- Nummer 14 scoorde - MOET SNEKER VEEMARKT VERDWIJNEN? Veel belangstelling bij de opening jachthaven IJLST snekerWkoerier Beter met Max in Actie Sneek de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van irmimd l r Diefstal van ringen levert f 5000,- op Brandende auto met gasfles stremt verkeer bij viaduct Folsgare Dronken man dreigt met geladen pistool .4 ^7. wSr is Consternatie in bar Bij Sneker juwelier Woensdag zullen de besturen van de gemeenten waar een vee markt wordt gehouden een gesprek hebben met de rijksover heid over de conclusies die door het bureau Krekel, Van der Woerd en Wouters uit Rotterdam in een rapport over het be staansrecht van de veemarkten en de veemarktkalender zijn neergelegd. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat de veemarkt in Sneek moet worden opgeheven. Ditzelfde lot is ook, als de adviezen van het bureau worden opgevolgd, de markt in Groningen, Meppel, Hoogeveen, Leiden, Gouda en Gorinchem beschoren. a f SNEEKER NIEUWSBLAD ra R. Tuinstra hees voor eerste maal vlag aan W oud vaart ca- Rotterdams bureau maakt voor stellen voor een sanering bekend Verschijnt: maandags en donderdags De een MAANDAG 23 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 76 man met zo zed de heer Van Haersma Buma toe. niet Al van Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis** aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Nummer veertien scoorde. En hoe. Uit een „gouden” pass van Anno Ab- ma wist Hubert Sneek’s linker vleugelaanvaller Tjitse Klijnstra de ver diende openingstreffer aan te tekenen en daarmee de basis te leggen voor de eerste overwinning van de „geelhemden” (dat laatste sinds een week of drie, vier). Reden tot juichen dus en dat gebeurde dan ook wel. Klijnstra waagde er zelfs een prima koprolletje op de groene grasmat en een vreugdedansje met teamgenoot Frans Schilder aan. (Zie de door Foto Studio Ger Dijs geschoten foto). Tegenstander Haaksbergen kon het allemaal maar moeilijk waarderen, tenslotte werd die van dit alles de dupe. Na enig rekenwerk bleek de ploeg uit Overijssel na dit door scheidsrechter J. Manuel vlekkeloos gefloten gebeuren zelfs door Hubert Sneek op de hoofdklasse B-ranglijst te zijn gepasseerd. Drie nog onbekende jongemannen heb ben woensdagmiddag uit de juwelires- zaak Schurer aan de Oosterdijk in Sneek een tableau met 24 heren rin gen, totale waarde ongeveer 5000 gul den, gestolen. De vermoedelijke gang van zaken is zo geweest dat een van de daders voorgaf een klok te willen kopen, terwijl de anderen met het ta bleau verdwenen. Het is gebleken dat in verschillende andere plaatsen een dere diefstallen zijn gepleegd. De poli tie onderzoekt de zaak. WWWUIMHHH Hl^ OKOTMIB» Hij was wel op de hoogte van het feit dat het rapport zou verschijnen. Het bestuur in Sneek had vragenlijsten gekregen over deze materie en die wa ren in samenwerking met de gemeente ingevuld. Ondertussen hadden de kinderen van de leden van de jachthavenvereniging allen een tractatie aangeboden gekre gen. Het feest voor de leden volgde na de officiële bijeenkomst in de Sim- merwille. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,— per hal] jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De rijksoverheid heeft overigens geen zeggingskracht over het al dan opheffen van de veemarkten, leen uitbreiding of verschuiving marktdagen kan worden tegengegaan. Het niet toekennen van stimulerings gelden uit de EEG-fondsen is een mo gelijkheid om direct invloed uit te oe fenen. De heer F. Doting, voorzitter van de veemarktcommissie in Sneek, was niet zo blij met de conclusies van het rapport, De veemarkt in Sneek heeft tot vorig jaar altijd een sluiten de begroting gehad. Het rapport heeft een voorlopig karakter, zo stelt hij, en het is de vraag of de voorgestelde maatregelen op korte termijn zullen worden uitgevoerd. Een brandende auto heeft vrijdag het verkeer op Rijksweg 43 ter hoogte van het viaduct bij Folsgare lange tijd opgehouden. Het ging om de Che vrolet Corvette van de heer A. Scha kel (21) uit Exmorra, een in Harder wijk gelegerde militair. Als gevolg van kortsluiting onder de motorkap raakte de wagen in brand- De brand weer uit Sneek, die met twee wagens uiitrukte, kon weinig doen, in de eer ste plaats omdat de wagen voorname lijk van polyester gemaakt was en ten tweede omdat achterin de auto een gasfles lag. De ontploffing van deze fles kon voorkomen worden. Uit ver zorg werd echter het verkeer tegenge houden. Rand acht uur werd de afzet ting opgeheven. De heer R. Tuinstra hijst de vlag van de stichting Insteekhaven De Woud vaart. Hij wordt daarbij geassisteerd door de heer J. W. Jellema, lid van het stichtingsbestuur. De belangstelling voor de opening was groot. Rechts op de foto kan men met enige moeite bur gemeester B. van Haersma Buma ont waren. (Foto Studio Ger Dys). Hij verwacht tijdens de bijeenkomst op het ministerie van Landbouw en Visserij felle kritiek op het rapport, niet alleen van de zijde van de ge meenten die een markt hebben die zou moeten verdwijnen, maar ook van de kant van de bond van Vee handelaren, die door het verdwijnen van markten in hun werkterrein be knot zullen worden. Het totaal ingezamelde gewicht wordt gewagen en gecontroleerd met verant woording aan het gemeentebestuur. Van de ingezamelde hoeveelheid hangt af hoeveel mensen' een vakantie zal worden aangeboden naar Mallorca. Onder het motto „Geef Max de zak” zijn dit soort acties reeds op vele plaatsen in Nederland gevoerd. Over het algemeen met veel succes. Aan de hand van de hoeveelheid ingeza melde textiel en de waarde ervan zal bepaald worden hoeveel minder draag- krachtigen, zieken, eenzamen, bejaar den of mensen uit een andere „verge ten groep” een vakantietrip aangebo den zal worden. Dat gebeurt in over leg met de gemeentelijke sociale dien sten. Deze jachthavenvereniging speelde een grote rol bij de bijeenkomst. Voorzitter B. Poiesz bijvoorbeeld had de leiding in handen. Hij kon burgemeester B. van Haersma Buma als één van de sprekers aankondigen. De burgervader van Sneek bracht ds felicitaties van het gemeentebestuur en het Old Bur ger Weeshuis over. Namens de laatste instantie bood hij de fietsenrekken aan die bij de haven geplaatst zijn. Hij ging op een aantal punten uit de toe spraak van de heer Tuinstra, in. De ze had geklaagd over de slechte be- dientagstijden van de bruggen op zon dag en vroeg vooral om een vaste brugwachter op de brug over de Woudvaart op die dag. Daarover viel in de toekomst ongetwijfeld te praiten, eo de De stichting Beter met Max organi seert op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober een inzameling van gedragen kleding en textiel. Eerst worden plastic zakken verspreid. Daar op staat wanneer men de zakken met goederen op de stoeprand kan zet ten. Het ophalen gebeurt door vracht wagens en een team van medewer kers, die hun komst zullen aankondi gen met behulp van een geluidswa- gen. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD In een bar in Sneek heeft de los werkman A- S. (50) uit de Water- poortstad vrijdag voor de nodige con sternatie gezorgd. De dronken bedreigde een aantal bezoekers een geladen pistool. De aanwezigen slaagden er in hem zijn pistool af te nemen en leverden man en wapen af aan de politie. S. mocht in een cel zijn roes uitslapen en kreeg daarna een proces verbaal wegens bedreiging en onwettig wapenbezit. Op een ander aspect uit de rede van de heer Tuinstra ging mr. E. R. Zweep, voorzitter van B.V. Sneeker Jachthaven en voorzitter van de Noord Nederlandse Wateraportbond in. Hij was een voorstander van overleg tus sen de besturen van de jachthavenbe- situren. Jammer vond hij het dat nu er een fusie tussen de zeilverenigingen in Sneek in zicht komt, er weer een nieuwe vereniging wordt opgericht. Hij sprak de hoop uit dat wanneer de ver eniging zich een echtewatersportver eniging zou voelen, zij zich bij de NNWBi zou gaan aansluiten. Aan „zwartvaarders” hebben wij niets al dus de heer Zweep. Hij bood een Ne derlandse vlag aan. Volgens het Rotterdamse bureau dient de veemarkt in Utrecht de grootste in Nederland te worden, terwijl Leeu warden, Zwolle en Den Bosch de ande re grote markten moeten vormen. Een aantal kleinere markten zouden nog een lokale functie hebben. De ver wachting is, zo blijkt uit het rapport, dat de veemarkten samen een verlies van vier miljoen gulden zullen leiden. Tot de markten met de grootste ver liezen behoort de Leeuwarder markt. Slechts een drietal markten leveren winst op. ,JDe totstandkoming van deze haven is van groot belang voor de omgeving; het is een mijlpaal. Van groter belang is deze haven voor de mensen welke uiteindeiyk een vaste ligplaats hebben gekregen en nu niet meer als voorheen vroeg huiswaarts hoeven keren omdat anders hun ligplaats in de stad bezet was”. Zo somde zaterdagmiddag de voorzitter van de „stichting Insteekha ven de Woudvaart”, de heer R. Tuinstra, sprekend vanaf het dek van de salonboot Simmerwille, een aantal redenen op waarom de opening van de ha ven ook voor de stad Sneek zo’n feestelijke gebeurtenis was- Niet alleen aan de verbetering van het aanzicht van de Woudvaart werkt de haven mee, zjj is ook verbonden met de belangen van de Sneker middenstand. „Dit is zeer begrijpelijk als men bedenkt dat 74 boten in deze haven een vaste ligplaats hebben gekregen. Deze plaatsen zijn nu aan de Sneker kaden vrijgekomen zo dat het toerisme hier gebruik van kan maken. Opiniepeilingen hebben uitge wezen dat het grootste gedeelte van de inkomsten van het toerisme ten goede komt aan de middenstand, als zodanig mag deze haven dan ook gezien wor den als een stuk Sneek-promotion op zich zelf.” Andere sprekers boden andere deaus aan. Zo kwam da heer H, A Scholten namens de jachthaven Damp met een scheepsroeper, verbeterde versie van een megafoon, en kon da heer Tj. Krol namens Waghenbrugghe een reddingsboei in een daarvoor vervaardigd kastje, aan bieden. Verschillende cadeaux en enve loppen met inhoud werden verder nog aan het stichtingsbestuur aangeboden. De Sneker middenstand bleek hier zelf ook van doordrongen getuige de enve loppe met inhoud die voorzitter Tuin stra tijdens de bijeenkomst na de ope ningsplechtigheid kreeg aangeboden. De openingsceremonie geschiedde eveneens vanaf het dek van de Sim merwile. De heer Tuinstra ontplooide de vlag die de ingang van de haven gaat sieren en hees het gele dundoek met daarop een molen en de initialen van de jachthavenvereniging, onder luid applaus terwijl op de achtergrond de draaiorgel Milord vrolijke deuntjes over de haven strooide. De feestvreug de onder de leden van de jachthaven- verenigjing was zo groot dat zij er met getoeter uiting aan gaven. V ii' i MÉS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1