KOPZORGEN Taken breiden zich steeds meer uit w® Aanbiedingsbrief als Teleaccursus snekerWkoerier mok aa «aam Mierlose schilders en tekenaars exposeren in Scheepvaart Museum B en RAAD WYMBRITSERADEEL DAG BIJEEN OP WOENSDAG Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van IJLST r Portefeuilles b en w in Wymbritseradeel COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de (vervolg op pagina drie) ■IIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi iiniiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiinim (vervolg op pagina drie) ■m NIEUWSBLAD^ Sneek maakt een moeilijke tijd door. Dat vele andere gemeen ten in hetzelfde schuitje zitten, is een schrale troost. De be staande taken breiden zich uit en nieuwe dienen zich aan. Steeds hogere lasten waarmee de uitkeringen van het rijk geen gelijke tred houden. Deze ontwikkeling baart de gemeen te grote zorg. Doorzichtige trucjes heeft niet alleen de huisvrouw nodig om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Het is ook beslist géén nieuws, dat een gemeente moet persen en trekken om een sluitende begroting te produceren. Na de gebruikelijke weeën is het b. en w. van Sneek toch weer gelukt om de raad een be- groting-1975 voor te leggen die nauw sluit. Het eindcijfer ligt wel even in een andere orde van grootte dan bij u thuis. Dat komt al aardig in de buurt van de veertig miljoen en is f 39.081.246,50. Zegge: negenendertig miljoen, éénentachtig- duizend, tweehonderdzesenveertig gulden en twee kwartjes. Wél uniek is de informatie - een soort korte Teleac-cursus voor gemeentebestuurders - in ’n flink uit de kluiten gewassen aan biedingsbrief, mierenvlijt waarvoor men recht moet gaan zit ten (met koppie er bij) om zicht te krijgen op wat er in de huis houding van Sneek imgaat. SNEEKER NIEUWSBLAD FINANCIËLE TOESTAND BAART SNEEK ZORGEN L. In I waarom van de club werd uiteengezet. Nauwsluitende begroting van Sneek eindigt voor het j aar1975 op ruim 39 mil j oen Verschijnt: maandags en donderdags ont- nog- MAANDAG 7 OKTOBER 1974 129STE JAARGANG No. 80 VIT GEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs GROTERE DUIDELIJKHEID „Wij hopen zeggen burgemeester en wethouders dat de meer planmatige aanpak van het bestuur er toe zal lei den, dat er een grotere duidelijkheid ontstaat met betrekking tot de plaats van de raad in het besluitvormings proces. Een van de voorwaarden daar toe is dat men over alle informatie moet beschikken die nodig is om zijn positie van hoogste bestuursorgaan waar te maken”. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o ven aan belangrijke beleidsbeslissingen. De raad zal ook moeten toetsen en bij sturen. Een planmatige besluitvorming acht men van essentieel belang voor een beter functioneren van de raad. In dat kader zal men in Sneek de beleidsplans ning aanpakken. De bovengeschetste ontwikkeling heeft b. en w. van Sneek er toe ge dwongen in de begroting de bestaande uitgaven geleidelijk te besnoeien in ieder geval minder snel te laten stij gen. Zo moest op grond van de aan- Kwellende financiële kopzorgen plagen de Gemeente Sneek! Die diagnose mag men gerust stellen na wat grasduinen in de brief (34 kantjes), waarin b en w de begroting ’75 zoals dat heet „beschrijven”. Nu zult u zich afvragen: en die keurignetjes slui tende begroting dan? Wel, het één sluit het ander allerminst uit. Dat „rond” maken gebeurde namelijk nogal krampachtig. Men heeft een beetje gegokt, een wijle koffiedik gekeken, een pietsje gemanipuleerd met bijna-zekerheden, enige realiteiten wat verdoezeld, hier een paar gaten gestopt en (dus) daar een aantal gedolven. Kuiltjes waar men zelf niet in denkt en hoopt te vallen. Ter geruststelling: men kan gevoeglijk aannemen, dat die kunstgrepen door de beugel kunnen. Bij dat „passen en me ten” zullen b en w er bovendien van uitgegaan zijn dat alles nog beter is dan een fiks tekort en een verzoek om extra uitkering uit de Rljkspot Want dat zou dan een bepaalde vorm van onder curatele stellen tot gevolg hebben! Deze „mini algemene be schouwing” heeft de waarde van wat het is: een beschouwing. Ook al omdat het altijd aanvechtbaar blijft of deze gedachten over de coilege-gedachten goed doordachte gedachten zijn. ZWAKKE POSITIE? In die brief bij de ontwerp-begroting nemen b.en w. het begin van de nieu we zittingsperiode te baat om in kort bestek in te gaan op de rol, die de gemeenteraad in het geheel van het vormingsproces op gemeentelijk niveau kan vervullen. Vaak wordt da klacht gehoord, dat de raad een zwakke posi tie inneemt en dat het zwaartepunt is verlegd naar het college van b. en w., om over het ambtelijk apparaat nog maar te zwijgen. De commissie Merkx is er in „Een goede raad” echter al vanuit gegaan, dat de raad de demo cratisch en representatief samengestel de vertegenwoordiging van de bevol king is en dat daarom bij de raad het bestuursprimaat (oppergezag) behoort te liggen, Dat betekent niet, dat de raad alle beslissingen zelf zou moeten netmen. De omvang van de vroedschap en de beperkte tijd van de raadsleden maakt zoiets praotisch onmogelijk. Men moet zich bezig houden met de hoofd lijnen; door zich minder bezig te houden met details kan de raad voorrang ge- De nieuwe aanpak opent ook de moge lijkheid om de bevolking nog meer bij het bestuur te betrekken. De wisselwer king tussen bestuur en burgers acht het college voor een optimaal verlopend planningsproces onmisbaar. vankelyke uitkomsten van de werp-begroting „in het klad” maats het mes er in gezet worden- Het gaat er om de ministeriële be schikking te verkrijgen waardoor de mogelijkheid wordt geopend wettelijke maatregelen te nemen voor de be scherming van het „gezicht” van een dorp. Met name om er voor te kun nen waken, dat oude dorpskernen wor- «.am ILÜT.'Xaafw BEZUINIGINGEN Om tot bezuinigingen te komen is men er bijvoorbeeld al van uitgegaan, dat een reorganisatie bij de reinigings dienst nog in onderzoek! een besparing van 73.000,zal opleve ren. Vooruitlopend op de driejaarlijkse integrale vergoeding van de kosten Vrijdagavond is in het Fries Scheepvaart Museum een expositie geopend van de Mierlose Schilder- en Tekenclub van Theo Siegers. Clublid Wim van Dissel hield by deze gelegenheid een verhelderend praatje waarin het hoe en van buitengewoon lager onderwijs door het rijk wordt voorgesteld enkele noodzak'elijke uitgaven in deze zaak, tot een totaalbedrag in 1975 van 97.163, ten laste van de saldireserve te brengen. De tekenaars en schilders komen al meer dan tien jaar bijeen om zich creatief op het doek of papier te ui ten. Dit gebeurt op amateuristische ba sis, of „We schilderen geen echte kunst, we doen gewoon wat we leuk vinden, maar we blijven amateurs”, aldus de heer Van Dissel die zelf met tien werken op de tentoonstelling, is vertegenwoordigd- In de begroting die maandag 9 de cember wordt behandeld zit een post(je?) onvoorzien van 397.614,20. Eigenlijk is er maar een speling van 227.786,20 een bedrag van acht IN GUNSTIGE ZIN Om de begroting 1975 nog gunstiger te beïnvloeden zullen verder een aan tal onroerende eigendommen in be stemmingsplannen in het grondbedrijf ondergebracht worden- Het doel van de club is: „Onder goe de leiding uiting geven aan wat er in je leeft, en hopen dat je een ander enthousiast maakt door - te laten zien wat je kan als je het maar probeert.” Voor degenen die na het zien van de expositie inderdaad enthousiast raken, en dat is geen grote kunst gezien de kwaliteit van het tentoongestelde, be staat eventueel de mogelijkheid ook in clubverband te gaan schilderen en te kenen. Het is dan wel de bedoeling dat zij hum n-aam en adres achterlaten in het Fries Scheepvaart Museum. Wanneer blijkt dat er voldoende ani mo is, bestaat er grote kans dat één en ander geregeld kan worden. Nog een „kunstgreep”: er is een voordelig verschil tussen de door de algemene dienst van het grondbe drijf ontvangen rente en het omslag- percentage. Met het oog op de bud gettaire positie van de gemeente stelt het college voor dit „voordeel tje” ten goede te laten komen van de gewone dienst. Dat was wéér bijna 130.000,Eenzelfde bedrag werd van de „kladbegroting” afge voerd omdat het beter lijkt één totaalplan op te zetten voor de ver nieuwing van diverse rioleringen- Dat „totaalplan” zal in de toekomst misschien een miljoen gulden vergen maar dat zal allemaal nog uitge zócht moeten worden en het oor spronkelijk voor kleinere verbeterin gen gereserveerde bedrag hielp weer bij het sluitend maken. het college vain burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel zijn de portefeuilles als volgt verdeeld, Burgemeester B. W. Cazemiër neemt voor zijn rekening: ruimtelijke orde ning, openbare werken, schoolartsen dienst, schooltandartsendienst, gas- en waterleidingbedrijf en verder die werk zaamheden die specifiek behoren tot de taak van de burgemeester. Wethouder I. Veldhuis (Tims) krijgt personeels zaken, onderwijs, kulturele raad Wym britseradeel, recreatie en woningstich ting. De nieuwe wethouder K. Sy- brandy (Abbega) neemt onder zijn be heer: watarschapsaangetegenheden, ruilverkaveling en sociale zaken. Met het afschieten van een pistool opende pastoor J. Hendriks van Blauwhuis zaterdagmiddag het clubhuis Sisa. Op zijn commando lieten zo’n 120 kinderen met gas gevulde ballonnen op waaraan een kaartje vastgebonden was. Zoals gebruikelijk, is voor de ballon die het verst weg gekomen is, de prijs. Na het buitengebeuren, waaraan ook het korps EMM uit Oudega (W) haar medewerking verleende, volgde binnen de verdere viering van de opening. Verschillende gas ten voerden het woord en boden cadeaus aan. Zo memoreerde mevr. Cazemier, echtgenote van de burgemeester van Wymbritse radeel, namens de Vrouwelijke Hulp Verlening, de zelfwerkzaamheid van de leden. Pastoor Hendriks sprak de verwachting uit dat de lei ders en leidsters die aktief zijn in dit huis van de stichting Jeugd huis Blauwhuis, hun inzet dubbel en dwars met rente zullen terug krijgen. De meest tevreden man was ongetwijfeld voorzitter J. Land man die trots de wordingsgeschiedenis van het clubhuis schilderde. Het huis is iedere avond in gebruik. Een bijzondere aardige geste was de oranjekoek aangeboden door een vijftal jongeren van club Paradiso, een groep die al voor het clubhuis in Blauwhuis er was, in het dorp „opereerde”. Het gebouwtje, een voormalige woning met drie kamers, bevat nu een grote zaal met bar, een hobbyhoek en toiletruimten. De gemeenteraad van Wymbritsera- deel komt woensdag zo’n beetje de hele dag „in ’t spier”. Een agenda van 23 voorstellen komt aan de orde en tussen de bedrijven door zal er een etentje zyn en een kennismakingsbe zoek vooral met het oog op de nieuwe raadsleden aan de verschil lende afdelingen van de secretarie. Hoofdmoot van de raadsvergadering zal waarschijnlijk zijn de bespreking van heit door b. en w. opgemaakt plan om bij de minister in te dienen voor het aanwijzen van Woudsend als „be schermd dorpsgezicht”. Gelijksoortige plannen voor Heeg, Nijland en Goën-ga zullen volgen. gulden per inwoner omdat 169.828,00 bestemd is voor „reser vering kapitaalslasten”. Veel armslag heeft men dus niet. Het zegt ook niet alles want een begroting heeft nu een maal het karakter van een begro ting. Er zullen in het komende jaar ongetwijfeld dingen gebeuren, die vele wijzigingen en weer enkele verande ringen van wijzigingen nodig maken. Regeren is vooruitzien, maar alleen een glazen bol kan onthullen wat in de toekomst voor tegen- of meevallers op het tapijt komen. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, „Aan een kritische beschouwing on derwerpen”, noemt het college dat in de aanbiedingsbrief. Daarbij is ge streefd naar een zo evenwichtig moge lijke verdeling over de verschillende beleidssectoren. Ook zal het beleid er bij voortduring op gericht moeten zijn het kostenbewustzijn en het gevoel voor efficiency binnen het bestuurlijk en ambtelijk apparaat te vergroten. den vernield zodat er van het dorps- eigene niets zou over blijven. Als de raad met het conceptvoorstel aan de minister akkoord gaat zal het lijvige en gedegen rapport van buro Bügel van de Dijk naar het ministerie wor den gezonden. Aan de orde komt ook: het vaststel len van een aanvulling op de drank en horeca verordening om ongebreidel de vestigingen van bars e.d. te voor komen omdat steeds meer klachten worden ontvangen van omwonenden. De benoeming van vertegenwoordigers uit de raad in diverse colleges en or ganen. B. en w. hebben daartoe lijsten gemaakt. Daarin zijn niet opgenomen de vertegenwoordigers van Progressief Wymbritseradeel-FNP omdat die in een brief aan het college hebben mee gedeeld geen prijs te stellen mee te doen aan het werk in de diverse com missie omdat de gang van zaken bij -de wethoudersverkiezingen hen een vertrouwensbasis heeft ontnomen, 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1