- WANDELZONE UITGEBREID - Gewone dienst beloopt f 19.366.938,61 Geen raadscommissie gemeente IJlst Sportvelden in „De Rat binnenkort ACW-object? Korenmolen aan Bolwerk te Sloten weer in gebruik Intocht Sint te IJlst ver liep met ,hyndemissen’ In augustus 1974 vijftien boerderijen in brand IJLST Jasje past, maar krap! KI1 SNEKER^KOERIER 9WS| F1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en j J| COURANT, DRUFHOÜTS NIEUWSBLAD en de GESLAAGD ■■illlllMIllllllllltlH Makkumer tussen de vangrails bij Nijland y SNEEKER NiEUWSBLAQ De gemeentebegroting voor 1975 van Wymbritseradeel sluit! In de ’nota ten geleide’ laten b. en w. echter weten, dat zij, wat de gemeentefinanciën betreft, weinig optimistische geluiden kunnen laten horen. Het heeft het college dan ook vrij veel moeite gekost ’n aanvaardbaar concept aan de raad aan te bie den. Om een indruk te geven met welke bedragen een gemeente als Wymbritseradeel moet werken: de gewone dienst - en dat is een goede graadmeter - sluit op een bedrag van f 19.366.938,61. Die cent is waarschijnlijk bestemd om vóór het uitgeven diver se keren om te draaien Hei Sneeker Nieuwsblad is eeu geeombineeide uitgave va- NIEUWE SNEEKER COURANT. ES f SNEEKER NIEUWSBLAD i i i de hoge Spaanse gast in IJ 1st, verwijzen we u naar elders in dit blad. A WYMBRITSERADEEL’S BEGROTING 1975 SLUIT tijdens zijn tocht door het stedeke. Helaas, het mocht niet zo zijn: halverwege bleek dat de benzine op was. Sinterklaas is toen maar Er werd zaterdag druk gebruik gemaakt van de uitbreiding van de wandelzöne die ’t afgelopen weekend in gebruik werd genomen. De uitbreiding behelst de Wijde- en de Nauwe Burgstraat en de Kruizebroeder- straat tot de Muntstraat. Op zaterdag zal daar van elf tot zes uur geen rijdend verkeer mogen komen. Op verschillende plaatsen in de wandelzöne zijn fietsenstandaards aangebracht. Op de hoek van de Nauwe en de Wijde Burgstraat, bij Witteveen Herenmode is het trottoir verbreed. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Een tweede oorzaak is te vinden in de vele nieuwe zaken, die op de bestuur lijke tafel worden gedeponeerd en die uiteraard ook nieuwe lasten met zich mee brengen. Er bestaat meestal wei nig twijfel over het nut en de beteke nis ervan er is haast altijd een ge meentelijk belang mee gemoeid. Wel is er vaak verschil van inzicht moge lijk over het tijdstip van invoering (of uitvoering). De één stelt de prioriteit zus, de ander zo. ONVOORZIEN De aangeboden concept-foegroting, die komende woensdag in de secties „sc'hrif- telijk” zal worden behandeld en pas in januari in de raadsvergadering komt, laat een raming van 38.600 toe voor onvoorzien. Naar het gevoel van het college is dat een verantwoord bedrag. Het gaat hierbij om de aanleg van drie sportvelden, 1 oefenveld, 3 tennis banen en een kleedgelegenheid annex kantine. Om de zaak financieel en eco nomisch haalbaar te krijgen probeert men om het tot ACW (aanvullend cul tuur werk) -project te krijgen verhe ven. Bij deze branden kwamen 134 varkens, 3 kalveren en één stuks kleinvee om. MAANDAG 25 NOVEMBER 1974 129STE JAARGANG No.94 Voor het eindexamen Schoonheidsspe cialiste Stifas slaagde mej. B. J. E. van der Veer te Sneek. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan huis In GAASTER LA ND, SLOTEN e.o B. en w. van Wymbritseradeel „beto gen dat het geen betoog hoeft”, dat de eigen gemeentelijke heffingen weer bezien (lees maar: verhoogd moeten worden. Voor 1975 mag de raad weer de nodige aanpassingen van tarieven en rechten tegemoet zien. Bij de ra mingen is er al rekening mee gehou den. De inkomsten, met name de uitkerin gen uit het gemeentefonds, stijgen wel maar de in cijfers uitgedrukte kosten stijgingen zijn groot aldus burge meester en wethouders in hun beschrij vingsbrief. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats de invloed van de inflatoire ten densen, die tot uitdrukking komen in de regelmatige stijging van het loon- en prijspeil. De onroerendgoedbelasting kan in 1975 nog niet geheven worden maar zal in 1975 zover voorbereid moeten worden dat in 1976 de eerste heffingen kun nen beginnen. Een van de gevaren van dit verschijn sel vinden b. en w., dat men er aan gewend begint te raken, een psycho logische factor dus, waarvan de bete kenis veelal wordt onderschat. Het slagen van het regeringsstreven om de inflatie terug te dringen hangt volgens het college af van internatio nale factoren èn het overleg op lande lijk niveau tussen werknemers en werk gevers, Slaagt dit overleg dan blijft er nog een flink stuk inflatie inigecalcu- leerd. Dit zeggen b. en w. mi, maar ook de afgelopen jaren werd het al genoemd. Voor 1975 zal dus gelden, dat de situatie nog steeds niet gezond is. Op de autoweg van Sneek naar Bols- ward is vannacht de Makkumer G.B. van de weg geraakt. Dit was mogelijk doordat hij juist onder Nijland, daar waar de vangrails beginnen, door on bekende oorzaak de macht over het stuur verloor en in de berm terecht kwam. Een honderd meter reed hij tussen de rails door. Uiteindelijk kwam hij vast te zitten, doordat er zich een duiker op zijn weg bevond. Twee van deze brandten kwamen voor in Groningen, één in Friesland, twee in Drenthe, twee in Overijssel, vier in Gelderland, één in Utrecht, één in Zuid-Holland en twee in Noord-Bra- bant. verder geduwd. Voor een uitgebreider verslag van de aankomst van Zaterdag wordt de Korenmolen die aan de Lemsterkant het Bolwerk van Sloten siert, weer in gebruik geno men. Er is een uitgebreide restauratie aan vooraf gegaan. Maar dat is niet het enige feestelijke in Frieslands kleinste gemeente. De „stichting Vrienden Joan Sloten” schonk aan het gemeentebestuur een aantal antieke lantaarnpalen. De overdracht vindt eveneens zaterdag plaats. Het zat de Goedheiligman uit Spanje zaterdag niet mee, toen hij een bezoek bracht aan IJlst. De aankomst verliep gesmeerd, maar daar na.Allereerst weigerde het anders toch zo trouwe paard van de Sint ook maar een voet te verzetten, ondanks de aandrang die van verschillende zijden op hem werd uitgeoefend. Er werd ten einde raad maar een eend gehaald (een vierwieler en geen dier wel te ver staan), die met het dak open, Sint Nicolaas zou kunnen vervoeren GLASCONTAINER Nabij het bushokje of bij de melkbus losplaats op de Zevenpelsen zal bij wijze van proef een flessencontainer worden geplaatst. Eén der raadsleden vroeg daarom tijdens de laatste bijeen komst. Het college deelt verder mee dat zij geen voorstander is van het in stellen van raadscolleges, „daar even tueel hier voor in aanmerking komende zaken behandeld kunnen worden op een informatieve vergadering. Boven dien zouden er slechts twee personen van dergelijke commissievergaderin gen worden uitgesloten bij het instellen van een zogenaamd seniorenconvent.” Voor een seniorenconvent voelt zij ook niet veel. De aanleg van de sportvelden en ten nisbanen in het bestemmingsplan „De Rat” is door de gemeente IJlst inge diend bjj het Regionaal Coördinatie College voor Openbare Werken. Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders in een toelichting op het raadsvoorstel in principe over te gaan tot realisering van het project. [I Wymbritseradeel komt met een begroting ’75 waarvan het colle ge zegt: „het heeft ons vrij veel moeite gekost een aanvaardbaar sluitende begroting aan te bie den.” Dat is niet bepaald een juichkreet (hoewel, in deze tijd? Rondom ons worden wel veel I alarmerender kreten geslaakt. Zonder het alleronderste uit de i kan te halen is er een passend jasje gekomen. Rare bokkespron- gen kunnen er niet gemaakt worden. Dan loopt men prompt het risico, dat de naden knappen. De 11.156 inwoners van Wym britseradeel weten echter, dat hun vroedschap bestaat uit de gelijke lieden, heren die weten wat de „brune wol of net lüke kin”. De veronderstelling wordt wel eens geopperd, dat een ge meente op een bepaald moment beter kan komen met een ruime begroting met een flink tekort. Dat is zegt men tactischer dan elke cent om te draaien, uit gaven te besnoeien en niet ui terst dringende projecten voor zich uit te duwen. Het eerste I houdt in, dat men onherroepe lijk Art. 12-gemeente wordt, wel een extra uitkering krijgt maar óók een hinderlijke vorm van toe zicht, een soort curatele. De an dere methode betekent, dat de armslag beperkter zal zijn, met als „beloning” baas in eigen huis. Gelukkig kón Wymbritse radeel („na vrij veel moeite”) nog kiezen en dééd dat ook. Sneek en Wymbritseradeel kun nen elkaar de hand geven de geburen staan er vrijwel even goed (of slecht) voor. Ze krijgen echter nog geen vreemden over de vloer. En dat is ook wat waard! Twee van deze branden werden ver oorzaakt door hooilbroei, twee vermoe- delijk door hooólbroei, vier dbor blik seminslag, één door vonken van slijp machine, één door vastplakken van rubberoidstroken met branders, één door vonken uit uitlaat van een com bine, terwijl in vier gevallen de oor zaak onbekend bleef. In de maand augustus 1974 zijn vijftien boerderjjbranden voorgekomen, waarbij de boerderij vernield of zeer zwaar be schadigd werd. De directe schade door deze branden aangericht wordt ge raamd op 2.228.500, - - a?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1