VERLEDEN EN HEDEN laat me raden”!! GESCHAARD ROND ’T NIEUWE ALD DRYLTS ULST „STIL.. stil HH - en van II De heer K. Sijbrandij blijft tweede C.D.A.-wethouder SNEKE^KOERIER 7 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan Standsorganisaties Gaasterland bieden burgemeester H. L. Sixma een petitie aan Eekoningin biedt burgemeester IJlst schaar aan FNP-Progressief Wymbrit. stapt uit commissies VANDALEN GOOIEN VERFBUSSEN LEEG COURANT. DRUFHOUTS NIEUWSBLAD WlfflilIB GESLAAGD ML Gezelschap Cronenburgh uit Ameland terug ui luela m de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEI Terwijl de klokken van de kerk en het stadhuis hun vreugde uitbeierden over het stadje tussen Geeuw en Zouw schreed donderdagavond de Eekoningin vergezeld door haar hofdames samen met burgemeester H. W. F. Mumsen naar de brug bij het Ijlster stadhuis. Onder doodse stilte pakte hij de schaar van het scharlaken rode kussen, hem voorgehouden door de Eekoningin en met het doorknippen van het geel-blauwe lint opende hij het gereconstrueerde gedeelte van Ijlst. Een don derend gejuich ging op. SB X j ijlll felicitatiewoord, een gemeentebestuu aanvaard. .1 L c Reünisten vieren 110-jarig .bestaan’ van Sneker HBS De reünisten bijeen in de hal van de Rijksscholengemeenschap. (Foto Studio Ger Dijs). MAANDAG 16 SEPTEMBER 1974 129 ste JAARGANG No. 74 Verschijnt: maandags en donderdags De leden van de standsorganisaties Friese Mij., ABTB en CBTB Gaasterland hebben vanmorgen aan burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra een petitie aangeboden waarin zij aandacht vragen voor de problemen van de landbouw. De petitie werd voorgelezen tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de Treem- ter te Balk. De voorzitter van de Friese Mij. afdeling Gaasterland, de heer W. Bergsma uit Harich, drong aan op solidariteit met de collega’s in de EEG. De afdeling Sneek van de Friese Mij. deelde rondom het middaguur bij de stoplichten bij de spoorwegover gang aan de Bolswarderweg pamfletjes uit met daarop de eisen van de landbouworganisaties. risch figuur, in de zaal zat. Aan de voorzitster van Dicendo Discimus over handigde hij een cheque van duizend gulden om de lege kas van de vereni ging weer wat op peil te brengen- Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o De hele ceremonie was georganiseerd door de buurtvereniging Aid Drylts. Ruim een jaar was het personeel van firma D. Steneker uit Sint Nicolaasga bezig geweest om de Galama- en de Eegracht weer in oude luister te her stellen. Bijna was men er in geslaagd om de heropening tijdens de stads feesten van 1973 te laten plaatsvinden, maar de werkzaamheden liepen enigs zins uit. Daarom kon het grote feest pas nu gevierd worden. Na de koffietafel gingen de reünisten naar het Amicitiathater waar de vol gende twee programmapunten plaats vonden. Allereerst was daar Rients Gratama. Tien jaar geleden verzorgde hij één van de avonden van het feest nu kwam hij met de try-out van zijn nieuwste show, die donderdag in de Lawei in premiè re gaat: „Regen op heit BLoemkoolcor- so”. Ondanks de onzekerheid die Gra tama in het begin zijn programma kwelde, en het nog niet helemaal be vredigende einde, beloonden de oud- HBS-ers hem met veel open doekjes. Aan de rijksuniversiteit te Groningen slaagde voor het kandidaatsexamen rechtende heer J. Kooistra te Sneek. In een kring stonden zij voor de hui dige regeerders van het stadje: de familie van de Eeheer van Haringsma Donia thoe IJlst van Kasteel Ylostins, fraaien door de de baronnen van Galama, uit de ele- DUIZEND GULDEN Vooraf heette de heer K. Doevendans nog een aantal gasten speciaal wel kom. Hij vertelde dat de tekenleraar Caspar! (82), vooral voor de oudere leerlingen van de school een legenda- In het weekend 7-9 september werden in een in aanbouw zijnde woning in bouwplan Tinga-Duinterpen alle bussen verf leeggegooid. Schade 1900, Tijdens het zelfde weekend werd door vernieling van ruiten en hangsloten voor enige honderden guldens schade aangericht in keten en in aanbouw zijnde woningen in dat bouwplan. staan, inderdaad, want de school vorm is sinds enkele jaren verdwe nen. Daarvoor in de plaats kwam de Rijksscholengemeenschap, door toedoen van de Mammoetwet. Sinds het 109-jarig bestaan was het leerlin- genital van 393 naar 717 gestegen, zo vertelde de rector van de RSG, drs. W. C. Riel tijdens de zelfbedienings- koffietafel in de aula van de school. Het aantal docenten verdubbelde in die tien jaar tot 52. stedeke”, aldus de Eekoningin. De nijvere handelsmensen, de beroemde Dryltser Kypmanitjes, ook zij hadden gevolg gegeven aan haar uitnodiging Uit woningen in het bouwplan De Domp werd voor een bedrag van on geveer 609,aan goederen, meng- knanen, douchesproeiers, keukenkranen enz. ontvreemd. Voorts verdween voor enige honderden guldens gereedschap. In enkele gevallen konden de jeugdige daders worden achterhaald doch in ve le gevallen draaien de betrokken aan nemers voor de strop op. Burgemeester H. W. F. Mumsen knipt het lint door. Daarmee was de herope ning van het vernieuwde gedeelte van IJlst een feit. Links van hem Eekonin gin Minke Zijlstra, terwijl twee hofda mes toekijken. De belangstellenden bij het raadhuis hadden overigens meer aandacht voor het torentje waarin de stadhuisklok beierde. Het torentje ging behoorlijk heen en weer. (Foto Studio Ger Dijs). D.D. vierde onlangs zijn zestigjarig bestaan. Voor de medewerkers van Rients Gratama kwam de heer Doe vendans.. pok niet met lege handen: ie- de/r kreeg een fles sterke drank aan geboden. Vrijdagmiddag om omstreeks half drie keerden de 35 pupillen en negen leiding gevende personeelsleden van het dag verblijf voor geestelijk gehandicapten Cronenburgh onder ruime belangstel ling van ouders en vrienden van een zesdaags durend verblijf op Ameland terug, Heil gezelschap had daar een onderkomen gevonden op een kampeer boerderij in de buurt van Hoilum. Aanvankelijk leek één en ander een beetje in het water te zullen vallen door het slechte weer, maar later groeide het gebeuren doordat de weers omstandigheden zich verrassend goed herstelden uit tot een geslaagde happe ning. Er werden ondermeer fiets- en speurtochten gehouden, die bijzonder in de smaak vielen. De Lionsclub uit Sneek tekende voor het vervoer van en naar het veer in Holwerd. BEWOONBAAR HOUDEN „Zij wezen naar het heden zoals dit IJlst, een fraaie grachtenstad, herrees na restauratie. U ziet het, al dit volk heeft d’eeuwen door met grote vreugd dit oord bewoond. En weet, Edel achtbare Vroedschap, dat dit de wens en wü van al die generaties is van toen en nu en straks houdt deze fraaie grachtenstad bewoonbaar in haar eigen stijl. Zoals zij was! Zo- als zij blijven wil! Zoals deez’ eigen burgerij onder uw hoog beschermheer schap haar trotse woonstee ziet. Niet als een Broadway of een Elyse of Bondstreet, Fürstendamm met brug gen, viaducten, underground. Maar als een intieme grote Hof dat zijn eigen waarde kent en houdt.’’ Eén man kon vrijdagmiddag zijn plezier niet op en dat was H. de Boer, eens directeur van de Rqks Hogere Burgerschool in Sneek en nu woonachtig in Leeuwarden. Vanaf vjjf uur stroomden zijn pupillen van weleer het complex aan de Almastraat binnen. De één brutaal door de hoofdingang, de ander schuchter langs het pad dat hij van oudsher gewend was te gaan, langs de fietsenstalling naar de zjjingang. Het feest werd afgesloten met een dansfestijn in de foyer van Amicitia. Als dansorkest speelde daar het „Friesland Combo”, dit in tegenstelling tot tien jaar terug toen het „Fries land kwartet” voor de muzikale om lijsting zorg droeg. Overigens, één van de leden van het kwartet, Harry Hart mans, maakt nu deel uit van Rients Graitama’s beleidingsorkest. In de hal van Amicitia zorgde het duo van André Spin voor de muziek. Tot diep in de nacht bleven de reünisten bijeen. Na deze toespraak waarin zij de dank en blijdschap van de bevolking voor de restauratie overbracht, nodigde zij burgemeester Mumsen uit de herope ning te verrichten. Hjj deed dit door het lint door te knippen. Zijn dank woord had de burgervader geheel in stijl gehouden. Hij sprak tot de poor ters en burgeressen van het stadje en dook even in de oudste historie van IJlst. „Verleden en heden is nu ge schaard rond de heropening van de vernieuwde grachten” aldus de heer Mumsen. Hij bracht dank aan de hui dige bewoners voor de medewerking die zij tijdens de restauratie hadden verleend. Het gemeenschapsgeld is goed besteed, zo mocht hij tevreden kons tateren. „Ik, Eekoningin, in feite waterfee uit een tijdloos bestaan hier in uw stadsgracht verschenen met mijn hof, heb enkele grepen gedaan uit de geschiedenis van IJlst, zoals ik het zelf door de eeuwen heen heb meegemaakit” zo verklaarde zij de aanwezigheid van de groepen. De buurtvereniging had in een heel „spektakel” op touw gezet. Bootjes met groepen die een bepaald facet uit de Ulster historie verpersoonlijkten, een lampionoptocht, drumband en korps van Concordia „in ’t spier”, vetpotten langs de grachten en uiter aard alles versierd. Er werd uitbun dig gevlagd en wie dan valt over het feit dat er op grote schaal gezondigd wordt tegen de vlaggenetiquette, is een kniezoor. Het voltallig college van burgemees ter en wethouders plus de leden van de oude en de nieuwe gemeenteraad hadden zich opgesteld voor het stad huis. Verder stonden duizenden belang stellenden in de nabijheid van de brug. Even werd er gegniffeld over het feit dat één van de bestuursleden van Aid Drylts, de heer A. Kruis, in de span ning om alles goed te laten verlopen, te water was geraakt. Het liep ge lukkig allemaal goed af. In de school kwamen zo’n vierhonderd- envijftig oud-leierlingen met hun eega’s bijeen om elkaar weer eens te ontmoeten. Van heinde en ver waren ze gekomen, de grootste afstand was afgelegd door een echtpaar uit Australië. Er was volop tijd om bij te praten, al viel het herkennen wel eens moeilijk- „Stil, stilnee, laat me eens raden!” zo kon gehoord wor den. Als de naam klopte, dan ging er gejuich op. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bam,k te Sneek. RED ARTIE: Singei 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar bij\vooruitbetaling Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-0>ibbel tarief Bij kontrakt lagtye mm-prijs „vroeger bekend als de lelie van dit Waar de vijf man sterke FNP-Pro gressief Wymbritseradeel-fraktie vrij dagavond in stilte nog op hoopte, is niet uitgekomen. Werd de CDA’er, de heer K. Sijbrandij, twee weken gele den, hoewel onreglementair, al tot tweede CDA-wethouder gekozen, ook nu bleef hij zijn progressieve tegen speler, de heer I. Bergsma, één stem voor. De eerste keer was er een fout gemaakt tijdens de verkiezings-proce- dure van de tweede man en moest de vijftien personen tellende raad van deze gemeente opnieuw bijeen komen. Het bleek uitstel van executie. De heer Sijbrandij vergaarde acht stem men (net als de vorige maal), terwijl de heer Bergsma de rest voor zijn re kening kon nemen. Na deze definitieve beslissing, ging het besluit van de FNP-Progressief Wymbritseradeel niet meer zitting te zullen nemen in de verschillende commissies eveneens in. Als motief voert men aan; men vindt ons blijk baar niet capabel voor een wethou- dersfunktie, waarom dan wel als commissieleden. B- en w. van Wym britseradeel waren al eerder schrif telijk van dit besluit op de hoogte gebracht. Mocht Sijbrandij opnieuw worden gekozen (hetgeen dus gebeur de) dan zou één en ander van kracht worden. En bloc heeft men hiertoe besloten. De heer Sijbrandij zal terzijde gestaan worden door collega-wethouder, de heer I. Veld huis* eveneens CDA. Het feest was opgezet door een commissie bestaande uit mevrouw R. van Oerle-van der Sluis en de heren K. Doevendans en R. J. H. van Terwisga- Aanleiding was het feit dat de RHBS in Sneek 119 jaar zou hebben bestaan. Zou hebben be- met zijn programma, SNEEKER NIEUWSBLAD GROEPEN UIT HISTORIE Het tijdschema werd nauwkeurig aan gehouden. Een kwartiertje nadat alle kinderen zich rond het korps op de brug hadden opgesteld, arriveerde Ee- koningin Minke Zijlstra (17, leerling van de Pedagogische Akadiemie) met haar viler hofdames Lippy Zijsling (14), Jiteke Wiebenga (14), Marieke Wiersma (13) en Antje Ruiter (15) bij het bordes. BOVENSTOEP Na het zingen van het Ulster Volks lied, „üs Drylts”, die bekende canon „Jelle Boksum” en het ,Frysk Folks- liet” vertrok hei hoge gezelschap weer naar de historie. De bootjes voeren af en dte kinderen gingen achter het korps langs de gracht. Nog één maal passeerden zij het stadhuis waar de genodigden ,de parade” afnamen. Na afloop van het officiële gedeelte werd er in de raadszaal nog een toast uitgebracht op de reconstructie. Hierbij sprak die heer Steneker na mens bouwbedrijf D. Steneker uit St. Nicolaasga, dat de werkzaamheden uitvoerde, een kort Hij deelde mee dat zijn bedrijf de Ulster grachten nog meer wil ver- 2'j gratis aanleg van zogenaamde Boenstoep. Dit werd gante pruikentijd de familie Popma, in dank door het S - M i i 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1