Twee andere nummers één kandidaat Milieuraad WERKLOOSHEID is met 82 gestegen Percentages ZWH liggen onder provinciale cijfers TROS neemt een radio programma in Sneek op I Zaak voldoende voorgebakken Ff de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van PvdA. Sneek wil pensioen met 60 Edoza verleent medewerking aan de aktie restauratie orgel Martinikerk N.H. Gemeente IJLST SNEKERhfKOERIER l x Auto's van bezoekers Treemter Balk vernield SCHADE DOOR AANLEG DIEPRIOOL VALT MEE! Sint ging te rade en koos R. Bockemakade I - COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de •1 Concert met Marco Bakker en Dirk S. Donker te Sneek WSHEERER NIEUWSBLAD m Beveiliging kruispunt aan de Lemmerweg -Frieswijkstraat F Het Sueehr Nieuwsblad is een gecombineerd uitgave van NIEUWE SHEERER COURANT, 'wL 7 F f: •/- Ag .1 w;-; wwwwMwvuvwwwvvvwwui k<I32 11' UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. deels dezelfde factoren. Door het af lopen van het zomerseizoen steeg vooral de arbeidsreserve onder het horecapersoneel. Een sterke stijging viel te constateren onder het inge schreven kantoor- en onderwijzend personeel. De zaken zullen nu wel zover „voorgebakken” zijn, dat de gemeenteraad van Sneek aanstaande dinsdag de veertien leden van de Milieuraad kan benoemen. De vorige keer kwam men aan de „installatie” van de leden niet toe en bleef de Milieuraad een lichaam zonder lede maten. Dat kwam omdat de PvdA vond, dat er te weinig kandidaten op de voordracht stonden uit wat fractievoorzitter J. Jonkers noemde „onze kringen”. Het ging en gaat over de benoeming van twaalf niet- raadsleden en twee leden uit het midden van de gemeen teraad. Gezien het eerste werd opgeschort kwam men aan het tweede in het geheel niet toe. De andere fracties lieten het „veto” van de PvdA zwaar wegen omdat men de Milieuraad niet de wei in wilde sturen zonder hon derd procent ruggesteun van het gemeentelijk opper gezag. DONDERDAG 14 NOVEMBER 1974 129sta JAARGANG No. 91 REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4'234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o •li EOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen 11,-— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs WEINIG VRAAG De vraag naar metaalbewerkers is in het rayon dat ressorteert onder het ar beidsbureau in Sneek, het grootst. In de bouwvaksector bestaat maar een geringe vraag, terwijl voor het han- delspersoneel en die horeca de vraag naar personeel nihil is. Gaasterland en Sloten vallen onder het district Lemmer waar onder meer Lemsterland, Doniiawerstal, uiteraard Lemmer, Hemedumer Oldeferd, Hinde- loopen en Staveren toe behoren. De to tale vraag naar bouwvakkers is even als in Sneek bijzonder klein, het aan- Voor de provincie wordt de toename van de mannelijke arbeidsreserve - waarop bovenstaande cijfers betrekking hebben - voor het grootste deel toege schreven aan sedzoenfactoren. Dit geldt ondermeer voor de bouwvakarbeiders, het landbouwpersoneel, horecamensen, chauffeurs en losse arbeiders. Wanneer de winter een beetje meewerkt dan zal dit vijzelgemaal, onderdeel van het rioolwaterzuiveringsprojekt in Sneek in het begin van het volgend jaar gereed zijn. Deze onderbemaling, die dient om de hoogte van het water op peil te houden, wordt ge bouwd aan de Geeuw op de plaats waar de vroegere jeugdherberg Oan ’t Wetter stond. De werkzaamheden, die na de bouwvak van start zijn gegaan, worden uitgevoerd door het Schoorldamse aan- De novemberstorm van 1972 heeft ook op Scharnegoutum een stempel gedrukt. Dat ivas te zien aan de hervormde kerk in het dorp die flink wat leien en lood armer werd. Aannemingsbedrijf Plantinga is in opdracht pan de Hervormde kerk bezig de schade te herstellen en het leidekker swerk is uitbesteed aan leidekkersbedrijf Maurix uit Bols- ward. De kosten van dit karwei, die niet precies bekend zijn, worden voor een deel gedekt door een uit kering van de stormschadeverzeke- ring. Over een week of twee zal het werk, waar men drie weken geleden met begon, klaar zijn. Op de foto van Dijs is ’n leidekker aan het werk. Maandag 9 december worden er in de aula van de Sneker Muziekschool op namen gemaakt voor het Trosradio- programma Route A. Er zal vrij veel informatie gegeven worden over de plaats Sneek, over hoe het is en was en verder zullen ook de nodige toeris tische gegevens het land in worden ge- stuurd. Ook de Zuidwesthoek is niet ontkomen aan de stijging van de werkloosheid. Dit blijkt uit de cijfers die zijn gepubliceerd door het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in Friesland. Per gemeente gelden de volgende cijfers en procenten (tussen haakjes staan de cijfers van oktober vorig jaar en juli dit jaar vermeld): Sneek 305 (285-239) 5,1 (4,7 - 4,0); Wymbritseradeel 71 (47-59) 3,7 (2,4-3,0); IJlst 11 (10-7) 2,5 (2,3-1,6); Gaasterland 40 (39-41) 3,3 (3,2-3,4) en Sloten 3 (6-2) 2,0 (4,0-1,3). Vergeleken met de percentages in Friesland 5,2 te gen oktober ’73 3,6 en juli ’74 4,4 liggen deze gemeenten onder het gemiddel de van de provincie. Bezoekers van de Treemter in Balk kwamen maandag tot de minder pret tige ontdekking dat hun auto’s, die zij op het parkeerterrein bij het ge meenschapshuis hadden gestald, waren vernield. Het betrof voornamelijk bui tenspiegels, ruitenwissers en antennes, die kapot waren gemaakt dan wel ont vreemd. Vijf bezitters van op derge lijke wijze beschadigde auto’s deden aangifte bij de politie. Het vermoeden bestaat dat er evenwel nog meer au to’s zijn vernield. De eigenaren waren in de Treemter voor een feestavond van de Balkster buurtvereniging „Nij Libben”. Bij de^ vrouwen gelden ^ook de werklozen in de sector van het kan toor en onderwijspersoneel. Voor het rayon Sneek liggen de verhoudingen vrijwel gelijk. De vraag naar vrouwelijke werkne mers ligt logischerwijs in Sneek en omgeving aanmerkelijk hoger dan in Lemmer, 24 tegen 3. Buiten de catego rie overige beroepsgroepen is de vraag naar huishoudelijk personeel ’t grootst, met name in het rayon Sneek. De afdeling Sneek van de Partij van de Arbeid heeft besloten om via het gewestelijke partijbestuur de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer op dracht te geven te streven naar ver laging van de pensioengerechtige leef tijd. De afdeling Sneek wil die in fa sen verlaagd zien tot zestig jaar. Dit mede in het kader van de werkloos heidsbestrijding. De schade die door het heien voor de aanleg van de diepriolering in de soms smalle straten zou kunnen ont staan, lijkt enorm mee te vallen. De gemeente is hiervoor verzekerd. Voor dat de straat opengebroken wordt, worden er foto’s van de huizen ge maakt. De bewoners worden daarvan op de hoogte gesteld. bod iets groter (76 en 73). De vraag naar metaalbewerkers is in dit district het grootst, het aanbod daarentegen klein. In het rayon Lemmer staan 54 vrou wen als werkloos ingeschreven, de hoofdmoot hiervan is normaliter werk zaam in een niet nader genoemde beroepen. Op de tweede plaats komen De kennis van de stad zal tijdens een quiz moeten blijken. In dit program ma, dat niet live wordt uitgezonden, zal Advendo optreden terwijl ook een koortje van vijftien dames (leden van Morgenrood) enige liederen ten geho re zal brengen. Twee leerlingen van de Muziekschool, de zusjes Wiemenga, zullen dwarsfluit en vleugel bespelen. In het rayon Sneek (Sneek, IJlst, Wymbritseradeel en Rauwérderhem) is de geregistreerde arbeidsreserve onder de bouwvakarbeiders het grootst. Op de tweede plaats komen de los-arbei- ders, gevolgd door handelspersoneel, ’t horecapersoneel en de. metaalbewer kers. Zoals bekend kwam het Sneker man nenkoor Edoza vorig met plannen ter tafel om als start te fungeren van een grootscheepse actie in het kader van de restauratie van het orgel in de Mar tinikerk van de Nederlands Hervorm de Gemeente. In een nauw overleg met de orgelrestauratie-commissie en de Kerkvoogdij van deze kerk is be paald dat het concert van Edoza op vrjjdag 20 december zal plaatsvinden en dat Marco Bakker (bariton) en Dirk S. Donker (orgel, piano) hun me dewerking verlenen. Hoewel het Edoza-bestuur zich terde ge bewust is van het feit dat een der gelijke bijdrage slechts ’n druppel op de gloeiende plaat is, is een en ander in de eerste plaats bedoeld om inwo ners van Sneek, maar ook van daar buiten, bewust te maken van de nood zaak tot herstel van dit ongetwijfeld fraaie kerkorgel.' Bovendien ziet men de Martinikerk ook als een kultureel centrum, als een ruimte waarin groots opgezette concerten gegeven kunnen worden. Want, zo stelt men, waar an ders dan daar kan een stroom van vijftienhonderd bezoekers, zoals in fe bruari ’72 toen Edoza Marco Bakker ook ai naar Smeek haalde, verwerkt worden. Het verschil met twee jaar geleden ligt hierin, dat het totaal-aantal plaatsbewijzen nu bepaald is op der tienhonderd. Tweehonderd minder, omdat meer niet werkelijk verant woord was. Iedereen is nu verzekerd van een prima zitplaats.. Edoza spreekt de stelligste verwachting uit, dat het beschikbare aantal kaarten in een ijltempo van de hand gedaan zal worden. De voorverkoop is bij Radio Minkema en tijdens kantoor uren op het kerkelijk bureau van de N.H.kerk. Verder bij alle leden van Edoza. De benoemingslijst met twaalf tweetallen werd opnieuw onder de loep genomen, onder meer in de adviescom missie voor algemene zaken. Aangenomen mag worden dat de herziene kandidatenlijst nu ook het fiat heeft van de PvdA, zodat niets meer de benoeming in de weg zal staan. De nieuwe lijst onderging overigens geen ’revolutionaire’ wijzigingen. Men mag aannemen, dat het vooral om de nummers één van de tweetallen gaat. In dat opzicht zijn er slechts twee veranderingen aangebracht. Tien num- mers-één bleven gelijk. Bij het elfde twee-tal staat num mer twee nu één en bij het twaalfde duo is een geheel nieuwe kandidaat naar voren gekomen. Bij vier van de tweetallen vindt men nieuwe namen achter het cijfer tje 2. Als men goed geteld heeft komt het er dus op neer, dat in totaal vijf nieuwe namen op de kandidatenlijst zijn verschenen en dat dus evenzovele potentiële leden van de Milieuraad zich hebben teruggetrokken. Welke twee personen uit de vroedschap lid van de Milieuraad worden is nog niet precies bekend. Daarvoor zullen dinsdagavond vanuit de fracties wel kandidaten gesteld worden. In verband met rioleringswerk- zaamheden om en nabij de Water poort heeft Sinterklaas besloten dit jaar niet richting De Kolk te varen en af te meren aan de Wa- terpoortsgracht, maar zich nu met zijn gevolg te laten ontschepen aan de R. Bockemakade. Dat zal dan komende zaterdag reeds ge beuren en wel tegen een uur of twee ’s middags. De route die de Goed Heiligman daarna volgt ziet er als volgt uit: Hoogend, Oude i Koemarkt, Marktstraat, KI. Kerk- straat, Kruizebroederstraat, Nau- we Burgstraat, Grootzand, Singel, l Kleinzand, Jousterkade, Oosterdijk. Wijde Burgstraat, Nauwe Burg straat, Schaapmarktplein, Leeu wenburg en Marktstraat. In het stadhuis zullen Sint en Piet, zoals sinds onheuglijke tijden het geval is, ontvangen worden door de eer ste burger van Sneek, mr. B. van Haersma Buma. Verschijnt: maandags en donderdags l SNEEKER NIEUWSBLAD Het door burgemeester en wethou ders van Sneek aan de gemeente raad toegezegde plan om het kruis punt Lemmerweg - Frieswijkstraat met stoplichten te beveiligen, is bij na gereed. Voordat het aan de ge meenteraad wordt voorgelegd, wordt de zaak nog besproken met het be stuur van de wijkvereniging Lem merweg. ‘V ||i gpil II» Ji

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1