Rabobanken in Sneek en i Dam gaat er pas in maart weer uit BLOEMSTRAAT OVERHOOP IJlst kan weer enkele overtuintjes aankopen 16-jarige Bolswarder pikt brandweerwagen IJLST snekerHkoerier Gedeelte van stadsgracht Sneek straks afgesloten Roodhuis streven naar ’n fusie ingaande 1 januari! de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IKK S K'm c Een week na behalen rijbewijs in 't water Sneker politie ver richt veel arrestaties W «Kami HIEUWSBUD M ■NiiiiiiiiNiiiniiiiisw J (vervolg op pagina drie) Wil de ijsbaan wel dicht? Kan hij straks wel open? Vragen die schaatsliefhebbers stellen nu de Zwette oogt en stinkt naar wat opgroeiende Snekers zo lekker plat „blauwe-jeiter” noemen. Niks aan de hand, al dus zegslieden met kijk er op. Het bevriezingspunt van het water ligt een tikje lager. Een kleine handicap voor koning Winter. 9 i' M -1 Mm I UWSBLAD PASSIE FLORA Een Passiflora coerulea - zeg maar gewoon Passiebloem - is voor de familie S. Kamstra in bloemen, die van een bijzon dere schoonheid zijn. De bloe men gaan maar één dag open en verwelken dan. Maar als men een plant heeft als deze dan is dat geen bezwaar want de klimplant wemelt van de knoppen. De Passiflora ziet - goed afdekt kan het buiten ook, zoals deze foto van stu- dio Ger Dijs bewijst. SNEKER IJSBAAN NIET DE DUPE VAN VIEZE ZWETTE ■IIIIIIMIIIIIiHIIIBIlIllilllllllffi <y. 1 I iwi men meestal als kamerplant maar als men hem in de winter Verschijnt: maandags en donderdags Een mooie plaat van een onooglijke toestand. In de Bloemstraat wordt op het ogenblik een nieuwe diepriolering aangelegd. De oude toonde gebreken en lag ook niet diep genoeg. Het riool zal een zij tak vormen van het nieuwe dieprioleringssysteem, dat loopt vanaf de Westersingel langs de Badhuisgracht, Zwarteweg, Looxmastraat, Steenklip naar Troelstrakade. De zijtak van de Bloemstraat maakt een soort lus in de omgeving van de Paralelweg (en om de oude Kweekschool) en sluit bij de Tulpstraat straks weer aan op de hoofd- diepriolering. (Foto Studio Ger Dijs). De 23-jarige huisvrouw A. P. B. uit Harlingen heeft tot nu toe niet dat plezier gehad van haar rijbewijs als zij ongetwijfeld gedacht en gehoopt heeft. Gistermiddag wilde zij haar Datsun langs het water van de Both- niakade parkeren maar vermoedelijk trapte zij bij die manoeuvre in plaats van op de rem op het gaspedaal. De Datsun, en de beide inzittenden, mevr. B. had de 57-jarige J. L. uit Sneek als passagiers aan boord, kwam met de wielen omlaag in het water terecht. De dames raakten niet in paniek, lieten de wagen vollopen en kropen toen uit het voertuig. De brandweer uit Sneek verleende met duikers assi stentie bij het bergen van de Datsun. De mannen zetten de achtervolging in en slaagden er pas bij Arum in de jonge man tot andere gedachten te brengen. Inmiddels had de brandweer in Bols- ward de wagen gemist, toen het korps om half drie ’s nachts poogde uit te ruk ken na een - zo bleek later - vals alarm, dat naar alle waarschijnlijkheid werd gegeven door één van de lifters, die nieuwsgierig was naar de reactie van j brandweerlieden. De bewoners van de huizen langs het stuk Zwette van Sneek tot aan de ou de melkfabriek in Schamegoutum zul len nog zeker een klein half jaar op gescheept zitten met de donkere aan blik en het vies ruikende water. Een wandeling langs het lommerrijke paad je langs het water is ook geen pretje en wordt vergald door de stank. Sport- een en MAANDAG 14 OKTOBER 1974 129STE JAARGANG No. 82 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dft blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e-o dat hier sprake is van een grotere op pervlakte van de grond, vergeleken met de tuintjes ten noorden van de brug. De bestemming die door de ge bruikers er aan is gegeven, is die van moestuin. De totale kosten van deze aankoop, in totaal 353 vierkante meter, verdeeld over twee percelen, bedragen 529,50. De huidige eigenaren mogen niet gebruik van de percelen blijven maken. De zestienjarige J. P. de J. uit Bolsward heeft zaterdagnacht zowel in Bolsward als in Sneek voor een nogal ongewone opschudding gezorgd. In een bravoure- bui had de jongen tegen middernacht de enige Bolswardse brandweerwagen uit de garage gepikt en daarmee naar een reeds sluimerend Sneek gereden. Met loeiende sirenes en zwaailichten stoof de Bolswarder door de binnenstad, maar besloot, na voor de nodige opschudding te hebben gezorgd, de terugtocht te aan vaarden. Die wilde hij blijkbaar niet al leen maken, want onderweg pikte hij zo’n tien lifters op, die een dergelijke rit niet elke dag maakten en ook die sensatie wel eens wilden proeven. In Bolsward gaf het uitbundige stel er ver der maar de brui aan, maar De J. wilde het nog niet opgeven. Pas tegen twee uur ’s nachts gelukte het de de beide heren V. d. Meer en Jansen, die een be zoekje hadden gebracht aan familie in Makkum en op de terugweg waren naar de N.O.P., de jongen tot stoppen te dwingen. Bij Witmarsum was het de heer V. d. Meer, die zelf brandweer- chauffeur is, opgevallen dat de rijstijl van De' J. nogal onconventioneel was. vissers zoeken hun heü liever ergens anders dan de lucht te trotseren en hun simmetje in de oostindische inkt uit te gooien. Of de vissen ook op de vlucht zijn gegaan is moeilijk te contro leren. Er drijven in ieder geval geen dode vissen. De raad van Ijlst die donderdag bij een komt zal weer eens over de aan koop van overtuintjes moeten beslissen. In 1969 was het college door de raad al gemachtig om de tuintjes langs de Stads-Ee aan te kopen waarbij als voorwaarde werd gesteld dat de koop som één gulden per tuintje dient te bedragen. Die regeling was noodzake lijk geworden in verband met de re constructie van de Ulster binnenstad. 1200 leningen en hypotheken geboekt. Het aantal leden is 2100 terwijl de driehoofdige directie door 43 perso neelsleden zal worden geassisteerd. De directie van de nieuwe Rabobank wordt gevormd door de heren U. de Bruin, G. J. van der Duim en P. K. Bootsma- Bestuurders en directie zien bij de dienstverlening het streekbelang als één van de belangrijkste taken van de Rabobank. Samen exploiteren de banken thans vijf kantoren terwijl er in drie dorpen en ’n bejaardencentrum zitting wordt ge houden. Door de fusie zal het aantal kantoren met één worden uitgebreid: door de vestiging van een bijkantoor te Schamegoutum. Daar wordt nu al leen zitting gehouden. De bezetting van de andere vestigingen zal zoveel mo gelijk worden gehandhaafd. De nieuwe combinatie van banken zal worden voortgezet onder de naam Coöpera tieve Raiffeisenbank „Sneek en Om streken” W-A-, met als roepnaam Ra bobank Sneek. Maandag 21 oktober zal het gedeelte stadsgracht in Sneek, gelegen tus sen de Wonderbrug en de Koningsbrug, ter hoogte van de Lange Vee- marktstraat tijdelijk worden afgesloten. Deze afsluiting, die plaatsvindt in verband .met de aanleg van het centraal rioleringsstelsel, zal vermoe delijk zo’n veertien dagen duren. De voorstellen tot samenwerking zullen spoedig aan de orde komen op de le denvergaderingen van de afzonderlijke banken in Sneek en Roodhuis. Gaan die akkoord met de voorstellen van de bestuurscolleges dan zullen de plan nen verder worden uitgewerkt. Streven is de fusie op 1 januari in te laten gaan maar anders zoveel later als de uitwerking van de plannen vergt. Er wordt serieus gewerkt aan een fu sie tussen de Rabobanken van Sneek en Roodhuis. Als alles meeloopt zal die op 1 januari 1975 haar beslag krijgen. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Groot zand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Diezelfde dag, maar dan 's avonds be landde de 33-jarige J. F. G. in de cel omdat hij in beschonken toestand de euvele moed had gehad een barkeeper met een knipmes te bedreigen. Hij mocht in het „gastenkamertje” ontnuch teren en na een proces-verbaal aan zijn broek gekregen te hebben naar huis gaan. De gemeentepolitie van Sneek heeft weer vele onvrijwillige gasten in het bu reau aan de Kruizebroederstraat „ont vangen”. Zo werd vrijdag procesverbaal opgemaakt tegen de 39-jarige Sneker J. G. M.. Deze „vergat” in een super markt enkele boodschappen te betalen. In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie de minderjarigen S. T. H. en K. D. (respectievelijk 17 en 14 jaar) aan. Met pure moedwil hadden zij een ruit van drukkerij Brandenburgh aan de Ged. Poortezijlen ingetrapt. Gisteravond loste de politie met de ar restatie van de 22-jarige Zwollenaar G. M. W. D. de inbraak bij scheepsmo torenhandel Dimo aan de Houkesloot, in de nacht van woensdag op donderdag, op. D. verbleef tijdelijk in Sneek en had de inbraak onder invloed van alcohol ge pleegd. Hij ontvreemde voor zo’n acht honderd gulden. Dit geld had hij reeds uitgegeven. Naast ruim één miljoen boekingspos- ten worden er 220.000 kasposten ver werkt. Het aantal spaarrekeningen be draagt 17000 en het aantal bedrijfs- en salarisrekeningen 6000. In totaal staan Het doel van de fusie is om onnodi ge investeringen in kantoorgebouwen en kantoorinrichtingen te voorkomen. Voorts kan een samengaan leiden tot een doelmatiger verwerking en het aanbieden van een nog vollediger dienstenpakket. De fusie zou verder het aantrekken van gespecialiseerde medewerkers mogelijk maken. en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Voor de meeste tuintjes is deze regel aangehouden, maar nu wordt er van afgeweken. Ten zuiden van de Zuid- eindsterbrug liggen ook enkele over tuintjes (van voortuintjes kan men niet spreken omdat tussen de wonin gen en de tuintjes een straat loopt). Enkele zijn al eigendom van de ge meente. BANK IN CIJFERS In geval de samenwerking doorgaat heeft de nieuwe bankcombinatie - balanstotaal van 66,5 miljoen een omzet van 600 miljoen. Vorig jaar is met een aantal eigena ren al tot overeenstemming gekomen, nu hebben de heer en mevrouw Van der Meulen-Snijder zich akkoord ver klaard met verkoop. Het bedrag van één gulden gaat evenwel niet op, om- •- Oosthem al bijna tien jaar een lust voor het oog met zijn

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1