Aktie „Gemeentebelangen” leidt tot aankoop Piipsterstikke 3 Balk 9 ESS SS naar opgedragen een nieuw kostuum en daar iets te wensen overlaat en op- A.D.V.E.N.D.O. MAAKTE VAN NOOD EEN DEUGD en van CENTRALE BRAND-ONGEVALLEN EN RAMPENMELDING KOMT BOVEN TON Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Voorzitter Mondiaal Alternatief in Sneek COURANT, DRIJFHOUTS NKUWSBIAD <b SNEKERWKOERIER SaiSUfilli 1’ PW 'I de GESLAAGD r Lezing kringloophuishouding willend staat tegenover plan nen voor een... Educatief Cen trum! Komt er een P.E.C. of een R.E.C.? Met andere woorden: kan de Raad van Kerken in Sneek haar initiatief verwe zenlijken voor een Plaatselijk Educatief Centrum of ziet de stichting Sudergoa kans de „Snekers” over te halen tot medewerking aan de oprich ting van een Regionaal Edu catief Centrum. Hedenavond zullen over deze materie be sprekingen plaats hebben. On der meer met het gemeente bestuur van Sneek, dat wel- 5 Hoewel de februari-brand Ad- Ivendo als een slag bij heldere hemel trof en een fikse aanslag betekende op zowel het vereni gingsgebouw als ’t instrumen tarium, hebben de Sneker mu zikanten van de nood ’n deugd gemaakt en diverse noviteiten weten aan te brengen. Hei Saeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, en de (Vervolg op pagina 13). Verschijnt: maandags en donderdags Vanavond al kogel door de kerk: wordt het P.E.C. of R.E.C DONDERDAG 7 NOVEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 89 M. DE BOER (Gem. bel.) weer een verrassing UITGEVERS.- Drukfcerij H. Doevendans b.v. DK Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o De Raad van Kerken wendde zich tot Sudergoa met de vraag eens een peiling te verrichten naar de behoef- Sint Maarten komt met rasse schreden dichterbij. 11 no vember gaan de kinderen in de steden en dorpen weer met een lampionnetje door de stra ten en zamelen snoep of fruit in. In de dorpen van de Lege Gëan wordt het feest groots voorbereid. Al een maand zijn bijvoorbeeld de kinderen uit Sijbrandaburen er als de kip pen bij om oude rommel bij een afbraakpand of iets anders weg te halen. Het wordt dan op een hoop aan de linkerkant van de verbindingsweg met de ruil- verkavelingsweg Sneek-lrnsum gegooid. Na een poppenkast voorstelling en na een optocht door het dorp wordt dan vol gende week maandag de brand er in gestoken. Hoe de bult er momenteel uitziet, kan men op de foto zien. 2uniformen- te ontwerpen en collectie baarde dfe muzikanten de no- 1 digs zorgen. zou Sneek een P.E.C. In Groningen slaagde aan de Rijks universiteit voor het artsexamen de heer J. Bos uit IJsbreehtum. De uitweg, die de Stichting Mondiaal Alternatief voorstelt is kringloophuis houding. Dat wil zeggen: stabilisatie van het verbruik van de produkten van de biomotor (de groene planten, de enige organismen die zetmeel kun nen produceren), vergroting van het (Vervolg op pagina 13). SNEEKER NIEUWSBLAD nieuw nog eens nader onder de loupe genomen diende te worden. Buiten de schuld overigens van de heer Mole naar, dfe de afgelopen weken ander- De raad wilde evenwel de aktiviteiten van de mannen van Gemeentebelan gen honoreren en besloot met de stemmen van de PvdA, de FNP en mevrouw Brandenburg-Vogelzang te gen tot behandeling. Burgemeester Van Heemstra sloot de raadsvergade ring om de voetbalenthousiastelingen de gelegenheid te geven zich naar de huiselijke beeldschermen te begeven om de verrichtingen van Barcelona en Feijenoord te volgen, maar her opende bliksemsnel de vergadering toen bleek dat nog niet over de aan koop gesproken was. Voor een verlaten publieke tribune was men het er snel over eens. De kaarten bleken geschud. Deels als logisch vervolg op de vorige stem ming besloot de raad tot aankoop, waarbij bij de tegenstemmers één minder te noteren viel: mevrouw Brandenburg sloot zich bij de koop lustigen aan („Ik wie tsjin bihandel- jen mar net tsjin oankeap”) zodat de PvdA en de FNP, oftewel mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus en de heren C. Gaastra, A. J. J. Hylkema en G. Overdiep, de transactie niet meer konden keren. Van de kant van de Raad van Kerken wenste men geen commentaar te ge ven. Men betreurde het zelfs, dat „er in dit stadium dingen zijn „uitgelekt”, die de nog komende besprekingen zou den kunnen bemoeilijken”. In een rampsituatie worden vanuit Sneek de politie en de brandweer in de desbetreffende gemeente gewaar schuwd, terwijl ook een drietal ge- consigneerden die bij de politie be kend zijn naar een coördinatie- en inlichtingencentrum worden gediri geerd. Vanaf dat moment dienen al le gesprekken via dat centrum te lo pen en de hulpverlening op gang te komen. Onder het motto: „Genoeg alarm, nu de uitweg!” zal de heer Bartels, voor zitter van de Stichting Mondiaal Al ternatief (bekend door de aktie „Stop vogelmoord in Italië) op zaterdag 30 november in Sneek de uitweg uit de problemen van de huidige maatschap pij (zoals overbevolking, voedselte kort, grondstoffenschaarste, milieuver vuiling) nader toelichten. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discusiëren. FINANCIËLE HULP De Raad van Kerken zal financiële hulp zeer op prijs stellen bij het op richten van een P.E-C. in de Bol- werkschool in Sneek. Nu ligt er een ontwerp-wet over subsidies voor der- gelijke zaken bij het ministerie van CRM. De meeste kans om straks iets uit die pot te krijgen is als men in coöperatieve verbanden gaat werken- Een R.E.C. zou grotere kanshebber zijn dan een P.E.C., aldus de redene ring van Sudergoa. Zoals het ontwerp er nu uitziet, zou een P.E.C. echter wel degelijk óók in aanmerking kun nen komen voor overheidssteun. Met de redenering van Sudergoa is de Raad van Kerken in Sneek het niet eens Men acht de weg naar een R.E.C. véél te tijdrovend- Daar staat dan weer tegenover dat Sudergoa vindt, dat men een veel waardevoller en hechter geheel krijgt als de regio in een R.E.C. wordt ondergebracht. In de overlegsector liggen hier en daar nog kleine voetangels en klem men verborgen. Het is niet onmogelijk dat de keuze van de gemeente Sneek als die openlijk gedaan wordt reeds vanavond óf de komende week de doorslag geven. Of een P.E.C. of een R.E.C., of bende? ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Als plaats van aktie kan gebruik wor den gemaakt van het Brandweer- en B.B.-centrum. Daarvoor moeten even wel een aantal voorzieningen worden getroffen. Van het personeel van de BB kan gebruik gemaakt worden voor de bezetting van het centrum, terwijl bij grote rampen een beroep kan wor den gedaan op een aantal vrijwilligers. De geconsigneerden dienen voorzien te worden van een alarmontvanger. In de juni vergadering was besloten tot de realisering van de hulpverlening bij branden en calimiteiten in de regio. Er was al een speciale commissie in gesteld en deze adviseerde alle bran den en ongevallen, rampen en derge lijke centraal te melden aan het ge meentelijk politiebureau in Sneek. Van uit dit bureau kan bij brand dan het desbetreffende brandweerkorps worden gewaarschuwd, terwijl bij ongevallen buiten Sneek de rijkspolitie te Leeu warden wordt gealarmeerd. De centrale brand-ongevallen en rampenmelding gaat de gemeenten die aan gesloten zijn bij het samenwerkingsverband Zuidwest Friesland gezamenlijk het eerste jaar 66.500,— kosten. De totale kosten zijn evenwel aanmerkelijk hoger. Voor de aanschaf van apparatuur en dergeljjke moet een ton oftewel 100.000 gulden op tafel komen, terwijl jaarlijks nog eens zo’n 45.000 gulden als lasten terugkeren. - Het zal ongeveer een half jaar gele den zijn, dat de Raad van Kerken in Sneek op de proppen kwam met het idee van de oprichting van een Educa tief Centrum. Dat „centrum” voor vor- mings- en ontwikkelingswerk zou dan de te verbouwen school aan het Bol werk moeten worden. De Bolwerk- school kreeg dan de status van niet helemaal, maar het lijkt er op wat men vroeger met „Volkshoge school” pleegde aan te duiden. Deze materie komt tijdens de verga dering van Zuidwest Friesland, volgen de week dinsdag in het stadhuis van Sneek, aan de orde. Verder zal ge sproken worden over het rapport „Het Noorden, een versterkte bevolkings groei of juist niet” en de instelling van een commissie die de problema tiek rond het openbaar vervoer en één die datzelfde rond de openluchtre creatie gaat bestuderen. den door de gemeente aanvaard), kwam de heer De Boer met zijn be vindingen. Aanleiding daartoe was de huidige situatie in de Piipsterstikke, waarbij woorden als rattenplaag in een later stadium van de vergadering werden genoemd. Dit toen duidelijk werd dat PvdA de behandeling tracht te tegen te houden. TWEE STEMMINGEN Er moesten twee stemmingen aan te pas komen om de zaak zover te i ege- len dat de aankoop een feit zou zijn. In de eerste plaats over de behande ling. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra las uit het reglement van orde voor dat alleen in een bij zonder geval een dergelijk besluit kan worden behandeld. Mevrouw A. Bran denburg-Vogelzang, een der wethou ders uit CDA-kring, vond dat hier duidelijk niet sprake was van een uitzonderingssituatie, een mening die haar collega in het college, en partij genoot de heer O. van der Goot niet deelde. Voor de tweede maal heeft de fraktie van Gemeente Belangen in de raad Gaas- terland voor een verrassing gezorgd. Was het de eerste maal de bruggen- kwestie (waarover elders meer) nu kwam voordvoerder M. de Boer met de mededeling dat kontakt gezocht was met de eigenaar van het pand Pupster- stikke 3, ene heer H. Bootsma, over aankoop van zijn bouwvallige woning door de gemeente. i een Regionaal waarbij dan voorts Vinea Domini te Witmarsum De Oorsprong te St. Nicolaasga betrokken zouden kunnen worden. Zoals bekend gingen bij de brand in het Advendo-gebouw aan de Korte Vreugde te Sneek vrijwel alle unifor men en een deel van het instrumenta rium van het corps in vlammen op. De totale schade werd destijds geschat op zo’n twee ton en die raming blijkt aardig te kloppen. Meerdere acties werden er toen terstond ondernomen, om de ergste nood te kunnen lenigen, i Weliswaar nam de verzekeringsmaat schappij een deel van de onkosten voor haar rekening, maar dat was zeker niet genoeg om Advendo uit de brand te helpen. Er werd prompt een goed lopende Hjstcolleete op touw gezet, op tredens in zowel binnen- als buiten land volgden en zelfs radio en tevee besteedde aandacht aan het toch zo gedupeerde drum- show-fanfarecorps uit de Waterpoortstad. Ook van ge- meentezjjde kwam men aardig over de brug. feJs&L GROTER GEHEEL Geprobeerd werd de Raad van Ker ken in Sneek te overtuigen mee te doen aan de opbouw van een groter geheel. Op zich behoefde dat niet te betekenen de plannen in Sneek stop te zetten. Men zou verder moeten werken aan de vorming van een centrum om dat dan in,'of onder te brengen in een regionale structuur. Volgens Sudergoa het echter niet zo moeten zijn, dat L.Z". zou moeten krijgen waartegen dan Vinea Domini en De Oorsprong konden aanleunen. Een eigen Educatief Centrum van Raad van Kerken in Sneek achtte Su dergoa „misschien funest voor de ver dere ontwikkeling van het vormings- Beide vorige malen ging de raad niet akkoord met de transactie, beide ke ren was de prijs te hoog voor de bouwval, zoals dit stulpje omschreven werd. Raadslid C. Gaastra (PvdA) meende zelfs dat de tweede maal tot een onteigeningsprocedure was be sloten. Maar toen zaten de nijvere lieden van Gemeente Belangen nog niet in de raad. Nu wel. Het afgelopen weekend zijn de heren D. Hielkema en M. de Boer driftig aan het bellen geslagen en uiteindelijk kregen zij de zoon van de heer Bootsma te pakken. Deze verklaarde dat veer- tiendulzend gulden de minimum prijs was waarvoor pa het huisje wilde verkopen en dit bevestigde hij per expressebrief aan de man nen van Gaasterlands jongste poli tieke groepering. Toen het punt aankoop van het pand Piipsterstikke 11 aan de orde was (zonder veel gepraat voor 18.000 gul- te aan een Educatief Centrum in Sneek. Nu speelde Sudergoa ook al met een plan voor Educatief Centrum dergoa en ontwikkelingswerk in de regio”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1