Directeur Globe: een »heiligheid« sneker^kqerier C Ferwerda 25 jaar bij „Hoogeveen hij was voor ons fes Officieel Orgaan van Watersporter kan weer gaan II aanleggen aan land in Brekken IJLST ZESKAMP IN FOLSGARE TUSSEN VIER DORPEN! de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Loos alarm Val in ruim werd schipper noodlottig L’eSr».-» S 5 b. 1 99 I Tqj: de I ik he,b een En ik zou voor vijftigduizend gulden antiek in huishet>be Nou, ze mogen mijn hele huis nazoeken, ik heb geen stukje a tiek in huis.’’ WSMttKERMglWSBLAg^ M (««-Maa *,£UWE C0UWHT' s*EatBt couw,n' D8U'H0UTS MIEUWSBl" “da^enM T enz. a zijn verdere s £9 AL— staalt mag verlenen aan de vee- het meer Marre- de bedoeling. de de 129STE JAARGANG No. 68 MAANDAG 26 AUGUSTUS 1974 Verschijnt: maandags en donderdags Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex» De heer en mevrouw Ferwerda be kijken glunderend de filmcamera, die hun zojuist is aangeboden door de directeur van Appendagefabriek „Hoogeveen”de heer S. Zondervan. (Foto Studio Ger Dijs). g SNEEKER NIEUWSBLAD en F sprietloopwedstrijd moest volbrengen. Ook stond er de „Rode Draad’’ op het programma, die inhield dat de deel nemers op een spriet boven een water bassin met een stok een blikje moesten aantikken. Het bassin was speciaal voor deze gelegenheid aangelegd, en uiteraard stond deze opdracht garant voor vele natte pakken. De zeskamp is uiteindelijk gewonnen door Nijezijl met 21 punten. Oosthem kwam op de tweede plaats met 20 punten, Abbega werd derde met 19 en Folsgare vierde met 10 punten. (Foto Studio Ger Dijs). UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 71, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs 1 Dat de heer Ferwerda als vakman en collega door een ieder hogelijk ge waardeerd wordt, bleek al direct uit de toespraak van de heer S. Zonder van, directeur van de Appendaigefa- briek, die met zijn ega aanwezig was. „Cees doet zijn werk op een rustaige manier, je merkt het niet geen on nodige drukte. Hij weet wat hij wil en houdt daarbij steeds de belangen van het bedrijf èn de mensen in het oog.” Een sterk punt van de jubilaris vond de heer Zondervan zijn portie vin dingrijkheid, zijn vermogen om te im proviseren. Die eigenschappen zijn hem in de roestvrij staalafdeling als mon teur- te-velde erg van pas gekomen bij Schipper Van Doorn lag met zijn met kunstmest geladen schip in de Geeuw, voor de kade van de Agrarische Unie. Men was bezig te ontladen en toen tegen een uur of vier een vak van het ruim leeg was, zou schipper Van Doorn het luik erop leggen. Om dat te kunnen doen moest hij eerst een ij ze ren balk op zijn plaats leggen en daar bij gleed de schipper uit over op het dek liggende mestkorrels. Hij viel in het ruim en probeerde zich nog vast te houden aan de balk. Deze kantelde evenwel, viel naar beneden en kwam op het hoofd van de schipper terecht. Van Doom werd naar het Sint Anto- niusziekenhuis overgebracht en later op de dag naar het Academisch Zie kenhuis in Groningen, waar hij in de loop van de avond is overleden. d aangegrepen om maatregelen tegen de heer Hottinga te nemen. Eerst werd er een briefje aan de abonnees gestuurd, dezelfde die als advertentie in het Sneeker Nieuws blad van 15 augustus werd gepubli ceerd. Inmiddels had de heer Hottin ga een aangetekend schrijven ontvan gen waarin hem zijn ontslag op staan de voet werd aangezegd. Verder ont ving hij een brief van het advocaten kantoor mr. J. F. M. van Wegen, mr. H. Stein en mr. P. P Render in Zwolle, waarin hij beschuldigd werd van kontraktbreuk en hem gesom meerd werd, op grond van een artikel uit het arbeidskontrakt, 5000,— te betalen en zich te, onthouden van ver dere aktiviteiten Uiteraard had de heer Hottinga, aangetekend, tegen zijn ontslag geprotesteerd en diensten aangeboden. BOZE ABONNEES Zeven jaar heeft de heer Hottinga voor Globe gewerkt en nooit had hij enig conflict met de directie gehad. Hij bouwde voor dit bedrijf een grote kring van abonnees op- En tot volle tevredenheid van de klanten. Daarom is het helemaal niet vreemd dat er uit die kring veel reakties komen. Niet alleen telefonisch bij de heer Hottinga thuis. „De telefoon staat hier soms roodgloeiend. We zijn een mid- -omdat de telefoon- TERUG NAAR Directeur Zondervan liet even de car rière van Ferwerda de revue passe ren. Na enkele jaren gewerkt te heb ben bij Lips in Dordrecht Wilde hij graag terug naar It Heiitelan, naar zijn geboorteplaats Bolsward, en het meisje, dat later zijn, vrouw werd en moeder van zijn kinderen. Hij kreeg werk bij de Hollandia melkpro- ductenfabriek maar de vreugde was van korte duur. o1 mensen zich storen is het feit dat na de advertentie waarin Globe het ont slag van de heer Hottinga uiteenzet, een wervingscampagne is begonnen. „Het is toch betreurenswaardig”, al dus iemand die namens een aantal abonnees een ingezonden stuk schrijft, „om een mens zo de grond in te trappen via advertenties- Wat is de bedoeling hiervan? Door op deze manier in de publiciteit te ko men om meer leden te werven? Want waarom reclame te versturen na al dat gedoe in de krant”. „Spij tig voor de Globe dat de heer S. Hottinga zoveel abonnees achter zich heeft staan”, zo besluit de schrijver van het ingezonden stuk. Het feit dat vijftig abonnees van Glo be in IJlst protesteerden tegen het ontslag van de heer Hottinga, en la ter middels een advertentie dit ook nog publiek maakten, heeft de heer C. van Geest, directeur van het be drijf, vorige week woensdag naar IJlst doen afreizen. Hij heeft daar met één van de initiatiefneemsters van de ac- l' tie gesproken en haar uitgelegd hoe r de vork, volgens de directie van Glo be, in de steel zit. In een gesprek met een vertegenwoor diger van het recreatieschap heeft de veehouder meegedeeld dat de stier al van het eiland is gehaald. Verder zou in de loop van vorige week het vee teruggedreven zijn naar het SBL ge deelte van het eiland, echter dit week- end bleek ons dat dat nog niet het ge val was. Naar de mening van houder zal door het maaien van middengedeelte het vee niet naar de aanlegplaats van de krite trekken. Het was d~ zo bleek tijdens het gesprek, dat dieren eind vorige week nog naar vaste wal zouden worden overge bracht. Er zal gezorgd worden voor en afrastering die in de toekomst m voldoende mate de hongerige en zwerf- lustige dferen tegenhoudt. tere legd waarom heer Hottinga genomen zijn vakantie kwam aan hij, terwijl hij in onze enz. ’betaalden, een aantal abonnees niet aan ons kantoor heeft opgegeven en deze abonnees dus „zwart bezorg de”. Hoe zit de zaak werkelijk in elkaar? De lezing van de heer Hottinga: De zoon des huizes, Hijike, heeft onlangs een Amsterdamse leesportefeuille, konkurrentie van de Globe dus, over genomen van een agent in Sneek. In de vakantie heeft de heer Hottinga hem geassisteerd. Daardoor is enige verwarring ontstaan. Toen namelijk de heer Hottinga zelf op vakantie was, kwam een abonnee van zijn zoon, bij de vervanger van senior om de porte feuille te ruilen- Daardoor kwam een exemplaar van de Amsterdamse map terecht in Elburg. Daar werd dit feit De familie Ferwerda zou „compleet” met vakantie naar Terschelling. Hol landia Wilde hem niet direct vrijaf ge ven Ferwerda solliciteerde daarom voor de zekerheid bij „Hoogeveen” en ging wél mee naar Terschelling. Na terugkomst kreeg hij ontslag en begon direct in Sneek. Hij zou revolverdraai- er worden maar de slijper was ziek en hij nam diens werk over. Later kreeg hij met het maken van bochten en leidingstekken te maken. Nadat Ferwerda twee jaar bij Hooge veen had gewerkt kwam hij als lei- dingmonteur in de buitendienst te recht. De heer S. Hottinga uit Sneek is inl opspraak geraakt door een tweetal pu- bHkaties van het leesportefeuillebe- drijf De Globe uit Elburg, waarin aan de lezers werd meegedeeld dat hij het bedrijf benadeeld heeft, door er zwar te abonnees op na te houden. In de eerste advertentie werd meege deeld dat de heer Hottinga ontslagen was. Een week later werd in een gro- advertentie de abonnees uitge- deze maatregel tegen de was- „Tijdens l het licht dat dienst was en Sneker vertegenwoordiger zou eigen map verspreiden dat senior geen medewerking 1--”1 een andere leespor tefeuille in welke vorm dan ook. Vervolg op pagina 3. zijn werk in de buitendienst, waarbij hij ook blijk gaf van uitstekende con tactuele eigenschappen. roodgloeiend. We zijn dag naar Gaasterland gegaan, je knettergek werd van dc t tjes.” Uiteraard stelt hij de adhesie- wii’ hem zijn loon, vakantiegeld enz. betuigingen zeer op prijs. Waar een groot aantal ook aan. - Zoals het afgelopen weekend in deze contreien wel meer het geval was, werden ook in Folsgare dorpsfeesten gehouden. Echter, in Folsgare doen ze het even anders dan elders, daar doen ze het namelijk in samenwerking met Nijezijl, Oosthem en Abbega. Afwis selend worden dan in de verschillende plaatsen de feesten gehouden, zodat volgend jaar Nijezijl of Oosthem aan de beurt is. Abbega organiseerde het feest vorig jaar. In Folsgare werd een soort zeskamp gehouden waarbij men moest voetballen, volleyballen en een hoepelspel, een hordenloop en een Zondagmorgen werd IJlst voor de tweede maal gealarmeerd voor brand. Dit was gelukkig niet het geval. De sirene was door kinderen in werking gesteld. Het is begrijpelijk dat de brandweer zo op den duur de sirene niet meer ernstig neemt. Het gemeen tebestuur zal de alarminstallatie op een grotere hoogte moeten aanbrengen. Vrijdagmiddag viel de 22-jarige schip per Adrianus Johannes Wilbertus van Doorn uit Haarlem in het ruim van zijn schip, waarbij hij ernstige ver wondingen opliep. Hij liep dusdanig ernstig hersenletsel op, dat hij er aan is bezweken. De heer Zondervan besloot zijn resu mé met het aanbieden namens de di rectie van een filmcamera en een filmprojector. Hij kon meten zijn toe spraakje nog een verlengstukje geven omdat het departement van Nijverheid en Handel hem had verzocht de jubi laris te feliciteren. Namens het de partement overhandigde hij een legpen ning („Wat een knots”, zei Ferwer da) en een getuigschrift. NOOIT GECONTROLEERD De heer Hottinga heeft zeven jaar tot volle tevredenheid van het bedrijf Glo be in Sneek vertegenwoordigd. „Hij genoot ons volste vertrouwen,” aldus de heer Van Geest, „daarom hebben we ook nog nooit een inspecteur naar zijn rayon gestuurd, wat we wel elders regelmatig doen- Voor ons bedrijf was hij een heiligheid”. In zijn vakantie Viel een inspecteur voor de heer Hottinga in en toen bleek dat hij een eigen leesportefeuille had lopen. Daarmee overtrad hij het nor male concurrentiebeding. Daar kwam nog bij dat de heer Hottinga in mei van dit jaar verzocht had het concur rentiebeding te schrappen. Het feit dat de zoon van de heer Hottinga een lees portefeuille had overgenomen, doet volgens de heer Van Geest niets ter zake, omdat in de arbeidsovereenkomst FILMZON Dat er achter de schermen overleg was gepleegd bleek uit het cadeau, dat volgde: een filmzon. Die kreeg hij aangeboden van het personel van de fabriek en werd overhandigd door de voorzitter van de personeelsvereniging van „Hoogeveen”, de teer J. de Vries, die het feesltvanken schilderde als een „reuze gezellige, fijne collega, die met lederen goed kan omgaan. Me vrouw Ferwerda kreeg haar zoveel ste bloemstuk je. Dat legio opdrachtgevers, waarbij rer- werda in de loop der jaren op karwei is geweest, zijn werk eveneens hebben gewaardeerd werd vertolkt door de heer J. de Jong, van de Coöperatieve melkinrichting Cuberco te Arnhem, die speciaal was overgekomen om Ferwerda een forse fruitmand te overhandigen en hem te vertellen dat ze hem in Arnhem ook zijn gaan be schouwen als een medelid van hun werkgemeenschap.^ Van de zijde van het secretariaat van het recreatieschap „De Marrekrite bereikte ons een nieuwe lezing van de kwestie „illegaal grazend vee” op een gedeelte van het eiland tussen de Wit te en Zwarte Brekken (zie het artikel in het Sneeker Nieuwsblad van vori ge week donderdag). De Marrekrite heeft zich nog eens verdiept in de kwestie en heeft kon- takt opgetnomen met de betrokken vee houder. Het blijkt dat deze zelf een stuk land op het eiland heeft en ver der een gedeelte pacht van de Stich ting Beheer Landbouwgronden. Op dit laatste terrein bevond het vee zich oorspronkelijk. Het is door een niet meer deugdelijk stukje afraste ring op het Marrekrite-gedeelte geko men. TeKen deze heb Ik opgeaien als een dief tegenb hem en zjjn vrouw stond een tafel vol bloemen en cadeaux. „Ik zag tegen de receptie op als een dief tegen hangen”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1