Nog meer uit begrotingsbrief Sneek - Wel of niet een Supermarkt in Schamegoutum - I IJLST snekerWkoerier van Geen verzoening Franse ambassadeur mag zich in Friesland een dag ontspannen SLOTEN IN „ANTIEK” SCHIJNSEL H Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en een Zestal verenigingen verzorgen startavond Himsterhus Oosthem S i COURANT, DRiJFHOUTS NIEUWSBLAD de (vervolg op pagina 19) (vervolg op pagina 19) Het Sneeker Nieuwsblad is eeu gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SHE! o SI Bi i f SNEEKER NIEUWSBLAD GEWESTVORMING NOG EEN WAT WAZIGE ZAAK in con- Dit I Verschijnt: maandags en donderdags meer nu DONDERDAG 10 oktober 1974 129STE JAARGANG No. 81 B. W. CAZEMIER u praat ons moeilijkheden aan BIJ DE FOTO (ZIE BOVEN) De voormalige zuivelfabriek in Schar- negoutum waar alles om draait. (Foto Studio Ger Dijs). UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon lf231f 1(235, 221(7. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis» aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Burgemeester Cazemier: W e handelen in de lijn van G.S.! Het venijn zat gisteren in de staart van de raadsvergadering van Wymbritseradeel. Ondanks de geste van het aanbieden door het CDA van een verzoe nende hand bleef de fractie van Progressief Wymbritsera- deel/FNP halstarrig en veron gelijkt, men hield de kop er voor en weigerde pertinent zit ting te nemen in de diverse commissies. Dat alles nog als uitvloeisel van de affaire rond om de verkiezing van de twee wethouders. Die gang van za ken was de progressievee en „Friezen” destijds pardoes in het verkeerde keelgat gescho ten. En gezien de reactie viel die brok nog steeds moeilijk weg te slikken. De tijd had de wonden nog niet geheeld. Op één punt had het pleidooi van de heer F. Attema, (namens het CDA) wel succes: de woord voerder van PW/FNP, de heer I. Bergsma, kwam terug op z’n voornemen om niet deel te ne men aan de gezamenlijke maal tijd na afloop van de vergade ring. Elders in’ de krant kan men meer lezen over dit ingrij pende besluit van FNP en Pro- gressieven. Blijft de vraag of men er wel verstandig aan heeft gedaan zich min of meer buitenspel te zetten bij het toch niet onbelangrijke werk in de raadscommissies. De praktijk en de tijd zal het moe ten leren! Slotenaren, en bezoekers van het stadje, kunnen binnenkort de gevels van de Voorstreek bekijken in het licht van lan taarns die gemaakt zijn naar een antiek model. Vorige week is met de aanleg van de beno digde electriciteitsvoorzienin- gen begonnen en inmiddels is er een lantaarnpaal geplaatst, voor bakker Smit. Het is de be doeling dat er achttien palen het stadsbeeld van Sloten zul len sieren. De lantaarns zijn ’n geschenk van de stichting „Vrienden van Sloten”, die ze twee jaar geleden symbolisch overhandigde. Ook financieel worstelt men bij de bi bliotheek met problemen. Tenopzichte van dlit jaar is het begrotingstekort voor 1975 met meer dan zestig mille gestegen. De gemeente getroost zich al grote financiële offers om het bi bliotheekwerk in stand te houden, maar omdat Sneek zelf uiterst krap bij kas zit, zal niet zoveel subsidie worden gegeven als door het biblio- theekbestuur gevraagd is. BIBLIOTHEEK De openbare bibliotheek blijft sukkelen met gebrek aan ruimte. Al enkele gemeentebestuur centraal gelegen rui- verduidelijkte hij nog eens: „willen wij Fred van der Werf of willen wij hem niet. Wensen wij de verantwoor delijkheid hem te weren te dragen. Als de fractie (van prog. Wymbr.- FNP, red.) de mening van de heer Ten Cate ondersteunt dan wil ik dat horen.” Over de hele kwestie van de gewestvorming hangt nog een waas. Er is nog lang geen klaarheid gekomen in deze op zichzelf reeds ingewikkelde proble matiek. Mogelijk dat het binnenkort wat begint te dagen- Onderweg is na melijk een publikatie van de minister van binnenlandse zaken over de al enige tijd toegezegde „structuurschets”. Het wetsontwerp inzake de gewest vorming zal daarna ook wel gauw het licht zien. De gemeente Sneek bezit op dit punt haar ziel niet in leidzaamheid en helpt er aan mee de werkzaam heden van het samenwerkingsorgaan „Zuidwest Friesland” te stimuleren en te intensiveren. Maandag zal de Franse ambassadeur, Jacques Senard (54) een ééndaags bezoek brengen aan Friesland. Dit vermoedelijk om enigszins bij te ko men van alle spanningen ondervonden tijdens het Haagse gijzelingsdrama van drie weken geleden, waarin de heer Senard een niet-onbelangrijke hoofdrol vertolkte. Nadat de ambassadeur ’s morgensvroeg ontvangen is in de ambtswoning van de commissaris van de koningin in Friesland, mr. H. Kijpstra, zal een toertocht vanuit Leeuwarden door Friesland plaats vinden. Men bezoekt allereerst een veefokkersbedrijf in Beetgum, waarna Sneek aangedaan zal worden. Hier wordt in gezelschap van de burge meester van Sneek, mr. B. van Haersma Buma, een kijkje genomen in het Fries Scheepvaart Museum (tussen half vier en half vijf), waarna men per motorboot over het Sneekermeer de overtocht waagt naar Terhorne. De volgende dag aanvaardt de heer Senard de terugreis naar „politiek” Den Haag. met gebrek malen is het gemeentebestuur ge vraagd om een centraal gelegen rui mere huisvesting, die volgens het be stuur van de bibliotheek ongeveer vier maal zo groot zou moeten zijn dan de huidige. Bij het overleg tussen gemeentebe stuur en bibliotheek is het oog geval len op de tegenwoordige Meester Vis- serschool, die immers vrij zal komen als de nieuwe blo-school in gebruik wordt genomen. HOUTEN SCHOOLLOKALEN Aangenomen wordt dat er in de wijk De Domp tijdelijk behoefte zal ont staan aan vier of vijf houten schoollo kalen, waarin een te stichten openbare school voor basisonderwijs en eventu eel een kleuterklas kunnen worden ge huisvest. B. en w. zullen over deze lokalen binnenkort voorstellen aan de raad doen. ligste ontkend. De voorzitter Dorpsbelangen had het raadslid In een tweede oplossing wordt meer de nadruk gelegd op de eenheid bestuur, die moet resulteren in het concentreren van gemeenschappelijk te behartigen belangen binnen het samen werkingsorgaan, dat dan over bevoegdheden moet beschikken dan het geval is. HEFTIGE DISCUSSIE De heftige discussie tijdens de mor- genvergadering van de raad Wym- britseradeel draaide om het punt van de bestemming van de voormalige zuivelfabriek in. Schamegoutum. Zo als bekend is het pand aangekocht door Fred van der Werf die een groot aantal grootwinkelbedrijven exploi teert- Door de gemeente was om ver schillende redenen geen medewerking verleent aan de vestiging van dit be drijf in het dorp en daarmee handelt het college, zo vertelde burgemeester Cazemier in de lijn van het advies van Gedeputeerde Staten. In de aanbiedingsbrief van de ge meentebegroting 1975 van Sneek die maandag uitvoerig in het Sneeker Nieuwsblad is besproken maken b. en w. ook melding van het tussenrap port, dat uitgebracht is door een com- missie van het samenwerkingsorgaan Zuidwest Friesland, de Commissie Uit bouw Gemeenchappelijke Regeling Zuidwest Friesland- Daarin worden een tweetal alternatieven genoemd. De eerste mogelijkheid legt de nadruk op de eenheid van het gebied. Dat moet tot uitdrukking komen in het beperken van gemeenschappelijke regelingen tot het gebied van het samenwerkingsor gaan. Dat ligt aan Dorpsbelang zelf, stateerde burgemeester Cazemier. Ze hebben een uitnodiging gehad. werd door de heer Ten Cate ten stel- van ver teld dat niemand van het bestuur op de hoogte was van de uitnodiging. De ze was telefonisch gedaan repliceerde de heer Cazemier. zonder dat daarbij echter de eenheid van het gebied uit het oog mag wor den verloren- Voor het zo goed moge lijk functioneren van „Zuidwest Fries land” zou het college van Sneek het op de duur toetreden van Haskerland, Hennaarderadeel, een noordelijk deel van Wonseradeel en eventueel Rau- werderhem zeer aantrekkelijk achten- Verwacht wordt verder dat in de loop van 1975 begonnen kan worden met de bouw van een nieuwe L.O.M.-school. Met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe school voor de kernafdeling van de Meester Visser- school (openbare school voor debiele kinderen) is al een begin gemaakt. Over niet al te lange tijd komt er een schetsplan van in de raad. De afde ling voortgezet buitengewoon onder wijs, die nu in een gebouw aan de Oude Koemarkt-Havenstraat is onder gebracht, zal in de toekomst geschei den van de kernafdeling worden ge huisvest. Over de toekomst van het v.b-o. bestaat nog onzekerheid. Van deze ontwikkeling zal afhangen of ook voor deze afdeling een nieuw gebouw zal worden gesticht. Voor de wijk Tinga-Duinterpen west denkt het college aan de bouw van een permanente school voor kleuter en basisonderwijs, twee lokalen voor de kleuters en zes voor de lagere school. Bij het maken van de defini tieve bouwplannen zal tevens rekening gehouden worden met het ook ge schikt maken voor sociaal-cultureel werk. Het algemeen bestuur heeft besloten de commissie te vragen haar arbeid voort te zetten in de vorm van uit werking van de twééde mogelijkheid, Het gemeentebestuur was overigens volledig op de hoogte van het stand punt van het bestuur van Dorpsbe lang. Al verschillende malen waren er gesprekken geweest en daaruit was de mening duidelijk naar voren geko men. Het gaat de gemeente erom, zo Wat er precies gaat gebeuren is nog een verrassing. De deelnemers laten zich er niet over uit. „Eftemei douns- jen” is evenwel wel békend, terwijl ook de verenigingen die voor het „vermaak” gaan zorgen, de muziek- vemiging Hald Moed, de Oranjever eniging, de gymnastiekvereniging „Nea üs Nocht”, de Hervormde en de Gereformeerde Vrouwenvereniging en de Gereformeerde Mannenvereniging, dat zijn. Morgenavond is het weer zover. In het Himsterhus presenteren een aan tal verenigingen uit het dorp Oosthem zich weer aan de bevolking en te vens geldt dit als de start van het win terseizoen. In totaal nemen zo’n 30 clubs deel in de stichting onder wie het Himsterhus ressorteert. Bij toer beurt komen er een zestal jaarlijks op de eerste avond op de planken. „Wilt u Fred van der Werf in Schamegoutum: ja of nee?” vroeg een felle burgemeester B. W. Cazemier gistermorgen aan het raadslid M. ten Cate (Prog. Wym.-FNP). „Dat hangt er vanaf wat de mogelijkheden zijn,” antwoordde deze voorzichtig. „Het dorp heeft er geen belang bij dat er een lompenhandel in gevestigd wordt. Het is jammer dat Dorpsbelang niet bjj de laatste bespreking geweest is”. Over de verdere aktiviteiten in het Himsterhus is nog niet veel te melden, De vaste gebruikers zui len weer regelmatig aanwezig zijn, terwijl ook de soos van Oosthem za terdags van vijf tot zeven gehouden zal warden. Eenmaal in de vier we ken zal er verder een klaverjaswed- strijd worden georganiseerd. In het laatst van november is er weer de bekende Sinterklaas-avond. --•/v e?’':' v Él v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1