ULST snekeRrKqerser krachten in de „Tolot” i B. lil Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ELKEEN AKKOORD MET HELPENDE HAND AAN DE V.V. HUBERT SNEEK O NIEUWE SNEEKEI COUUNT, SNSKEt COUUMT, MUFHOUTS MEUWSBUD <b MEEKER NIEUWSBLAD^ Met uitzondering van de v.v. Hubert Sneek hebben alle ove rige voetbalverenigingen in de Waterpoortstad met inbegrip van de Scheidsrechtersvereni- ging Sneek en Omstreken ge hoor gegeven aan het verzoek van de Nederlandse Sporttoto- lisator om te komen tot een meer gecoördineerd optreden en wel in de vorm van een stichting. Zonder poespas en met een sneltreinvaartje van drie minuten per onderwerp spoorde de gemeenteraad van Sneek dinsdag avond door een achtenveertig punten tellende agenda. Een frappante kwiekheid dus voor een raad, die men sinds de ver kiezingen eind mei pleegt te tooien met het predikaat „oude”. Op 3 september gaat namelijk de vroedschap-nieuwe-samen- stelling uit de startblokken met zes „verse krachten” en een iets andere - maar niet onbeduidende - politieke samenstelling. w Xt w fT wO at zi B f SNEEKER NIEUWSBLAD OUDE RAAD VAN SNEEK TEMPO DOOR AGENDA (vervolg op pagina 17) de Marrekrite, en ook bij de watersporters, is grote consternatie ont- af- (zie ook pagina 17) ILLEGAAL GRAZEND VEE VERWOEST RIET OP EILAND BIJ WITTE BREKKEN R. TUINSTRA houtje bijten Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Als alles volgens plan verloopt kan de rioolwater zuiveringsinstallatie die mo menteel in plan Tinga in aanbouw is (zie foto) volgend jaar maart in gebruik worden genomen. De installatie waarvan Hubert en Landustrie het mecha- nisch-electrische gedeelte verzorgen (kosten ongeveer f 70.000moet voor wat betreft het bouwkundige gedeelte 8,2 miljoen gulden kosten. Daarbij is dan evenwel nog niet het slibbehandelingsstation inbegrepen, dit station wordt eerst aangeschaft wanneer men er met de bouw aan toe is. De ontwikkelingen op dat gebied gaan dermate snel, dat het zaak is een zoveel mogelijk up to date station te hebben. Waterzuiveringsinstallaties van eenzelfde type als het onderhevige, zijn ook gebouwd in o.a. Wolvega, Gorredijk en Sint Annapa- rochie. Ze onderscheiden zich van andere installaties doordat ze laagbelast zijn die in Sneek heeft een capaciteit van 1/0.000 inwoner equivalenten) en dat ze een hoog zuiveringsrendement hebben. (Foto Studio Ger Dijs). DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1974 129ste JAARGANG No. 67 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o SNELDE IN N „JEUGDIG” De KRO clowns Peppi en Kokki zijn op hun avontuurlijke reis in Sneek verzeild geraakt. De twee hadden een boer aangeboden zijn koe naar de Sneker veemarkt te brengen. Ze zwerven nogal wat om met het beestje en komen zo ook terecht bij hotel Osinga aan de Lemmerweg, waar de koe zich te buiten gaat aan het diner van een dame. Op de foto de clowns bij hotel Ozinga. (Foto Studio Ger Dijs). BÜ staan over het feit dat een boer, die tot nu toe onbekend is gebleven, zijn vee laat grazen op een eiland tussen de Witte en de Zwarte Brekken, dat eigendom is van de Marrekrite. Niet alleen wordt het gras afgevreten, maar ook de fraaie rietkraag is verdwenen en dat terwijl de Marrekrite samen met de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer de slogan „Spaar de rietkraag” in Friesland heeft geprobeerd in te laten burgeren. gezocht moet worden in het bouwen van jachthavens langs de IJsselmeer- kust, het Wad en het Lauwersmeer. Het atfnemmen van de jachthavenibouw in Friesland zag hij ooik niet zo zitten omdat dan de kaden en oevers rond om de meren bezet zullen worden met langparkeerders. Hij had wat meer aandacht van het college verwacht voor de eigen regio. Het aangehaalde buitengebeuren wat betreft de jachtha venaccommodaties rondom IJsselmeer, Was en Lauwer dameer vond de heer Tuinstra overigens niet sterk omdat voor „ons gebied” maar weinig over loop is te verwachten en de grotere schepen bij slecht weer de Friese me ren extra zullen belasten. GEEN TOESTEMMING Uit nadere informatie van het secre tariaat van de Marrekrite blijkt dat er aan geen enkele boer toestem ming is verleend om zijn vee op het terrein te brengen. Was dit al ge beurd dan zou er de voorwaarde aan verbonden zijn dat de betrokken vee houder zorg draagt voor een deugde lijke afrastering tussen het land waar het vee mag grazen en de aan legplaats, zodat de watersporters geen Het eiland waar alles om draait, ligt op de grens van de Witte en de Zwar te Brekken, aan de rechterkant als men vanuit de Woudvaart komt. Het recreatieschap de Marrekrite kocht het vorig jaar in twee gedeelten aan; op een klein gedeelte na heeft men het volledig in eigendom. Uiteraard werden er borden geplaatst, opdat de watersporters weten dat men er vrij Het standpunt van b. en w. is, dat de instelling van een aantal integrale recreatieschappen, waarin de gemeen tebesturen participeren, aanbeveling verdient. De heer Tuinstra sloot daar bij aan, want: „We hebben gezien wat der toestemming van de Marrekrite is er vee naar toegebracht en de die ren hebben danig huisgehouden op het terrein. De rietkraag is vrijwel vol ledig verdwenen. Daar komt nog bij dat er een zeer levenslustige stier verblijft, die door mensen die afme ren met stokken en haken op stand moet worden gehouden. er de laatste jaren op het gebied van de planning is gebeurd. Een reguleren de functie van de provincie is méér dan nodig om de zaak in goede banen te leiden.” Hij haalde uit de nota voorts aan, „dat de voorzieningen door zoveel mogelijk bevolkingsgrepen ge bruikt moeten kunnen worden” en keer de opnieuw terug naar de eigen omge ving: het in aanbouw zijnde bunga- lowdorp in Goingarijp. Als men door de sluizen komt ziet men allemaal bor den vooral rode met „privéaan- legplaats” en „verboden in te varen”. Dan de kapitale bungalows met eigen vaarwater of speelvijvers. De paai- vrije ligplaatsen worden bezet gehou den door langparkeerders. Kijk ook Van hogerhand is er op de verschil lende scheidsrechtersverenigingen en voetbalclubs in den lande druk uitge- oefend om de toto en de dit seizoen voor het eerst geïntroduceerde lotto door plaatselijk de krachten zoveel mogelijk te bundelen nieuwe impul sen te geven. Landelijk bezien is er de afgelopen jaren een duidelijke ken tering (van circa vijfentwintig pro cent) in het toto-gebeuren te bespeu ren. Die verminderde animo probeert men door een nieuwe aanpak tot staan te brengen en zo mogelijk de oude glans te hergeven. Allereerst is er een wijziging in het totosysteem; er bestaat nu een mogelijkheid sy steem te spelen. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat, wordt re gelmatig via radio en teevee bekend gemaakt. Nieuw is dus verder ook overlast van de dieren hebben. Gezien de situatie op het eiland zijn de dieren duidelijk illegaal er naar toe gebracht. Door een afrastering kan het moeilijk gebroken zijn, om dat het eiland geheel geïsoleerd ligt. De mogelijkheid dat de dieren over de Modderige Reid zijn gezwommen is niet geheel uitgesloten- Het is wel eens gebeurd, maar dat een hele kud de en bloc naar een eiland gaat, is wel heel zelfzaam. Bij de Marrekrite heeft men de zaak nog in onderzoek. Men vindt het een trieste zaak, mede omdat mogelijke watersporters de schuld van de ver nielingen zullen krijgen, terwijl in dit geval een ander indirect de dader is. Feit is in ieder geval dat al meer dan een maand twintig ligplaatsen voor watersporters verloren zijn. mag afmeren- Het eiland was gro tendeels een woestenij en de Marre krite polste een aantal boeren of zij bereid waren het gras te maaien en weg te halen. De bereidheid was ech ter niet groot omdat het terrein al leen maar over het water bereikbaar is. Sinds half juli wordt het eiland ge meden door de watersporters. Zon- ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1/233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1/231/ 1/235, 221/7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Hoewel die snelheid van werken dus ten voorbeeld gestéld kan worden bleef de raad oplettend. Bij een aantal voor stellen van b. en w. werden zinnige en kritische opmerkingen gemaakt. Een enkele keer werd zelfs verzocht om een aantekening dat men geacht wenste tegen te hebben gestamd. Vol dragen speeches werd eigenlijk alleen gemaakt aan het begin van de verga dering toen bij de „ingekomen stuk ken” de beleidsnota over die openlucht recreatie in Friesland, van een werk groep van gedeputeerde staten, en een schrijven van het Nederlands Katho liek Vakverbond over recreatie in Friesland aan de ordé werden gesteld. Een paar maanden terug hadden b. en w. al op de nota gereageerd. Voor de wijze waarop dat gebeurd was had de heer R. Tuinstra (PvdA) veel waardering. Hij sympatiseerde met name met het standpunt, dat als onitlasting van de grote concentratie rond dé grote meren, een alternatief GENOEG PROBLEMEN Laten we voorlopig maar dicht bij huis bljjven, aldus de heer Tuinstra: problemen genoeg. In de nota wordt gesproken over het begeleiden van de pleziervaart door het waterenreglement Friesland. Er kan worden ingegrepen, onder meer wat de vaarsnelheid be treft. „Wordt het dan niet hoog tijd, dat de RP-te-water optreedt tegen snelheidsmaniakken. En geeft de nota niet een handvat om nog eens te at tenderen op de weigering van Gedepu teerde Staten tot beperking van de snelheid in de Houkesloot?” ■Sr i tL*1111 kii jA""’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1