RAADSLID PROGRESSIEF SNEEK Insteekhaven de Woudvaart opent met veel vlagvertoon! Standruimte volgeboekt in Sneker Veemarkthal! de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van voor IJLST SNEKER^KQERIER Sneker kleuren „EDOZA” II./ SNEEKER nieuwsblad^ I ea de „In de raad zal ik neus wei onduidelijke reden(en niet g6biUJ_ eens tries praten maar als ik ken. In grote lijnen volgde de heer dat doe dan gebeurt dat omdat Kuiper ik het wil en niet omdat de Friese Beweging mij dat op legt. Dat onderwijzen ligt me niet. Het moet geen „dramme rij” worden!” Hel Seeeker Ni«w>H.d is ee> lecnebiMenle eitgave na NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NKUWSBIAD '7^ V* f SNEEKER NIEUWSBLAD GEEN DRAMMERIJ INZAKE HET FRIES IJLSTER TRADITIE GING IN .REUK’ OP noemde PROVINCIE STAND Er is weer eens een traditie in „reuk" opgegaan. In IJlst nog wel. Sinds Jaar en dag was het daar een goede gewoonte dat de over kapping op de „asbak” (zie foto) gebruikt werd als de plaats waar de inhoud van de „hüsketontsjes” een veilig onderkomen vond. In vroe ger tijden was dat een heel vruchtbare geschiedenis en waren het veetM skütsjesklppers dtehat snul gaarne heen en weer voeren (de zogeheten „strontarmada”), maar nu bijna elkeneen „een bak met een touwtje” op de bekende vierkante meter heeft staan, is er vrij wel geen droog brood meer mee te verdienen. Zo ook in IJlst, waar nog slechts een acht- negental autochtonen zijn behoefte in een tonnetje pleegt te plegen. Bovendien raakte het centrale „hüske” lichtelijk in de versukkeling, een pracht reden voor de jeugd deze aftakeling nog eens extra luister bij te zetten. In ieder geval vond het plaatselijke gemeentebestuur de tijd daar de bestaande opzet eens onder de loep te nemen en dat resulteerde in het besluit vanaf deze week gebruik te maken van de diensten van een boer, die met alle plezier zijn beerput voor deze handel beschikbaar wilde stellen. (Foto Studio Ger Dijs). B. HOLTROP drammerij Verschijnt: maandags en donderdags De insteekhaven aan de Woudvaart, de jongste loot aan de Sneker stam van ligplaatsaccommodatie, zal aanstaande zaterdag geopend worden. De totstandkoming van de haven heeft een uniek verloop ge had. Voortdurend werden de toekomstige gebruikers van het complex bij de realisatie betrokken. Om twee uur hijst de voorzitter van de „Stichting Insteekhaven de Woudvaart”, de heer R. Tuinstra, de havenvlag in het bijzijn van talloze genodigden. Meer over de wordingsgeschiedenis op pagina 3. Foto studio Ger Dijs maakte deze overzichtsopname. om onduidelijke redenen niet wil gebrui- DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 75 Daarom zijn ook een aantal stunts georganiseerd- Buiten de hal bij voorbeeld komt de vijfbienmeter lan ge broek van Levis Strauss te han gen terwijl een bedrijf uit Balk een polyester silo zal opstellen. Daar naast hebben drie garagehouders uit Sneek besloten een occasionshow te organiseren. De voorlichting- en ver- koopstand van dit drietal zal echter weer in de hal zijn. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o riatie op de beurs. Vrijwel alle bran ches zjjn vertegenwoordigd. Daarnaast heeft men een restaurant in de hal gecreeërd, die niet afgesloten zal zijn van de rest van de hal om de be trokkenheid bij het gebeuren te behou den- Een hele zorg minder voor de deelnemers is dat er dag en nacht be waking in de Veemarkthal zal zijn. „De najaarsbeurs is voor ons een gok”, zegt P. Bax, lid van het bestuur van de stichting „Najaarsbeurs Sneek”. „Het hangt helemaal af van het aantal bezoekers. Wat standhouders betreft zitten we helemaal vol, we hebben zelfs nog wat ruimte bij moeten creeëren. We verwachten in ieder geval tiendui zend bezoekers. Als het mooi weer wordt in begin oktober misschien nog wel een vijfduizend meer”. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Groot zand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld j 6,50 per hal] jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,— per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 et per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-pnjs woners in hert gebied dart globaal be grensd wordt door de lijn Harlingen, Bolsward, Sneek, Rauwerd, Joure, Lemmer zullen middels een speciale beurskrant geïnformeerd worden over wait er allemaal te gebeuren staat- De standhouders zijn vrijwel allemaal voor het eerst op een beurs aanwezig. De oudere garde stond er wat huive rig tegenover als gevolg van de slech te ervaring met een soortgelijk evene ment in vroeger jaren. Zij willen eerst de kat uit de boom kijken. Het enthousiasme onder de nieuwelingen is echter zeer groot- Het is bijvoorbeeld bekend van een eigenaar van een boe kenzaak in Sneek, dat hij een nieuwe collectie posters al lang in huis heeft, maar met de verkoop pas tijdens de beurs start. het betoog van de heer Post- ma en hij stelde „ek nammens de CDA-fraksje foar, om itjinge dart yn ’e ried yn de Fryske tael nei foaren brocht wurdt, ek sadianich oantekenje to litten”. Hij gaf toe, dait de Friese speeches, die bij de notulist ingeleverd worden, wèl in de notulen worden opgenomen. Tenslotte voelde hij wel voor de sug gestie van de Ried om zo nodig een ambtenaar een cursus Fries te laten volgen en een acte dan met een bonus te belonen. Slagen experiment hangt af van aantal „beurs-lustigen” Tot de aktiviteiten die verder nog plaats vinden behoren een aantal at tracties. Zo zal er op de eerste dag, woensdag 2 oktober, een optreden door de Sniitser skotsploech, de tweede avond wordt opgeluisterd door Ciska Peters en de Torpedo’s. Vrijdagsa vonds is er een modeshow met een discoshow (discjockey Martin de Jong), terwijl op de slotdag een twin tigtal oude ambachten worden gede monstreerd. Voor de bezoekers wor den een aantal prijsjes in petto ge houden. Deze worden toegekend aan bijvoorbeeld de honderdste, de twee honderdste bezoeker etcetera, De be- Hij stelde voor om genoegen te nemen met de toezegging dat naar een be vredigende oplossing zal worden ge zocht. „Mogen we dat bekijken”, zo vroeg i Over de voorstellen werd niet meer gesprokenHet mocht. Ook van de heren Postma en Kuiper, én van de heer Holtrop Tijdens een evangeliesatie- dienst op 29 september in de Noorderkerk te Sneek, zal het Sneker mannenkoor „Edoza”, die in deze gereformeerde kerk dan een optreden zal gaan ver zorgen, voor het eerst de on langs aangeschafte nieuwe uni formen kleding dragen. De koor leden droegen voorheen steeds een wit overhemd met daarbij een donkere pantalon, maar enige tijd geleden besloot men over te stappen naar meer ei gentijdse kleding. Aldus werd het idee geboren de Sneker kleuren geel-zwart ook in het tenue van Edoza in te passen. Het kostuum ziet er nu alsvolgt uit: het kostuum is zwart, het overhemd is geel, de das is evenzo zwart, de pouchetten zijn weer geel van kleur, ter wijl de schoenen ook al zwart van tint zijn. Tr> rlc zal ilc hens wel dezelfde faal niet machtig ia of Zo goed als zeker is het dat de pro vincie Friesland met een voorlich- tingsruimte, kompleet met filmzaal aanwezig zal zijn. De gemeente Wym- britseradeel zag van medewerking af. De gemeente Sneek had nog geen uit sluitsel gegeven. Er is voldoende va- De eerste najaarsbeurs in Sneek wordt in de eerste plaats een presen- tartie-evenement- De organisatoren, de heren P. Bax, J. de Leeuw en J. H. Vellinga (in alfabetische volgorde), dringen er bij de standhouders bij voortduring op aan, de beurs niet te beschouwen als een tweede winkeltje. Alles wat er op de beurs verkocht wordt is meegenomen, maar de akti- viteiten in de Veemarkthal dienen in de eerste plaats als een soort kennis making, een vaak hernieuwde, met het publiek. Dat was dinsdagavond de reactie van het nieuwe raadslid van Progressief Sneek, de heer B- Holrtrop in de vergadering van de gemeenteraad van Sneek, op een schrijven van de Ried fan de Fryske Biweging inzake het gebruik van de Friese taal en de notulering ervan in de raadszaal, Héél anders was uiteraard de teneur van het betoog van de heer H. Postma van de FNP. Voor hem was het een teleurstelling, dat het nieuwe college van b. en w. het schrijven voor kennisgeving wilde aannemen. „Lit stean dat der hwat oan dien wurdt.” Hij meende te kunnen constateren, dat „op it stik fan foar de Fryske kultuer wezen hjir yn Sntts troch mannich partij kiezersbidroch pleats foun hart”. De heer Postma Wilde in stemming brengen, dat men zou beslui ten hert Fries, dart in de raad gespro ken werd ook in het Fries te notule ren. BISKAMSEME SAEK „In biskamseme saek”, noemde de heer H. Kuiper van het CDA het feit, dat, waar menige niet-Fries zijn best doet zich de Friese taal eigen te ma ken, de overheid van een Friese stad OPNAME-APPARATUUR Burgemeester B. van Haersma Buma wees op de praktische problemen bij het notuleren- van élke opmerking in het Fries. Het „voor kennisgeving aan nemen” van de brief betekent ook niet, dait er geen aandacht aan be steed is. In beraad is nog hoe men aan die wensen tegemoet kan komen. Gedacht wordt aan een opname en/of versterker-apparatuur waardoor de discussies ook voor de publieke tribu ne duidelijker verstaanbaar worden. De moeilijkheden van het notuleren van het Fries-gesprokene zouden dan ook uit de wereld zijn. De meeste standhouders komt uit Sneek, slechts een achttal uit de om geving. Bewust is er echter naar ge streefd om de beurs een regionaal ka rakter te geven. Sneek heeft immers de centrumfunctie voor een grooit ge bied. De organisatoren geven overi gens ruiterlijk toe dat zij zich een beetje verkeken hebben op de Sneker zakenlieden. De inschrijftermijn was waarschijnlijk wat te kort. Toen de inschrijving sloot had men nog ruim te over, maar toen was het te laat om mensen van buiten Sneek die in principe wel wilden komen, nog zover te krijgen dat zij zich alsnog opgaven- Geen onwil maar het feit dat men al elders op een beurs staat, was de re den. i IfflsSIS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1