Door afdamming vaart Scharnegoutum Volgend jaar weer reünie in Balk van oud-inwoners IJLST lllgRS i s L 1 Tiets Simons: de Fons Jansen der Nederlandse schilderkunst SNEKERl^KOERIER TIRNSER ZILVEREN RRUIDSPAAR OP HUIFKAR TERUG NAAR DORP en W Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL i I HO i Gem. Sociale dienst een dag niet thuis Deelnemers ZWH-nacht- rit botsten in IJlst Bromfietser uit Oudega door auto gegrepen M i||| COURANT, SNEEKER COURANT, QRIJFHOUTS NIEUWSBLAD G NIEUWS8LAD Tïï Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 9 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 72 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o eo de Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER te F"! Zijn werk is volkomen figuratief op V De tentoonstelling van Tiets Simons is tot en met 28 september te bezichtigen. De rest van de rondweg wordt daar na aangepakrt, vervolgens begint men met de bovenlaag. De kosten van het aanbrengen van de verharding bedra gen 2.989.000. De firma Ooms heeft voor dit karwei feen speciale asfaltma- chiine die hij in verband met de werk zaamheden aan de Afsluitdijk bij Bree- zanddijk staat. Het apparaat kan per uur 350 ton asfalt produceren. voor- sa- schilderijen en tekeningen kunnen ken. 37 stuks zijn te vinden Scheepvaartmuseum:. en dat is schilderijen Stank overlast omwonenden Zwette meermalen zeer groot De bewoners van de Troelstrakade paald begrepen op de werkzaamheden die uitgevoerd turn. Daar immers wordt een brug gebouwd en dat gebeurt in twee fasen om te voorkomen dat het dorp van zijn belangrijkste verbindingsweg met Sneek vestoken raakt. zcl - dan komt de andere aan de beurt. In de Hemdijk is inmiddels een bocht gegelgd, opdat deze we gde rondweg haaks kruist. Bij het kruispunt Lem merweg, Vrieswtfkstraat, Scherhem- straat is een baansplitsing tot stand gebracht die eerstdaags in gebruik wordt genomen. In verband met het uitgraven van veen dat namelijk op dit kruispunt nog moet gebeuren, en omdat de gemeente tegelijkertijd de diepriolering daar wil realiseren, was het nodig dat dit tracée eerder dienst deed dan de complete rondweg, die waarschijnlijk aan het eind van dit jaar voor *t eerst zal kunnen worden bereden. De rondweg gezien vanaf de brug over de Geeuw. Binnenkort is de „aardebaan" die een jaar moest liggen om een beetje te bezinken, bedekt met asfalt. (Foto Studio Ger Dijs). Vrijdagmiddag omstreeks titan over half zes werd de 55 jarige H. Hoek stra uilt Oudega (W), toen hij met zijn bromfiets vanaf die oprit naar het terrein van de Fa. Donker, Harste 9, plotseling de Ouidie Bolswarderweg op reed, gegrepen door de personenauto van de heer T. Banting (27), uit Fols- gaire. Hoekstra werd tegen het weg dek gesmakt en liep hoofdletsel op. Hij is door de politie met de ambulan- ceauto naar het ziekenhuis in Sneek vervoerd en vandaar later in de avond overgebracht naar het Academisch ziekenhuis te Groningen. Hij bleek on dermeer een ernstige kaakfractuur te hebben opgelopen. Zaterdagavond liet de toestand zich, blijkens mededelingen uit Groningen, vrij gunstig aan zien. die van de landbouwvoorlichtingsdienst, bereikbaar, niet. de onderlaag is de firma - o---o-1 en men is gere kend vanaf de Bolswarderweg gevorderd tot de brug over de Geeuw. De gemeentelijke sociale dienst, gevestigd is in het gebouw vroegere is voor iedereen altijd Volgende week vrijdag echter Voor wie het dus aangaat: 20 septem ber GSD iri Sneek gesloten. aan wat er in verteld wordt, bij een onderwerp als raam” is het geen bezwaar i een schtreuwend contrast wordt roepen. Wat er in het Fries Scheepvaart Mu seum getoond wordt, dateert uilt de periode tussen 1970 en 1974. Voorzich tig komt hier en daar een iets harde re kritische kijk op de hedendaagse tijd te voorschijn, Simons wil middels zijn doeken tot een discussie komen. 43000 ton asfalt is er nodig om het zuidelijke gedeelte van de stadsrondweg om Sneek te voorzien van een wegdek. Het bedoelde gedeelte van de rondweg van de Bolswarderweg tot Rijksweg 43, is 4 kilometer lang en de te verhar den breedte is 7.25 meter. De middenberm is 6 meter. Het wegdek bestaat uit een onder- en een bovenlaag. Met het leggen van J. Ooms en zn. uit Avenhorn enkele weken geleden begonnen Dat betekent wel dat om de werk zaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen er een ’werkput’ in de Zwet- het realistische af. „Ze zeggen dat ik soms wrang en sarcastisch ben”, zo liet hij tijdens de opening voorlezen door zijn kinderen Karin (8) en Rutger „Mjjn werk is te vergelijken met wat Fons Jansen doet in het cabaret. Hij heeft me op weg geholpen in een pe riode dat ik wat vastzat. Ik woon in Bergen naast de pianist van Jansen, Frans Oudhoff, en via hem ben ik met de cabaretier in kontakt gekomen. Ik heb hem wat van mijn werk laten zien. We bleken dezelfde visie op de katholieke kerk te hebben en dat heeft me blijkbaar zo geinspireerd dat de tekeningen er aan de lopende band uitrolden”. Aldus Tiets Simons die met sterk anekdotisch werk momenteel exposeert in het Fries Scheepvaart museum in Sneek. SNEEKER NIEUWSBLAD Groot feest was het zaterdag in Tirns. Bakker J. Bootsma en zijn echtgenote A. Bootsma-Altenburg herdachten het feit dat zij een kwart eeuw geleden elkaar het jawoord hadden gegeven. Het werd onder meer gevierd met het opdragen van een mis in de katholieke kerk van Roodhuis. Toen de heer en mevrouw Bootsma de kerk ver lieten, sloeg hen de schrik om het hart. Buiten stond een huifkar te wachten met daarvoor het paard van de heer H. de Jong uit Tirns. Wat was het geval Bij de voorbereiding van de feestelijkheden, her- Van tle^ kmderen van het zilveren bruidspaar zich een fff9 vade? Bootsma. „As jimme allegearre it hüs üt binne, ldns mei m hapwein”. Daarom stond nu de wagen klaar'Jn °Ptocht ging het terug naar Tirns. Daar werd. v°ort9ezet’.ondermeer in een grote tent waar ’s avonds ruim 400 bekenden en vrienden bruidspaar en kinderen de hand drukten en de Zwettekade hebben het niet be- - -. - - worden in Scharnegou tum. Daar immers wordt een brug gebouwd van zijn belangrijkste Eerst zal één rijbaan volledig menzang gedaan en natuurlijk werd er tussen dé bedrijven door gekletst. Ve len maakten ook van de gelegenheid gebruik om voor ’t avondprogramma even Balk in te gaan. Ook bij die trip trok het gerestaureerde raadhuis veel belangstelling en ook werd de tentoonstelling van handwerkkunst in het voormalige postkantoor bezocht. De kosten voor deze dag waren voor de reünisten zo laag mogelijk gehou den. De deelnemers hoefden slechts twintig gulden neer te tellen UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4283 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere, mm-prijs (7), „maar de mensen zeggen ook wel dat papa romantisch is”. Anekdotisch is Simons in ieder gval wel. Hij kijkt in sommige van zijn tekeningen met een beetje ironiserende nostalgie terug op zijn katholieke opvoeding, waar door het een Don Camfflio-effect krijgt De tekeningen overheersen maar goed ook. In zijn waarbij hij gebruik maakt van olie verf of van de aquareltechniek, heeft hij het kleurevenwicht nog niet heel- maal gevonden. Felle kleuren over heersen waardoor zij schreeuwerig overkómen en dat doet soms afbreuk Alleen vrouw aan het dat er opge- Zuidelijk gedeelte rondweg neemt 43.000 ton aan asfalt! Simons is afkomstig uit Breda en stu deerde ondier andere aan de akademie voor beeldende kunsten in Tilburg. Met de M.O.-akte tekenen op zak kwam hij in Alkmaar terecht en daar werd hij leraar aan het Petrus Oami- nius Lyceum. Dat de nu 36-jarige Si mons pas eigenlijk zijn werk op grote schaal exposeert, komt door de be perkte ruimte die hij in zijn Alkmaar- se flat had. Nu hij in Bergen woont, zijn er meer mogelijkheden om te wer- ken en hij heeft een vrij groot aantal „Opa” (een doek waarop een demente ---a ma_ - in het bejaarde tijdens zijn bestaan in een be jaardentehuis, compleet met sigaar, lintje en verpleegster wordt getoond) en „De laatste schakel in het produc tie proces” willen tot die discussie een bijdrage leveren. open is in Scharnegoutum, zal er ver betering in de situatie optreden. Op de lange duur zal de riolering van de Noordoosthoek en de wijk tussen de worden aangebracht, Zwette en de Leeuwarderweg aange sloten worden op de zogenaamde diep- riolerting. De bewoners zien echter met angst de winter tegemoet. Meestal is het zo dat in die periode het water van de Zwette hoog staat. Het water zal bij stuwd worden en dat kan voor het rioleringssysteem de konsekwenities hebben dat ze onder water komt te liggen. De afvoer van het afval zal dan stagneren en dat zal in de huizen leiden tot een behoorlijke stankover last. De omwonenden vinden dan ook dat men met deze zaken bij de aanleg van de werkput in Scharnegoutum re kening had moeten houden. RIJKSRONDWEG Ongeveer in mei van het volgend jaar is Rijkswaterstaat klaar met de afwerkwerkzaamheden. Het is de be doeling dat wanneer het éénmaal zo ver is, er van rijkswege zo snel m<r- gelijk wordt begonnen met de aanleg van een rijksweg rond Sneek. Ook met de tot stand koming van de rijksrondweg zal ten zuiden van Sneek worden begonnen. Wanneer die weg klaar is, en dat duurt dus nog wel even, wordt de stadsrond weg overgedragen aan de gemeente Sneek die dan verder voor de kos ten van ’t onderhoud staat. De rijks- rondweg blijft uiteraard onder ver antwoordelijkheid van Rijkswate- aanwezi- Er werden drachten gehouden, er werd aan te moest worden aangebracht. Daar om heeft men twee dammen gelegd, met als gevolg dat de Zwette niet meer stroomt. Op zich behoeft dat - - - geen konsekwenties te hebben, wan- bepaalde windrichtingen verder opgé- neer er nog dwarsvaarten in de Zwet- te uitmondden, maar dat is niet het geval. Voor de bewoners van de omgeving van de Zwette bestaat de overlast nu uit het feit dat de Zwette erg stinkt. Vorige week was het er langs de wal op sommige plaatsen niet uit te hou den. De riolering van deze wijk loost namelijk op de Zwette, dus alle onge rechtigheden komen in het water te recht. Doordat de stroming vrijwel af wezig is, vindt de natuurlijke afbraak bijzonder langzaam plaats en dit resul teert onder meer in de onaangename luchtj es. Bij een gunstige wind is het allemaal nog wel te harden, maar wanneer de wind naar de huizen toe is, dan ko men de problemen* Aan de voorkant van de huizen kunnen de ramen niet open en in de huizen hangt een weëe lucht. Er is voorlopig moeilijk iets aan te doen. Pas als de Zwette weer Na de toespraak van de burgemeester werd het Gaasterlandse volkslied ge zongen en kon men opnieuw met el kaar kermis maken, voorzover dat nog niet gebeurd was. Omstreeks het mid daguur werd er in zes bussen een rondrit door Gaasterland gemaakt waarbij uiteraard dé allernieuwste za ken werden bekeken, zoals de ruilver- kavelingswegen. Een koffietafel in de Treemter vormde de afsluiting van de „tournee”. Op de foto een beeld van het binnenstromen der dorstigen. Vele huidige Balksters van boven de 45 jaar konden daarop ook hun bijdra ge leveren aan de gezelligheid in de Treemter, want zij waren eveneens uit genodigd bij de reünie aanwezig te zijn. Dit resulteerde in een afgeladen volle Treemter waarin dé obers alle moeite hadden de consumpties rond te brengen en in een programma dat niet weinig uitliep .Overigens zal geen van de aanwezigen dat laatste jammer hebben gevonden. Op de avondbijeenkomst vertoonde de gemeentesecretaris K. de Groot dia’s Zaterdagavond werd IJlst onveilig ge maakt door de deelnemers aan de Zuidwesthoek-nachtrit. Rond kwart over elf raakten twee deelnemers met elkaar in botsing op de Sudergoweg. Op de parkeerplaats achter het stad huis stond een zogenaamde zelfbedie- ningscontrole, een bordje met een let ter, opgesteld. De rijschoolhouder J. L. Bos uit Heerenveen (31) stopte om een auto van het parkeerterrein de weg op te laten komen. Dit stoppen werd te laat opgemerkt door de ach ter hem rijdende M. v. d. S. uit Balk De wagens werden beide licht bescha digd. Achteraf bleek dat de betreffende controle fout was. De oud-inwoners werden ’s morgens van oud Balk en konden de om een uur of tien welkom geheten »en zelf iete doen. door burgemeester H. L. Sicma ba ron van Heemstra. Onder zijn gehoor bevonden zich o-a. de oud-burgemees- ter van Gaasterland, de heer G. W. C. D. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, die zich in Arnhem heeft gevestigd en families die uit Amerika waren overgekomen. Zo kwamen uit Califomië de heer en me vrouw Sonsma-Bruinsma naar hun ge boorteplaats, evenals de families Van Hout en Asma. Zelden zal er met zoveel enthousiasme handjes zijn geschud als vrijdagmor gen in Balk in de Treemter het geval was. Meer dan driehonderd oud-Balk- sters bleken gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de Vereniging voor Plaatse lijk Belang, die beoogde zoveel mogelijk ex-inwoners van Gaaster- lands hoofdplaats naar het gemeenschapscentrum te trekken. De grote pro motor achter dit gebeuren was de heer H. Dolle, en de enthousiaste reacties van de reünisten op zijn werk en op het initiatief van Plaatselyk Belang wa ren zodanig dat nu al zeker is dat volgend jaar weer een dergelijke „ontmoe- tingshappening” zal worden georganiseerd. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1