Meer vrouwen in colleges van b en w snekerWkoerijer de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van I IJLST bMSKB j Nijland is bezig feest 700-jarig bestaan in 1975 voor te bereiden Op Westersingel straks doorbraak diepriool COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de X. Het Saeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SI Om het slaan van tè felle vlammen in politieke pannen in het openbaar te voorkomen was er uiteraard achter de schermen al het nodige verhapstukt - gepraat, geschoven, gewikt en ge,- wogen - vóór het dinsdagavond in de gemeenteraden van Sneek, Wymbritseradeel, Gaasterland, Sloten en Ijlst tot ver kiezing van wethouders kwam. De meeste deining veroorzaakte de materie in Wymbritseradeel waar niet minder dan driemaal gestemd werd aleer het CDA een tweede wethouderszetel be machtigde. In Sneek en Ijlst kwam men vrij gemakkelijk tot een betere „afspiegeling” en in Sloten had de nieuwe raad een zacht eitje: alles bleef bij het oude en dat was gezien de uitslag van de verkiezingen in mei volkomen logisch. t - Bill Hl UB MUN f SNEEKER NIEUWSBLAD 1 (vervolg zie pagina 17) I Wymbritseradeel: na ’n felle strijd twee CDA-wethouders Wanneer de mensen van de Technische Dienst van het telefoondistrict Leeuwarden vanmiddag niet met al te veel problemen te kampen zullen krijgen als de negenhonderd dubbeldraads-kabel in de Sneker Koop- mansgracht „te water zal worden gelaten”, dan hebben de werkzaamheden rond de waterkruising Both- niakade-Koopmansgracht precies een week in beslag genomen. Men startte met het uitbaggeren van een diepe sleuf in de gracht (zie foto) en daar was men gisteren nog steeds mee bezig. Vandaag zal dan dus de afsluiting plaatsvinden. Een en ander wordt uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van het telefoon net. De kabel zal deze week reeds in gebruik worden genomen. Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 71 Dit blad verschijn* bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> De zetelverdeling in de raad van Slo ten bleef na de verkiezingen in mei gelijk: vier CDA, twee Gemeentebe langen en één PvdA. Dat was reden om de heren A. Dijkstra (Gem. Bel.) en L. Roelevink (CDA) te herbenoe men. r Zo zal de sporthal in Balk er uit komen te zien, wanneer hij klaar is. Het plan is momenteel bij de subsidiërende instanties en ge poogd zal worden het werk in ACW-verband uitgevoerd te krijgen. Het gebouw is gepland bij de in aanleg zijnde sportvelden in Gaasterlands hoofddorp. Via ’n ruime entree zullen de bezoekers in de hal komen. De hal op zich zal een afmeting krijgen van 28 bij 42 meter. Uiteraard komen er kleedruimtes in het gebouw, vijf in totaal met daarbij de nodige wasruimtes. Er zijn twee scheids- rechterskamers gepland, verder een EHBO annex massagekamer, toiletten, centrale verwarming, een kamer voor de beheerder en de nodige bergruimte. Er is in het plan, dat ontworpen is door het architectenburo A. van der Meer in Drachten, ook een toilet voor gehandicapten opgenomen. De tribunes worden van het zgn. teleskooptype gepland. Zij kunnen tot in de zaal worden uitge schoven. Verder kan men op de tweede etage terecht in een ruime kantine, waarnaast een bestuurskamer die middels een vouwwand van de kantine Is gescheiden. Een reporterskabine en een garde robe completeren met een galerij het geheel op deze verdieping. BEWONERS WILLEM LODEWIJKSTRAAT WILLEN GRAAG EENRICHTINGVERKEER HOOGLIGGENDE STRAAT Op een drietal bewoners na die gis termorgen nog niet naar hun mening was gevraagd, en een die tegen het plan is, scharen alle gezinnen (een Eigenlijk was alleen opvallend bij de verkiezingen in Sneek, dat ex-wethou- der H. Pfeifer (WD), als tegenkandi daat van de heer Berg, zes van de 21 stemmen verwierf en dat het duo van Progressief Sneek (nieuw in de raad) telkens blanco briefjes inleverde. I. de raad enkele Het gevolg hiervan is dat de (ei gen) huizen die niet op palen staan, maar enkel gefundeerd zjjn, de tril lingen van het vaak zware verkeer niet kunnen verwerken en gaan scheuren. Daarnaast verlenen auto’s komend vanuit het centrum door gaans geen voorrang aan het voor hen van rechts komende verkeer uit de Hendrik en Ernst Casimier- straat, zodat er vaak levensgevaar lijke situaties ontstaan. Sinds de Bothniakade en de Koop- mansgracht alleen genomen kunnen worden vanaf de Oppenhuizerweg en de Jousiterkade, rijdt het verkeer dat uit de stad komt en richting Heeren- veen of Leeuwarden wil, door de Wil lem Lodewijkstraat. De auto’s vanuit de richting Joure gaan daar ook vaak langs, omdat ze dan de stoplichten aan hert eind van de Oosterdijk ontlo pen. In Nijland wordt naarstig gewerkt aan de herdenking van het feit Jat het dorp in 1975 honderd jaar bestaat. Er is een speciale kommissie in het leven geroepen die plannen uitwerkt De feestelijkheden worden gehouden van zes tot en met tien september en één van de hoogtepunten zal de reünie van oud-Nijlanders zijn. Er is al, zo meldt het dorpsorgaan Nijslan, belangstelling uit Canada. GEEN/WEL MOEILIJKHEDEN De herbenoeming van de heer Veldhuis (CDA) leverde in van Wymbritseradeel geen moeilijkheid op. Spannend werd hert pas toen er een tweede wethouder be noemd moest worden in de plaats van de GCP-er G. Miedema. De combina tie Progressief Wymbritseradeel/FNP was van vier op vijf zetels gekomen, het CDA had er één verloren, van elf op tien. TERUGGEKEERD Sneek keerde terug naar de verhou ding waarmee in 1970 was gestart twee CDA- en twee PvdA-wethouders maar die na 1971 was afgebrok keld doordat de socialisten destijds geen geschikte kandidaten naar voren brachten na het vertrek van „hun” wethouders. Er kwamen toen een (derde) CDA-er en een VVD-lid voor in de plaats. Nieuwe wethouders wer den de heer D. A. Berg (37 jaar) en mevrouw Unema, een 47-jarige oud- onderwijzeres. Mevrouw De Graaff (34 jaar) en de heer H. A. Scholten (44) bleven in het college voor het CDA. Begin volgende week wordt een be gin gemaakt met de doorbraak ten behoeve van het diepriool op de ver binding van de beide zijden der Westersingel- Hierdoor wordt het verkeer Stationsstraat-Martiniplein, met uitzondering van het voetgan gers- en fietsverkeer, onmogelijk. Voor de wandelaar en fietser wordt over de te graven sleuf een nood- De bewoners van de Willem Lode- wijkstraait zouden dan ook graag zien dat de straat aan de kant van Wou- da’s meelfabriek wordt gesloten. Om te voorkomen dat dan de le Woud- straat (het stukje voor de Sperk- hemschool) en het verlengde daar van, de Maria Louisestraat, en de Willem de Zwijgerstraat te zwaar belast worden, stellen ze meteen voor de Maria Louisestraat en de Willem de Zwijgerstraat, die tamelijk breed uitmonden op de Oppenhuizer weg, te sluiten voor verkeer dat van de Oppenhuizerweg komt. Overzien we het geheel van de 3 sep- temberstrijd in genoemde gemeenten dan blijkt, dat het aantal vrouwelijke wethouders (de gemeentewet kent geen wethoudsters) van twee op vier werd gebracht. Daarvoor zorgden Sneek en Ijlst. In de waterpoortstad kreeg mevrouw D. Y. W. de Graaff- Nauta (CDA) gezelschap van me vrouw W. Unema-Ehlhardt van de PvdA. In Ijlst kwam het kersverse PvdA-raadslid mevrouw M. A. Wij- benga-van der Meulen naast de heer J. J. de Vries (PCP) in het college In Ijlst deed geen echte CDA aan de verkiezingen mee omdat er geen KVP-afdeling is. De bewoners van de Willem Lodewijkstraat in het Sperkhem zijn van plan de ze week een brief naar het college van b. en w. te sturen waarin zij wijzen op het ongerief dat het drukke verkeer door hun straat met zich mee brengt en waarin zij verzoeken of de straat in het vervolg niet slechts toegankelijk kan worden gemaakt voor verkeer van één kant. De initiatiefneemster hier van is mevrouw J- van der Weide-van der Horst. kleine veertig) die aan de bewuste straat wonen, zich achter het idee dat in de brief wordt gelanceerd. Een van de bijkomende narigheden die in deze zaak een rol speelt is, dait de straat dikwijls van een nieuw wegdek moet worden voorzien. Doordat de straat daardoor steeds hoger komt te liggen, moeten drempels worden ver hoogd en komen bij regenachtig weer de tegelpaden die naar de achtertui nen liggen onder water te staan. „brug” aangebracht. Alle andere „rijtuigen” zullen een hoekje om moeten gaan om hun doel te berei ken. Verwacht mag worden dat het karwei veertien dagen zal duren; nadien koerst de rioolaanleg ver der langs het Postkantoor, waar door ook daar verkeersproblemen zullen opdoemen. DRIE TEGEN VIER Na mei was de politieke krachtsver houding in IJlst vier (PCP-ers) te gen drie (twee PvdA, één Vrije Kie zer) geworden omdat de socialisten een zetel hadden gewonnen. Wethou der J. J. de Vries (PCP) kreeg vlot alle zeven stemmen. Op dit punt bleek dus eensgezindheid, met name ook bij de vroegere CHU en ARP-leden, die naar verluidt nog moeten wennen aan een eensgezind optreden in PCP-ver- band Dat partijen onderling tot een be paald akkoord waren gekomen inza ke de tweede wethouder bleek uit het feit, dat mevrouw M. A. Wijbenga- v. d. Meulen vijf van de zeven stem men kreeg. Twee briefjes waren blan co. IJlst kreeg dus wat men noemt een afspiegelingscollege. Om de reünie extra luister bij te zet ten, denkt de kommissie aan een soort tentoonstelling in het dorp waarop het beoefenen van oude ambachten wordt getoond en ook kunst en kunst nijverheid. „Hwa wol skilderje, meu bels biskilderje, potte bakke, weetje, spinne, wurk meitsje of noch hwat oars?” In het Gebouw komt een his torische tentoonstelling, waarvoor men al bezig is materiaal te vergaren. Om in stijl te blijven zal op donderdag zes en zaterdag negen augustus een historisch spel opgevoerd worden, waarvoor de tekst al klaar is. Bij de eerste stemming kreeg de heer K. Sijbrandjj (CDA) zes stem men, de heer I. Bergsma van de com binatie zeven, terwijl twee andere pro- gressieven elk één stem kregen. Op nieuw! Weer zes stemmen voor Sij- brandjj, zeven voor Bergsma en twee naar één en dezelfde PW/FNP-er. Verrassend was daarop, dat in derde instantie niet Bergsma maar Sijbran- djj de meeste punten scoorde: acht te gen zeven. De „oppositie” was er niet bepaald gelukkig mee... UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4283 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17,30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs V, nor rjü vel -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1