Fiets bij afscheid Van der Zee, IJlst Spoorzoeken inzake een REC of een PEC Grootste zorgen voor Advendo zijn voorbij L- snekerWoerier Vechtpartijtje in bar in Sneek Frv’l de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST EEND ONTVREEMD Vrije dagen voor de provinciale diensten Wie wordt op vijf december vijf jaar Leerlingen CMLS van morgen naar Zeeland voor hulpverlening Sneker politie hield beperkte controle Limburgse oplichter in Sneek aangehouden Noord Nederlandse Dansgroep in Bogermancollege f SNEEKER NIEUWSBLAD 5 y Verschijnt: maandags en donderdags Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN e.o MAANDAG 11 NOVEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 89 en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD gOL Ifn J f SNEEKER NIEUWSBLAD V. d. Akker: club het stadhuis. dit en zijn gebouw is als een Phoenix herrezen ONMOGELIJK Mocht het zover komen, dat men in Sneek tot een P.E.C. komt, dan zal dat onmogelijk haar basis kunnen vestigen in de Bolwerkschool, want die is in ieder geval gereserveerd voor het Cultureel Centrum. Voor de officiële heropening van het clubgebouw aan de Korte Vreugde presenteerden de drie Advendo-korp- sen zich aan de Sneker bevolking. Dat gebeurde op het Schaapmarktplein. Ger Dijs ging de hoogte in om de korpsen op de gevoelige plaat vast te leggen. Van achter naar voren, ofte wel van boven naar beneden: het se niorenkorps met daarvoor het majo- retten-a-peloton, Jong-Advendo meis jes met het majoretten-b-peloton en voor in beeld Jong-Advendo-jongens. (Foto Studio Ger Dijs). Na ovenleg met de leerlingen werd be sloten om naar Zeeland te gaan, onder meer omdat andere scholen in Fries land al hulp verlenen in het noorde lijke kleibouwgebied. De leerlingen van CMLS worden ondergebracht in hotels. Zij gaan, als men het weer van zaterdag in aanmerking neemt, handwerk ver richten, zoals het rooien van bieten en gladiolen en het rapen van uien, Moch ten er toch machines ingezet kunnen wordten dan zal een deel van de leer lingen als trekkerchauffeur fungeren. Zaterdag komen zij weer terug. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. De plaats voor een vormingsinstituut is overigens nog niet dadelijk aan de orde want aan het onderzoek naar de behoeften en de mogelijkheden moet eigenlijk nog pas goed worden begonnen! Voor zover de dienstverlenende teken van db provincie dit toelaten, zullen de provinciale diensten op vrijdag 27 de cember gesloten zijn. Het personeel kan die dag opnemen als vakantiedag of naar keuze verrekenen door middel ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. In de nacht van zaterdag op zondag is de 2CV (lelijke eend) van de heer B. Ox uit Woudsend uit zijn woon plaats ontvreemd. De kleur van de au to is rood en het kenteken 36-32-JG. Vanmorgen om half tien zyn 90 leer lingen van de Christelijke Middelbare Landbouwschool in Sneek vertrokken naar Zeeland om in de zwaarst getrof fen landbouwgebieden assistentie te verlenen. Zoals bekend is aan land bouwscholen toestemming gegeven om oogstverlof te verlenen. In dfe aula van het Borgermancollege trad woensdag de Noord Nederlandse dansgroep op. Enkele jaren geleden was deze groep ook al de gast van het college. De Noord Nederlandse dansgroep kwam met vijf man naar Sneek en gaf voorsteillmgen, niet op het podium, maar gewoon in de zaal Dat was uiteraard zeer bevorderlijk voor het contact met het publiek. In het Borgermancollege tredfen geregeld bekende groepen of artiesten op. Als laatste Sneker spreker betrad de voorzitter van de Sneker Muziek Fe deratie, de heer T. van Gorkum, het spreekgestoelte. Namens drie van de vier aangesloten korpsen roemde hij de rol die Advendo altijd speelt in de Federatie. Ook namens de Culturele Raad in Sneek feliciteerde hij de Ad- vendo-ers met het in nog betere staat terugkrijgen van zijn bezit. met het gemeentebestuur, dat werd vertegenwoordigd door burgemeester H. W. van der Zee (midden) en uiteraard p Mumsen en wethouder mevrouw M. A. Wijbenga-van der Meulen, collega’s van burgemeester H W. F. Mumsen met binnen- en buitendienst en familie. Zij allen waren verzameld in de raadszaal van het stadhu-is- een lach reageerden. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Een ander facet van zijn taak was het onderhoud van het 'kerkhof. De heer Van der Zee werd al eens gehuldigd voor het feit dat hij de graven van de beide geallieerde vliegers onderhield. In 1970 vierde men het 25-jarig jubi leum van de heer Van der Zee. Het laatste jaar werd het allemaal wat moeilijker voor de scheidende gemeen tearbeider, maar nu is ’n periode aan gebroken waarin hij van zijn welver diende rust kan gaan genieten, aldus de burgemeester, die namens het ge meentebestuur een fiets aanbood. Bekvechten over een oude vete leidde zaterdagmiddag in een bar in Sneek tot een knokpartijtje tussen de Sne- kers W, D. en P. L. Het gevecht was kort maar hevig. L. kreeg een vuist slag op de kaak en die kwam zo hard aan, dat hij met een ambullance naar het St. Antoniuszickenhuis gebracht moest worden om daar te worden be handeld. Daarna werd hij naar huis ge bracht. De politie hseft dte zaak nog in onderzoek. Namens de collega’s ontving de heer Van der Zee een fraaie tuinstoel en uiteraard werd ook mevrouw A. van der Zee-Feenstra in de bloemetjes ge zet. De heer A. Zijlstra, opzichter, overhandigde de beide cadeau’s. De heer A. B. Dull tot Backenhagen dank te de heer Van der Zee voor de sa menwerking in de loop der jaren. Als laatste spreker wenste de heer J. L. Ronner de gepensioneerde vrouw een goede tijd toe. Maat houden is belangrijk in de mu ziek, aldus do eerste burger van Sneek, maar ook daarbuiten, met na me op subsidiegebied, Hij doelde daarmee op een artikel in het vereni- gingsorgaian „Fortissimo”, waarin kri tiek aan het adres van het gemeente bestuur werd geuilt. Er bestaat nog gelegenheid voor die kinderen die tegelijk met Sint Nicolaas 5 december jarig zijn en dan vjjf jaar worden, dit aan de Goedheiligman mee te delen. Even een kaartje naar Sint Nicolaas, p/a Postbus 11, is voldoende. De jarige mag dan zaterdag 16 novem ber met Sinterklaas en zijn knechten naar het Sneker stadhuis. Het bericht je moet voor woensdag naar Postbus 11 gestuurd worden, waarna door een van Sint Nicolaas assistenten met de ouders kontakt zal worden opgenomen. Gisteravond heeft de Sneker politie de 28 jarige A. van K. zonder vaste woon- of verbljjfplaas gearresteerd. Hij wordt verdacht van verduistering van TV-toestellen en flessentrekkerij, ge pleegd in verschillende plaatsen in Limburg. Hij is op transport gesteld naar Geleen. Proces-verbaaD werd opgemaaikit te gen de 20-jarige A. T. De jongeman had zaterdagavond nog al diep in het ■glaasje gekeken en vernielde een ruit van een winkel aan het Grootzand. Advendo deed dat door een mars door de Waiterpoortstad, terwijl na de offi ciële opening nog een presentatie van dle nieuwe uniformen, de majorsttenpe- lotons en de beide jeugdkorpsen zijn ook in het nieuw gestoken, volgde. Vele woorden van felicitatie werden aan het bestuur gericht. Burgemeester Van Haiersma Buma uitte zijn bewondering voor wat er in de (afgelopen maanden is verricht. Hij hoopte dat het clubge bouw er toe mag leiden dat het hoge niveau dat Advendo heeft bereikt be houden mag blijven, opdalt de bekend heid die het korps geniet tot ver bui ten Europa niet teniet wordt gedaan. Carnavalsprins Peer de Eerste (E. J. Mensink) had voor Advendo een proclamatie en voor de voorzitter een onderscheiding meegenomen, In de proclamatie sprak hij zijn tevre denheid uit over wat er in de afge lopen maand gepresteerd was. Al eerder was de heer Van den Akker door de Oeletoeters, de Sneker car navalsvereniging, onderscheiden in de Orde van die Pechvogel, nu werd hij opgenomen in de Orde van de Geluksvogel. De moedervereniging Advendo-gymna- stiek heeft haar zoon jaren geleden losgelaten, vertelde voorzitter W. Bet- zema, maar niet uit het oog verloren. Zo had zij gezien dat het korps niet bij de verbrande pakken is blijven zit ten, maar aangepakt heeft. Middels een storting van een bijdrage op de rekening van „zoonlief”, heeft „moe der” daar haar blijdschap over ge toond. Kwestie R.E.C. of P.E.C. De stichting Sudergoa blijft bij haar onderzoek het spoor volgen naar een Regionaal Educatief Centrum. Aan de andere kant zal een studiegroep van de Raad van Kerken de route aftasten naar de mogelijkheden om een eigen initiatief voor een Plaatselijk Educa tief Centrum te verwezenlijken. De gemeente Sneek toont nog geen duidelijke voorkeur, maar heeft wèl een subsidie beloofd voor het onder zoek van de studiegroep. Door het wegtrekken van een enorm stuk muziekpapier, waardoor het senioren korps van Advendo in het volle licht van de filmlampen kwam te staan, heeft burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek zaterdagmorgen het clubgebouw van het drum-, show- en fanfarekorps heropend. Zoals bekend brak er op 19 februari rond het middaguur een felle brand uit op de bovenverdieping, waardoor de uniformen van de drie korpsen en een groot deel van het instrumentarium in vlammen opgingen. Maandenlang is er door de leden en ook door anderen kei hard gewerkt aan de herstelwerkzaamheden en eergisteren was het eindelijk zover dat een en ander aan de burgerij kon worden gepresenteerd. van het systeem van variabele werk tijden. Op maandag 5 mei - bevrij dingsdag - wordt het provinciaal per soneel - voorzover de dienst het toelaat - verlof verleend. Burgemeester Mumsen roemde de kwaliteiten van de heer Van der Zee en schetste in het kort zijn loopbaan bij de gemeente. Hij kwam na twee maal een vierjarig en eenmaal een driejarig dienstverband te hebben uit geoefend op 5 november 1945 bij de gemeente IJlst. Hij was werkzaam in de buitendienst, onder meer als reini- gingsman, terwijl hij ook als ratten verdelger IJlst schoon hield. Door de politie in Sneek werd weekend een beperkte controle op drankgebruik onder automobilisten en bromfietsers .gehouden. Aan enige be stuurders werd een rijverbod opgelegd. In feite is de toestand zo, dat Sudergoa en Studiegroep niet eendrachtig bezig zijn aan één ding. De Studiegroep blijft een eigen initiatief uit werken terwijl de stichting Sudergoa het ene blijft doen en het andere 4 niet laat. Wat er uiteindelijk uit de bus zal komen is bij lange na nog niet te voorspellen. Voor zover in haar vermogen ligt zal Sudergoa medewerking aan de Sneker groep (blijven) verlenen bij een inventarisatie van behoefte- elementen. Dat is duidelijk gesteld bij een bespreking tussen de vertegen woordigers van de drie „groepen”. Die medewerking zal door Sudergoa worden verleend ondanks het feit, dat men zelf de voorkeur geeft aan een regionale opzet en het dus tegenstrijdig zou kunnen lijken terzelfder- tijd een plaatselijke zaak te stimuleren. GELUKSVOGEL De voorzitter van Advendo, de heer R. van den Akker, haalde de situatie in februari even in de herinnering te rug. Een onvoorstelbare chaos kon de belangstellende toen aantreffen en ver der drukke brandweerlieden en timide Advendoleden. Maar als de mytholo gische vogel Phoenix is het gebouw weer uit zijn as herrezen, mooier en en sterker als voorheen. Hij dankte ieder voor wat hij voor het zo gedu peerde Advendo had gedaan. Een instantie die niet door de heer V. d. Akker bedankt werd, was het provinciaal comité van het Anjer fonds. Er was evenwel een vertegen woordiger van dit comalté, de heer Holkema, in de zaal en daarom had de heer Van den Akker hem maar niet genoemd. De heer Holkema wees evenwel zelf uitgebreid op de verdien sten van het Anjerfonds in deze, het bestuur had namelijk zonder dat er om gevraagd was een bedrag van drieduizend gulden beschikbaar gesteld. Glunderend kijkt mevrouw A. van der Zee-Feenstra naar de fiets (stuur nog zichtbaar) die haar man ter gelegen heid van zijn afscheid van het Ulster gemeentebestuur kreeg aangeboden. Het ging niet zonder kommentaar van de ex-collega s van de binnen- en de Vrijdagmiddag heeft de heer J. van der Zee na een dienstverband van bijna dertig buitendienst, iets waarop de heer J. jaar afscheid genomen van de gemeente IJlst. Dat gebeurde in een bijeenkomst der Zee (midden) en uiteraard 5'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1