verjaardag metballonnen IJLST sneke^kqerier «STEENKLIP-FLAT» LANGS DE ZWETTE Lemmer weg wij k - west organiseerde een roeiwedstrijd! Haske Balk vierde eerste tur I I en van Sloter raad nam afscheid van J. Deinum en H. G. Guest-Kroes L K> Im de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan LUCHTFOTO'S VOOR VERTREKKENDE RAADSLEDEN WYMBRITSERADEEL Tragisch sterfgeval op voetbalveld te Heeg -F' r COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Boerderij van Sneker in de brand te Gaast y SMgKER NIEUWSBLAD Bij voortdurende beweiding van jongvee zal er inderdaad sprake zijn van vernietiging van de rietkragen langs de wate ren, maar meestal zullen oeverbeschadigingen veroorzaakt worden door een combinatie van factoren, onder meer zuig kracht en golven van passerende schepen, de door het Hoog- landgemaal in Staveren hier en daar veranderde stroomrich ting èn door vernielingen door watersportrecreanten. Zo onge veer luidde de formule waarop de gemeenteraad van Wym- britseradeel het vrijdagavond eens werd. Zo ook zal de redac tie gesteld worden in het commentaar dat naar Gedeputeerde Staten gezonden zal worden op de Beleidsnota openluchtre creatie in Friesland. en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, ÉS is .7 JA If i L K i I I-.^/ - - ij' f SNEEKER NIEUWSBLAD I (vervolg op pagina 3) (vervolg op pagina 3) Ook weidend jongvee zal het oeverriet beschadigen Vanaf het Zwartewegje en over de Zwette krijgt men in de toekomst deze aanblik op de flat voor zogenaamde „onvolledige gezinnen”, die gebouwd wordt op het terrein aan de Steenklip- straat waar vroeger de steenhouwerij was. Het plan, dat gerea liseerd zal worden door De Kinkelder bv te Arnhem, bestaat uit 29 twee-kamerflats in de premie-verkoopsfeer. De bouw zal bestaan uit drie lagen aan een open galerij. Er is een lift, er komt centrale verwarming en een centraal antennesysteem. Aan de voorzijde (zie afbeelding) heeft men vanaf de zonne- balkons een riant uitzicht over de Zwette. Tussen flat en Zwette komt een wandelpad. (Reproductie Studio Ger Dijs) Verschijnt: maandags en donderdags gen. Met name de vaarsnelheid wordt vaak overschreden. Ook de gedragin gen van watersporters en hengelaars Aan de Boerestreek te Gaast is vrijdag avond een achttien jaar geleden gron dig verbouwde boerderij voor een groot deel uitgebrand. De boerderij was eigen dom van de heer Lampe te Sneek. Bij de foto: de ballonnen zijn losge laten. De hond Zwabber, zo’n beet je de mascotte van ’t Haske, deelde mee in de feestvreugde. (Foto Studio Ger Dijs) MAANDAG 2 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 70 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o 1 Burgemeester H. A. van Zwieten had de notulen eens nagesnuffeld en was daarbij tot de ontdekking gekomen dat de heer Deïnum tachtig keer aanwe zig was geweest op de vergaderingen en slechts drie keer had gemist we gens ziekte. „Dat schetst uw grote trouw.” Daarnaast was de burgemees ter van mening dat de heer Deinum een man was die het belang van de inwoners van de gemeente altijd ter harte ging, hetgeen bleek uit de vra gen die hij stelde, terwijl de CHU-er ook gekenschetst kon worden als de man van de ideeën. In dit verband haalde de burgemeester het plan tot de aanleg van een hertekamp achter het Van der Wal’s rusthuis aan. „U hebt duidelijk uw deel gehad in de raad en u hebt op positieve wijze een bijdrage geleverd aan het welzijn van de Slotenaren.” Zaterdagmiddag vond op het voetbal- terrein van de v.v. Heeg een bijzonder tragisch sterfgeval plaats. Tijdens één van die middag gespeelde wedstrijden, waarbij hij als toeschouwer aanwezig was, werd de 33-jarige H. ten Hoeve uit Heeg plotseling onwel, zakte in- elkaar en overleed ter plaatse. Een ijlings geallarmeerde arts constateerde een hartverlamming als zijnde de doods oorzaak. De heer Ten Hoeve, die leider was van het la-junioreneiftal, laat vrouw en twee kinderen (twee meisjes; één van 1 jaar en één van 3 jaar) achter. De wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt. „RIET WORDT DICHTER...” De heer S. Couperus (GCP) kon zich in eerste instantie niet neerleggen bij de opmerking in het stuk van b. en w., dat het jongvee de rietwallen ver nielt. „Bij mij wordt het riet dichter als de dieren er van vreten,” zo meen de hij- meisjes t.e.m. 12 jaar 1. Thea Postma, 2. Yolanda Huisman, 3. Jolanda Vliet- stra; jongens t.e.m. 12 jaar 1. Jelke Jetten, 2. Otto Brouwer, 3. Peter van Erkelens; meisjes 13 t.e.m. 15 jaar 1. Lonka Visser, 2. Geertje Dijkstra, 3. Marian Göbel; jongens 13 t.e.m. 15 jaar 1. Henk Monier, 2. Dirk Volkers, 3. Lin ze de Wit; dames 19 jaar en ouder 1. mevr. De Vries, 2. mevr. Pietersma, 3. mevr. Lemke; heren 19 jaar en ouder 1. dhr. W. Koopmans, 2. dhr. G. Lem- stra, 3. dhr. Van der Zwaag; paren senioren de heer en mevr. Van Vliet; paren-junioren mej.' Geertje Dijkstra- dhr. Otto Vriend. De leden van de jeugdsociëteit ’t Has ke hebben ruim zeshonderd ballonnen op moeten blazen voor donderdagmid dag de eerste verjaardag van ’t Has ke gevierd kon worden. Ter gelegen heid van dat eenjarig bestaan hield men namelijk een ballonwedstrjjd en Zaterdag hield de wijkvereniging Lem- merwegwijk west voor de tweede maal op de Geeuw een roeiwedstrijd op ton nen. Er meldden zich voor dit gebeuren dat kon worden gehouden dank zij de belangeloze hulp van verschillende in stanties en pariculieren, 76 deelnemers aan, die allen ter herinnering een ere- lintje aangeboden kregen, De in groepen van vier aan de wal af- gemeerde tonnen moesten worden los geworpen, vervolgens moest men daarop klimmen en met behulp van een peddel naar de overkant roeien. Op de terug weg moest als extra handicap een bal lon worden doorgeprikt. De uitslagen van de wedstrijd waarvan door Studio Ger Dijs bijgaande foto werd gemaakt luiden: tevens greep men de gelegenheid aan om een schilderij van een student van de Rietveld Akademie te overhandi gen aan het gemeentebestuur van Gaasterland, dat vertegenwoordigd was in de persoon van wethouder Y. Dijkstra. De boerderij werd geëxploiteerd door de veehouder P. W. Koning, die er met vrouw en vijf kinderen woonde. De brand is vermoedelijk ontstaan door broei in de wintervoorraad hooi, die net in de schuur was opgeslagen. Het woon huis liep bij het blussingswerk van de korpsen van Parrega en Makkum prak tisch geen schade op. De vijftig stuks melkvee waren in de wei. In grote lijnen kon de raad zich ove rigens wel verenigen met het voorge stelde commentaar-op-de-nota van het dagelijks bestuur. Net als een aan tal andere gemeenten is Wymbritsera- deel van mening, dat het rapport ei genlijk te laait is gekomen. De water- sportrecreatie is al een tikkeltje uit de hand gelopen en hier en daar los bandig aan het worden. Met spoed zul len nu maatregelen genomen moeten worden om verder onheil te voorko men. Op sommige plaatsen zal men een rem moeten zetten op de verdere bouw van jachthavens en appartemen ten, Althans totdat deugdelijke voorbe reidingen zijn getroffen. Met klem werd gepleit voor meer en beter toezicht op de naleving van reeds bestaande wetten en verordenin- Heemstra een en ander een gewldig leuke suggestie had gevonden en dat hij zich volledig achter deze mening kon opstellen. Tijdens een praatje ach teraf, waar anders dan in 't Haske, nodigde hij de leden uit het raadhuis eens te komen bekijken. Tevens sprak hij er zijn waardering voor uit dat het bestuur van de sociëteit zoveel doet voor de jeugd. Tjjdens de raadsvergadering van Sloten die donderdagavond is gehouden heb ben twee raadsleden afscheid genomen- Het waren de heer J. Deinum (CHU), die twaalf jaar en daarmee het langst van z\jn collega’s, achter de groene ta fel zat, en mevrouw H. G. Guest-Kroes (Gemeente Belangen) die sinds mei van het vorig jaar de gelederen van de Sloter vroedschap versterkt. Me vrouw Guest was het kortst raadslid. (dievaak rommel maken en te veel herrie schoppen) zullen in de gaten ge houden moeten worden. Met dat alles kon de raad zich verenigen. Slechts enkele punten werden aan het concept commentaar van b. en w. toegevoegd. De heer R. Bierman, voorzitter van ’t Haske sprak de wens uit, dat die aquarel, een afbeelding van Kippen- burg, een plaats zou krijgen in het ge- rstaureerde raadhuis, waarop de wet houder het teken gaf dat de ballonnen mochten worden losgelaten. Hij zei dat burgmeester H. L. Sixma baron van UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN: 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs - z i ff J I I i 1 I ’7 fA-vd' IJS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1