Bevolking gaf fiets 1 IJLST snekerWkoerier M. Wiersma Oppenhuizen sloot zaterdag z’n kappersloopbaan af lig de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Autoaccessoires 'n geliefde prooi Officieel Orgaan van 11 I# I STADSRONDWEG WORDT GEASFALTEERD a®»© 111 NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de llfflilfffllIllllllMIIIIIBIIlillllffl (vervolg op pagina drie) BETONMOLEN GESTOLEN I- N. Illllllllll Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 30 SEPTEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 78 W SNEEKER NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAHD, SLOTEN m Het Sneeker Nieuwsblad is eea gecombineerde uitgave .J «dl f t'T I I I Wij i»* Over het tracé gesproken n DR P. GREEP KREEG EREPENNING SNEEK Greep tegemoet gezien. INZAMELING VWWWVWVW»V4WWWWWW*VWWW» van Rijksweg 43 wordt na ’85 Een beeld van de Martinikerk tijdens de afscheidsbijeenkomst van dr P. Greep. Het meisjeskoor van het Bogermancdl- lege dat enkele nummers zong, is juist bezig de plechtigheid vocaal op te luis teren. (Foto Obbema). Pas over een jaar of tien, twaalf zal, zoals de papieren nu Eggen, over de aanleg van de weg gesproken kunnen Autoaccessoires bleken in het afgelo pen weekend in Sneek een gewillige prooi te zijn voor mensen die zich graag ongevraagd over andermans ei gendommen ontfermen. Zo werden in de nacht van vrjjdag op zaterdag van de Simca van de heer L. Y. de twee halogeen-verstralers ontvreemd. Ion aan het Noardein 82 besproken, maar nu is het afgelopen. Alhoewel de heer Wiersma nog niet de pensi oengerechtigde leeftijd heeft bereikt, stopt hij ermee. Om gezondheidsrede nen. „Niemand zal ooit gedroomd hebben dat deze onderwijsinstelling zou uit groeien tot wat hij nu is- Aan deze De heer Wiersma dankt in de heer H. Schraa de bevolking van Oppenhuizen- Uitwellingerga voor de fiets die hem is aangeboden bij zijn afscheid. Mevrouw Wiersma heef de vaas met bloemen naast zich neergezet. Djoekele Tuinstra (vijfde van links) overhandigde de bloe- menschat. (Foto Studio Ger Dijs). luuwiamiiiKli n mnok m «mau> f SNEEKER NIEUWSBLAD In de loop van de vorige week is vanaf een bouwwerk van aannemers bedrijf Andringa in het Dompplan een oranjekleurige betonmolen ontvreemd. Vrijdagavond omstreeks elf uur slipte op het natte brugdek van de Harinx- mabrug de bromfietser W. van Beek (17). Hij kwam te vallen en liep een gekneusd been op. De bromfiets werd ernstig beschadigd. dwijnen van de salon breekt voor het tweeüngdorp een kapperloze tijd aan. Men probeert echter een „hierknip- per” te vinden die bereid is één dag in de week naar Oppenhuizen te ko men. Het eerste begin was wat primi tief. De heer Wiersma hanteerde de schaar en de kam in een hou ten schuur, een foto van dat ge bouw hangt nog steeds in de woon kamer van de familie. Naast de schuur werd een woning gebouwd. Dat duurde echter langer dan ge pland was. De mobilisatie gooide roet in het eten en de salon met woning bleef half afgebouwd staan. Anderhalf jaar na de eer ste steenlegging kon het gezin ech ter haar woning betrekken. Zij blijven er na de sluiting van de salon wonen. VERLANGEN De heer Greep die na deze indruk wekkende rij sprekers ook het woord voerde, gaf toe dat je Jets dat je 26 jaar hebt gedaan niet zomaar ver laat”. Hij verwachtte dan ook wel af en toe een verlangen te hebben naar het schoolgebeuren, en vooral om tussen de leerlingen te zijn. „Aan de andere kant bekijk ik het nuchter. Ik Uit heit dankwoord van de heer Wiersma viel op te merken dat het afscheid hem moeilijk viel. Liefst was hij nog een paar jaar doorge gaan om de vijftig jaar in het kap perszak vol te maken, maar dat zat er niet in. Hij nodigde alle aanwezigen uit om de afscheidsre ceptie te bezoeken die hij te zijner tijd zal geven. Het tracé van de rondweg „rijksweg 43” (dit in tegenstelling tot de stads rondweg) is voorlopig van de kaart verdwenen. De verwachting was al uit gesproken dat het betrokken gedeelte (van de aan te leggen aansluiting bij Oppenhuizen uitmondend op de vierbaansweg Sneek Afsluitdijk) niet eerder dan na 1985 gerealiseerd kon worden, nu blijkt dat de weg al niet meer op de kaart uitvoeringswerken 1974-1978 voorkomt. Joke Mariinus, de spreekbuis van de huidige leerlingen van heit Bogerman college, zei: „Het moet ons wel van het hart dat de meesten van ons u persoonlijk slecht gekend hebben”. Dit werd aan de mammoetwet geweten en daarom de rector niet als verwijt aangewreven. worden. De verwerking van het ver keer zal nu volledig door de stads rondweg moeten gebeuren. In verband met het nu afgevoerde werk (en uit financieel oogpunt) was men overge gaan tot de aanleg van gelijkvloerse kruising. In het tracé van rijksweg 43 waren ongelijkvloerse kruisingen opge nomen. De vraag rijst nu of men daar nu wel verstandig aan gedaan heeft. r‘ ■r In 1938 kwam het gezin Wiersma naar Oppenhuizen. Oorspronkelijk woonden zij in Scharsiterbrug, maar de heer Wiersma wilde wel eens ei gen baas worden en ging elders em plooi zoeken. Met steun van W. San- tema startte hij voor zichzelf in het tweelingdoirp en hij heeft er nooit spijt van gehad. Niet alleen de inwoners van Oppenhui zen en Uitwelliingerga bezochten de kapper. De heer Wiersma mocht ook de Schamegoutumer bevolking tot zijn clientele rekenen. Tien jaar lang hield hij zitting in dat dorp. Met het ver- heb mijn tijd bij het onderwijs gehad. Als je er zo lang bij zit wordit de flexibiliteit niet groter en daarom moet ik het werk overgeven in jonge re handen- Ik ben ervan overtuigd dat de heer De Graaff met zijn staf tot heil van het college zal werken.” het groter worden van die school nood- I gedwongen minder contact kon hebben I met de leerlingen. De mammoetwet werd dan ook met zorg door de heer UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, Ij. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De inspecteur van het AVO en het VWO, drs. W. E. de Jong, karakte riseerde de scheidende heer Greep als een man „die graag zijn eigen boontjes dopt, die een ander niet zo hard nodig heeft, en die zelfs drom mels goed weet wat hij moet doen. Vanwege die sterke persoonlijkheid bljjft er, ondanks het feit dat hjj straks weg is, nog veel van hem over”. De opvolger van de heer Greep, drs. C. de Graaff, achtte zelfs enige legendevorming niet uitge sloten. Het was de nieuwe rector duidelijk dat voor de heer Greep „altijd het kind centraal heeft ge staan en dat de school gezien moest worden als een plaats waar leren, opvoeden en samenwerken op de eer ste plaats staan-” Men is overigens met de stads rondweg al ver gevorderd. Vorige week kon er al een voorzichtig gebruik van gemaakt worden. Het verkeer dat namelijk naar de zo genaamde Molenstraten in Tinga Duinterpen moest, werd via de pa rallelweg van de Lemmerweg en de noordelijke baan van de stads rondweg naar de plaats van be stemming geleid- Onderwijl voerde men asfalteringswerkzaamheden uit- Het materiaal werd aange voerd vanuit richting Bolsward over de nieuwe brug over de Geeuw naar het werkterrein. De verwachting bestaat bij de gemeen te dat de randweg eind dit jaar nog gereed zal komen. Dr. P. Greep die vrijdagmiddag wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd afscheid nam als rector van het Bogermancollege kreeg tij dens een stijlvolle bijeenkomst in de Martinikerk de erepenning van de stad Sneek toegekend, „uit erkentelijkheid voor de wijze waarop hjj heeft bijge dragen tot de ontwikkeling van het onderwijs in de zuidwesthoek”. Het gou den kleinood werd hem overhandigd door burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek. Namens de rectorenkring Noord be- De bevolking van die dorpen heeft het afscheid van de heer Wiersma niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Rond een uur of tien togen belang stellenden naar de Noardein en het to taal verraste echtpaar Wiersma werd verzocht in de deuropening te ver schijnen. De heer H. Schraa uit Op en Djoekele Tuinstra stonden Al tijdens de behandeling van het voorontwerp Structuurplan Sneek ver klaarde de verkeerskundig adviseur van de gemeente Sneek, ir. R. Roden burg, dat na gesprekken met mensen van Rijkswaterstaat bij hem het ver moeden gerezen was dat de rondweg helemaal van de baan zou zijn. Bij Rijkswaterstaat denkt men in bepaal de opzichten anders dan vroeger, zo stelde hij in april. Dat principe betekende voor de leerlin gen die minder begaafd waren een open deur in het Bogermancollege. „In het zeldzame geval dat u de vader van een leerling vroeg of het niet be ter zou zijn wanneer er voor zijn kind een andere school werd gezocht, had u het gevoel een persoonlijke nederlaag te lijden”, aldus de heer De Graaff die toezegde met zijn staf Je zullen probe ren dit centrale thema vast te houden, ook al moeten we daarvoor onze ijdel heid en zelfgenoegzaamheid aan de kant zetten.” ontwikkeling van de school hebt u uw beste krachten gegeven”, aldus de heer Van Haersma- Drs. J. J. Nooit- gediagt, de voorzitter van het school bestuur, was van mening dat de heer Greep een man met gezag was, Jets wat we in de afgelopen ontwikkelings fase van de school nodig hadden”. De voorzitter dacht, en met hem vele an dere sprekers, dat de rektor het altijd jammer heeft gevonden dat hij door Gistermorgen kwam de heer J. de M. tot de ontdekking dat zijn wielen geen doppen meer hadden. Zijn Ford Tau- nus stond geparkeerd in de Maria Louisestraat. De Simca op een per- keerstrook van de Worp Tjaarda- straat. penhuizen en Djoekele (9 jaar) uit Uitwelliingerga gereed met de cadeaus die na een spontane inzamelingsactie onder de bevolking van de beide dorpen ge kocht konden worden. Voor mevrouw Tj. Wiersma-Boelsma was er een gro te vaas met bloemen, terwijl voor de heer Wiersma een fiets klaar stond. Zaterdag heeft kapper M. Wiersma uit Oppenhuizen voor de laatste maal de schaar gezet in de soms weelde rige haardossen van de Oppenhuister mannen. 36 jaar lang werden de laat ste nieuwtjes uit het dorp in zijn sa- Het is zelfs de vraag of de weg wel oolit gerealiseerd behoeft te wor den- De verwachting is dat de stadsrondweg voldoende soelaas zal bieden voor de afvloeiing van het verkeer van Heerenveen en Lemmer naar Bolsward en omgekeerd. Een aantasting van het milieu van bij voorbeeld de Brekken wordt daar mee ook voorkomen. De weg zou de groenvoorzieningen tussen Woudvaart en Rijksweg 43 doorsnijden, terwijl het als een begrenzing voor de wijk Tinga Duinterpen zou fungeren. trad dr. A. Schouten de kansel. Hij was van mening dat de rector zich „thuis voelde in zijn leven”, gezien de opgeruimdheid waarmee hij zijn werk altijd deed, en ook „omdat je je als officier ervan bewust was dait slag altijd op het veld wordt uitgesitreden en nooit in het hoofd kwartier. De heer J. M- Slob die de oud-leerlingen vertegenwoordigde memoreerde de creativiteit van de heer Greep in het bedenken van straffen. Zo mochten leerlingen die iets hadden uitgehaald helpen de ka chels schoonmaken, de zolder oprui men of klassen verhuizen. Een keer moest er zelfs - onder toezicht(!) - naar Gaasterland en terug worden gefietst. 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1