ODE AAN ST. NICOLAAS o G. Overdiep: „GARAGE IN ROTTICH KRING! 8 Gedeputeerde Staten geven f 73.000 voor uitbaggeren ten bate van watersportrecreatie PRIJSWINNAARS VAN SCHOORSTEENPUZZEL rü en van C.O.M. AFD. FRIESLAND ONTHAALT DE MARINIERS HAAGSE REVRIJDINGSAKTIE Vellenga: Hoeveel leverworsten je ze ook voor de neus hangt, het bedrijfsleven komt er niet op af Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST F.S.M. WIL MENING LEDEN EXPLOITATIE PvdA-team bezocht Ulster geestverwanten Pypsterstikke helemaal van gemeente „Uit de Marktstraat" Partij genotmiddelen ontvreemd uit De Potten Bail w de A In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). ■Bi WSNEEKER NIEUWSBLAD COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerWkoerier E iBwaï a I a Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineetde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, Jafo (Vervolg op pagina 19). De Verschijnt: maandags en donderdags G. H. OVERDIEP (PvdA) rottich kring U ben een kundig zakenman al zit uw leeftijd u wat tegen U weet de mensen elk jaar weer massaal tot kopen te bewegen. U komt hier met een boot naar toe en wordt met veel tam tam ontvangen Een kinderschaar verwelkomt U en prijst Uw naam in feestgezangen. Uw foto komt in elke krant, daar hoeft U niets voor te betalen U hebt, verspreidt door heel ons land ontelbaar vele filialen. U wordt ook vaak nog bijgestaan door vele stoere zwarte Pieten Daarnaast geeft u zelfs loten uit, helaas met overwegend nieten. Toch hoop ik, dat U desondanks naar Nederland zult blijven komen, want menig kleuter ligt reeds lang vol hunkering van U te dromen. J. T. VELLENGA verdwijnen kabinet zou ramp betekenen Eerste prijs: een waardebon van 45,- Trienke en Jan Peter Stel- lema, Meeuwenlaan 8a, Sneek. Tweede prijs: een waarde bon van 25,- H. de Groot, Gaaikema- straat 46, Balk. Derde prijs: een waardebon van 15,- B. B. Jorna, Harinxmakade 14, Sneek. DONDERDAG 5 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 97 DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Het magisch woordje „Prijsbewust” kom ik in heel Uw boek niet tegen en ik vermoed dat door Uw komst zelfs menig prijs wat is gestegen. Lm REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De eerste portalen met verkeerslichten in de zuidelijke rondweg Sneek zijn maandag geplaatst. Een kraanwagen van Co Brouwer’s Kraanverhuur uit Amersfoort hees rond half een de eerste omhoog. In eerste instantie werd het kruispunt met de weg Sneek-IJlst ge reed gemaakt. De openstelling van de weg zal overigens pas in maart kunnen geschieden. Daar zijn een aantal oorza ken voor. Door het slechte weer hardt het asfalt niet, de aarden baan is te nat, een tweede laag asfalt kan nog niet aangebracht worden en de brugdekken kunnen pas na 1 maart worden aange bracht. f SNEEKER NIEUWSBLAD Voor het uitbaggeren van zestien vaarwegen met een totale lengte van achttien kilometer in het ruilverkavelingsobject Hommerts-Oppenhuizen hebben gedeputeerde staten van Friesland een be drag van 73.000 beschikbaar gesteld. Er zullen ongeveer 166.000 kubieke meter specie en 43.000 m3 zand worden verwijderd. Gedeputeerde staten zullen de bijdrage voor dit karwei ten laste brengen van de post recreatiebelangen. Over de aanleg van een groot aantal andere voorzieningen voor de watersporters - onder meer aanlegsteigers - vindt men een artikel en een kaartje op pa gina 9 van dit nummer. Maandag zullen de mariniers die ruim een maand geleden de gegijzelden in de Scheveningse strafgevangenis heb ben bevrijd, een bezoek aan de Zuid westhoek brengen. Het initiatief daar- -x -y. - Plaatseiijk waa uiteraard het hete hangijzer de brug over de Dijgracht. Het was de heer A. Kruis, één van die belangheibbendien uit Oud-IJlst die er over begon en prompt veerden een Het bezoek begint met een ontvangst in de Poort van Kleef. Daarna gaat het groepje van vijftien, bestaande uit twee korporaals en verder beroeps- en dienstplichtige zeemiliciëns naar de „Friesland” van de firma Harder. Met deze rondvaartboot wordt een tocht over de Friese Meren gemaakt richting Lemmer. Aan boord wordt een koud buffet geserveerd en er is muziek aanwezig. In Sloten, in de Mallemok, zullen de mariniers een diner aangeboden krij gen. Daarna gaan ze weer terug naar Sneek waar in de Poort van Kleef weer afscheid wordt genomen. Deze ontvangst is mogelijk gemaakt door bijdragen van particulieren en het be drijfsleven. Ook de cadeaus die de mariniers meekrijgen, ondermeer een herinneringsvaantje, worden door het bedrijfsleven aangeboden. De prijswinnaars worden van harte gefeliciteerd met hun prijzen en zullen binnenkort de waardebonnen thuisgestuurd krijgen. Het in sturen van oplossingen van de monsterpuzzel blijft mogelijk tot en met 10 decembér. Honderden inzendingen hebben ons naar aanleiding van de zoge naamde schoorsteenpuzzel weer bereikt. Er waren veel goede, maar ook een aantal foute oplossingen bij. Letters die vergeten waren etc. Onder de goede inzenders konden drie waardebonnen verdeeld worden, na loting kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus: Daar was wethouder O. van der Goot (CDA) het maar ten dele mee eens. „De hiele Pypsterstikke is in rottich kring. Mar wy meije lokkich UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,23), 1,235, 221,7. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. „Het verdwijnen van het kabinet Den Uyl zou een ramp zijn, want de grote vraag is immers, wat komt er voor in de plaats. Een groot pluspunt onder dit kabinet is het aanwezig zijn van arbeidsvrede. Zie maar naar andere landen waar de arbeidsonrust het economische leven verlamt. Een grote verdienste van ons kabinet is het dat tot nu die spanningen vermeden zijn”. Dit hield het tweede kamerlid J. T. Vellenga zijn socialistische partijgeno ten, en andersdenkenden, maandagavond in „het Wapen van IJst” voor. Samen met de statenleden mevrouw L. Jellema-de Jong en de heer J. Sjoerdsma luisterde hij naar en besprak hij met de Ulsters de probemen van de landelijke en stedelijke politiek. alarmbel openen van king trad, knipperlicht de inbrekers dermate van hum apro pos dat ze de aftocht bliezen. toe is uitgegaan van de afdeling Friesland van het Contact Oud Mari niers. Op deze manier wil het COM haar waardering uitten voor wat hun huidige collega’s hebben gedaan. B. en w. waren zich er volledig van bewust dat gezien de staat van het pand de prijs wat aan de hoge kant was. Met wat in goed Nederlands een understatement heet, stelde het colle ge in het voorstel dan ook „alhoewel de aankoop naar onze mening goed betaald wordt”, En daar was de socialist G. H. Over diep het dan ook volledig mee eens. „Pit is in gefolch fan de ungelokkiche oankieap yn de foriche riedsforgade- Uit het recreatiecentrum De potten is deze week een partij sigaretten, shag en wijn terwaarde van plm. dui zend gulden ontvreemd. Blijkbaar vond men dat nog niet voldoende en werd een poging gewaagd ver der het magazijn af te „sneupen”. Maar men had buiten de waard c-q. gerekend, die door het de binnendeur in wer- Bovendlien begon een te branden. Dat bracht In de buitengewone algemene leden vergadering, die gehouden zal worden op maandagavond 16 december in de bovenzaal van „Onder de Linden”, zal het bestuur van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum goedkeuring vragen voor zijn besluit de exploitatie van het museum over te dragen aan de op te richten stichting, welke ge vormd zal worden door de Vereni ging Fries Scheepvaart Museum, de gemeente Sneek en het Old Burger Weeshuis. ring. Dy man (de heer M. Kuipier uit Balk, red.) sil wol tocht hawwe: as de gemeente sa healwiis is, dan freeg- je ik 4000 goune. Mar jo, boargamas- ter, soene it net iens foar 400 goune ha wolle. Ik fyn it in rolttich kring! En de prils buiten elke proporsje”. Hoe kon het ook anders, dinsdagavond moest er in de raad van Gaasterland weer het nodige gezegd worden over de Pypsterstikke, maar dan wel voor de laatste keer. Ditmaal was het het college, dat de zaak aankaartte. Nog één pand diende er aangekocht te worden en dan was de hele sanerings- buurt eigendom van de gemeente. Alles handelde dan ook om de garage op nummer© 9. De koopprijs die bedongen was, vertegenwoordigde de somma van zegge en schrijve vierduizend keiharde Nederlandse guldens. si t; f wêze dat er net in claim op de ga rage leit, dan hie it noch miear jild kostje moiaitten. Jo moatte net for- jitte Overdiep, dat er ek noch sleap- keamerkes boppe site. It is to djür mar net foar it doel, hwer it foar oankeape wurdt.” groot aantal pvda-ers overeind, heer Kruis noemde het onderhand een zaak van geestelijke mishandeling. „Ik ha heard dat de Provinsiale Planolo- gyske Tsjinsit biswien hat tsjin it oare plan (in brêge oer ’t Zouw, red.). Der skynt by do provinsje ek noch in polsje mei hwaït jild to we zen. Mar der is ek sein: de boargers fan Drylts moatte seis fek mei jlild op ’t kleed komme. Hoe kinne wy fan dizze heillteaze wei öfkomme?” Statenlid Sjoerdsma had zich uitge breid met deze materie bezig gehou den en er zelfs twee series vragen over gesteld aan G.S. „It giet hjir om de bilangen fan twa partijen. Oan ’e iene kant twa boeren en oan de oare kant biwenners fan ’e hüzen lans de grêft. En der binne by dy’t in eigen wente ha”. Naar zijn mening was bij de aan neming indertijd van de plannen van de ruilverkaveling onvoldoende geke ken naar de invloed die één en ander op de oude stad zou hebben. Na enige aandrang gaf hij de veront rusten de volgende raad: „Bisykje it gemeentebistjür mei arguminten to oertsjügen dat ilt sa net kin. It is in lytse moglikheit. Organisearje in joun hwer alle Drylitsers kinne komme cm harren sechje hjiroer to sizzen. Moglik dat as de bifolking fan Drylts mc. htoderttüzen goune op tafel komt, der noch oer to praten fait. Mar mei dit leaste bin ik ilt eitnliks niet iens. Jo moatte jin óffreegje maait de boar- ger opdraeije foar do kosten fan in bistut üt foroare ynsichten of moeit de oerheit dit dwaen”. (Vervolg op pagina 19). Si

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1