Oliecrisis en’t weer werkten mee Bedrijf in beroep bij Kroon HERDER HOEDT TECKEL Autokraakbedrijf Schoo en Bakker moet van ge meente gesloten worden IJLST snekerWkoerier Gaastra: „Fryske amtners dy’t gjin Frysk leare wolle, moatte har in lyts bytsje skamje!” IW r" ii WgSgJEgg*S-- llawrl Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en PROVISIONELE VERKOOP VAN BURGERWONING WOUDSEND ^1 I 1 Raad Gaasterland besprak brief Fryske Biweging Dra Weevers Stous, eertijds lerares Frans, overleden SNELHEIDSCONTROLE LANGS RIJKSWEG 43 „Uit de Marktstraat" B F1 W- XI ’iiiwimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim diiiiiiiiiiiiiiiM In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). \ll *3 Hoewel de prognoses ten op zichte van het toeristenbezoek aan Sneek - eerst door de olie crisis en later door het slechte weer - bepaald niet gunstig la gen, is een en ander in feite geweldig meegevallen. 3 Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de g ïfc k'w|| h f SNEEKER NIEUWSBLAD die TOERISME SNEEK NAM TOE MET 30 PROCENT D. HIELKEMA (gem. bel.) Ik kin wol mislik wurde Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. kocht, Er werden 21 bordjes ingele verd. Heit hoogste bod kwam op naam van J. van der Meer uit Woudsend die bereid was in dit stadium van de ver koop 68.705,te betalen. De finale verkoop is woensdag 9 Oktober. DONDERDAG 3 OKTOBER 1974 129ste JAARGANG No. 79 H. ver- De heer J. M. Hofmeester heeft een gemakkelijke manier gevonden om de teckel Tecko van zijn dochter, mevrouw C. Bakker-Hofmeester die momenteel op vakantie is, uit te laten. De heer Hofmeester is namelijk in het bezit van een zeer schrandere herdershond, de 11-jarige Baldur, die hij door middel van een lijn met de teckel laat wandelen. De herder loopt uit zichzelf wel achter de heer Hofmeester aan, zodat deze geen omkijken naar de beide honden heeft. Wanneer Tecko gehoor moet geven aan een natuurlijke aandrang geeft hij een rukje aan de lijn, waarop Baldur even stilstaat, zodat de teckel iets in de goot kan deponeren. Een pagina waar men meer over dieren en ook over dierenbescherming staat te lezen, vindt u elders in dit blad. (Foto Studio Ger Dijs); Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Maandag heeft de Sneker gemeente politie weer een snelheidscontrole uit gevoerd met behulp van radarappara- tuur. De wagen met materiaal stond opgesteld langs Rijksweg 43 en wel het gedeelte waar door werkzaamhe den een tijdelijke snelheidsbeperking is ingesteld. Ruim 55 .hardrijders” werden met een bekeuring voor hun inspanningen beloond. De grote kam pioen was een chauffeur die 98 kilome ter per uur wist te bereiken. Een nogal opvallende ontwikkeling; tenslotte leek vooral de laatste catego rie door de oliecrisis en dan met na me door de zogeheten autoloze zondag een flinke (financiële) tik te krijgen. „Die is gelukkig uitgebleven”, zegt de heer Gramberg. „Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. In de eerste plaats is het zo geweest, dat een niet gering deel van het aantal toeristen, dat aanvankelijk van plan was de va kantie door te brengen in het buiten land, daarop is terug gekomen en be sloot in eigen land te blijven. Dat kwam alleen maar door die oliecrisis. Sneek is een toeristenplaats, uitge sproken gunstig dus als alternatief. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra had tegen de meeste punten in de brief zo zijn bezwaren- Wat de gemeente Gaasterland momenteel doet zag hij taaltechnisch als het meest haalbare. Niemand van het secretarie- personeel is in staat in het Fries te notuleren. De agenda en de raadsstuk ken in het Fries te publiceren vond hij De heer J. B. Coenders hield een be wogen betoog over de principiële vrij heid die elk mens heeft de taal te ge bruiken die hem het beste ligt. Essen tieel vindt hij het dat dan de andere de vrijheid heeft om in zijn taal te antwoorden. De toekomstige ambtena ren dienden in de eerste plaats te wor den benoemd naar hun geschiktheid en daar moet geen beletsel van een ver plicht beheersen van het Fries bij ko men. „De Friese vrijheid is een heel oud beginsel, laten we dat zo houden. Maar het Fries moet ook niet ver dwijnen!” Een ander typerend verschijnsel ge durende het laatste zomerseizoen was de enorme toename van Belgen naar Sneek. Een duidelijke aanwijzing waar om ontbreekt. Mogelijk liggen de Sne ker patatboeren goed in de markt. Wat het bezoek van de Duitsers aan de Waterpoortstad betreft, dat was hoog en dat is zo gebleven. Een lich te toename was er verder te bespeu ren onder het aantal Engelsen dat Sneek met een bezoekje vereerde. De verwachting voor het volgend jaar is dat er met name meer Engelsen Sneek als domicilie zullen kiezen. Er streken dit jaar twee Engelse t.v.- ploegen in deze stad neer, de ene om een film te maken over Sneek (voor een televisie-quiz), de andere om een totaalbeeld vast te leggen van het skütsjesilen, waarin Sneek een be langrijke rol vertolkte. Een kopie van dit laatste filmische produkt komt in handen van de Vereniging van Sküt- sjeskippers en Bemanningsleden en zal tijdens de jaarvergadering van de ze vereniging op 21 december in pre mière gaan- Vrijdag is in Huize Avondlicht in Ha ren mej. dra. Johanna Carolina Wee vers Stous overleden. Mej. Weevers Stous is jarenlang verbonden geweest aan het Magister Alvinus Gymnasium in Sneek. Zij doceerde Franse taal en letterkunde. Zij werd in 1912 aan de school benoemd. In 1952 nam zij af scheid van het gymnasium. Tot 1960 bleef de uit Bellingwolde afkomstige lerares, die in Groningen Romaanse talen studeerde, in Sneek wonen. Daar na vertrok zij naar Haren (Gr.). Dinsdag is zij in Groningen gecre meerd. Mej. Weevers Stous bereikte de leeftijd van 88 jaar. de schrootberg langs de steeds groeide- die aangekocht niet gewenst omdat dan de grootst mogelijke openbaarheid niet tot stand komt. Immers niet iedereen kan de „memmetael” lezen, dit in tegenstel ling tot het Algemeen Beschaafd Ne derlands- De eis in de brief om alleen ambtenaren aan te nemen die ’t Fries beheersen, noemde hij ronduit discri minerend. De autoloze zondag werd aanvanke lijk wel als een strop ervaren, maar bleek nadien toch geen nadelige gevol gen te hebben veroorzaakt. Gramberg: „Over het algemeen bezuinigt men weinig op recreatieve zaken en als er eenmaal een bepaald budget is vast gesteld, dan gaat dat er ook wel door- Dat haperde in het begin wel een beetje, maar dat werd later weer he lemaal goed gemaakt.” Het tweede punt, waarvan vooral de middenstand heeft kunnen profiteren, was het vrij slechte zomerweer. Mensen met mo torboten, een brok toerisme van on schatbare importantie voor Sneek, bleven niet zelden aan de wal of ko zen juist Sneek, omdat men daar „ve le kanten op kan”. Tenslotte is het ach terland van deze stad, de Zuidwest hoek, genoegzaam bekend om zijn na tuurschoon en vormden activiteiten, ontplooid door Sneek Promotion-VVV, vaak een aantrekkelijke lokker. Velen bleven derhalve „hangen”, een zaak, die de Sneker zakenlieden niet onwel kom „over heit mot kwam”. Typerend is in dit geval ook het feit dat er zich tijdens de afgelopen zomermaanden vijf maal zoveel liefhebbers voor de door de VVV georganiseerde „Histori sche rondwandelingen door Sneek” aanmelden als verleden jaar. Een er- kensommetje leert dat dat aantal ver boven de tweeduizend ligt. „Een ge weldig succes”, geeft drs. Gramberg graag toe. Volgens het bureau Vreemdelingen Verkeer te Sneek is het bezoek aan de Waterpoortstad in vergelijking met het vorig jaar met zo’n dertig procent gestegen- „Het is een voorzichtige schatting,” zo stelt VVV-direkteur, de heer G. R. Gramberg, weliswaar na drukkelijk vast, „maar veel zal er niet aan mankeren”. Een verrassen de conclusie, die niet alleen stoelt op te controleren vergelijkbare cijfers (baliebezoek is nagenoeg gestabili seerd: 14.000; „telefoontjes” steeg 1000, is nu 10.000), maar die ook vast gesteld is door de verschillende hotel houders in de Waterpoortstad. Gedu rende de zomermaanden waren de bedden bij zowel de hotels Hanenburg, De Wijnberg, Ozinga als Bonnema steeds alle bezet. Ook de café-restau- rants en aanverwante bedrijven boer den goed. Een ideale situatie, zoals die zou ontstaan als aan alle verzoeken der Ried fan de Fryske Biweging wordt voldaan, zal wel nooit ontstaan, al dus de heer C. Gaastra (PvdA). Hij pleitte wel voor notulering van het Fries gesprokene in het Fries. Het werk van de notulist bekritiserend, stelde hij dat de in het Nederlands weergegeven Friese meningen, slecht vertaald werden. De ambtenaren moesten maar een cursus Fries gaan volgen, zo stelde de socialist. „Frys ke amtners dy’t dat net wolle, moat te har in lyts bytsje skamje!” Het autokraakbedrijf Schoo en Bak ker op het spooremplacement in Sneek heeft van de gemeente Sneek een ken nisgeving tot sluiting ontvangen. De reden dat tot deze maatregel is over gegaan, is dat het bedrijf de bepalin gen van de hinderwet niet nakwam. Schoo en Bakker kwam in het nieuws toen de schrootberg langs de weg SneekIjlst steeds groeide- Een schrootpers die aangekocht werd, kwam later dan gepland was, terwijl een nieuwe in december kan worden verwacht. Sehoo en Bakker is tegen deze kennisgeving tot sluiting in be roep gegaan. Zolang het beroep bij de Kroon loopt kan aan het voornemen tot sluiting geen uitvoering worden ge geven. Inmiddels is bekend geworden dat door Schoo en Bakker een optie is genomen op een schrootpers met een veel grotere capaciteit en meer func ties dan de huidige in het bedrijf aan wezige. De aankoop hangt echter af van hoe het beroepschrift door de Kroon wordt beoordeeld. Vorige week is door notaris E. K. Hoekstra te Sneek in het dorpshuis „De Driiuiwp&lle” provisioneel de uit 1973 daterende burgerwoning A. Trompsitirjitte 15 te Woudsend „Ik kin wol mislik wurde fan al dy Frysksprekkende minsken dy’t har bern „papa en mamma” sizze litte en op strjitte raze fan „nou moet het toch niet raarder”. Mar it moat ek net sa wurde dat as in Hollander freget nei it hüs fan de boargemaster in bern antwurdet mei: „oer de brêge, nei de oare brêge rjochts en dan op nümer 65”. Ik wol mar sizze: lit it bliuwe sa’t it is.” De heer D. Hielkema (gem. bel.) liet dinsdagavond in de raad Gaasterland er weinig misverstanden over bestaan hoe hij dacht over een brief van de Ried fan de Fryske Biweging waarin een aantal „eisen” met betrekking tot het ge bruik van het Fries in het gemeentelijk apparaa't werden gesteld. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon l(23!( 1(235, 221(7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Uiteraard kon FNP-ster mevrouw W- T. Spoelstra-Postmus in deze, de stand punten van haar partij nauw rakende aangelegenheid, niet achterblijven. Maar zij stelde heel reëel: „De agen da yn ’t Frysk kinne wy de Gaester- lanske minsken net oandwaen-” Zij besloot haar betoog met te stellen: „Hokker tael hja ek sprekke, doch it goed”. f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1