IJLST Werkzaamheden oefenvelden Noorderhoek’ bijna afgerond lIP en Provinciaal Amicitia Sneek Brug Sijbrandaburen bijna klaar kampioenschap bloemschikken Culturele Agenda Sneek eind volgende week uit SNEKER^KOERIER V de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van i Sb fis V 1® 4? in r - KRUISINGEN RONDWEG PERMANENT BEVEILIGD „Uit de Marktstraat" s' - -r L - i Het SoeeU NiemsUad is ma geconbixade uitgave vaa NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD i I',. r Kraamverzorgster In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). 7 tK 'Wi? wv Mocht men ooit twijfelen aan de redelijkheid van de prijs, die gevraagd wordt voor een prachtig ogende kruiser - mocht men zich afvragen of de kwaliteit van de dure aanschaf overeen komt met hetgeen geadverteerd is, dan kan men de bemidde ling inroepen van een „beëdigd makelaar en taxateur in jach ten en pleziervaartuigen”. Automatisch komt men dan terecht bij de enige man in Friesland, die zich sinds het afleggen van de eed voor de rechtbank in Leeuwarden als zodanig aandient: de heer R. A. Slippens te Sneek. - 7r- H'5, SNEEKER NIEUWSBLAD (Vervolg op pagina 17). of VVWWVVWWVWWWWWWIVWWWWW (Vervolg op pagina 17). jj ir Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1974 129ste JAARGANG No. 69 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAHD. SLOTEN e.o brugdek is nieuw. Aanvankelijk was het de bedoeling het dek maar te laten liggen, maar toen men eenmaal benig was bleek dat het beter was dat niet te doen. In totaal is de firma Steneker een week of tien bezig geweest met de brug. Een en ander had eerder gerealiseerd kunnen zijn wanneer niet het andere brugdek tamelijk lang op zich had laten wachten. Op de foto staat aannemer Sj. Kramer op een nog onvolledige brug. Het hoofd moet namelijk worden geplaatst, terwijl het gameigebinte al staat. De klapbrug in Sybrandaburen is de laatste tijd aan een ingrijpende revisie onderworpen geweest. Binnenkort legt de firma D. Steneker uit St. Nicolaasga, die het karwei klaarde, de laatste hand aan de brug en dan zullen de weggebrui kers weer normaal door het dorp kunnen rijden. Tijdens de restauratie moesten vierwielige voertuigen namelijk om het dorp heen, terwijl voetgangers en fiet sers over een smal bruggetje, dat naast de klapbrug was geslagen, konden. Ei genlijk is de brug helemaal vernieuwd, alle hoofden zijn vervangen en ook het Sinds het begin van de maand juli - om precies te zijn vanaf dinsdag 2 juli - is het Werkvoorzieningsschap „Waghenbrugghe” in opdracht van de gemeente Sneek bezig op het Sport park Noorderhoek in de Watei poort- stad twee half-verharde oefenvelden aan te leggen. Dat schiet lekker op. Met name het ruim vierhonderd vier kante meter metende trainingsveld, gelegen voor het clubgebouw van de voetbalvereniging Black Boys, zal bin nen niet al te lange tijd in gebruik kunnen worden genomen. beëdigd makelaar-taxateur in jachten en pleziervaartuigen! nogal fors examen vooraf en wat erg zwaar weegt voor de rechters een onderzoek naar de handel en wan de, de faam en naam van de te beëdi gen persoon. De specialisatie in jachten en plezier vaartuigen komt zelden voor. Jaren te rug werd zekere heer Holwerda te Heerenveen als makelaar in schepen beëdigd. In het westen van ons land zetelen er een klein aantal. In het noorden had men tot voor kort zo’n deskundige niet direct bij de hand. ■’SM»». Evenals vorig jaar brengen het opera gezelschap „Forum”, „Kunst aan Al len” en de Culturele Raad van Sneek gezamenlijk 12 voorstellingen waar voor men een abonnement kan krij gen voor vijf of meer avonden, In de samenstelling van het abonnement is men geheel vrij, en de abonnements prijs per voorstelling bedraagt 8,50. Op de achterkant van de agenda staan de voorstellingen die hiervoor in aan merking komen. Ook zullen weer de zogenaamde „kwart voor acht” kaar ten verkrijgbaar zijn. Dit zijn kaarten die tussen kwart voor acht en acht uur worden verkocht aan jongeren tot 22 jaar voor de prijs van 3,50, on geacht de voorstelling- hand. Ze zagen het niet meer zitten, wèl de bui hangen. De winkel kwam steeds meer „uit het centrum” te lig gen en de verkoop van boeken, beeld jes en rozenkransen daalde met rasse schreden. Voor er helemaal geen brood meer in zat werd de winkel verkocht, De thans 45-jarige heer Slippens be gon zich daarna te bewegen op het terrein van de bemiddeling en de tax atie in onroerend goed. Hij sloeg ijverig aan de studie en kreeg daar bij de morele steun van zijn vrouw, die adjunot-leidster-docent is bij het kraamcentrum van de Provinciale Kruisverenigingen. Al studerend, boe ken doorworstëlend kwam de heer Slippens op het idee om zich te speci aliseren in de sector van de watersport, de jachten en pleziervaartuigen. Ook al omdat hij zelf van jongsaf een echte liefhebber van de watersport is ge weest. •o- Nog voor het einde van dit jaar zal de rondweg dlife zuidelijk van Sneek, rijksweg 43 van de richting Bolsward om de stad heen leidt in de richting Heerenveen of omgekeerd voor het verkeer worden opengeste) d. Tegelijkertijd worden dan ook de stop lichten in gebruik genomen, die vier- Op aandrang van de Sneker atletiek vereniging Horror besloot Waghen brugghe de werkzaamheden min meer te concentreren op heit laatste oefenveld aangezien de vereniging za terdag over een week haar clubkam- pioenschappen in optima forma wil doen laten verlopen. Verwacht mag worden dat een en ander inderdaad voor die datum haar beslag zal heb ben gekregen. Momenteel is men bezig de toplaag, die bestaat uit zogeheten Coraflex, aan te brengen. Daarmee is dan tevens de laatste laag aange bracht. Onder de vijf centimeter Cora flex, ligt een tien centimeter dikke laag lava, hetgeen op zijn beurt rust op een zandlaag van zo’n twintig cen timeter. Dat zelfde geldt voor de trainings- hoek, gelegen achter de C. Kan Hal, waarvan de nabije toekomst Black Boys gebruik zai maken- Welis waar zullen de werkzaamheden eer der afgerond zijn, maar doordat het zestienhonderd vierkante meter gro te veld een maand moe; .rusten”, zal er vermoedelijk pas rond half oktober op getraind kunnen worden. entwintig uur per dag in bedrijf zullen zijn, De lichten zijn veikeersafhanke- lijk, dat wil zeggen: ze reageren al leen maar wanneer er zich werkelijk verkeer aandient. Wanneer dat niet het geval zou zijn, zou de situatie ont staan dat men voor niets op het rode licht staat te wachten. Beëdigde makelaars en taxateurs zijn er vrij ruim voorhanden. Het gros be weegt zich in de sector van de onroe rende goederen, zoals huizen en grond. Er zijn ook personen, die zich als niet-beëdigden met de bemiddeling en de taxatie beziig houden maar echt als makelaar mag zich alleen uitgeven hij „die daartoe door de rechtbank is be ëdigd.” Onderhet koren van de be middelaars en taxateurs kan dus kaf schuilen. Aan een beëdiging gaat een Eind volgende week wordt de culturele agenda voor het seizoen ’74-’75 uitge geven- Deze agenda, die in 1968 voor het eerst het daglicht zag, is een uitgave van de Culturele raad van de gemeente Sneek, en beoogt de inwoners van de stad (en die van IJsbrechtum) op de hoogte te brengen met wat hen allemaal voor cultureels te wachten staat. Er staan 56 verschillende voorstellingen op het programma. In aanmerking genomen dat het seizoen ongeveer een half jaar duurt, is dat heel wat; het komt tenslotte neer op gemiddeld twee voor stellingen per week. - gSg&f Het werkvoorzieningsschap Wil er met klem op wijzen dat de beide oe fenvelden nu, maar ook in de toe komst niet door jan en allemaal mag worden betreden. Zoiets zou vooral de toplaag allesbehalve ten goede ko men. Waghenbrugghe hoopt in deze van de besturen van de clubs die re gelmatig van dit gemeentelijk sport park gebruik maken de nodige mede werking te krijgen. Bovendien mag het niet uitgesloten worden geacht dat men er als nog toe over zal gaan een afrastering aan te brengen, hoewel dit zeker geen al te fraaie aanbliik zal ge ven. Blijkt het in de toekomst allemaal wel wat mee te vallen, dan zou die eventuele omheining van tijdelijke aard kunnen zijn. Aan het Kraamcentrum te Sneek zijn geslaagd voor kraamverzorgster de dames Hedwich de Vries uit Woudsend en Sjoukje Tjeerdsma uit Bozum. Vervolgens is na achten de ruimte waar men bloemen schikt voor een ieder toegankelijk en belangstellenden kunnen proeven en zien wat me vrouw Siderius uit Oudebildtzijl voor kruidige hapjes maakt, en uiteraard ontbreekt een kopje koffie niet. Om kwart voor negen vertelt mevrouw Si derius iets over „Kruiden in tuin en keuken”, terwijl de prijswinnaars om half tien bekend worden gemaakt. Degenen die de agenda ook graag willen hebben, maar hem om de een of andere reden niet hebben gekre gen, moeten even naar de afdeling culturele zaken op het stadhuis bel len (05150-4241) om hun wens ver vuld te krijgen. (Vervolg op pagina 17). R. A. SLIPPENS: UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4334 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs NIET ZO SIMPEL Een logisch idee? Ja, maar zo simpel bleken de zaken nu ook weer niet te liggen. Hoe en wat moet je daarvoor studeren. Via de bond van scheeps makelaars vond hij tenslotte de weg. Voornamelijk in Amsterdam en Rot- De provinciale kampioenschappen bloemschikken worden dit jaar op 4 september in Amicitia gehouden. De aanvang is vastgesteld op half zes *s middags. De jury begint met haar werk om zeven uur, wanneer de ver plichte stukken moeten zijn ingele verd. Daarna kunnen de deelnemers hun vrije stukje tot stand brengen. BOEKWINKEL Een jaar of vier geleden deden de heer Slippens en zijn vrouw „boek winkel Schmidt” aan de Singel van de Een kijkje op het trainingsveld, dat straks hoofdzakelijk door de a.v. Horror benut zal worden. Links (niet zichtbaar) ligt een springplank, op de voorgrond is een kogelstootring (van beton) aangelegd, terwijl aan de rechter kant, dicht naast de afrastering van het hoofdveld een verhoging is aangebracht om ook hoogsprin gers hun beste beentje te kunnen laten voorzetten. In de buurt van de cornervlag - uiteraard niet op het veld, maar naast de afras tering, - diagonaal tegenover de ingang van het Sportpark Noor derhoek bevindt zich nog een ring en wel een discuswerpring. Zoals bekend zal een atletiekbaan in de toekomst worden gecreërd op de Ijsbaan aan de Leeuwarderweg. - -A'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1