Veto van PvdA trof kandidatenlijst Daalderse klappen? snekerWkoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST y8HEEKER NiEuwroug^ Sneeker Gemstones Museum uitgebreid Firma Wiersma bouwt woningwetwoningen Duistere diefstal IJlst Kinderen vijfde klas J. Postschool vergeleken Sneek uit 1900 met de hedendaagse stad TRACTOR DOOR TREIN VERKREUKELD Speciale Baptisten dienst met 3-Tops I'M (Foto Studio Ger Dijs). Het was gisteren de bedoeling om in de werkput voor de nieuwe brug in Scharne- goutum met het heien van de fundernig te beginnen. Er arriveerden een paar kranen maar tot het uitdelen van echte, ouderwetse daalderse klappen kwam het nog niet. Over enkele dagen is het zover. Het zal ongeveer eind maart 1975 zijn eer de nieuwe brug klaar is. (Foto Studio Ger Dijs). Half september hebben de ge-lHet betekent overigens meente Ijlst en de woning bouwvereniging ’Ijlst’ een on derzoek laten instellen naar de werkelijke behoefte aan wo ningen in Ijlst. Aan alle kan didaten voor een woning in het stadje werd een brief ge stuurd die zo spoedig mogelijk terug gezonden diende te wor den. Het bleek dat van de hon derd gegadigden er vijftig geen belangstelling meer hadden. Het gros had verzuimd af te berichten. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, COURANT, DRUFHOÜTS NIEUWSBLAD eu de t SNEEKER NIEUWSBLAD LUST VAN „100” WONING ZOEKENDEN IN IJLST NA SANERING GEHALVEERD De Milieuraad van Y. (Vervolg op pagina 11) Het Sneeker Gemstones Museum, dat tien maanden geleden werd geopend, heeft een dusdanige uitbreiding ondergaan door giften en bruiklenen, dat men de zaak moest reorganiseren. Op de foto de eigenaren van het museum, George en Manja Kregeler, en ammoniet uit Australisch Nieuw- Guinea. De ammoniet is afkomstig uit de eigen collectie van het echt paar Kregeler. Meer bijzonderhe den over de uitbreiding in het museum vindt u elders in de krant. I k’*i 33.13'. Sneek nog lichaam zonder ledematen!! Verschijnt: maandags en donderdags De heer J. JONKERS: niet acceptabel De heer A. GERRITS ware democratie UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Voorlopig is de Sneker Milieuraad nog een lichaam zonder ledematen. Misschien wat sneu voor de mensen die dinsdag op de nominatie ston den voor een benoeming, maar de lijst van potentiële leden werd in de raad getroffen door een „veto” van de socialisten. Die vonden dat er te weinig kandidaten op stonden uit „eigen kringen”. Dat argument sloeg ergens aan. Ook wilde men de Milieuraad niet de wei insturen zonder honderd procent ruggesteun. Ergode lijst met de twaalf twee tallen ging terug naar b. en w. voor revisie. eenmaal geen „Raad” is. De bevoegd heid van de nieuwe Milieuraad is een geheel andere. antieke Friese klok, kraantjespot en een zilveren voorwerpen maakt. DONDERDAG 17 OKTOBER 1974 129ste JAARGANG No. 83 REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. i het CDA had weinig van ge- lei- FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> EEN BEETJE SNEU De PvdA kreeg steun van de heer H. Kuiper van het CDA, die de ge- dachtengang van de heer Jonkers toch wel kon volgen. Hij vond ’t wèl een beetje sneu voor de mensen op de kandidatenlijst als er etn aantal van afgevoerd zou moeten worden om plaats te maken voor anderen. Om de zaak te redden stelde hij voor om, als er eens iemand voor de Mi lieuraad zou moeten bedanken, diens opvolger in socialistische kringen te zoeken. n <uimwn groep uit de eigen stad, namelijk De 3-Tops. Ook verleden jaar heeft deze nog te weinig bekende groep aan een dergelijke dienst meegewerkt. Dat op nieuw de medewerking van De 3-Tops is gevraagd toont wel aan, dat het op treden in het verleden in goede aarde is gevallen. Wethouder mevrouw De Graaff vond het jammer, dat de zaak nu een maand blijft liggen maar ging er na dit veto mee akkoord. Het geval kan nu ook mooi even doorgenomen worden in de commissie voor algemene zaken. Jonkers ronduit: „Als dat er bij het uitvallen een PvdA-er wordt benoemd, kunnen we dan aan de hand van déze lijst de Tenslotte liet de heer Gerrits puntje hij paaltje komen. Hij vroeg de heer Jonkers ronduit: ,Als we afspreken van iemand leden van de Milieuraad benoemen óf begint die dan zonder het volle ver trouwen van de hele Getrouw aan punt 1 gram op Hoofdpunten heer Jonkers: „Zó is ons niet acceptabel!” Zo konden de ruim honderd belang stellenden oude beroepen bewonderen, foto’s van vroeger en nu, dia’s van oude foto’s en daarnaast de dia van de huidige situatie. De dia’s werden overigens ook vertoond en de kinde ren gaven er zelf explicatie bij. Op een vraag van één van de ouders naar de werkzaamheden in een pottenbakkerij, antwoordde de jeugdige explicateur: „ze maakten daar pispotten”. De ou ders konden overigens ook inzage krij gen in de „scripties” die de kinderen over het onderwerp „Oud Sneek” ge maakt hadden. gemeenteraad.” van het Pro- antwoordde de de zaak voor r i WEINIG „GELUK” De heer Gerrits van dinsdagavond toch weinig „geluk” met zijn pogingen anderen tot zijn standpunt over te halen. Ondanks een fel pleidooi werd een voorstel van b. en w. om medewerking te verlenen voor het plaatsen van een hek om het plein van de Kon. Emmaschool name lijk mat tien tegen negen stemmen ver worpen. Dat gebeurde na een interes sant debat waarbij de meningen dwars door de partijen heen liepen. Zo bleven bijvoorbeeld wel de PvdA wethouders achter het voorstel van b. en w. staan maar vier CDA-raadsleden stem den tenslotte tegen. Gistermorgen schrok de 24-jarige Workumer W. A. zich zo ongeveer wel een rolberoerte. Omstreeks tien uur wilde hij met zijn tractor met daaraan gekoppeld een zogeheten één-assige aanhangwagen de onbe waakte spoorwegovergang bij Nije- zijl „nemen”. Dat mislukte falicant. Door de dikke mist het zicht was nog geen honderd meter zag A. het allemaal niet zo schérp, totdat de uit Sneek komende trein met een bloedvaart opdoemde, maar toen was het allemaal wel te laat. Het voorste gedeelte werd van de tractor afgerukt, waarbij de brokstukken vervaarlijk door de nevels kliefden. De enigszins beschadigde trein on dervond ruim een kwartier vertra ging, persoonlijke ongelukken deden zich wonderwel niet voor. De voorzitter van de fractie van de PvdA, de heer J. Jonkers, vond dat er bij de opstelling van de lijsten van kandidaten afgeweken wias van het ge bruik om in commissies en adviesra den iedere richting te laten vertegen woordigen. „Als we de raad samen stellen aan de hand van het voorstel dan komen er vrijwel geen mensen uit socialistische kringen in”, Dat geluid in deze zaak bleek nieuw voor de heer A. Gerrits van het CDA, die meende dat er in dit geval toch geen sprake was van een politieke ad viesraad. De heer Jonkers repliceerde daarop „Alles wat er in de raad ge beurt heeft nu eenmaal automatisch met politiek te maken.” Wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta (CDA), onder wie mi lieuzaken ressorteert, lichtte toe dat er bij de opstelling van de tweetallen uit gegaan was van een „blanco situatie”. De kandidaten komen uit de oude Mi lieuzorg en de politieke aspecten heeft men buiten beschouwing gelaten. Dat laatste bracht de heer Jonkers er weer toe te stellen dat een „Zorg” nu De kinderen uit de vijfde klas meester A. W. Hoomoedt hebben durende enkele maanden onder ding van twee hospitanten Sneek uit 1900 en de hedendaagse Waterpoort- stad vergeleken. Maandagavond had den zij hun lokaal en de aula van de Johannes Postschool aan de Jancko Douwamastraat in beslag genomen en een uitgebreide tentoonstelling inge richt, waarin alle facetten aan de orde kwamen. De traditioneel geworden winterreeks bijzondere diensten in de baptisten kerk wordt a.s. zondagmiddag voort gezet met een dienst, waarin ds. J. van Dam zal spreken over het onder werp Gevraagd: Mensen Deze keer zal medewerking worden verleend door een muziek- en zang- In de nacht van dinsdag op woens dag werd uit het huis van de fami lie M. uit IJlst een serie antieke spullen ontvreemd. De politie van Wymbritseradeel heeft de zaak in onderzoek, maar tast, althans voor lopig, nog in het criminele duister. Wel klaar is dat het gezin M. een een koperen aantal antieke lichter is ge- De heer Pfeifer wilde de politiek maar buiten de Milieuraad houden. Zo ook FNP-er H. Postma, die het niet leuk vond, dat de heer Jonkers pas in de openbare raad met zijn bezwa ren kwam. („Ik zie die lijst nu voor het eerst!”, repliceerde de heer Jon kers). s niet dat er nu geen belangstelling meer voor het wo nen in IJlst bestaat. De presentatie van de uitbreidingsplannen tijdens de Najaarsbeurs heeft een aantal nieuwe Ulsters in spé opgeleverd. Het ver moeden bestaat ten stadhuize dat er nu weer zo’n negentig a honderd inge schreven zijn. De belangstelling gaat vooral uit naar het plan „De Rat”. Momenteel zijn de grondwerken al flink gevorderd- Met die bouwwerkzaamheden is ech ter nog geen aanvang gemaakt- Men zocht naar een aannemer die voor een geschikte prijs de woningwetwoningen wilde bouwen aangezien de prijs van de Kinkelder te hoog wend geacht. De ze bouwer is nu gevonden en men is in IJlst blij dat het één uit eigen ge meente is, namelijk de firma Wier sma. Wat de koopwoningen betreft lijkt de markt enigszins te stagneren. Onder meer is dat een gevolg van de hoge rentestand. De Kinkelder is bezig op dit terrein de markt wat af te tasten. Met de bouw van de 44 woningwe- woniingen kan evenwel binnenkort ge start worden, want de contingentsoe- wijziging is binnen. De raad die vanavond bijeenkom, zal in verband met het bestemmings plan De Rat moeten beslissen over een kasgeldlening van 400.000,te gen een rente van tien en een kwart procent. IWIW -i O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1