veel geestelijke nood Ds. J. Bruinsma: onder rijk en arm heerst nog DE TEAPERT BESTAAT ZATERDAG TIEN JAAR I 3 „Grotere aktiviteit aan basis nodig” „IEPEN KLEASTER" IS EEN HERSCHEPPINGS-CENTRUM tl Officieel Orgaan en van H. VAN DER MEULEN SECRETARIS C.N.V. de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST GAASTERLAHD, SLOTEN m COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD m de snekerWkoerier K - I I Frw jii G.S. dragen werken voor financiering voor M SMEEKfR MEUWnUO Sinds een maand of acht fun geert de Oosterdijk zaterdags in Sneek als wandel-zóne. Van gemeentezijde prakkizeert men er hard over om deze straat ook door de week dit predicaat mee te geven. Maar die mening wordt niet door iedereen ge deeld. Het Seeeker Nieowsblad is een gecombineerde uitgave vaa NIEUWE SNEEKER COURANT, S uitspraak van een bekend theoloog die I De A Verschijnt: maandags en donderdags H. VAN DER MEULEN goede toekomst Wordt de Oosterdijkte Sneek als wandelzóne doodse winkelstraat?? DONDERDAG 24 OKTOBER 1974 129ste JAARGANG No. 85 UITGEVERS: Drukkerij II. Doevendans b.v. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Dit blad vwscMnt bovendien donderdng* hnis-nnn-bab in De voormalige Christelijke School tegenover hét kerkhof in Gaastmeer dat als de plannen van de Ichthus stichting gerealiseerd worden, een centrum voor herbezinning wordt. die met doorgaande vrachtwagen-verkeer omge- dan met Wanneer het NW en het NKV er wel fa zullen Slagen een federatie tot stand te brengen dan zou de consequentie voor het CNV zijn dat er te weinig overleg zal plaatsvinden met de ohris- (Vervolg op pagina 19). VOOR- EN NASEIZOEN Dit doei wil de stichting bereiken door onder meer het aankopen en exploite ren van de daartoe benodigde gebou wen en het aanstellen van personen die een aan heit doel beantwoorde dienst Sinds februari is het slopers bedrijf Boonstra uit Harlingen bezig de Selfhelp-buurt al thans de woningen, of wat daar dan nog voor door moet gaan - tegen de vlakte te werken. Dat lukt aardig, ook al omdat men zo nu en dan ongevraagde hulp krijgt van „derden”, die met name aan de verschillende interieurs het nodige slopers- werk verrichten. Gave planken, dakpannen en zelfs w.c.-potten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wat het feitelijke afbraak werk betreft, is men Inmiddels zo ver gevorderd, dat een twin tigtal woningen reeds het leven heeft moeten laten. Van de overige (zie foto) zijn nog en kele bewoond, maar ook deze zogeheten „rug-aan-rug” - wo ningen zijn ten dode opge schreven. Wanneer die ook ter ziele zijn, is er een ruimte van ongeveer zesduizend vierkante meter ontstaan, die in een structuurplan is aangewezen als wegtracee van de weg die de Lemmerweg en de Oppen- huizerweg in de toekomst nog eens zal verbinden. f SNEEKER NIEUWSBLAD Om de jaarrekening zo veel moge lijk sluitend te laten zijn denkt hij aan het gedurende de zomermaan den als recreatiecentrum laten fun geren van "t pand- In t voor- en na seizoen zullen evenwel kleine groep jes zich „uit de wereld” kunnen terugtrekken om zich te bezinnen op hun eigen problemen. Groot zullen die groepen niet kunnen zijn: maxi maal 25 personen. Dit om de pasto- raal-klinische zorg optimaal te la ten rijn. Daarvoor denkt hij aan een pastoraal werker, een theoloog die ook ervaring heeft in het recreatieve werk en die naast de mensen kan staan. Er moet geen puur vormingswerk gedaan wor- ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4'234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. ge basis, maar ook in volledige dienst van de stichting. De gemeente Wym- britseradeel heeft heit voormalige schoolgebouw aan de Ichthusstichting overgedaan en dominee Bruinsma ziet hierin de mogelijkheid zijn ideaal te realiseren. Er zal het nodige geld op tafel moeten komen om de zaak te her- inrichten en het zal exploitabel moe ten zijn. Wanneer een en ander gerealiseerd is, weet de Gaastmeerder „hoedersfetat” niet. Eerst moet er geld op tafel ko men, iets in de geest van drie ton, dan moet de verbouwing plaats vin den en dan kan men pas gaan starten- „Hopenlijk in 1977. Er zit een bepaal de lijn in mijn leven. In 1947 ben ik ge trouwd, an 1957 was de grote aktie yoor de restauratie van de kerk, terwijl in 1967 de woningen aan het Piel gereed waren. Dus ta 1977 zal het „Iepen Kleaster” er wel rijn en in 1987 zal ik me wel met het bejaardenwerk bezig houden, maar dat is flauwekul hoor.” heeft op de door de weekse dag meer de gewoonte met de fiets of auto er op uit te gaan dan op zaterdag. De parkeerruimte, die in “t weekend ge bruikt kan worden, wordt van maan dag tot vrijdag ingenomen door kan toor- en fabriekspersoneel, zoals Hoogeveen, het ontvangkantoor en Ttonnema. Het aan- en afvoerend ver keer vraagt ruimte buiten de Ooster dijk, wat tot gevolg heeft dat er nog grotere problemen ontstaan dan op zaterdag reeds het geval is.” Maandag wordt over deze materie een hearing gehouden in de Gysbert Japiksschool. De heer Van Wieren zal er daar bij de gemeente op aandrin gen een onderzoek-kommissie in te stellen, die alle feiten kan onderzoeken en ontleden en pas wanneer keiharde cijfers komt en name over de parkeerproblemen en der gelijke zal volgens de heer Van Wieren een gefundeerde beslissing ge nomen kunnen worden over deze hele den, maar een klein beetje mag het er wel inritten en, en dat stelt dominee Bruinsma met nadruk, het moet in terkerkelijk werk rijn. Van belang is evenwel ook de nazorg. Daarover moet goed kontakt rijn met de kerkeraden en diakoniën waar de bezoekers van het „Iepen Kleaster” vandaan komen. Nu breekt het werk op een bepaald moment af en blijft er weinig hangen van de steun die gegeven is. waar de mensen zich een paar weken kunnen terugtrekken om weer met zichzelf en de omgeving in het reine te komen. Dat is ook een vorm van recreate, verrichten- Dat kan op vrijwilli- hoe vreemd het ook ktaikit. Dominee Bruinsma wijst in dit verband op een „De beste positie die wij kunnen kiezen, is dat wij noodgedwongen op eigen krachten verder varen”, aldus de heer H. van der Meulen, secretaris van het CNV De heer Van der Meulen sprak dinsdagavond voor een klein (11 man) publiek in het jeugdgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan het Julianapark. De uitspraak van de heer Van der Meulen had betrekking op het feit dat het CNV niet meer betrokken is bij een eventuele federatie tus sen de drie vakbewegingen. „We hebben geprobeerd mee te werken aan een federatie waarin we ons zelf zouden kunnen blijven, maar die garantie heelt heeft men ons van de kant van het NVV en NKV nie kunnen geven. materie. „Want,” zegt hij, „wanneer eenmaal besloten is over te gaan tot een verkeersafsluiting, dan is die de finitief. Ik hoop, dat men zich dat goed realiseert. Want wat koop ik er voor, als blijkt dat ik over twee jaar gelijk heb- Helemaal niks. We moeten nu spijkers met koppen slaan-” Als een mogelijk alternatief komt de heer Van Wieren met het plan de Oos terdijk te promoveren tot een straat met éénrichtingsverkeer, maar daar over is men van de kant van de ge meente niet zo erg te spreken. Dat zou verkeerstechnisch nogal moeilijk uitvoerbaar zijn. „Daar is mij niets van gebleken,” werpt de heer Van Wieren tegen. „Wanneer straks de rondweg om Sneek gereed is, kan het ïèid 'worden en als "de personenauto’s alleen vanuit de binnenstad de Oos terdijk mogen inrijden, scheelt dat ze ker zo’n vijftig procent. Een idee om eens nader uit de werken”. len uit te kijken. Om zes uur denkt men terug te zijn in het Teapertnêst aan de Hooiblokstraat waar men de inwendige mens zal versterken. Om half acht begint een reteptie voor le den en oud(e) leden. Daarna zullen een aantal schetsjes opgevoerd worden waarin het gebeurde van de afgelopen tien jaar onder de loep wordt geno men. De afdeling Sneek (de Teapert) van de christelijke jeugdbond van natuur vrienden bestaat zaterdag 26 oktober precies tien jaar. De leden zullen het tien-jarig bestaan herdenken met onder meer een excur sie naar Huis ter Heide- Men vertrekt om kwart voor twee vanaf de Marini- kferk (bij het „melkmeisje”) per fiets om in Huis ter Heide naar paddestoe- sterwou de-Rood kerk, uitbreiding bij zondere basisschool te Broeksterwou- de. Uttageradeel: autospuit brand- huisvuilauto. Henna arderadeel: reconstructie door gaande weg bebouwde kom Spannum. Menaldumadeel: uitbreiding openbare basisschool te Marssum, grondaankoop voor recreatieve bestemming. Ds. J. W. Bruinsma uit Gaastmeer heeft veel over deae zaken nagedacht. Hij heeft daar ook de tijd voor en, zo merkt hij zelf op, het behoort tot zijn taak. Al jaren speelt het ideaal, een soort „Iepen Kleaster” te stichten in zijn achterhoofd. Geen kloosterge meenschap, maar een berinningsoord „Onder zowel rijk als arm heerst geestelijke nood. Dat is mijn ervaring met de recreanten, met wie ja na afloop van de „Avondstiltes” in kontakt komt. „Dominee, ik heb het zo druk, ik ben geen avond thuis,” zeggen ze dan. Dan knik je heel meelevend, maar als je wat verder doorpraat, kom je vaak tot de conclusie dat de oorzaak van het niet thuis zijn niet ligt in het werk, maar in de huishouding zelf. Voor die categorie zou klinisch-pastorale hulpverlening ideaal zijn.” Gedeputeerde staten van Friesland hebben in volgorde van urgentie de taalulitgaven publiekrechtelijke licha men: Smallingerland: containerauto, uitbrei- ding R.K- basisschool „De Wiekslag (4e lokaal), idem (5e lokaal en ge meenschapsruimte). Smallingerland: Christelijke kleuterschool „De Drait pc. basisschool ,De Drait”, verbete ring en uitbreiding gebouw gemeente- lijke sociale dienst, verkeerslichtwistal- latte Zuiderhogeweg te Drachten. Tietjerksteradeel: reconstructie weg Garijp-Wartena. Baarderadeelopen- bare basisschool to Bozum, bij zonde- re kleuterschool te Oosterwierum. Franekeradeel: bijzondere kleuter school en uitbreiding bijzondere basis school te Tzum. Haskerland: ruilver kaveling Akmarijp, ruilverkaveling Groote Sintjohannesgaaster Veenpol der. Wymbritseradeel: ruilverkaveling Hommerts-Oppenhuizen. Opsterland: bijz. basissschool te Beetsterzwaag. Dantumadeel: stratenveegmachine, verbetering Parklaan te Zwaagwest- eilnde, asfaltering weggedeelte Broek- Ondermeer niet door de heer T- van Wieren, winkelier aan de Oosterdijk, die zijn misnoegen daarover deze week middels een open brief aan zijn colle ga’s kenbaar maakte. Naar aanlei- ding daarvan heeft de heer Van Wie- ren inmiddels reeds voor hem positie- ve reacties ontvangen en wel van men- sen, die aanvankelijk welwillend ston- den tegenover de verkeersafsluiting- „Er zijn nogal wat winkeliers in deze straat, die er gewoon klakkeloos voor zijn, omdat ze er ’s nachts zo’n hin der van ondervinden. Natuurlijk is dat zo, maar dan zeg ik: denken jullie wel aan de zakeiijke belangen, die er op het spel staan. Daarom dus die brief. Ik hoop dat men nu wat meer gaat nadenken”- De heer Van Wieren stellt o.a. dat het aantal bezoekers aan de Oosterdijk gedurende de wandelzóne-peitode op de zaterdagen ta verhouding met eer tijds niet noemenswaaird veel groter is geweest. Alleen bij bijzonder mooi weer („toch al schaars”) en wanneer er veel watersporters dn de stad aan wezig waren, was de drukte volgens de Sneker iets groter, „maar”, zo vraagt, hij zich af, „waren dit kopers of kijkers?” Het grote probleem vindt de heer Van Wieren evenwel de par- keermogelijkheden rond de Oosterdijk. 1 Die zijn er niet, althans niet voldoen de. Bovendien lijkt ’t er voorlopig niet op, dat er binnenkort terreinen zullen worden aangekocht door de gemeente om extra parkeergelegenheid te creë ren- Van Wieren: „Kortom, die wandel zóne op zaterdag is zeker geen door slaand succes. Wat zal dat dan door i de week niet worden?” „Door de week ontbreken de vrije- tijds wandelaars van zaterdag. De straat zal dan nog veel doodser aandoen en daardoor dus weer min der publiek trekken. Het publiek uit de buitenwijken en van buiten Sneek stelt: „Ware recreatie is herschepping en wordt gevonden bij Woord en Sa crament en vandaar uit kan ook een nieuwe kijk op t leven gevonden wor den.” De mede door hem opgerichte „Ichthusstichting” wil die herschep ping bevorderen.. „Mensen gelegenheid geven hun verhouding tot de Schep per en de Schepping nieuw te bele ven, uitgaande van het evangelie van Jezus Christus”, zo wordt het doel in de Stóchttagsakte omschreven. v-X'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1