Parkeerplaats Martini- plein voor derde bezet w O i L van RONO-literair [Pa® Officieel Orgaan en Raad van Gaasterland vanwege het voetbal morgenavond eerder bijeen de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Earste eksemplaren wurde tongersdei ütrikt fill y- Maarten Smit kreeg de Nijkamp-prijs COURANT, DRUFHOUTS NEUWSBUD SNEKER^KQERIER ap W SNEEKER NIEUWSBLAD GESLAAGD r iBfflBlllllifflBllllllfflIBIffl (vervolg op pagina drie) y Het was overduidelijk, dat de weggebruikers dit weekend de „blaaspijpwet” als het Zwaard van Damocles boven hun hoofd voelden hangen. Bij ac ties van gemeente- en rijkspo litie in Friesland bliezen er slechts vier boven de befaamde 0,5 promille. Er werden zes tienhonderd automobilisten en bromfietsers aangehouden en slechts een klein deel ervan kreeg het pijpje aangeboden. Hei frrttw Nieuwsblad is eea gecuubtoewb uigave va» NIEUWE SNEEKER COURANT, SNE URt w i® uwwMtwwwuwvuuMutvww WWAAWWWWWWWWWVWWVWW Blaaspijpwet werkt als zwaard van Damocles 5.13 Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 4 NOVEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 88 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. •mum. wam In Sneek werden in de nacht van vrijdag op zaterdag 255 automobilisten en bromfietsers aangehouden. Een paar keer was het net kieie-kiele en werd de weggebruikers een rijverbod opge legd. Dat betroffen drie bestuurders van een bromfiets en één automobilist. DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Op maandag 4 november wordt in het Gelders programma van de RONG een literair programma uitgezonden. Hierin onder meer een gesprek met de heer A. J. Daub tut Apeldoorn over het boek „Meten met maten”, dat werd uitgegeven bij de Walburg pers in Zutfen. Dr. Bakker hie yndertaid, doe’t by de Kulturele Rie fan Wymbritseradiel de gedachte opkommen wie dat er eigent- li!k in skiednis fan de gemeente kom- me moast, de lieding fan in streek- ündersyk yn de Südwesthoeke. De Rie achte it doedesitiids net goed mooglik in skiednis skriuwe to litten, fanwege de kosten, sadat ik like dat er foar- earst ek gjin skiednis komme soe. Dr. Bakker hie der lykwols persoanlik bi- lang by sokssahwat to stan to bringen. Hy moast foar it sitreekündersyk dochs al in protte aide archiven troch- sneupe. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Maarten Dirk Smit, de 15-ja rige leerling van het Boger- mancollege te Sneek, heeft zaterdag in Utrecht tijdens de jaarvergadering van de Ko ninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging de Nij kamp-prijs in ontvangst mo gen nemen. Maarten heeft drie jaar lang het spoorwater in Sneek geobserveerd en maakte daarover een werkstuk. Voor dit werkstuk ontving hij een geldsbedrag en een oorkonde. De Nijkamp-prijs is een aan- moedingingsprijs voor jeug dige biologen. De raadsvergadering die morgenavond in Balk wordt gehouden begint niet om half acht maar om zes uur, zo deelt burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra de raadsleden mee. Dit in ver band met de voetbalwedstrijd Barcelona-Feijenoord. Verschillen de raadsleden hebben om een vervroeging van het aanvangstijd- stip gevraagd. „Het is bijzonder spijtig", zo schrijft Gaasterlands eerste burger verder, „dat de organisatoren van deze wedstrijd geen rekening hebben gehouden met het feit dat uw raad op deze avond dient te vergaderen, vooral ook omdat deze raads vergadering eerder was vastgesteld dan de datum van deze wedstrijd”. Verder heeft Henk Krosienbrink een gesprek met de heer A. Tinneveld in Didam over zijn verzameling volks sprookjes, die binnenkort gebundeld worden en besteedt Willy van Oss aan dacht aan goedkope boekuitgaven, die in Barneveld worden gedrukt. Ten slotte wordt het boek „Over de dich ter J. C. Bloem” besproken. Gemeente„Bomen W aterpoortsgracht worden ingekuild!” INKUILEN Het commentaar van de gemeente hierop is dat de bomen onder toezicht f SNEEKER NIEUWSBLAD OP DE FIETS Het heeft er alle schijn van, dat vele vaste weekendkranten van café’s en bars het vrijdag en zaterdag gewoon hebben laten afweten. Waarschijnlijk met de gedachte, de eerste bui maar eens te laten overtrekken- Anderen gingen te voet of namen de fiets, hoe wel men ook dan als puntje bij paal tje komt strafbaar as ais men onder invloed van sterke drank is. Si® Voor de bewoners van de Water poor tsgraeht en anderen blijft de vraag, of de kruliepen waarlangs binnenkort de diepriolering moet worden aangelegd ook op een derge- lijke manier bewaard blijven, en waarom de bomen langs de Wester- singel dan ook niet hadden kunnen worden gered- van de plantsoenendienst werden weg gehaald, en wel zodanig dat ze kun nen worden ingekuild om te worden herplant wanneer de werkzaamheden aan de diepriolering beëindigd zijn. Mocht één van de bomen het onver hoopt niet halen, dan wordt daarvoor een nieuwe geplant, zodat, althans vol gens de gemeente, die bewoners van de Waterpoortsgracht zich voor niets zorgen hebben gemaakt. „Het is van het begin af zeer duidelijk de bedoe ling geweest die bomen te bewaren”, aldus een woordvoerder van de ge meente. De taxi-centrale meldde een grotere drukte, die te vergelijken was met de „autoloze” zondagen. Hoewel niet in de mate van toen. Het hoeft geen be toog dat de horeca-bedrijven deze gang van zaken tot uitdrukking zagen gebracht op de kassa’s. Zaterdagnacht werden in Friesland geen speciale drankcontroles uitgeoe fend. De centrale meldingskamers van de gemeentelijke corpsen en de rijks politie meldden dan ook, wat de zater dagnacht betreft: geen bijzonderheden. Tongersdei wurde yn it gemeentehüs fan Wymbritseradiel de earste eksem plaren ütrikt fan it boek „Wymbritse radiel, Skiednis fan in greidgritenjj’’. Dit boek is gearstald under redaksje fan dr. G. Bakker to Snits en wurdt ütjown troch de Fryske Akademy to Ljouwert. In Groningen slaagde aan de Rijksuni versiteit voor het artsexamen de heer (j. Bos uit IJsbrechtum. Een goede graadmeter voor Sneek was het feit, dat de parkeerplaats op het Marüniplein, die anders op vrijdag- en zaterdagavond propvol staat met auto’s, dit weekend op dezelfde tijden nog niet voor een derde was bezet. In de Zuidwesthoek van Friesland werden door de rijkspolitie geen spe ciale acties uitgevoerd- Men liet het bij de normale controles. Over heel Friesland gerekend controleerde de rijkspolitie ruim honderd bestuurders van motorrijtuigen. Een enkeling moest op het pijpje blazen, maar niemand kwam boven de grens van een promil lage van 0,5 alcohol in het bloed. G. Bakker: „Wymbritseradiel skiednis fan in greidgritenij” De bewoners van de Waterpoortsgracht werden onlangs opgeschrikt door het feit dat de bomen, die nu een jaar of vijf de kade sieren, werden weggehaald. Volgens een woordvoerdster van hen gebeurde dat met bruut geweld, door middel van „grijpkranen’, en werden de wortels van de bomen met schoppen van hun oorspronkelijke plaats verwijderd. De bomen moesten weg, omdat anders het werk aan de diepriolering bemoeilijkt zou worden. Waarom moest dat op deze manier gebeuren, vragen de Waterpoortgrach- ters zich af. Toen de bomen werden geplant gebeurde dat in het droge seizoen, en de man die het werk ver richtte verklaarder er hevig aan te twijfelen of de- jonge aanplant de droogte wel zou overleven. De bomen hebben het overleefd, dank zij de be moeienissen van de mensen van de Waterpoortsgracht die elke avond met emmertjes water sjouwden om op die manier een beetje groen voor hun deur in leven te houden- „De gemeen te wist minstens een half jaar van te voren dat die diepriolering daar zou komen, hadden die bomen niet tijdig kunnen worden weggehaald, zodat ze later weer zouden kunnen worden her plant?” aldus één van de bewoners van de Waterpoortsgracht. Met bolle wangen blaast dit proef konijn op het politiebureau van Sneek op de alcoholmeter. (foto Studio Ger Dijs) - I -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1