Volgende week zaterdag Verzenfeest Enthousiasme deelnemers expressie laten behouden FRAM biedt meer service aan de hele Zuidwesthoek Tunnelbouw Uitwellingerga obstakel voor scheepvaart Start Stichting Sociaal Cult, werk Gaasterland mi de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en IJLST SLEKERtifKOERLER E- f ^7 Kandidaat Ruiter doet intrede in Franeker „Uit de Marktstraat" pi 1 3 In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). ^fSNEEKER NIEUWSBLAD SmcLct Nieuwsblad k ms va. NIEUWE SNEEKER COURANT, COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD a w Éw Hgl i® SI- f SNEEKER NIEUWSBLAD El O 13 j ïr ■•'''420: Beveiliging brengt kans op averij tot ’n minimum terug Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. Sinds een paar jaar staan er brie venbussen langs de weg als de gleuf in de huisdeur meer dan tien meter verwijdert ligt van het tracé, dat de postbode op de meest effe- ciënte manier pleegt te lopen. Al die meters bespaart honderddui zenden guldens en van dat geld plaatst Tante Pos dan die bekende groene kistjes langs de weg. Bij het blokje bejaardenwoningen aan de Partuurstraat staat ook zo’n groen gevalletje. Op het eerste gezicht zou men zeg gen: „Nou, nou, die paar meter naar het huizenblok konden er toch wel af?” De schijn bedriegt in dit geval, want de bus is bedoeld voor de post van de bewoners van ’n woonschip, dat achter de huizen aan de Geeuw verscholen ligt. (foto Studio Ger Dijs). het üii in-. teflijke Gereformeerde Kerken in Ne derland. Op 17 oktober jl. is de heer Ruiter door de Classis Leeuwarden pe remptoir geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en tot de be diening der Sakrameniten in genoemde Kerken. Projectbestuur Bakhuizen van de Sociaal Cultureel werk De prestaties van de kinderen zul len beoordeeld worden door twee ju ry’s, voor elk der leeftijdsgroepen DONDERDAG 31 OKTOBER 1974 129ste JAARGANG No. 87 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> OM HET HALF UUR Ook Balk krijgt een aanzienlijk bete re verbinding met Sneek en wel een halfuurdfenst. Als de brug in Wouds- end klaar is zal ook de reistijd niet on beduidend worden bekort. Door straks van Idskenhuizen naar Langweer via Tenoele te gaan rijden (lijn 43) en deze plaatsen rechtstreeks met Spannenburg te. gaan verbinden wordt ook hier geprofiteerd van een verkorting van de reistijd- en om het half uur springen de lichten van rood op groen. Dat betekent dat er schepen zijn die voor de wal of in dit geval voor de meerpalen moeten. Er is wel eens iemand met een klein scheepje die toch door het rode licht glipt, maar dit komt maar sporadisch voor. Een in de nieuwe busdient regeling van de Fram, die per 10 november ingaat, is dat het traject Blauwhuis-IJlst komt te vervallen- Daar voor in de plaats komt echter eén dienst via Wol- sum, Nijland en IJsbrechtum, (lijn 38), waardoor ook de inwoners van de ze plaatsen een aanzienlijk betere ver voersvoorziening wordt geboden dan voorheen. Om passagiers uit Blauw huis in de gelegenheid te stellen via het nieuwe traject ook Bolsward (De Bloemkamp) te kunnen bereiken sluit de Ijjn over Wolsum bij Njjland aan op Sneek-Bolsward. Daarmee heeft de Fram meteen aan vele wensen voldaan. Het is beslist niet de bedoeling dat deze jury’s op alle slakken zout gaan, leggen oftewel op alle foutjes gaan let ten. De algemene iindruk is bijzonder belangrijk. „Als we van de deelne mers een aantal overhouden die hier door geïnteresseerd raken voor wat er op een podium gebeurt, zijn we al te vreden.” VOORTZETTING Mevrouw Van Hattem is er namelijk bang voor dat de terugloop in het theaterbezoek zich zal voortzetten. Ge zien het enthousiasme waarmee de deelnemers zich voorbereiden op de ze wedstrijd, hoeft men zich er niet angstig om te maken. Maar blijven ze vol vuur in de toekomst? Daarom In zijn totaliteit is de vervoersvoorzie ning in Friesland aanzienlijk verbe terd door het inleggen van enkele snel- diensten, verhoging van de frequentie op diverse lijnen, verbetering van aansluitingen en het wijzigen van rou tes op enkele lijnen. Er zijn ook enke le trajecten opgeheven. In de zuid westhoek is dat alleen Hindeloopen- Hoek Hindeloopen. dagen aangeboden. Om acht uur dan de opening in zaal Het Verzenfeest is niet zomaar een competitie waarin voordrachtskunste naars en -kunstenaressen elkaar de loef af kunnen steken. Neen, het is, zo vertelt mevrouw R- van Hattem-Landman, die namens de Kulturele Raad in Sneek het gebeuren begeleidt, een poging de kinderen uit de hoogste klas sen van de lagere school en de laagste klassen der voortgezette scholen tot verbale expressie aan te zetten. Verbale expressie: een moeilijke omschrij ving van de manier om gedichtjes en verhalen niet voor te lezen, maar te vertellen. Het is jammer, aldus de vroegere toneelspeelster, dat het in com- petitievorm moet gebeuren, maar het is nu eenmaal niet anders. ’t Stichting Sociaal Cultureel Gaasterland houdt vanavond in zaal Damstra te Bakhuizen de openings avond. Deze avond is bedoeld als start van de „Openhuis dagen” der aangesloten groepen. Om zeven uur begint het projectbestuur al met haar activiteiten: onder begeleiding van het muziekkorps wordt huis aan huis een programma over genoemde is Damstra, waarbij het progrmma zal worden opgeluisterd door een kindermusical. Verder staat een informatief ge sprek over het jeugd-, jongeren-, en volwassenwerk in Bakhuizen op de rol- Er is gelegenheid tot het stel len van vragen en tot een gesprek en een dansje op de muziek van „Stone Free”. De situatie bij de brug leent zich er overigens wel voor. In verband met de bouw van de tunnel is het vaar water aan de kant van het Oudhof tot een vijfentwintig meter vernauwd. De schippers die uit de richting Lem mer komen hebben voldoende zich op de situatie, maar de varensgasten die het Snekermeer net zijn gepasseerd zien in eerste instantie alleen de brug. Daarachter komen dan nog eens de lichten. Om ongelukken te voorkomen zijn barden geplaatst met een tekst die schippers op de moeilijke situatie wijst. Overdag houden de brugwach ters de zaak in de gaten. Vanuit hun hokje kunnen zij middels een ge luidsinstallatie de schippers tijdig waarschuwen. Het remmingswerk aan beide zijden van de brug is uit gebreid om de schepen voldoende ligplaatsen te bieden- Dat is nodig omdat er een verkeers- lichteninstallaftie is geplaatst op beide uiteinden van de damwanden. Overdag regelen de brugwachters het naar ge lang de situatie van dat moment. Zij hebben een ruim overzicht over het vaarwater en zien de schepen al van verre aankomen. Tijdig kan het sein op groen gezet worden. RBDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs 1946 in een geboren. De inwoners van Bakhuizen, Heme- lum en Rijs krijgen een aanzienlijk be tere verbinding met Sneek. Men heeft zelfs de keuze uit drie verschillende trajecten te weten: via Oudega en Ela- huizen (lijn 45), via Oudemirdum en Balk (lijn 45) of via Oudemirdum en Spannenburg (lijn 44). Het is de be doeling, dat de hiervoor genoemde routes via Oudega en Balk te zijner- tijd over Woudeend naar Sneek zullen lopen. Door de brugstremming in Woudsend zullen deze lijnen voorlopig ook nog via Spannenburg rijden. Balk krijgt iedere twee uur een verbinding naar en van Gaasterland, iets waar aan ook béhoefte bestond. Oudemir dum krijgt ook iets van de koek, na melijk een uurverbinding met Sneek via twee verschillende routes: via Balk (en in de toekomst via Wouds end) of via Spannenburg met aldaar een overstap. AUTOMATISCH ’s Nachts is dat evenwel anders. Dan wordt het automatische gedeelte van de seininstallatie in werking gesteld één. De beoordelers zijn de dames H. de Boer uit Sneek, M. Bonnema uit IJsbrechtum en G. Hoogeveen uit Heerenveen (zij allen staan of hebben uit liefhebberij op de plan ken gestaan) en de heren J. van der Veen (aktief amateurtoneelspeler), E. de Jong uit Nieuwehome (journa list en vroeger aktief amateurto neelspeler) en S. F. Doting uit Wor- kum. Als haar persoonlijke mening voegt mevrouw Van Hattem er aan toe dat aan de voorbereiding van de scholen op de stukken hier en daar nog het één en ander schort. Maar in het theater zelf ook. Waarom niet eens een kwartiertje voor de voorstelling de regisseur zijn bedoelingen laten uit leggen, vraagt zij zich af. Een hele boel zaken zullen erdoor verduidelijkt worden. Haar grootste zorg gaat even wel momenteel uit naar het Verzen feest. „Misschien kweken we er niet alleen „dochers” maar ook „sjochers” mee. Ik zou er heel blij mee zijn en de Kulturele Raad ook!” In geval van mist worden er andere maatregelen genomen. Dan worden schepen voorzien van radar ver voor de brug gestationeerd en de mensen aan boord kunnen de schippers tijdig van eventuele moeilijkheden op de hoogte brengen. Gezien al deze maat regelen durven de mensen van Water staat te stellen dat de kans op aan varingen niet al te groot is. De geruchten als zouden regelmatig aanvaringen plaats vinden bij de brug over het Prinses Margrietkanaal onder Uitwellingerga kunnen, aldus deskun digen, naar het rijk der fabelen worden verwezen. Deze onheilstijdingen dui ken regelmatig op- Waarschijnlijk zjjn ze in de wereld gebracht door iemand die vond dat er wel eens iets gebeuren kon en via, via werd en wordt het steeds sterker verteld. Kandidaat D. J. K. G. Ruiter uit Loe- nen aan de Vecht zal donderdagavond 31 oktober 1974 om half acht, na voor af in diezelfde dienst te zijn bevestigd door ds. H. W. Eerland uilt Doesburg, intrede doen als predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Franeker, waar hij beroepen is in de vakature van ds. H. van Mulligen, die op 27 mei van het vorige jaar (1973) naar Utrecht vertrok. Deodatus Johannes Klaas Gijsbertus Ruiter werd op 14 mei predikantsgezin te Sneek (Zijn vader, ds. W. Ruiter, vertrok in 1953 van Sneek naar Baam, waar hij in 1967 is overleden). Hij bezocht eerst het Oorderiius-college te Amersfoort, waar hij het diploma gymnasium A behaalde en studeerde vervolgens aan de theologische hogeschool der Chris telijke Gereformeerde Kerken in Ne derland te Apeldoorn, waar hij op 15 februari van dit jaar (1974) zijn kan didaatsexamen aflegde en toen door het college van curatoren van de theo logische hogeschool te Apeldoorn werd beroepbaar verklaard in de Chris- De route door Heeg geeft voor de bus dienst nog al eens problemen, vooral in de zomer. De Fram heeft nu be sloten niet meer met de bussen over de Syl en de Harinxmastrjitte te rij den, maar tot en van de brug. De dor pen Gaastmeer, Oudega, Heeg en Osingahuizen zullen een volledige uur- dienst met Sneek krijgen (lijn 46). In Sneek wordt deze lijn dan direct ge koppeld aan de dienst Sneek-IJlst (lijn 37), eveneens een uurdienst. Het voordeel voor de bewoners van Ijlst is dan, dat men niet meer bjj het NS- station behoeft uit te stappen, als men in het centrum van Sneek wil zijn, maar nu kan blijven zitten tot Martiniplein of de Lemmerweg, teraard kan men daar ook weer stappen. Dit jaar, om precies te zijn op 9 en 30 november, wordt het Verzenfeest of die „foardrachtskriig” zoals mevrouw Van Hattem het ook wel omschrijft, voor de derde maal gehouden. In 1971 werd er een proef mee genomen, in 1972 werd de wedstrijd herhaald, maar in 1973 zag zij het niet meer zo zitten. Er kwam evenwel zoveel aan drang uit de wereld van het onder wijs, en ook van de kinderen zelf, dat zij gezwicht is en haar schouders er weer onder gezet heeft- In de aula en de kantine van de Rijksscholengemeenschap zullen verte genwoordigers van de lagere scholen, twee van elke zowel buitengewoon als openbaar, en van het voortgezet on derwijs om de prijzen Strijden. Die be staan uit boekenbonnen. Er was een verzoek gekomen om het in een ande re zaal te organiseren, maar akoes tisch bleek dit geen succes te zijn. Ook bij de Rijkspolitie te Water in Sneek was men niet op de hoogte van aanvaringen. Als er botsingen zijn voorgekomen, zou de waterpoliiitie on getwijfeld op de hoogte zijn gebracht. Men is het er mee eens dat de situa tie ter plaatsen ondanks dat het duide lijk aangegeven staat, verwarrend is. Er is evenwel in de diverse bladen ruime aandacht aan besteed- Voor de watersport heeft de versmal ling de nodige consequenties. Er is een zedverbod voor het Kanaal van kracht, terwijl op de borden het ad vies staat om naar Langweer de rou te via de Noorder Oudeweg te volgen. Desondanks zullen er vele waterspor ters zijn die toch het Prinses Mar grietkanaal gaan bevaren al is het al leen maar uit nieuwsgierigheid naar wat er allemaal gebeurt. Zij zullen re kening moeten houden met fikse ver tragingen, vooral in de zomermaan den, kans op aanvaringen. Het gros der watertoeristen is immers niet zo bevaren als de beroepsschippers. ziet zij het als een noodzaak dat er een vervolg op komt. De Kulturele Raad heeft daarom kon- takt opgenomen met de beide Friese toneelverenigingen in Sneek, de Krite Snits en het Snitser Frysk Toaniel, de Meerpaal en de wij-kvereniging Lem- merweg-west. Getracht zal worden de Leeuwarder toneeladviseur Piet van der Zee één- of tweemaal per seizoen naar Sneek te krijgen om het één en ander te vertellen en te doen. Ook denkt men aan het Theater en ronde, de ploeg van Govert en Marij ke van der Berg, maar op het pro gramma staat in eerste instantie voor de lagere schalen Wigle Ruiter uit Sint Nicolaasga met zijn poppenthea ter. Misschien is het in de toekomst mogelijk eens een repetitie van de Noorder Compagnie in Sneek te laten plaatsvinden, wat dan door belangstel lende scholieren èn ouderen bezocht kan worden. van de belangrijkste wijzigingen nieuwe busdient regeling dat het traject - -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1