in raad IJlst Burgemeester H. v. Zwieten Geen verschil in prijzen meer bij het Verzenfeest SJLEJKER^fKOTRIER R. RIJPMA over het „onderonsje” „Opmerkingen van de PvdA zijn wantrouwend en beschuldigend” al i i 1 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Advendo geeft voor leven IJLST I - I A 1 i. Inbrekers baden na inbraak in zwembad niet in grote weelde Kleine kettingbotsing voor Sneker stoplicht 3j| uMi W SNEEKER NIEUWSBLAD Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de i' 1 I f SNEEKER NIEUWSBLAD GEVEN VOOR LEVEN dan Niet solliciteren naar nog meer recreanten een (vervolg op pagina 3) Verschijnt: maandags en donderdags er een VOORLOPER Heit grote feest werd overigens niet in de buitenlucht gevierd. De genodigden mochten de molen bekijken, in groep- jes was de opaet, maar dit liep vol ledig uit de hand. Daarna werden ze in de Malliemok verwacht, dit in te genstelling tot wat in de uitnodiging vermeld stond. De Taveerne bleek te klein te zijn voor de ruim 140 geno digden die gereageerd haidden op de uitnodiging, en hebben opgeleverd voor verjaar dagsfeestjes. meeste raadsleden hadden thuis al wat in een envelopje gedaan en voelden er niets voor nu nog eens een flinke gift te doen. pettereorps der Cavalerie te Amers foort. MAANDAG 2 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 96 Tijdens de bespreking van het voor stel tot het nemén van 'een principe- ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amrp- bank te Sneek. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. V. uit DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Door het losmaken van de vang van de molen, waardoor de wieken weer kon den gaan draaien, heeft burgemeester H. A. van Zwieten zaterdag de koren molen aan de Lemsterpoort in Sloten weer in gebruik gesteld. Vijftig jaar lang had de molen, gedwongen, niet meer gemaaid, maar nu kon ’t weer. De molenbouwers J. D. Medendorp en G. J. Nijman uit Zuidlaren hadden alles, zo wel buiten als binnen, weer in oude luister hersteld, De bezoekers hebben kun nen constateren dat het geen sprookje was. Speciaal voor deze gelegenheid had de vereniging „De Korenmolen” een wagen met zakken graan aan laten rukken, getrokken door een paard. Het graan verdween in de molen en met behulp van windkracht werd het graan tot meel vermalen. „Tenslotte heeft men ook veel voor ons gedaan toen wij in de penarie zaten”, was een van de argumenten. In de nacht van zaterdag op zondag werd in de Boeierstraat in Sneek uit een geparkeerd staande auto van de heer A. H, uit Bergen een fototoestel gestolen. Waarschijnlijk ia het tocht- raampje niet goed afgesloten geweest. R. RIJPMA (Vrije Kiezers) sterker, zwaarder, regelmatiger Aan het Verzenfeest, georganiseerd door een commissie uit de Culturele Raad, is een einde gekomen. Zaterdagmiddag stonden zes winnaars op het podium. Zij waren de besten uit een veld van twintig deelnemers, en kregen een boekenbon. De anderen ontvingen als herinnering een hanger. Het was dit jaar voor de eerste maal dat men zes gelijk eindigende deelnemers had. Vorige keren gaf men nog een eerste, tweede en derde prijs weg. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De voetbalclub IJVC zal veel gebruik maken van het sportcomplex. Momen teel heeft het een ander veld in ge bruik, met een kantine die goed loopt. Dit werd nog eens door de heer Rijp- De prijswinnaars van het Verzen feest. Van links naar rechts: Hen drik Dijkstra, Gerda den Boer, Tytsje Oostra, Grytsje Sybrandy, O. Bakker en Henriette Louwerse. (Foto Studio Ger Dijs). Terwijl de jury zich beraadslaagde (de dames H- de Boer uit Sneek, M. Bonnema-Dam uit IJsbreohtum en de heer E. de Jong, voor de vijfde en zesde klassen van de lagere scholen en de heren S. F. Dating, uit Workum, J. van der Veer uit Sneek en me vrouw M. G. Dijksma-Hoogeveen uit Heerenveen voor de leerlingen van de eerste twee klassen van het voortge zet onderwijs), en ook daarna, hield mevrouw Aafje Top uit Amsterdam de kinderen bezig. Haar spelletjes die van alles te maken hadden met pan- tonime, zullen ongetwijfeld veel idee- De heer Goudriaan stelde zijn presen tiegeld beschikbaar voor de aktie. Hij maakte dit bekend tijdens de rond- De winnaars zijin: Gerda den Boer van de Eben Haëzerschool, Hendrik Dijkstra van de Johannes Postschool, Henriette Louwerse van de Juliana- school, O. Bakker van de Christelijke L.T.S., Tytsje Oostra van de R. J. Sipkenschool en Grytsje Sybrandy van het Borgermancollege. Theo van der Kamp, de muzikale lei der van Advendo is geslaagd voor het einddiploma direktie Harmonie en Fanfare aan het Koninklijk Conser vatorium voor Muziek in Den Haag. Donderdagavond bracht Advendo hem hiervoor een serenade voor zjjn woon huis in Assen. Men kon ons van die zjjde ook mededelen dat de benoeming in de lucht zit van de heer Van der Kamp tot kapelmeester van het Trom- De secretaris-penntagmeester van de vereniging „De Korenmolen”, de heer H. J. Bergsma, nam het historische gedeelte voor zijn rekening. Noodge dwongen, de voorzitter van de vereni ging, die heer A. Veldman, die ontzet tend veel voor het herstel van de mo len heeft gedaan, moest wegens ziekte zich absent melden. Al in de veertien de eeuw waren er molens to Sloten, zo had men in oudie stukken ontdekt, er gold toen een windbelasting voor molens. Concreet wordt er eerst in 1523 over een molen geschreven. ma benadrukt, IJVC heeft, om dat al lemaal mogelijk te maken, geld ge leend, De club heeft gedreigd to be roep te gaan mochten de zaken in het plan De Rat niet naar wens verlopen. De burgemeester: „Het college zal zich zeer bepaald niet laten beïnvloe den van dreigementen van welke kant dan ook. Mevrouw Noottgedagt: „Ik geloof niet dat de verkeersveiligheid groter wordt wanneer die commissie er komt. Er zijn al zo veel com-missies, ik ben bang dat het een wassen neus wordt.” De heer Rijpma: „Ik heb alle respect voor het initiatief, maar ik kan in gróte lijnen met mevrouw Nooiltigedagt méégaan. Alleen sterker, zwaarder en regelmatiger controleren zou helpen, maar daar is de politiemacht niet groot genoeg voor. De heer Wasse naar: „Dat er hier in IJ'lst een der gelijke commissie moet komen, zie ik niet zo zitten. De moeilijkheden die er zijn worden hier al naar voren ge bracht en die worden besproken met de politie.” COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID Tijdens de rondvraag kwam de heer Goudriaan met een voorstel dat on dersteund werd door zjjn fractiegenote mevrouw Wijbenga, maar dat ondanks dat, werd verworpen. Alleen de beide PvdA-ers waren er voor. Het betrof de instelling van een commissie die tot taak zou moeten hebben het signaleren van verkeersonveilige toestanden in Ijlst, in samenwerking met de buur- verenigingen. Dit onder het motto: „Ik zou me schuldig voelen aan ieder on geluk dat gaat gebeuren in Ijlst”, en „Ieder ongeluk is er één teveel.” Vrijdagavond verleende Advendo me dewerking bij die jubileumviering van Aannemingsmaaitschappij Friso. Het korps stelde de gehele gage die het daarmee zou verdienen beschikbaar voor de aktie „Geven voor leven...”. BRANDSTICHTING In 1582 blijkt er een molen te hebben gestaan op de plaats waar de geres taureerde molen nu staat. Het was een zogenaamde standermolen, waar van tijdens die nu gereed gekomen restauratie de fundamenten werd te ruggevonden. De heer T. H. M. Bos ma heeft ze in kaart gebracht. In 1754 ging de molen in vlammen op. In hetzelfde jaar werd begonnen met de bouw van een nieuwe molen, roggemolen, op diezelfde plaats. Burgemeester H. A. van Zwieten trekt de vang van de molen los.. Daarmee gaf hij de wieken hun vrij heid terug. „Ik krijg zo zoetjes aan het gevoel dat de oude raad gewantrouwd en be schuldigd wordt”, meende de heer R. Rijpma (Vrije Kiezers). De heer Rijpma lanceerde deze kreet vrijdagavond tijdens de raadsvergadering in Ijlst. Aan- sl-pj 1 leiding was een punt in de notulen waarin vermeld stond dat de PvdAer E. Goudriaan zich afvroeg waarom het praatje na de vergadering niet openbaar was. Volgens hem bestond namelijk de indruk dat dit „onderonsje” de open- isaarheid niet ten goede kwam, omdat er dan zaken besproken zouden wor den die normaliter tijdens de raadsvergadering zouden worden behandeld. In de nacht van donderdag op vrij dag is er ongewenst bezoek gebracht aan het instructiegedeelte van het L. Rasterhoffbad in Sneek. Men drong binnen door het uitnemen van een ruit van de voordeur. Vervolgens werd een kassadeur geforceerd. Een bedrag van plusminus zestig gulden werd ontvreemd. Mevrouw H. A. van Hattem-Land- man, een van de medewerksters van helt Verzenfeest, betreurde het in haar dankwoord tot mevrouw Top dat er in Sneek geen mogelijkheid is tot to neelspelen, terwijl de animo er wel is, zo als zaterdagmiddag bleek. Wet houder H. A. Schoten, kon haar de troostende mededeling doen, dat die mogelijkheid binnenkort wel zal ko men, namelijk meit de realisering van het Bolwerkprojekt. „Ik dacht dat het mogelijk was daarop in te haken”, al dus de wethouder. In die Mallemok, waar het haard vuur lustig knetterde, kwamen de de sprekers op het gestoelte. De heer A. Zuiderhof bracht de aanwe zigen trots onder de ogen dat Sloten met de ingebruikname van de molen en de „antieke” lantaarns een voor loper is. „Immers, over een maand begint het monumentenjaar 1975.” Hij was blij dat de molen weer in haar oude luister hersteld is en hij bracht even in herinnering dat jaren terug de molen op hol raakte to een storm en dat de roeden van de wie ken als luciferhoutjes af knapten, iets wat nu niet meer kan gebeuren om dat ze nu van staal zijn. Vrijdagmorgen rond negen uur ont stond voor de stoplichten op de Bols- warderweg een kettingbotsing. De 24- jarige R. V. uit Bolsward, die met zijn Opel uit de richting van die plaats kwam, merkte te laat op dat ■de twee voor hem rijdende auto’s af remden in verband met het op geel gesprongen verkeerslicht. Hij botste tegen de auto van mevr, de V. uit IJsbrechtum, welke op haar beurt de wagen van de 22-jarige Q.A. uit Tzum werd gedrukt. Alle auto’s werden be schadigd. worden er geen overtredingen meer gemaakt”. De opmerking plaatste zij overigens tot opluchting van de andere raadsleden die stuk voor stuk uitirepen: „Nu dan zijn we er im mers”. Gelukkig kreeg de PvdAster steun van de heer Goudriaan die zei dat het hem niet om het toezicht houden ging, maar om de planolo gische situatie. „Om de situaties die daaruit voortkomen. Als er over tredingen gemaakt worden zij wij al te laat”. Toch stemde iedereen te gen, ook de heer J. de Jong (PCP). De buurtverenigingen komen wel met bepaalde suggesties, dat lijkt me ef fectiever, daarom beni iki op het voorstel tegen. Dat was overigens niet het enige vreugdevidllle in Sloten, Ook de lan taarns langs de grachten werden offi cieel aan het gemeentebestuur overge dragen. De „stichting Vrienden van Sloten” bood ze symbolisch aan. De lantaarns sieren al enige tijd het straatbeeld. De stichting had ze spe ciaal uit Oost-Duiitslanid over laten ko men en voorzitter mr. F. B. Keulen uit Uitrecht vertelde dat het een ge wild aintikiei. is geworden. De prijzen voor de masten en die lampen (naar een ontwerp uit 1880) liggen momen teel viermaail zo hoog als toen de stichting tot aanschaf overging. Tijdens de raadsvergadering werd op de deur geklopt en stapte er mevrouw binnen met de vraag: „Moe- vraag, want ik schaam me diep dat ten we hier zijn voor Geven voor Le- er dergeRjke bedelakties voor een doel ven?”. De burgemeester, die dacht ™>rde" ^houden” Burgemees ter Mumsen kon deze geste geheel on dat er gecollecteerd zou worden vond derschrijven en vroeg „Mag ik zeggen dat een goed idee en noodde de „col- dat de heer Goudriaan namens uw lectrice” binnen, toen evenwel (onder raad sprak”. Nee, dat mocht niet. De veel gelach) bleek dat er wat ge bracht moest worden, werd ze naar de bank verwezen. Het onderwerp was al eens eerder ter sprake geweest, hetgeen de heer Rijp ma de ontboezeming „Door dat door zeuren over dat onderonsje begint bij mij zo langzamerhand wel het ver trouwen in de PvdA-raadsleden te slin ken”. Een reactie van da PvdA kon niet uitblijven. Mevrouw M. Wijbenga- Van der Meuten: „Het is ons geble ken dat er tijdens het napraten geen dingen werden besproken die in de openbaarheid zouden moeten. Maar is dit in de toekomst wel zo, den blijft het een punt van ons programma”. De heer Rijpma vond dit een insinua tie, de heer S. Wassenaar: „We moe ten er een punt achter zetten. Gaat men niet akkoord, dan moet men gaan”, Ook de burgemeester toonde zich niet een voorstander van het voor stel. „Het tekort aan politiemacht weerspiegelt zich ook in IJlst. Je kunt niet op iedere hoek van de straat een politieagent neerzetten.” Mevrouw Wijbenga: „Als je dat doet besluit tot de aanleg van sportvel den en tennisbanen en tot bouw van een kleedgelegenheid met kantine in het bestemmingsplan de Rat kwam mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje (PCP) met het idee een sportraad te installeren, „zodat we geen kort sluiting krijgen tussen b. en w. en bepaalde sportverenigingen. Burge meester H. W. F. Mumsen geloofde ook wel dat de instelling van een sportraad meer begrip zal kweken bij bepaalde mensen van bepaalde verenigingen. „Onder begrip reken ik ook dat men ziet wat er aan de hand is”. ~V :a-*a ■i i jg- tl ■J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1