STUDIE WERPT VRAGEN OP Friese hulp in Zeeland bij uienoogst Elfstedenweek te water staat weer op de agenda IJLST van Discussiegroep structuurplan SNEKER^fKOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en K meeker wEmmLAg^ I UIT INRICHTING ONTSNAPTE KORT NA RUITENTIKKERIJ AANGEHOUDEN Weer bij Manege inge broken; veel schade! Gestolen Een cl terug WW ft COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ea de r MAANDAG 18 NOVEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 92 Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN ex> Na een week ploeteren in de soppende blubber zet de groep vrijwilligers van de christelijke middelbare landbouwschool in Sneek ook de komende dagen nog stug door bij het helpen om in Zeeland van de oogst te redden wat er te redden valt. De school aan de Lemmerweg blijft deze week nog dicht we gens de bezigheden buitens huis Het Saeeker Nieuwsblad is een gecombineade uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, Verschijnt: maandags en donderdags ®- Sigil f SNEEKER NIEUWSBLAD EN DE LEERLINGEN ZIJ PLOETEREN VOORT Aankomst SINT NICOLAAS ging met veel regen gepaard (Vervolg op pagina 3). (Vervolg op pagina 3). in Leerlingen van de Christelijke Mid delbare Landbouwschool uit Sneek bezig op de Zeeuwse grond in de omgeving van Oostburg. De foto werd gemaakt door een van de le raren en afgewerkt door Julius van Dijk. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Bij zijn aanhouding op de dr. Bouma- weg had hij nog één van de toestellen bij zich. Later werden de andere toe stellen, welke hij verstapt had, terug gevonden. De jongeman is na verhoord te zijn in de loop van zaterdag naar de inrichting teruggebracht. In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in de Manege aan de Ver lengde Graaf Adolfstraat. Er werden enige ruiten vernield en een kast open gebroken. Er werd een klein geldsbe drag ontvreemd. Veel geld was overi gens niet aanwezig omdat de exploitant van het restaurant, na soortgelijke er varingen in het verleden, geen grote bedragen meer achterlaat. De schade in het restaurant is evenwel aanzienlijk. De politie stelt een onderzoek in. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4%3j 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Tenslotte besliste die meerderheid: We blijven voorlopig nog een weekje! Van de 77 man besloten er 39 om naar huis te gaan voor een weekend. Van die 39 keerden er vanmorgen 26 terug naar het rampgebied. De ploeg werd aangevuid met zeven nieuwe vrijwil ligers. De bijeenkomst begon met een inlei ding van de heer G. J. de Boer, direk- teur van gemeentewerken Sneek. In zijn betoog belichtte hij een aantal achtergronden van het plan. Vervolgens werden ’t hoofdstuk „doel stellingen” en een gedeelte van het hoofdstuk „Toekomstvisie” uit ’t plan In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de Sneker politie de 19-jarige K. G., die ontvlucht was uit een in richting in Drente, aangehouden. De man had kort tevoren een etalageruit van de firma Bosscha in de Kruize- broederstraat stukgetrapt en had daar na drie radiotoestellen ontvreemd. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs de voor bijeengeweest in het informatiecentrum aan de Kruizebroederstraat. Er zullen nog een aantal openbare bijeenkomsten van deze groep op woensdagavond vol gen. De discussiegroep uit de bevolking die het voorontwerp stuctuurplan onder loupe neemt, is woensdagavond een openbare werkvergadering behandeld. Hoe de groep nu verder gaat werken kwam tenslotte aan de orde. Er is inmiddels een groot aantal vra gen op tafel gekomen en als volgende week woensdag de laatste twee hoofd stukken (Toekomstvisie) besproken zijn, zal deze vragenlijst waarschijnlijk nog groeien. Alle vragen zullen worden gerubri ceerd. Per onderwerp worden de vra genlijstjes dan voorbewerkt door werk groepjes. Die werkgroepen brengen hun „huiswerk” tenslotte weer op ta fel in de algemene vergadering. De volgende openbare vergadering van de discussiegroep is woensdagavond om half acht in het informatiecentrum. COORDINATOR De 37 leerlingen, die er de voorkeur aan gaven het weekend in Aarden hout te blijven zitten in de jeugdher berg Maris Stella. Daar zwaait een oud directeur van een lagere land bouwschool de scepter. Hij legt de contacten met de boeren en verdeelt en coördineert de werkzaamheden. 'Uitbundig zwaait Sint Nicolaas naar de die zich langs de Rienck Bockemakade heeft verzameld. (foto Studio Ger Dijs) Onder auspiciën van de Leeuwarder Watersportvereniging „De Meeuwen” zal van 14 Lean. 19 juli 1975 - voor de tiende maal sinds 1946 - de dit jaar tengevolge van de oliecrisis uit gestelde Friese Elfstedenweek te Water weer worden gehouden. van da rond- straks in Sneek van rust brengen aankomst plaats naast de Waterpoort in de Kolk was onbruikbaar door de aanleg slaperigheid”), van het diepriool. eerbiedwaardige hoofd buigen voor de voortgang der techniek: de traditionele tiet uitmondt in een toestand van menigte problemaielc rond de binnenstad en de uitbreiding van de industrie. HOESTERIG Rond kwart over drie werd de goed- heiligman op het bordes van het Sneker stadhuis ontvangen door bur gemeester B. van Haersma Buma. Sint Nicolaas was blij weer in Sneek te zijn en verheugde zich erover dat zovelen naar de Marktstraat waren ge komen om hem toe te zingen en toe to wuiven. Hij bleef overigens niet lang buiten, maar zocht snel de hal op, want de jaren beginnen voor hem ook te tellen. Wat hoesterig begroette hij het officiële gezelschap van wet houders, hoofden van dienst en ande ren die hun opwachting bij hem kwa men maken. Vier kinderen waren door hem uit genodigd om deze ontvangst bij te wonen. Het waren allemaal vierjari gen die tegelijk met de Sint jarig zijn. Siepy Damstrai uit Abbega, Michael Hiemstra uit Sneek en zijn plaatsgenootjes Sietze Otten en Bas je van der Lijn kregen allen een ca deautje. Sint Nicolaas toonde zich weer uitste kend op de hoogte van wat er in Sneek allemaal gebeurt. In zijn „jaar wede” besteedde hij aandacht aan het De Sint bleek er niet 'door van zijn stuk te brengen. In zijn lange leven had hij al zoveel veranderingen zien plaatsvinden, dat hij zich nergens meer over verbaasde. Ook zijn trou ws schimmel bleef er kalm onder. Rustig wachtte het .dier tot zijn baas de loopplank van de „Spanje” was af geschreden en zich op zijn rug had geposteerd. Sint Nicolaas werd ver welkomd door de voorzitter van de Vereniging van Sneker Zakenlieden, de heer J. Suwijn. Als idee geboren uit het voorbeeld van het beroemde ijsfestijn van de zelfde naam, werd de eerste tocht al meteen een overweldigend succes. Niet minder dan 650 bootbezitters na men hieraan deel. In de loop der ja ren bleken de deelnemers door het gebruik van grotere boten steeds meer aanlegplaats nodig te hebben. Moest het aantal boten in 1971 al wor den bepehkit tot 500, in 1975 zien de organisatoren zich gedwongen de li miet op ongever 400 te stellen, wil len zij ook voldoende aanlegplaatsen kunnen garanderen. Stort en finish vinden weer in Leeuwarden plaats en wel achter de historische Prinsen tuin, oorspronkelijk lusthof der Frie se stadhouders, en onder het wakend oog van de pas gerstaureerde 01de- hove. De route loopt als volgt: maan dag 14 juli van Leeuwarden via Sneek en Ijlst naar Sloten; dinsdag 15 juli van Sloten, Hindelopen naar Staveren; woensdag 16 juli van Sta veren viai Workurn naar Bölsward; donderdag 17 juli van Bölsward via Harlingen naar Franeker; vrijdag 18 juli van Franeker naar Dokkum en zaterdag 19 juli van Dokkum naar Leeuwarden. Mr. H. Rijpstra, Com missaris der Koningin in de Provin cie Friesland en vele andere Friese autoriteiten hebben weer alle steam en hulp toegeziegd om dit grootse wa- tersportgebeuren te doen slagen. Onder luide toejuichingen van de gro te schare belangstellenden, formeerde de stoet zich voor de rondrit door de stad. Voorop ging de hoofdprijs in de ZakenWedenactie, een fraaie auto, daarna ruiters van de Waterpoorters, praalwagens met prijzen en het wijk- gebouw (in miniatuur) dat door de wijkvereniging Lemmerweg-west zo gewenst wordt, pony-ruiiters van Tal- ly-Ho met in hun midefen zwarte piet jes en uiteraard Sint Nicolaas met zijn beide hoofdpieten. De muzikale begeleiding werd verzorgd door hot tamboer-, trompetter- en jachtihoorn- korps Jong Advendo voorafgegaan door het Marjoretten-A-peloton. Er rust blijkbaar geen zegen op de aankomst van Sint Nicolaas in de Waterpoort- blaaspijpje, de aanleg stad. Regende het de afgelopen jaren toen de Goedheiligman voet aan vaste wal weg („Dat zal straks in Sneek een zette, zaterdag konden de paraplu’s ook meegenomen worden naar de Rienck grotere mate van rust brengen al Bockemakade. Inderdaad, Rienck Bockemakade, want de kindervriend moest het hoop ik dat het niet gaat inhouden Vorige week maandagmorgen ver trokken er 77 main, die tenslotte om- dergebracht werden in Zeeuws-Vlana- derén met name in Breskens, Bier vliet en (vooral) Aardenhout. In groep jes van een man of zes tot tien wer den ze verdeeld over de boeren die om mankracht zaten te springen. Het ging in alle gevallen om het binnen halen van uien. Af en toe moest men vanwege de regen met *t werk stop pen. Soms ook stak de boer er een stokje voor omdat zowat alle uien zo ver verrot waren dat de handel ze niet meer wilde accepteren. Over het algemeen werd de hulp gewaardeerd. Mede omdat de jongelui van geen op houden wisten. Na enkele dagen op de knieën te hebben „gewrot” na men leraren uit Sneek de sitoiatie in ogenschouw en peilden de stemming. De eigenaar van de Deux Chevaux, die 9 november uit Woudsend werd ontvreemd, heeft zijn wagen terug. De Eend werd door de rijkspolitie Emmëloord ontdekt. Naar de dader wordt een onderzoek ingesteld, De ei genaar van die wagen, de heer B. Ox, had in een aantal kranten een oproep geplaatst waarin hij honderd gulden beloning uitloofde voor inlichtingen. Deze kan hij nu in zijn portemonee houden. -x-ji ®®K

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1