Restauratie Voorstreek! Pikant geval in de Sneker vroedschap: G. S. verklaren bezwaar schrift IJVC ongegrond 3 1 RAADSLID .LANCEERDE DUIDELIJKE INSINUATIE snekerWkoerier Wijde en Nauwe Burg straat zaterdag ook een onderdeel wandelzone 1 van Ook in Sloten krijgt men onroerend goedbelasting ROUTERONDRIT SINT NICOLAAS DE MILIEURAAD ZONDER OMHAAL GEFORMEERD 1 Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Nog geen ACW-subsidie voor sporthal in Balk Ouderparticipatie voldoet goed in G. Japiksschool «MM NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 9 i W MEEKERMEUWSBUJ^ De onverwachte sneer, die de heer D. A. W. v. d. Burgt (PvdA) dinsdagavond in de gemeenteraad van Sneek uitdeelde was in feite glashelder. Men kon het nog amper aanmerken als een insinuatie, een „beledigende toespeling”. Een overtrokken conclusie? Men mag zelf oordelen. De heer v.d. Burgt: .de risico’s waarvoor de Gaswacht verantwoordelijk blijft, zijn ge lukkig niet verzekerd bij de Stad Rotterdam of haar werkmaat schappij „Woudsend”, maar bij een fatsoenlijke en degelijke verzekeringsmaatschappij als de Nationale Nederlanden”. I G9 hun trokken er Verschijnt: maandags en donderdags D. A.W. v. d. BURGT Na A ook B DONDERDAG 21 NOVEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 93 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs DH blad verschijnt bovendien donderdag* hui*-aan-h»sl« In GAASTERLAND, SLOTEN e.o De werkzaamheden aan de toren in Nijemirdum vorderen gestaag. Een groot gedeelte van de spits is al gereed, maar dat wil niet zeggen dat alles in een vlot tempo zal afgemaakt worden. Er bleken namelijk nogal wat onverwachte complicaties zich voor te doen. Vijf man van Bouwbe drijf H. Dijkstra uit Balk zijn in weer en wind bezig; van een plastic om hulsel hebben zij nog enige bescherming tegen de wind. De stenen die gebruikt worden, zijn zogenaamde drielingen (kleiner dan de normale stenen). Het zijn geen nieuwe, maar afkomstig uit de afbraakpanden van de Selfhelp in Sneek. Het bedrijf heeft wel enige ervaring met het res taureren van torens, want ook die van Harich werd door haar in haar oude glorie hersteld. Gehoopt wordt het karwei in mei 1975 klaar te hebben. In Sloten wordt weer driftig geres taureerd. Aan de Voorstreek zijn per soneelsleden van bouwbedrijf IJkema bezig een uit 1625 daterend woonhuis in zijn oude glorie te herstellen. Het is één van de twee panden die eigen dom zijn van de Utrechtse narcotiseur dr. Bouwman. Enige tijd geleden is het naastliggende stulpje (daterend uit 1632) al hélemaal op geknapt. Men hoopt dat de werkzaamheden voor Pasen volgend jaar gereed zijn, maar dat hangt hélemaal af van hoe de winter zich zal ontwikkelen. Bijzon dere vondsten heeft de afbraak die aan de restauratie vooraf ging, niet opgeleverd. Een paar centen uit het begin van de achttiende eeuw was de schamele oogst. Sinterklaas zal zaterdag een rondtocht door Sneek maken. Om kwart over twee vertrekt hij van de Veemarkt. Via de Stationsstraat, de Westersingel gaat hij naar de Wijde Noorder- horne. Aan de achterkant van het St. Antoniusziekenhuis zal de stoet even halt houden. Van de Wijde Noorderhorne gaat het via de Kruizebroederstraat, de Nauwe Burgstraat, het Schaapmarktplein, het Groot zand en de Singel naar het Kleinzand. De Jousterkade, de Oosterdijk, de Wijde en de Nauwe Burgstraat worden even eens met een bezoek vereerd, waarna wederom het Schaap marktplein bezocht wordt. Ten slotte gaat de stoet via het Leeuwenburg, de Marktstraat, de Grote Kerkstraat het Oud Kerkhof en de Stationsstraat weer naar de Veemarkt. f SNEEKER NIEUWSBLAD tallen en de voorgestelde raadsle den benoemd. Alleen gaf men de voorkeur aan nummer twee van het negende tweetal en spande het even b(j de benoeming van de heer D. Posthuma, die tenslotte elf stemmen kreeg tegen zijn „tegen kandidaat” negen. Adjudant D. J. Brouwer, hoofd van de recherche, hield een boeiende lezing over die politie en het politiewerk. Uit de voorbeelden die hij aanhaalde kwam duidelijk naar voren dat de re chercheur met veel ellende in aanra king komt en daardoor vaak moet op treden als sociaal werker of psycho loog. Door de veranderde gezagsver houdingen is het werk van de politie er niet gemakkelijker op geworden, aldus de heer Brouwer. (Vervolg op pagina 21). Vrijgesteld worden ook kerken, land goederen in de zin van de Natuur- schoonwet 1928 en natuurterrein, wel ke worden beheerd door rechtsper soonlijkheid bezittende instellingen die zich het behoud van natuurschoon ten doel stellen, zoals het Fryske Gea. B. en w. van Sloten hebben een ra ming van de meeropbrengst op basis van de primitieve gemeentebegroting van 1974 gemaakt, waarbij zij uitge gaan zijn van Let maximale belas tingtarief. De inkomsten zouden 127 1)99 gulden hoger liggen, maar de 19 025 gulden van grondbelasting etc. ga.m daar weer vanaf. De theore;;.-;me meeropbrengst zou dus 108.074 be dragen. (Vervolg op pagina 21). rond er uit zal Het bezwaarschrift dat de Ulster Voetbal Club had ingediend bij Gedeputeerde Staten van Friesland inzake het bestemmingsplan „Nijezijl” is ongegrond verklaard. G.s. zeggen in een brief aan IJVC tot de conclusie te zijn gekomen, dat bedrijventerreinen te IJlst op vrijwel iedere andere plaats aanmerkelijke bezwaren zouden op roepen. Derhalve heeft men in het nabije verleden verklaringen van geen bezwaar voor het af geven van bouw vergunningen voor gebouwen op het in het plan opgenomen bedrijventerrein verstrekt. Ook het argument van het gemeentebestuur van Ijlst, dat in het plan „Nijezijl” ruimte moet worden gereser veerd voor eventuele scholenbouw bij gebrek van derge lijke ruimte elders in de gemeente, onderstreept men. IJVC heeft de mogelijkheid bij de Kroon beroep tegen deze uitspraak van G.s. aan te tekenen, maar ofI dat inderdaad zal gebeuren is nog de vraag. Dat zal althans afhangen van het gesprek, dat bet bestuur van IJVC met burgemeester en wethouders van IJlst binnenkort zal gaan voeren. De club bezit op het huidige sportter rein een kantine - in eigen exploitatie - en zelf gebouwde boxen. Krijgen we dat ook op het nieuwe veld m het plan De Rat?, zo vraagt men zich af. Of moeten we de zaak laten vergoeden? Mochten b. en w. geen bevre digend antwoord weten, pas dan zal IJVC overwegen beroep bij de Kroon aan te tekenen. Ook de gemeente Sloten krijgt zijn Onroerend-Goed-belasting. Per 1 januari 1975 zal deze belastingvorm in de gemeente gaan gelden, maar pas een jaar later zal tot de heffing worden overgegaan. Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat allereerst de nodige taxaties zullen moeten plaatshebben. Als het voorstel van burgemeester en wethouders volgende week woensdag tijdens de raadsvergadering wordt overgenomen, zal gekozen worden voor ’t systeem van Economisch waarde. Het Smelter Nieuwsblad is eeo gecombineerde uitgave van NIET TEVREDEN Het een uur durende betoog van de heer V d. Burgt vond zijn aanleiding in (reeds gepubliceerde) schriftelijke vragen over de Gaswacht van de heer H. Pheifer van de VVD en het ant woord daarop van b. en w. „Natuurlijk ben ik er niet mee tevre den”, aldus de heer Pheifer, die er op aandrang tóch nog eens met de nieuwe Gaswacht te praten om iets te doen aan de vrijwaringsclausule waar bij het personeel van de Gaswacht niet verantwoordelijk gesteld wordt voor ongelukken als er niet van gro ve schuld gesproken kan warden. Ver der vond hij de bedragen, waartegen Vorige week werd in de gemeen schapsruimte de jaarlijkse oudera vond van de Gysbert Japiksschool gehouden. Het bleek dat de klassikale ouderavonden voor alle klassen zowel bij de ouders als bij de leerkrachten in goede aarde waren gevallen, en de heer Lantinga, het hoofd van de school, kon de verheugende medede ling doen dat de ouderparticipatie goed aanslaat. Momenteel helpen na melijk moeders bij het handwerken en het lezen. De te bouwen Sporthal in Balk komt niet voor op de lijst van wer ken waaraan een ACW-bestemming wordt gegeven. Het bleek dat aan de sporthal voor het NIOS in Heerenveen een grotere urgentie werd toegekend. De verwachting bestaat in Balk dat het project in Gaasterlands hoofd plaats, de kosten bedragen rond de twee miljoen, in februari rollen. rde Gaswacht wèl verzekerd is, te wenkbrauwen op en mompelden afkeu- laag. De heer Pheifer werd gesteund j J. v. d. Haersma Scheer. De heren H. Kuiper (CDA) en B. de Vries (CDA) vonden de clau sule op zich niet onredelijk, maar vroegen om te proberen aan de be dragen te sleutelen. (Vervolg op pagina 21). De kijkende toehoorders op de overvolle tribune in de raadszaal van Sneek hadden misschien wat meer „toestanden” verwacht rond om de benoeming van de leden van de nieuwe Milieuraad. Dat met het oog op de „voorgeschie denis”. De belangstellenden kwa men op dat punt „bedrogen” uit. De heer A. Gerrits stelde als raadsleden voor mevrouw E. A. M. Lampe-De Vries (CDA) en de heer B. Holtrop van Progressief Sneek. Er kwam geen enkel com mentaar zodat men mag aanne men, dat de zaak inderdaad vol doende was „voorgebakken”. Met algemene stemmen, of bijna alle stemmen, werden tien van de twaalf nummers één van de twee- De Milieuraad ziet er nu als volgt uit: namens de gemeenteraad: mevr. E. A. M. Lampe-De Vries en de heer B. Holtrop; leden-niet- raadsleden: W. Lofvers (arts), dr. J. P. Otto, Th. Warns, J. West- hof, ir. G. P. Tjallema, D. v. d. Werf, H. H. Dijkstra, Y. Kooistra, mej. D. Kramer, mevr. P. Bak- ker-Smit, mevr. J. Drost-Reitsma en D. Posthuma. Een paar raadsleden rend. Die onvrede werd later vertolkt door zijn fractiegenoot _G. door burgemeester B. van 1- Buma, die stelde dat het niet „ge bruikelijk” is om dergelijke laatdun kende opmerkingen aan het adres van derden in de openbare raadsvergade ring te maken. Om te voorkomen, dat de woorden in de notulen voor het na geslacht bewaard zouden blijven, vroeg hij: „Zou de heer V. d. Burgt niet verstandig aan doen die opmer king in te trekken.” De burgervader voegde er aan toe: „U zou er de sympathie van de hele raad mee win nen”. De heer V. d. Burgt, die tot voor anderhalf jaar deel uitmaakte van de directie van „Woudsend”, hield voet bij stuk en zei na A ook B: „Ik hoef de sympathie van de raad niet te winnen én blijf bij mijn woor den.” En met die B was de kous af, al thans in de raadsvergadering. Na de Oosterdijk zullen vanaf zaterdag 23 november ook de Wijde- en Nauwe Burgstraat en de Kruizebroederstraat tot de Muntstraat op zater dagen van ’s morgens elf tot ’s avonds zes uur voor het rijdende verkeer worden gesloten. De afsluiting, mogelijk een aanzet tot verdere uitbrei ding van de wandelgebieden op lange termijn, is weer op proef. De wegen worden gesloten met hekken en voor fietsenrekken wordt gezorgd. De verkeerslichtinstallatie bij de Amrobank zal tijdens de sluiting van de Oosterdijk en de Wijde Burgstraat als waarschuwings/knipperlicht wor den gébruikt. Deze nieuwe belastingvorm, die al voor een aantal gemeenten geldt, is bij de wet voorgeschreven. Momenteel kennen de plaatselijke overheden een aantal verordeningen op grond waar van belasting van de inwoners kan wonden gevorderd. Daartoe behoren onder meer de reinigingsverordening en de straatbelasting. Deze twee plus de personele belas ting zullen ondergebracht worden in de onroerend goed belasting. Deze wordt geheven van zowel de eige naar als van de gebruiker van het pand. Uitgezonderd worden „ten be hoeve van de landbouw of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuur gronden”. SRM 1 IWWO o uuuuiuuum—^ffiMBB-lIlULllLUOUQUBaDUfl Illlil Till IHIIII iis-i - lïl'lii '7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1