HEIN BOS SLAAGDE IN ZIEKENHUIS H I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van Begroting 1975 op 9 december in Sneker raad P. de Groot 65 nam afscheid. Politie in Sneek moet meer ruimte hebben voor garage IJLST SNEKER^KOERIER I L en Wheels of Confusion organiseert Concert for BANGLA DESH 1 Floraliatentoonstelling in Mienskipshüs, Ulst O- NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD m de GESLAAGD J Zes docenten van het Boger- mancollege stonden maandag middag volop bij hun collega’s in de belangstelling, toen in de aula van de school aandacht werd geschonken aan het feit dat vijf van hen 25 jaar in het onderwijs werkzaam waren en dat een van hen zou vertrek ken. ir r By - -- V'iaL 'V H *- ‘/-.tT 1 wij wSi f SNEEKER NIEUWSBLAD j ex- zeven uur. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 73 waarin een aggregaat zal worden ge plaatst voor noodverlichting. De totale kosten worden geschat op 75.875. Van dat bedrag moet 21 pro cent als krediet door de gemeente be schikbaar gesteld worden. Er gaat dan een aanvraag naar het Regionale Co- ordinatiecollege voor openbare werken in Friesland met het verzoek de reste rende 79 procent te subsidiëren. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Hein Marten Bos, 17 jaar en leerling van de Christelijke LTS aan de van Schouwenburgstraat in Sneek is dinsdag geslaagd voor zijn examen electrotechniek. Wel wat laat mischien, maar dat vindt zijn oorzaak in het feit dat Hein, juist in de examentijd, op de Oude Koemarkt met opzet werd aangereden door een onverlaat die meende dat Hein iemand anders was. Het gevolg was dat de LTSer in het Ziekenhuis belandde met ernstige verwondingen aan zijn benen (daarom zit hij nog in een karretje), die momenteel weer aardig aan het genezen zijn, en met een rechter arm die hij nu nog steeds nauwelijks kan gebruiken. Het kostte hem dan ook aardig wat moeite de gelukwensen van directeur G. J. van der Schouw in ontvangst te nemen, die hem samen met natuurkundeleraar W. van Brug (mid den) examen had afgenomen in het onderdeel natuurkunde. Na de aanrijding was er een uitgesteld examen aan gevraagd, dat begin deze week in plaats van schriftelijk, uitgebreid mondeling werd af genomen. (Foto Studio Ger Dijs). Ook de heer Struik kan nog meepra ten van de moeilijke toestanden die de beginperiode van het lyceum moest doorworstelen. Hjj kwam 22 jaar gele den aan de school en moest les geven in een lokaal dat die naam nauwelijks verdiende. De heer Frouws werd in hetzelfde jaar als de heer Struik be noemd. Aanvankelijk werd door hem wiskunde gegeven, later schakelde hij over op natuurkunde. „Een hele pres tatie, wiskunde is tenslotte in wezen iets anders dan natuurkunde” vond de rector. De heer Frouws heeft zich ook V.l.n.r. de heer Frouws, de heer en me vrouw De Graaff, de heer en mevrouw Oldenzïel, de heer en mevrouw Struik, de heer en mevrouw Smit en de heer en mevrouw De Groot. (Foto Studio Ger Dijs). aan Bangla Desh. Wheels of Confusion is een combinatie van de vooraanstaande groepen Stoned Free en de JJ Band. De avond begint om UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 1S.80-17.S0 uur Na kantooruren telefoon 4%&4 4235, 2247 Gironr. SS27S0 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. S779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-532S ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen S-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Op het achterterrein van het naast het politiebureau gelegen pand is de mogelijkheid tot uitbreiding voorhan den. Het betreffende pand en achteruit is eigendom van de gemeente, zodat er op dat punt geen moeilijkheden zijn. De op het terrein staande garage zal moeten worden afgebroken en een deel van de fundering moet er uit. Ach ter de uitbreiding van de politiegara- ge zal een ruimte worden aangebouwd Het gemeentebestuur van IJlst heeft twee stenen, die een deel van de historie van het stadje vertellen, laten inmetselen In de muur van het stadhuis. Voor één van de twee is het een terug van weggeweest. Het is de eerste steen die in 1859 door burge meester Rignalda werd gelegd bij de bouw van het stadhuis. Wit kostbaar marmer diende als basis voor de vergulde namen van deze burgervader en zijn raadsleden, een uitspatting die de arme ge meente zich eigenlijk niet kon ver oorloven. De namen zijn gegroe peerd rond het stadswapen. In de oorlog werd de steen weggehaald uit de muur. De ander steen (zie foto) lag vroeger in de vloer van de stadswaag onder de bascule. Zij dateert uit 1750. Er in uitge houwen is het volgende versje: „De grondsteen waarop ’k mij vertoon lag ANDEL HOITSMA COOPMANSZoon opdat ik waak voor elks belangen is Hier Stadsweegschaal opgehangen”. Deze steen werd teruggevonden bij de bouw van de lagere school. De heer K. Pop vertelde daarna wat hjj persoonlijk altijd het meest in zjjn jubilerende mede-docenten had gewaardeerd, terwijl de heer J. J. Nooitgedagt, voorzitter van het schoolbestuur, de hoop uitsprak dat het gebeuren van maandagmiddag een stimulans zou zijn voor de be treffende docenten door te gaan op dezelfde wijze als ze zich tot nu toe hadden gepresenteerd. Het leek hem namelijk moeilijk na een kwart eeuw niet het gevoel te krijgen van „het zal mijn tijd wel uitdienen”. De heer Nooitgedagt overhandigde de toegesprokenen geschenkbonnen en hun dames werden in de bloem- tjes gezet. Ook de heer Greep had voor de betreffende docenten een geschenkbon. De rector van het college, de heer P. Greep, richtte hett woordt tot de do centen afzonderlijk, waarbij een duik in de geschiedenis niet te vermijden was. In '49 namelijk, toen de heren De Graaff en Oldenzïel benoemd werden, „was men meer een reiziger in weten schappen”, doordat de lokaliteiten van het toenmalige lyceum her en der ver spreid lagen in de stad. „Toch denk ik dat u het werk met enthousiasme hebt gedaan en dat was in die tijd bittere noodzaak”, aldus de heer Greep die memoreerde dat de heer De Graaff in 1957 conrector werd. De heer De Graaff is de opvolger van de heer Greep wanneer deze 27 septem ber afscheid neemt. Elk jaar opnieuw wordt door de leer lingen en ouders van de openbare la gere school te Ijlst in de na-zomer het Mienskipshüs omgetoverd tot een ware bloementuin. Ook vrijdag was dat weer het geval. De hele voormid dag werd er gesjouwd met planten van allerlei aard, bloemen die met veel zorg waren opgekweekt door jong en oud. HEMD De heer De Groot werd in het bijzon der toegesproken door zijn collega R. Bosma van de Mavo. De heer Bosma leverde het betere vouw- en scheur- werk door een feestmuts om te vou wen tot een boot en die vervolgens te verwerken tot een hemd. De feestmuts symboliseerde de toch wel feestelijke stemming waarin men ondanks het af scheid verkeerde, het bootje stond voor het levensbootje van dfe heer De Groot en het hemd moest eraan herin neren dat de scheidende leraar zijn collega’s nooit in hun hemd had laten staan. Bovendien was er een stand van boet seerwerk en zelfgemaakte potten en vaasjes, ingericht door de heer J- de Best (Popmawal). De aankleding van het geheel was feestelijk. ’s Avonds was er flinke belangstel ling. De bezoekers werden zelf bij een aantal attracties ingeschakeld. Zij kon den deelnemen aan bloemschikken en de prijs van een bloemstuk je taxeren. Vooral de afdeling bloemschikken waarin bloemist J. de Haas wel de hoofdrol speelde, kreeg veel aandacht. Sommigen wisten iets fraais in elkaar te fabriceren. Een Edammer kaas waarvan men het juiste gewicht moest raden bleek 1884 gram te wegen, win naar mevrouw Edelehbos met 1875 gram. De pop die burgemeester H. W. F. Mumsen „Sietske” had genoemd waarschijnlijk dacht hij daarbij aan mej. Sietske Schilstra die op de sekre- tarie werkt werd gewonnen door Sietske v, d. Spoel. In de rubriek bloemschikken werd de le prijs toegekend aan mevrouw germ sen. 2 e prijs mevrouw Mulder en de 3e prijs ging naar Ria Ravesloot. De verloting die door de vele prijzen nog al wat tijd in beslag nam, bracht een aardige cent in het laadje, alles sa men gevat: een leuk en gezellig flo- ralia-feest. Maandag 9 december zal de raad van Sneek de gemeentebegroting voor 1975 behandelen. Dat is voor het eerst sinds jaren weer eens op een tijdstip waarop dat eigenlijk behoort: in het jaar vóór het nieuwe begrotingsjaar. Oorspronkelijk was als datum voor de begrotingsvergadering 10 december genoemd. De politie van Sneek sukkelt al lange tijd met het probleem van te weinig garageruimte achter het politiebureau. Om daar verbetering in te brengen kan de gemeenteraad komende dins dag de eerste stap doen door een kre diet beschikbaar te stellen waardoor een uitbreidingsproject „hard” wordt en subsidie kan worden aangevraagd- Vijf jubilerende leraren aan ’t Bogerman College C. Hofstra tien jaar op het gebied van het con- rectorschap gegeven. Drie jaar gele den legde hij deze functie evenwel neer om zich volledig als leraar te kunnen inzetten. ,,U bent de gangmaker geweest van het talenpracticum, door uw technisch inzicht en uw technisch plezier”, zei de heer Greep tot de heer Smit, die in 1958 als leraar Duits naar het Bogermancollege kwam. Het talenpracticum werd in gebruik genomen na de verbouwing van het college die een jaar of zes geleden werd gerealiseerd. Aan de Gemeentelijke School voor Middelbaar Economisch en Admini stratief Onderwijs te Heerenveen slaag den na een herexamen, de volgende leerlingen voor het diploma M.E.A.O-: Administratieve richting: F. Drost te Heerenveen, F. S. Hofstra te Meppel, J. de Vries te Sneek. Commerciële richting: A. te Sneek. Bestuurlijke richting: J. Jelsma te Drachten, K. H. Prins te Donkerbroek, J. H. de Wit te Grouw. (Allen heren). Het betrof de heren C. de Graaff (aardrijkskunde), E. Oldenzïel (han- delswetenschappen), P. Struik (teke nen), M. J. Frouws (natuurkunde), M. Smit (Duits) en P. de Groot (handels- wetenschappen en aardrijkskunde). De heer De Groot, die een jaar of zes aan de Mavoafdeling van het college verbonden is geweest, was degene die afscheid nam, met dien verstande dat hij voorlopig nog wel de helpende hand biedt door acht uur in de week te bljjven lesgeven. De heer De Groot is overigens al langer dan veertig jaar bij het onderwijs betrokken. De Sneker popgroep Wheels of Confusion houdt op zater dag 5 oktober een concert waaraan verschillende forma ties meedoen en waarvan de opbrengst bestemd is voor Bangla Desh. Te verwachten zijn optredens van Heep of Rubbish, Ehna Harkness, Point Out, Dubble FF, uiteraard Wheels of Confusion en van de Scorpion discotheek. Zij allen hebben toegezegd belangeloos hun medewerking te zullen ver lenen zodat de entree van - <x r' i - -.tl!'1--“if

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1