In memorie van antwoord zeggen b. en w. Sneek: Geen gerechtelijke procedure Opening jongerencentrum volgend jaar in juni of juli K meeker hpwsblad^ snekerWkoerier Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Lemmerwegschool geopend IJLST i»r Ir Wereld^roduktie fiets is sterk toegenomen Jeugdhaven tijdelijk in 't Piter Jelleshüs COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de “'M Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, - f SNEEKER NIEUWSBLAD jsg:: wel terugkomen in vele gevallen zal dat niet nodig zyn zodat men in de openbare zitting zich 'ï/zd de na uitlating oud-directeur (vervolg op pagmia 9). opmer- Over vrijwel de gehele wereld is de Alles moet gedaan worden om artikel 12 te „omzeilen” Verschijn!: maandags en donderdags Gistermorgen opende de heer J. P. Unema, inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Sneek, de uitbreiding van de Lem merwegschool aan het Kaatsland. Het nieuwe gedeelte bestaat uit vier klassen en een gemeenschapsruimte, plus een gymnastiek lokaal. Tijdens toespraken die uiteraard met de plechtigheid ge paard gingen, werd herhaaldelijk de wens geuit dat de gemeen schapsruimte niet als klaslokaal zou behoeven te worden gebruikt. Voor een meer gedetailleerd verslag van de opening verwijzen wij u naar elders in dit blad. na de DONDERDAG 28 NOVEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 95 van van een het ver- op- ge- de de de UITGEVERS Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. ZIEK Naar later bleek was men binnen de De een be- zes DU blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Zich aanmerkelijke uitgaven getroos ten voor centrale rioleringen. Moch ten die twee punten in de toekomst mee gaan tellen bij het vaststellen van de uitkeringen aan de gemeenten, dan verwachten b. en w. daarvan voorde len voor Sneek. mwwAUiii111 uk m cwtiMn De van voor aan- aan De studie een en de er re- ge- REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld j 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm. ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-pnjs „Deze uitlatingen vinden wij voor een raadslid niet passend en wij voe len ons er ten zeerste door gegriefd en gekwetst, daar wij weten, dat wij bij een bonafide maatschappij werken, die op een eerlijke manier zakendoet. Het verbaast ons dat de heer D. A. W. van der Burgt deze opmerking meent te moeten plaatsen. Sinds de overname door het Assu- rantieconcem Stad Rotterdam Anno 1720 N.V. is er nu ten opzichte de situatie ultimo 1970 sprake een goed renderend bedrijf met uitstekende werksfeer, waarin sociaal klimaat aanmerkelijk is boterd.” Vrijwel alle personeelsleden tekenden de brief. In het „sectieverslag en de memorie van antwoord” worden de vragenstel lers niet met name genoemd. Dat is niet gebruikelijk. Hoe de diverse groeperingen in zijn algemeenheid over de begroting en de situatie van en in Sneek denken, komt in het SMA ook niet tot uitdrukking. Volstaan wordt met de opmerking, dat de ver tegenwoordigers van de diverse frac ties hebben aangekondigd op 9 decem ber algemene beschouwingen te zullen houden. En die zien b. en w- met be- langstellSing tegemoet. Met de financiële positie van de ge meente houden ook verband een aan tal vragen over de algemene uitke ringen uit het gemeentefonds, hoogte van die uitkering hangt diverse factoren af maar wordt 75 a 80 procent bepaald door het tal inwoners. Er wordt gewerkt een wat andere verdeelsleutel, kwestie maakt onderwerp van uit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor de ge- meentefinanciën. In studie zijn onder meer een verfijning van de uitkering (hoger bedrag) voor kleine centrum gemeenten en voor gemeenten, die Er is onder de personeelsleden van de n.v. Verzekering Maatschappij Woudsend anno 1816 veel opschudding ontstaan na de uitlating die oud-direkteur D. A. W. van der Burgt vorige week in de raadsvergadering van de gemeente Sneek heeft gedaan. De heer Van der Burgt, die in februari 1973 na een intern onderzoek wegens „dwingende reden” werd ontslagen, stelde namelijk sprekend over de gaswacht: „de risico’s waarvoor de parti culiere gaswacht ondanks de vrijwaringsclausule verantwoordelijk blijft, zijn gelukkig niet verzekerd bij de Stad Rotterdam of haar werkmaatschappij Woudsend, maar bij een fatsoenlijke en degelijke verzekeringsmaat schappij als de Nationale Nederlanden”. De verbouw van de Jeugdhaven was om verschillende redenen noodzakelijk. Zo had men de beschikking over slech te sanitaire voorzieningen, een min der aantrekkelijke kantoorruimte voor de stafleden en een te kleine elektrici teitscentrale. Verder voldeden in aantal lokaliteiten de vloeren plafonds niet aan die eisen die delijkerwijs aan mochten worden steld, evenmin als de ruimte voor ad ministratie, magazijn en bevoorrading. Men kreeg toestemming o- .i, na kontrole, het gebouw nog één jaar open te houden, onder voorwaarde dat in dat jaar met de verbouw zou wor den begonnen. Men had inmiddels in overleg met de gemeente en CMR uit de keuzemogelijkheden verbouw of nieuwbouw, de verbouw gekozen. Dit in verband met de voor de bezoekers gunstige, centrale ligging van Jeugdhaven. Daarnaast zal dan uitbreiding worden gerealiseerd, staande uit een verlenging van meter. Eén en ander heeft natuurl'”t belangrijke verbeteringen tot gevolg. Enkele daarvan zijn de grotere bar en dansgelegenheid, de ruimere kan toorruimte, een huiskamer met een komplete keuken en natuurlijk een aan de huidige normen aangepaste brand veiligheid. GEGLIMLACHT Ook de Woudsend-direktie en de com- m st en reageerden 1 ven aan al’ assurantiebemiddelaars i r.C'iu.Kl stelde president-commis- a-:s Van Steensel hen op de hoogte van de affaire, waarbij hij vermelde dat de heer Van der Burgt in. een brief van 23 september 1974 aan Woudsend schreef „in voorkomende gevallen veel beter een nieuwe verze kering bij Woudsend te kunnen sluiten en daarbij tot verbazing van de Woudsend-direktie wees op de goede onderlinge verstandhouding”. De brief wordt besloten met „De Woudsend- direktie en de commissarissen zijn na eens geglimlacht te hebben weer aan hun werk gegaan. Zij hebben echt wel wat beters te doen”. Men zal geen gerechtelijke procedure aanspannen. Desgevraagd speet het de heer Van Steensel dat de heer Van der Burgt de uitlating in de raad heeft gedaan. „Ik daag hem uit dit buiten de raad te zeggen, dan zal hij het moeten waarmaken”. Naar zijn mening, en dat is de overtuiging die binnen de top van Woudsend leeft, vindt de rancu neuze uitspraak van de heer Van der Burgt zijn oorzaak in zijn ontslag. Zoals bekend werd hij mede-aanspra- kelijk gesteld voor het miljoenen ver lies dat de verzekeringsmaatschappij leed voor de overname door het assu- rantifeconcern Stad Rotterdam in 1970. van ongeveer 55 miljoen stuks. Met een nog voortgaande stijging, ten min ste stabilisering wordt rekening ge houden. Onmiddiellijk na het bekend worden via de kranten van deze uitlating, startte onder het personeel van de verzekeringsmaatschappij een spontane handtekeningenactie ter ondersteuning van een brief die gestuurd is aan de gemeenteraad van Sneek en aan alle raadsleden. Het waren leden van de ondernemingsraad die de tekst opstel den en het initiatief namen. De direc tie van het bedrijf bemoeide zich er, mede op advies van president-com- missaris P. van Steensel, niet mee. In de brief aan de raad wordt gewe zen op het feit dat de heer Van der Burgt zijn uitlatingen deed onder de „paraplu” van de onschendbaarheid als raadslid. SOCIALE DIENST In het SMA werden ook vragen ge steld over de wenselijkheid om voor Sneek, net al in sommige andere ge meenten, een ambtenaar in dienst te nemen, die belast zou moeten zijn met - het opsporen van misbruik, dat van diverse wetten op het sociale vlak wordt gemaakt- Volgens het college heeft de controle op de naleving van de sociale wetten de bijzondere aandacht van b. en w. Een goed sluitende controle is echter nog niet mogelijk vanwege de steeds toenemende werkzaamheden van de gemeentelijke sociale dienst. Bij het zoeken naar wegen om een goed func tionerend controlesysteem te verkrij gen, zal de eventuele aantrekking van een amtenaar, die uitsluitend tot taak krijgt controlewerkzaamheden te ver richten, mede worden betrokken. Het aantal bezwaarschriften, dat in 1973 werd ingedïend tegen beslissin gen van b. en w. inzake uitkeringen van de algemene bijstandswet, was in totaal 56. Daarvan werden er 35 toegekend en 21 afgewezen. Van ja-, nuari 1974 tot eind juni kwamen 25 bezwaarschriften binnen. Twintig er van werden toegewezen en vijf niet. fractie van de Partij van de Arbeid, waartoe de heer Van der Burgt be hoort, onkundig van zijn voornemen tot deze aantuiging aan het adres van zijn vroegere werkgever. De heer Van der Burgt was tijdens de laatste frac tievergadering vóór de raadszitting wegens ziekte afwezig. In een telefoon gesprek met fractie-voorzitter J. Jon kers had hij hem wel de strekking van zijn betoog over de gaswacht ver teld, maar zijn plannen tot het plaat sen van de inmiddels beruchte merking had hij niet kenbaar maakt. Achter het verhaal van de oud-Wouds- end-directeur kon de fractie zich wel stellen. De verrassing, de in de aan- hef geciteerde woorden, was voor de fractie evenwel evengroot als voor de anderen. „Die opmerking is geheel voor zijn rekening”, aldus de heer Jonkers, „Sectieverslag en memorie van antwoord” zo heet de volgende stap naar de behandeling van de gemeentebegroting 1975 van Sneek in de openbare raadsvergadering van maandag 9 december. Het is een fors stuk stencilwerk waarin burgemeester en wethouders antwoord geven op vragen, die uit de schriftelijke behandeling in de twee secties (elke sectie bestaat uit de helft Uiteraard zijn er in het stuk dingen aangesneden, die onherroepelijk in de begrotingsvergadering op tafel zullen komen. Zo heeft „een lid van een sec tie” als zijn mening uitgesproken, dat het tijdstip nadert waarop Snee: Ar tikel 12-gemeente wordt, hetgeen zou inhouden d'ait men onderworpen is aan vrij zwaar toezicht van „hoger hand”. Hij adviseert spoed te betrach ten met plannen, die straks niet meer gerealiseerd zouden kunnen worden. Als voorbeeld wordt genoemd het overdekt zwembad. De eerste slagen met de slopershamer zjjn gevallen, de eerste stenen zijn gemetseld en de steigers staan opgesteld. Kortom: het begin is er. We heb ben het over het jongerencentrum „De Jeugdhaven” aan de Rienck Bocke- makade, waar men dan eindelijk, na veel strubbelingen, niet de verbouwing is begonnen. Het is de bedoeling dat aannemingsmaatschappij Friso b.v. het gebouw in maart van het volgend jaar oplevert, opdat de staf en de bezoe kers van de Jeugdhaven dan zelf aan de slag kunnen gaan om in overleg met de architekt het gebouw in te richten. Pas wanneer dat klaar is, in juni of juli, kan het huidige en tijdelijke onderkomen van de Jeugdhaven in het Piter Jelleshüs aan het Kleinzand worden verlaten. „Woudsend”-ers woedend Het belangrijkste defekt van het ge bouw was wellicht het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van brandpreventie: een kontrole door brandweer had tot resultaat dat verbouw werd bespoedigd. - 'Z'? Ifi Het antwoord van b. en w. over deze belangrijke zaak: „Wij zijn van me ning, dat al het mogelijk gedaan moet worden om te voorkomen, dat Sneek een Artikel 12-gemeente wordt. Bij het aanvaarden van nieuwe lasten is grote voorzichtigheid geboden. Ons streven is er op gericht om mede door invoering van beleidsplanning in de komende jaren een evenwichtig voorzieningspeil te paren aan een sluitende begroting”. zijn rekening”, aldus de die tijdens de vergadering zich al distancieerde van de opmer king van de heer Van der Burgt. Van mo-eilijkehden binnen zijn fractie aanleiding van deze affaire, in kringen van politiek Sneek gingen al geruchten over een mogelijk terugtrek ken van de heer Van der Burgt, is naar de mening van de socialistische voorman geen sprake. In_ een schrij- produktie van fietsen de laatste jaren s tork toegenomen. Tegenover een stelde presidenl-commis- jaarproduktie van 22 rniljoen exem- i plaren in 1960 staat thans een aantal van de raadsleden) naar voren zijn gekomen. Op vragen en antwoorden kun nen de raadsleden in de begrotingsvergadering nog wel terugkomen maar »lo (roi’U 1 lort rzol rln! ninf rtorlïn i niet behoeft' te verdiepen in allerlei details. - V a

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1