1 GAB SNEEK „EXPOSEERT” DOCUMENTATIE AVRO-RALLY IN SNEEK IJLST sneker^kcberier X m MW.'' Hu en IULA-cursisten komen in Sneek Publiek kan nu benen strekken k fa &5Ê ul i de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL DAMCLUBS BESLUITEN TOT 'N FEDEBATIE „WESTERGO" Officieel Orgaan van uuj u tó ■UH s gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de rns (vervolg op pagina 25) (vervolg op pagina 25) - Hei Soeeker Nieuwsblad is een „Ter gelegenheid van ’t veer tigjarig bestaan van Amicitia heeft de directie van het thea ter gemeend de mensen van Sneek een dienst te moeten be wijzen door de zitplaatsen comfortabeler te maken”, al dus directeur J. Miedema. T I i jC -1 NIEUWE STOELEN VOOR JUBILEREND een u' 3 OKTOBEa De heer D. Volkers was een van i In vakaturebank kunnen mensen zonder verplichtingen sneupen de eerste leerlingen die, toen de opleiding startte, de school be zocht. Dat was in 1903. Bart de Haan uit Sint Nicolaasga is mo menteel de jongste leerling in de gebouwen aan de Kloosterstraat. Een verslag van de gebeurtenis sen rond het heien van de eerste paal vindt u elders in dit nummer. (Foto Studio Ger Dijs). „De natuur maakt zich in de herfst gereed om het doodskleed der winter te ontvangen”, zegt de dichter. Bladeren vallen van de bomen, regen striemt tegen de ruit en de schoorsteen moet geveegd wor den. Pluvius, Aeolus, laarzenfa brikanten, ze hebben allen het hoogseizoen voor de deur. Er is een categorie die dolgelukkig is met dit natte seizoen: die der dansleraren. De cursisten wor den gedwongen op straat dans pasjes te maken als langs flit sende auto’s voor een waterbal- let zorgen. Om de schoolmees ters en -juffrouws niet te ver geten die him pupillen kunnen aanzetten tot het maken van een herfsttafel (foto Studio Ger Dijs) Waar gehakt wordt, vallen spaan ders. Die kreet is in de letterlijke zin van het woord ook van toepas sing op de „rioolwerkzaamheden” aan de Westersingel in Sneek. Aan gezien de sleuf voor het diepriool (aangelegd, in het kader van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie) zo dicht mogelijk aan de waterkant gegraven wordt en zich daar een bomenrij (met hinderlijke takken) bevindt, die bij tijd en wijle een onoverkomenlijke sta - in - de - weg vormt, was het noodzakelijk dat de loten - nou ja, loten - tot op een hoogte van een meter of zes het loodje moesten leggen. Dit omdat kraanwagens, trucks en ander soort gelijk geschut niet voldoende arm slag hadden. Zodoende. Men heeft nog geen tijd gehad de takken te verwijderen. Die drijven nog steeds triest in het water van de gracht. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 77 voeren, onder i in DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o A. M. G. Vanuit Deventer is nu het voorstel gekomen om iedere veertien dagen op maandag een medewerker van de loontechnische dienst naar Sneek af te vaardigen die in het kantoor zitting houdt om de vragen persoon lijk te behandelen. Het is niet de be doeling dat deze man als bemidde laar in geschillen gaat optreden, ook niet als een soort advocaat op het gebied van arbeidsrecht- Met de op gedane informatie dienen de mensen met problemen hun weg verder zelf te zoeken. Voor de eerste maal komt deze specialist maandag 28 oktober naar het gebouw aan de Franeker- vaart en wel van tien tot twaalf uur *s morgens. documentatiemappen. Twee jaar heeft één van de medewerkers zich in de zomermaanden belast met het samenstellen van een dergelijke documenta tie, maar die was enkel en alleen gericht op de jeugd die de schoolbanken verliet en een baan zocht. Hij verwacht er niet een taakverlich- ting voor de mensen van zijn bureau van, eerder een taakverzwaring omdat er vaak vragen zullen opkomen bij de mensen die op zoek zijn naar een an dere job, vragen waarop uit de gege vens in de documentatie geen antwoord is te vinden. H. -S Een 650 mensen die nog nooit het Sneeker Nieuwsblad in handen hebben gehad, zullen zaterdag met dit blad kennis maken. Als een kleine herinnering aan Sneek krijgen de deelnemers aan de vierde AVRO-rally, de krant aangeboden. Dat gebeurt bij de controlepost, die gevestigd is bij de Sneker vestiging van de gebr. Ferwerda b.v. aan de Prof. Zernikestraat. Niet alleen wenst de redaktie de deelnemers veel plezier met het lezen van deze krant, maar ook veel succs in het verdere verloop van de rit. f SNEEKER NIEUWSBLAD UITWISSELINGSPROGRAMMA In het systeem, dat voortdurend wordt bijgehouden, is ook het lande lijke uitwisselingsprogramma opgeno men. Als namelijk een werkgever uit Limburger niet in slaagt een open gevallen plaats in zijn bedrijf in te la ten nemen door iemand uit zijn omge ving, kan hij verzoeken deze vakature in het landelijke systeem op te ne men. Dan wordt dte desbetreffende va- kature doorgegeven naar alle arbeids bureaus in Nederland. De heer Jonkers hoopt dat er veelvul dig gebruik van dè vakaturebank ge maakt zal worden- Iemand die gege vens wil, behoeft beslist niet inge schreven te staan als werkzoekende. UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4238 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redaktewr FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,— per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs „Mensen komen vaak in winkels meer om te sneupen dan om te kopen- Onze vakaturebank komt ook aan die behoefte tegemoet.” Daarmee wordt een van de taken omschreven die het Gewestelijk Arbeids Bureau stelt met de nieu- ,we vakature-bank, een groot woord voor een rek met bladen en een bak met »AMICITIA« De heropening van Amicitia, op 24 oktober, zal gepaard gaan met het draaien van de film „The Sting”, een rolprent die vorig jaar gemaakt is, maar zich af speelt in 1934, het jaar van het ontstaan van de bioscoop dus. Uilt een advertentie in De Nieu we Sneeker Courant van veertig jaar geleden blijkt dat men indertijd opende met „Een buitengewone feestvoorstelling met een grootsch en opzienbarend openingsprogram- ma. Als hoofdnummer presenteren wij de provinciale première van de allernieuwste succesfilm „Voorjaars- paradte”. Nu hebben de mensen van het GAB aan de Dr. Obe Postmastraat het wat breder opgezet. Op enkele andere plaatsen in Nederland is een dergelij ke voorziening al ingericht. Er is zelfs een kantoor dat een stander met materiaal bij een grootwinkelbedrijf heeft geplaatst, maar zover wil men dn Sneek voorlopig nog niet gaan, al dus directeur J- Jonkers. Iedereen dde zich wil oriënteren op het gebied van banen die nog vrij zijn, kan tijdens de kantooruren in de hal terecht. Men hoeft beslist niet werkloos te zijn om er gebruik van te kunnen maken. Het neuzen in de za terdagedities van de landelijke dag bladen, de uitgaven van de Rijksover heid waarin de personeelsadvertenties zijn opgenomen, gespecialiseerde bla den en dergelijke, verplicht tot niets. De dienst aan het publiek houdt in dat het balcon wordt verbouwd en dat er in de zaal en op het balcon nieuwe stoelen worden geplaatst. De beklede zitplaatsen komen vijf tien centimeter verder van elkaar af te staan dan tot nu toe het geval was, in totaal negentig centimeter. „Da is genoeg om ook lange men sen een comfortabele zitplaats te bie den.” Deze „vergroting van been- ruimte” heeft evenwel tot gevolg dat het balcon moet worden verbouwd. Komende maandag krijgt Sneek be zoek van een groep van 25 deelne mers aan een cursus van de IULA, initialen die staan voor International Union of Local Authorities. De IULA is dus een wereldomvattende organisa tie van mensen, die betrokken zijn bij het plaatselijk bestuur. Naar Neder landse begrippen zou men ze waar schijnlijk onder „gemeentebestuurders” rangschikken. De treden op het balcon zijn van beton. Om nu de nieuwe stoelen te kunnen plaatsen moeten de treden worden verbreed, dat gebeurt dan door er een hardhouten vloer over heen te leggen. Dit wordt uitge voerd door de firma N. Joustra uit Sneek, die indertijd t Amicitia ook heeft gebouwd- Een en ander houdt in dat het balcon een week of drie gesloten zal zijn, terwijl het gehele theater in oktober een dag of drie, vier dicht gaat. Begin volgende week wordt met de werkzaamheden be gonnen. 'roe> i r LOONTECHNISCHE ADVIEZEN Binnenkort zal een specialist op het gebied van de lonen twee keer per maand Tatting houden in het arbeids bureau. Voortdurend worden de men sen van het GAB bestormd met vra gen op het gebied van CAO’s, mini mumlonen en dergelijke. In het gros der gevallen werd men doorgestuurd naar de Loontechnische dienst in De venter, waar specialisten de vragen be antwoorden. - Van 682 plaatsn wordt de capaciteit van Amicitia teruggevoerd op 547. „Dat is een belangrijke verminde ring, maar wij zijn van mening dat het comfort en de betere opstelling van de zitplaatsen de mensen meer naar het theater zal laten gaan. Bo vendien is gebleken dat 547 plaatsen voor schouwburgvoorstellingen altijd genoeg zijn, en blijkt dat er bij een belangrijke film te weinig plaatsen zijn, dan kunnen we dlie film altijd nog een week prolongeren”, aldus de heer Miedema. De nieuwe stoelen kosten 200 gulden per stuk, de verbouwing van het balcon vraagt 150.000 gulden- mogelijkheid is er tot 15 oktober. Daarna zal de federatie toetreding weigeren, omdat vanaf die datum de wintercompetitie van start zal gaan. Het bestuur, dat werd gekozen voor één jaar, bestaat uit de heren Feitsma Wómmels (voorzitter), Tjalsma Oosterend (secretaris), Zeilstra Scharnegoutum (penningmees ter), W- Wiersma Sneek (competitie- leider) en Schotanus IJsbrechtum (al gemeen adjunct). De gemeente draagt niet bU in de kosten. De heer Miedema: „Amicitia heeft de gemeente nog nooit een stui ver gekost. We hebben alleen maar geld opgebracht in de vorm van ver makelijkheidsbelasting. Als je dat ver gelijkt met andere plaatsen is dat uitzonderlijk en ik geloof dat de ge meente dat langzamerhand gaat be seffen.” Over de plannen van de ge meente om te komen tot een cultureel centrum: „Die plannen die bestaan al jaren. We kunnen niet blijven wachten op wat de gemeente doet- Het zal nóg wel jaren duren voordat er con crete plannen zijn, maar we konden gewoon niet langer wachten met deze verbouwing.” Min of meer op aandrang van de Pro vinciale Friese Dam Bond hebben de damverenigingen uit Wommels, Schar negoutum, Oosthem en IJsbrechtum besloten te komen tot een federatie. Dit om de stijgende contributies een halt toe te roepen en een meer krach- dadig beleid te kunnen voeren. De damfederatie, opererend onder de naam „Westergo”, telt nu in totaal 75 leden, maar spreekt de hoop uit dat nog meer clubs toe zullen treden. Die Jong en oud samen in aktie om de vreugde over de nieuwbouw van de Algemene Technische School aan Iedereen te tonen. De toneelgroep

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1