MINNE EN MINKE (Gepakt!) B Inschrijving dienstplicht 1 fe II Centrale riolering I SI f UIT HET STADHUIS 1 1 BBi Voorlichtingsambtenaar: ■I IHFORMATIE-CENTRUM 9SMEENTE SNEEK Pagina 4-5 december 1974 „UIT DE MARKTSTRAAT”, voorlichtingsorgaan van de 'gemeente Sneek gehoor. doen VVWWWVWWWVWVWVWWWWWWVW VVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV MISVERSTANDEN Van de zijde van het Ministerie van Defensie is de mededeling ontvangen, dat alle mannelijke Nederlanders, die in. 1955 zijn geboren en in Neder- land wonen, thans voor de dienstplicht zijn ingeschreven. Zij, die nog geen bewijs van inschrijving hebben ontvangen zijn verplicht zich voor 1 ja nuari 1975 te melden bij de afdeling militaire zaken van de gemeente secretarie van hun woonplaats. in Gladheidsbestri j ding is een hartig karwei er zich de dan PARAAT Jaarlijks, vanaf 1 november, zijn bestrijdingsploegen paraat, mensen een en de er De gemalen aan de IJlsterkadc en bij de manege zijn bijna gereed. Aan de Looxmagracht wordt verder gewerkt vanaf de Zwarte weg in de richting Steenklip. Het werk bij de Westersingel is achter de rug. Wanneer de grond vol doende gezakt is wordt na de winter de bestrating definitief onder handen genomen. Vit de Marktstraat is een maandelijkse uitgave van het gemeentebestuur van Sneek. Redaktie Stadhuis, Marktstraat 15 boven (toegang Marktstraat 13) Telefoon 05150-4241, toestel 128 Illustraties: A. J. Roosenstein Foto’s: Fotostudio Ger Dijs en redaktie. Drukkerij: H. Doevendans By. Iedereen die niet weet waar hij bij de gemeente terecht moet. Iedereen die iets wil weten over de gemeente, de gemeentelijke verorde ningen en regelingen en noem t u maar op, kan de voorlichtingsambtenaar op bellen of even bij hem binnenlopen. Het is zijn taak om u verder te helpen, wat uw vraag ook mag zijn. De voorlichtingsambtenaar H. E. van der Winden is overdag bereikbaar in het stadhuis, Marktstraat 15 (boven); ingang via Marktstraat 13, of in het informatiecentrum aan de Kruizebroe- derstraat. Telefoon 4241, toestel 128. ’s Avonds kunt u hem bereiken op zijn huisadres: Horseweg 28, telefoon 334'2. Spreekuur Markt- en Havenmeester: Iedere vrijdagmiddag van twee tot vier uur. Adres: Marktstraat 11. Eerstkomende raadsvergaderingen: Op 9 december om twee uur ’s middags en om half acht ’s avonds. (Behandeling gemeentebegroting Op 11 december om half acht ’s avonds. Openingstijden gemeentesecretarie: De gemeentesecretarie en het kantoor van de kassier zijn dagelijks geopend van 9.00-12.00 uur. De afdeling bevolking, burgerlijke stand en militaire zaken is van 9.00-12.30 uur geopend. Spreekuren burgemeester en wethouders: De burgemeester en de wethouders hebben iedere maandagmiddag van vijf uur tot half zes spreekuur. Ingang: hoofdingang Marktstraat 11. Aanmelden op de bodekamer. ,4* Het informatiecentrum in de Kruizebroederstraat 4 is geopend op dinsdagmorgen van negen tot twaalf uur en op donderdag- en vrijdagmid dag van twee tot vier uur. Iedereen is er van harte welkom. Er is een uitgebreide collectie rapporten en nota’s ter inzage. Er zijn tekeningen, plattegronden, foto’s en een maquette. U kunt er met al uw vragen terecht. Eind oktober hield iemand van de AKZO voor de gladheidshestrijders van de dienst gemeentereiniging een lezing. Er werd met klem van argumenten betoogd dat je veel meer, met veel minder zout kan doen wanneer je het maar vlak voordat het glad wordt op de weg strooit in hele, hele kleine hoeveelheden. Hij vond een aandachtig HOE ZIE JE DIE GLADHEID AANKOMEN? De heer Rentenaar, de directeur van het Gemeeratereinigmgsbedrijf waar onder de gladheidsb'estrijding valt, is aan het woord: Tijdens de lezing, waar we het in het beg: van dit verhaal over hadden werd met een paar misverstanden af gerekend. Wegenzout is jarenlang uit gekreten als de grote roestverwekker voor de auto. Het blijkt niet zo te zijn. Weliswaar veroorzaak*: zout roest, maar de grote roestverwekker is de warmte. Proeven wezen uit dat in Skandinavische landen waar rijkelijk met zout gestrooid wordt veel minder roest optreedt dan in de landen aan de Middellandse zee waar wegenzout een vrijwel onbekend verschijnsel is. WAARSCHUWING! Gladheid hoeft niets te maken te heb ben met winterse zaken als sneeuw en ijs. Het kan vooral in het najaar voorkomen dat zelfs als het niet meer vriest sommige wegen plaatselijk spekglad zijn. Meestal is dat maar kort, maar als u onderuit gaat heeft u niet zoveel aan die wetenschap. Als het glad is zullen de mensen offers moeten brengen. Ze zullen zich aan moeten passen aan de andere omstandigheden. Je zult je snelheid moeten matigen. Niet al leen terwille van de besparing van zout en geld. Ook voor de eigen veiligheid. Een vaste rubriek waarin u kunt le zen waar er in de komende maand ge werkt gaat worden aan de centrale riolering. de Het zijn van de r einiging die in de gladhefdsbestrijding extra diensten ma ken. Er is een dienstdoend opzichter die gewaarschuwd kan worden, of op eigen gezag de gladheidsbestrijders laat uitrukken. Steeds een ploeg van drie mensen. Ieder met een strooiwa gen. Verzilting van de bodem? Akkoord, ook het wegenzout doet mee aan deze nare gang van zaken. Maar Er zijn veel grotere boosdoeners. Het huishoudelijke afvalputje is daar één van. Toch blijft het een zaak om zui nig te zijn met het wegenzout. |g 3 Natuurlijk gok je niet altijd raak, maar dat is niet zo erg, als je na gaat dat je als je gaat strooien, wanneer het eenmaal glad is een gram of twintig per vierkante me ter wegdek nodig hebt. Strooi je van te voren, dan bereik je het zelf de resultaat met zes gram zout op de zelfde oppervlakte. Als je dus een paar keer misgokt bespaar je nog zout. Bovendien krijg je een behoorlijke ervaring in het „lezen” van weerberichten. We staan ook in nauw contact met het KNMI, Politie, Wegenwacht, ANWB en met andere gladheidsbestrijders in Nederland. Afhankelijk van windrichting kun je de „bui” wel vaak zien aankomen. - terwijl hij luisterde en zo nu en dan wat opschreef. Toen ze eindelijk uit verteld waren knikte de man met zijn hoofd en zei:- Het zou best wel eens kunnen dat ik hem ken. Maar nu heb ben jullie me nog niet verteld wat voor auto hij had. - Het merk wisten Minne en Minke niet zeker, maar een- ding stond wel vast: de kleur was blauw. -Dat kan wel kloppen - zei de recher cheur. - Hebben jullie ook wat bijzon ders aan zijn hoofd gezien? - Minne en Minke moesten even nadenken, maar Minne wist het Ineens - Hij had een bult op zijn hoofd! - Toen wist de re chercheur genoeg. Hij klapte zijn boekje dicht. - Jullie hebben goed uit je ogen gekeken - zei hij. haal vertelden had ik al zo’n idee wie het was- Jullie boot lag bij hem ach ter het huis. Het is een zielige man die eigenlijk een beetje ziek is omdat hij overal vuur wil maken. - een py romaan - In een andere kamer van het politiebureau kregen ze nog een glas limonade en daarna werden ze weer naar huis gebracht. Maar het was nog niet afgelopen De dag daarna stond er bij Minne en bij Minke een bakker voor de deur met een grote taart, een briefje er bij. Op dat briefje stond: - Voor twee slimme „speurders”. Omdat jullie zo goed opgelet hebben kon mijn pak huis nog op tijd geblust worden. Wel- bedankt! Het gedeelte Waterpoortsgracht, Zuidend en Hoogend is nu in uitvoe ring. De bestrijdingsploeg die dienst heeft staat met semafoons in direct contact met de opzichter. Via die semafoons kunnen de gladheidsbestrijders direct gealarmeerd worden. Geen pretje, want het gebeurt meestal ’s nachts. Zodra de ploeg uitrukt wordt eerst alle aan dacht besteed aan de grote, doorgaan de wegen. Daarna komt fase twee in werking en worden de wegen naar de verschillende wijken onder handen ge nomen, en wordt ook gestrooid op de aanvoerwegen naar fabrieken, bedrij ven, kerken, scholen en noem maar op. De derde fase, het buurtstraatje bij u voor de deur komt nauwelijks aan bod. Niet alleen om zout en dus geld te sparen, niet alleen omdat zout slecht is voor het milieu, maar voor al omdat in de buurtstraatjes te wei nig verkeer komt om de door het zout losgemaakte ijs en sneeuwlaag stuk te rijden. Daardoor bevriest die laag dan weer en is er in zulk straat jes nauwelijks resultaat te boeken. Het is dan vaak nog gladder. PRESENTATIE VAN HET VOORONTWERP- WöCTWSPUH OFENINÖSWOm Toch is dat niet helemaal nieuw. In Sneek gebeurt het al een paar jaar. Niet zo professioneel als het nu is uitgezocht, maar met ervaringscijfers die dicht in de buurt van de weten schappelijke uitkomsten liggen. Dat strooien, voor dat het glad wordt, ge beurt hier met het kleine rijwielpad- strooiertje over de grote wegen. Het hele dunne zoutlaagje dat op die ma nier over de weg wordt gespreid (een gram of zes per vierkante meter) is voldoende om de eerste gladheid met een in de kiem te smoren. De volgende dag haalde de recher cheur Minne en Minke thuis op. Min ke was nog nooit op ’t politiebureau geweest. Minne wel, toen hij een keer zijn autoped kwijt was. Hij bracht ze in een klein kamertje waar een soort spiegel hing. Om de beurt keken ze er in en ze zagen ver baasd dat het helemaal geen spiegel was. Als je er door heen keek kon je zo in de kamer er naast kijken en in die kamer zat de man met de regen jas. Er was geen twijfel mogelijk. Hij had een hele dikke bult op zijn hoofd. - Als je'door dit glas kijkt kun je wel in de andere kamer kijken, maar ze kunnen jou niet zien - vertelde de re chercheur - Toen jullie mij het ver-. - Au! - riep Minke. Minne had harde ruk aan haar arm gegeven ze keek hem kwaad aan. Minne zei niets. Hij wees alleen maar. Ze zag nog net hoe de man met de regenjas aan het einde van het steegje in een auto wegreed. Het nummer was het donkere straatje niet te zien. - Dat is die man die vlak voor brand uit het pakhuis kwam en met onze boot vandoor ging. - Ze holden naar een van de agenten toe. - Nou moet je dat ook nog eens aan die meneer vertellen - zei die toen ze hem opgewonden verteld hadden wat er aan de hand was - Het was een rechercheur en Minne en Minke moes ten het hele verhaal opnieuw vertellen OOK U! De gladheidsbestrijders doen veel. Vaak onder barre omstandigheden. Ook u zult mee moeten werken aan de bestrijding van gladheid. Volgens de politieverordening bent u namely k ver plicht het trottoir voor uw huis be gaanbaar te houden. Het gaat er daarbij om dat ook mensen die mis schien minder goed lopen dan u over heen kunnen, maakt u er daarom niet al te snel van af wan neer uw buurman er niet toe komt of omdat u in een flat woont. Br

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 10