sm a Wie het kleine niet eert 4 Dr. R. J. H. Kruisinga pleitte voor Friesland iiK i Stedelijke opbouwwerker bij stichting Sudergoa?? IJLST I lot II Ifl is s Wil IBwO Brug verlengde Dubbel straat te Balk krijgt een nieuw AZOBE wegdek T mi en I r SNEKER$KOERIER 3 ’■Ww iiW;® SU SRI Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL SI ■Ka Oldenzaalse het leven Naaimachine gesnaaid Flinke schade bij bot sing in de Stadsfenne Ongeval onder Koudum kost Sneker vrouw en gg pfi SB® w Shifts ISii kemb COURANT, DKIffHOUIS NEUW3UD 4a (vervolg op pagina 2) 1 MSHEEKER MIEUWSBLAD K De actie van de heer M. de Boer in de vorige bijeenkomst van de Gaasterlandse raad om een beter dek op de brug in het verlengde van Dubbelstraat in Balk te krijgen, schijnt gelukt te zijn. Volgende week dinsdag kunnen namelijk zijn collega’s zich buigen over een voorstel van b. en w. om het dek van deze brug te vernieuwen. GESLAAGD Een kabinetscrisis op korte termijn of in ’75 is beslist niet uitgesloten. Die indruk heeft postgevat bij de christelijk his- torischen in de Tweede Kamer. Fractieleider dr. R. J. H. Krui singa gaf er vrijdag blijk van voor de CHU-kieskring Sneek. Hij sprak over „Actuele poli tiek”, een noemer die men niet op de keper moet beschouwen want het thans hete (abortus) hangijzer werd niet aange roerd. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombimenie oügave van NIEUWE SNEEKER COURANT, NEEKER NIEUWSBLAD WMVWWWWWWWMWVHVWVWM breedte A i (Foto Studio Ger Dijs). IS NIET UITGESLOTEN (Foto Studio Ger Dijs). ■^33 <3? toe. CHU: KABINETSCRISIS Verschijnt: maandags en donderdags De meer dan duizend konijnen, duiven en hoenders, die het af gelopen weekend de treemter te Balk bevolkten in het kader van de Gaasterland show, zorg den ervoor dat dit gebouw tot de nok toe gevuld was. Daar er ieder jaar meer inschrijvingen komen voor deze show zou de Treemter te klein worden, ware ’t niet dat de Wolvegaaster fok- vereniginng, die altijd haar club- show onderbrengt bij de Gaas- terland-show, volgend jaar niet meer van de partij is. Het aantal inschrijvingen zal daardoor ech ter niet kleiner worden: reeds dit maal heeft men een aantal klein veehouders moeten teleurstellen doordat er geen ruimte meer was. Voorlopig kan men echter nog een jaartje vooruit, maar dan zal de show zeker uit de Treemter gegroeid zijn. Dr. R. J. H. KRUISINGA niet met botte bijl UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. GEESTELIJKE WAARDEN Juist in deze tijd van toenemende ge welddadigheid wenst de CHU grotere MAANDAG 28 OKTOBER 1974 129STE JAARGANG NR. 86 content over, maar Bas de (links), Peter Bonte en Leo (rechts) denken daar heel over. Reitsma zou in bui- Ipositie hebben gedoelpunt, ma leidende Siemerink bleef el onverbiddelijk en kende de ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex» 3. .3.-, toekomst de beschikking krijgt een „stedeiyk opbouwwerker”, overleg met het bureau Friesland het ministerie van CRM is namelijk gebleken dat het „aanhaken” van zo’n functionaris tot de mogelijkheden be hoort. Taakomschrijving en verdere in- dikatie zullen dan echter eerst vastge steld moeten worden. kon dan gebeuren tijdens het selijke treffen tussen de beide 'a klassers Black Boys en Ondanks dat was een groot van het voetbal-fanate legioen niet bereid de harde wind, slagregens en heuse hagel- i. te trotseren. De honderden- g kijklustigen, die dat dan wel i, hebben een kwalitatief mis- n tegenvallend, maar door de doelpunten zeker wel aardige trijd gezien. De Black Boys- kwamen ditmaal goed aan hun een, want hun favorieten wis naar liefst viermaal de roos te n. WZS had blijkbaar een off- met name verdedigend klopte iij de „bezoekers” dikwijls al- inst. Op de foto: Willem Reit- (10) heeft zojuist de laatste 'e Boys-treffer gescoord. Tei- tr (9), Wietze Zwerver en de Over het CDA zei de heer Kruisinga, dait er bij het proces van éénwording een zekere vorm van irritatie is ont staan bij alle drie de partners. „Maar dat is goed. Bij zo’n samensmelting dienen de vonken er af te vliegen. Er zou en inhoudsloos Appèl uit de bus komen als niet een ieder zou proberen iets van zijn eigen signatuur in het nieuwe geheel te brengen. Bij de laat ste Statenverkiezingen is echter wel ge bleken, dat het idee van een CDA aanslaat”. aandacht voor de geestelijke waarden van de mens, aldus dr. Kruisinga. Hij wees in dit kader op een duidelijke eigen lijn van de CHU, die zich niet wil laten itoklemmen tussen de grote stromingen van socialisme en liberalis me. In sommige zaken staan we dich- er bij de PvdA, in andere hebben liberale ideëen onze voorkeur. Polari satie wijzen we af, we streven naar een harmonisch concept. Een christen democratische groep moet er ook blijven om die geestelij ke waarden telkens weer te berde te brengen. We moeten altijd doorgaan met. het gesprek, ook daarover- Spre ker wees ook op het feit, dat er wel is gezorgd voor enige materiële wel vaart voor de ouderen maar dat die intussen een eigen plaats in de samen leving wordt gehouden. Zaterdagmorgen tegen een uur of twaalf raakten twee auto’s op de hoek van de Middelzeelaan en de Zijlroede danig met elkaar in botsing. Vanuit de richting Gnoenedijk naderde de 45- jarige hovenier T. D., terwijl voor hem van rechts de 22-jairige T. Klein stra de Zijlroede wilde verlaten. D. zag zijn tegenligger te laat, stelde de remmanoeuvre daardoor te lang uit en botste tegen de wagen van Klein- sra- De materiële schade was aan zienlijk. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. I De man van Gemeentebelangen kaartte de vernieuwing van de brug aan omdat de maximale belasting die de brug kan verdragen, onvoldoende is voor bussen die haar moeten passe ren. Door het plaatsen van borden met een maximale asdruk zouden door de passage verkeersovertredingen ont staan. De heer De Boer had ai uit laten rekenen wat een nieuw dek kost te en met die berekening kon het col lege aardig meegaan. aren een echte derby te heb- moeten ontberen, heeft ’t Sne- voetbalpubliek zondag weer Wel sprong de CHU-leider op de bar ricade voor de belangen van de pro vincie Friesland met zjjn eigen taal en cultuur, het midden- en kleinbedrijf, de landbouwers en de kleine spaar ders. In al deze zaken verweet hij „Den Haag” te weinig aandacht. Ze komen daardoor niet aan hun trekken. Men had voor deze werkzaamheden de keuze uit de brug bij het Raadhuis en die in het verlengde van de Wilhelmi- nastraat. Gekozen werd voor de Dub- belstraat omdat deze het eenvoudigst te realiseren valt. In de toekomst, wanneer de doorbraak naar het plan Welgelegen achter de rug is, zal er evenwel een geheel nieuwe brug ko men. Een ernstig ongeval op de weg tussen Koudum en Balk heeft donderdag het leven gekost aan mevrouw A. Louw- mans-Bult (57) uit Sneek. Haar 20-ja- rige zoon Lourentius raakte ern stig gewond. Eén van de inzittenden van de tweede wagen die bij de bot sing betrokken was, mevr. E. Bran- denburg-van Halen (70), overleed ter plaatse. Mevrouw Louwmans stierf op weg naar het St- Antoniusziekenhuis in Sneek. Aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam slaagde voor het docto raal examen Franse taal- en letter kunde, mevrouw A. T. Blok-de Jong, geboren te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 POTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs In de nacht van donderdag op vrij dag werd ingebroken in de Mavo- schooi aian de Wilhelminastraat te Sneek. Da dieven drongen binnen door een deur te forceren. Het ge stelende bleef beperkt tot een naai machine. Vrijdagnacht omstreeks een uur of date hoorden omwonenden van „Twelle- gea” verdachte geluiden in dit water- sportcentrum en waarschuwden! de po litie te Sneek. In afwachting van de komst van de rijkspolitie toog de Sne ker Hermandad naar Uiitwellingerga, al waar in het bewuste pand werden aangehouden de 24-jarige H. W. en de even oude P, B., beiden uit Sneek. Een derde persoon zag kans de benen te nemen, maar werd herkend als T.V. (25), eveneens uit de Waiterpoort- stad. De arrestatie van V. volgde in de loop van zaterdag. De gearresteer den zijn overgedragen aan de rijkspoli tie Wymbritseradeel en voor nader on derzoek ingesloten in het bureau van politie te Sneek. Uit het vooronder zoek is gebleken, dat zij eerder in de nacht ook ai in het pand waren ge weest en een kassa alsmede een klein bedrag aan geld hadden weggenomen. Blijkbaar was dat het drietal niet vol doende en besloot men voor het /gro te geld’,’ terug te keren. Dat werd hen noodlottig. Vertegenwoordigers van Sudergoa en de gemeente Sneek hadden na die briefwisseling een gesprek. Gezien de regionale instelling van Sudergoa had men bezwaar tegen een te zwaar beroep op de stichting door één van de participanten. De stafbezetting is daarvoor nu eenmaal te gering. De gemeente Sneek op haar beurt wilde niet zelf een opbouwwerker aanstei- stellen. Dat zou een éénmanspost wor den en daar voelde het college wei nig voor. Ook sprong hij in de bres voor de im materiële waarden van ons volk. Die worden naar de achtergrond gedrukt door het streven naar (nog) meer ma teriële welvaart. Het ongeval gebeurde omstreeks kwart over twee op het kruispunt van die weg Balk-Koudum met die van Oudega (H.O.)-Hemeium. Mevrouw Louwmans kwam met haar Daf uit de richting Oudega en wilde het kruis punt oversteken. Zij verleende daarbij geen voorrang aan de uit de richting Koudum komende Renault van de heer G. Brandenburg (30). Een zware botsing, waarna beide auto’s enkele malen over de kop sloegen, ontstond. De heer Brandenburg en zijn zoontje van twee jaar liepen slechts enkele kneuzingen op. A De mogelijkheid bestaat, dat Suder goa (de regionale welz|jnsstichting voor de zuidwesthoek) in de naaste over Na van De zaak van een opbouwmedewerker werd aan het rollen gebracht door de gemeente Sneek, die bij de stichting Sudergoa om hulp vroeg. De stichting op haar beurt liet hel college van b. en w. van Sneek weten, dat niet op al le verzoeken kan worden ingegaan en suggereerde of Sneek niet aan een ei gen vorm van samenlevingsopbouw moest gaan denken. B. en w. van Sneek vroegen Sudergoa tenslotte of men niet eens wilde bekij ken en uitzoeken of de stichting een i dergelijke functionaris in dienst kon i nemen. De Stichting overlegde -daarop met drs. Emmelot van het bureau Friesland van het CRM. Daarbij bleek, dat die mogelijkheid inderdaad bestaat. Het is de bedoeling van het stichtingsbestuur van Sudergoa om nu verder te werken aan een taakom schrijving op grond van een inventa risatie. In een bestuursvergadering zal de kwestie deze week aan de orde ko men. Gesproken zal dan ook worden over de mening van een aantal bestuursle den, die naar aanleiding van die nota over de openluchtrecreatie, menen, dat er geen plaats is voor nog meer bun- galowdorpen, niet voor eerste en niet voor tweede bewoners. j'iOii Als het voorstel aangenomen wordt dan komen er op de brug zogenaam de azobéplanken met een van 25 cm en een dikte van 9 centi meter. Een asbeiasting van 15 ton is dan toelaatbaar. Om te voorko men dat er een glad brugdek ont staat zullen zaagsneden worden aan gebracht, De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen 6264 gulden inclusief BTW. ‘v< ft.”*»:» ..;-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1