Proclamatie Honderden kinderen vermaakten zich met „Geheim van Pandolio SHC VERIJDELT AANSLAG OP HAAR LEIDERSPOSITIE o Vervangen door hoofdklassers?? Mannenmode mag wel’s wat anders hebben. DRACULA WEER IN AMICITIA Gevonden voorwerpen RONO-PROGRAMMA KONSALIK OMNIBUS Chr. Technische School Sneek BLOEMEN BESTELLEN BRANDSMA BELLEN Illlllllillllllllllllllllllllllllli BOEKBESPREKING FORTEX Fortex- .nét even anders dan’thele gewone! beter één kado van galerie pépé in üw hand, dan tien in die van een ander! ’l tl Donderdag 5 december 1974 S NE E K E R NIEUWSBLAD Pagina 17 9 Wit speelt en wint. HWUWVVWUVWHMUMWWVUW 18, Prins Peer de Eerste". Wij besluiten met een oplosprobleem. Sne- bakkers- SPECIAAL rOB^MOOeS BH Gahgastraat 1 - Sneek - Tel (051501 2357 WIJDE BURGSTRAAT 6 SNEEK gegeven op de vijfde december van het jaar waarin we met ons allen lekker droog zijn gezet. Plotseling stonden ze voor onze burelen: Prins Peer de Eerste met zijn gevolg. Deemoedig bogen de leden van de Raad van Elf hunne gekapte en gesteekte hoofden toen de eerbiedwaardige karnavals- prins een proclamatie met zegel ontrolde. Galmend las hij haar voor. Bij besloot de lezing met de vraag: kan dit in uw krant? Onderdanig bogen wij onze hoofden. Wie zijn wij om zo’n hoog verzoek te wei geren. De eerste stap tot vakmanschap Konsalik omnibus De Boekerij - Baarn was de Vragen over deze rubriek aan A. J. de Vries, Jan van saustraat 28 te Sneek, Maandag 9 december 18.00-18.30 RONO Radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Simen Dykstra Rjochtstreeks oer en ut Ljouwert. Gearstalling: Simen Dykstra en Ep- ke Jongema. Joun: Nije stedswnken. 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 NOORDOOST op maandag Kerk en Samenleving. Verder aktualiteiten en muziek. In dierenpension „Wagenburghe”: licht bruin gekleurde boxer. Tel. 3133 zenden i Nas- mode voor mannen Wol in de wasmachine kan! Door Superwash. Let voortaan op ’t label. Kijk en kies uit onze Fortex kollektie in Superwash-wol. 12 Dat blijkt te kloppen, en prompt val len Imre de schellen van de ogen: hij wordt verheid op Elisabeth, die zich eigen meer haar 19-23, 5, 28 x 19, 14 x 23, 6, 46-41, 21-27. 7, 32 x 21, 16 x 27, 8, 37-31, 1-7, 9, 31 Gedeponeerd aan het bureau van po litie: paar wollen vtagerwanten, schootetui (bruin rood) Positadentiteitskaart, rood etui met drie sleutels, groene muts, zwart groen gestreepte sjaal, gymbroek in zakje. De oplossing, indien u deze zelf niet gevonden heeft, is deze: 28, 2/17, 17, 33, 32, 31, 10, 3, 1. U ziet nu het mo tief dat als eindstand heeft (44-50) 44 (28) 33 6 enz. vooral voor de kinderen jammer. Ze hebben er desondanks volop van geno ten. van 27 nov. t.e.m. 3 dec. 1974. Gouden ring met drie rode steentjes, Mevr. Uithof-Friso, Kaatsland 172; fietssleutelitje, E. Luiks, Peperstr. 10; armbandje met naamplaatje „Marian” De Jong, Drakenstraat 37; groen roei bootje, Staal, Worp Tjaardastr. 346; 2 bankbiljetten, de Jong, Kloosterstraat 9; bronskleurige autoped, E. Schurer, E. Halbertsmastr. 45; blauw beursje m. inhoud, Teensma, Tulpstraat 2; rode kinder muts, beige damestrui, blauwe damestrui, parapluie (zwart met bloe men), Kapper Jansen, Peperstraat 3; paar zwarte dames glacé’s, Van Dijk, H. Doekesstraat 27; beige muts, De Harte, Morrahemstraat 59; bruin lede ren Mndtertas m. inhoud, S. Remerij, Eenheid 2; bruine portemonnaie m. in houd, mevr. Poiesz, Marnezijlstraat 32; twee T-shirts, Yme Bakker, Ooster- dijk; rood wit blauw kinderbeursje m. inh., V. d. Pol. Edo Jongamastr. 25; bruine autohandschoenen, T. Postma, H. Sytstrastr. 12; tennis racket, v. d. Berg, W. de Zwijgerstr. 71; oorbellen, V. en D. Sneek. STATISCH „Het geheim van Pandolio”, zoals het stuk heet, gaat over een tovenaar die wraak wil nemen op d!e bevolking van het dorp waar zijn vaider uit verban nen is. Hij heeft daarvoor een aantal toverkaarsen ter beschikking en als hij een kaars aansteekt beginnen de vrouwen te kakelen en de mannen te kraaien. Tegelijkertijd komen er op ’t lichaam van de slachtoffers de uirter- lijifce kenmerken van dit pluimvee. Er wordt jacht op de tovenaar ge maakt en alle belangrijke dorpers doen daar aan mee: de burgemeester en zijn giechelende vrouw, de dokter en zijn eega, de zich ontstellend belang rijk voelende, sullige bakker en zijn levensgezellin, uiteraard de brigadier van politie en die huishoudster van de burgemeester (in stilte beminnen die twee elkaar), en die pientere bakkers knecht De laatste zorgt ervoor dat al les weer goed komt. De toeschouwers tijdens de voorstel lingen reageerden iedere keer weer an ders, Vooral tijdens de eerste avond vielen de woordspelingen erg in de smaak. Bij de kinderen was dit niet altijd het geval. Voldoende compensa tie hiervoor, bijvoorbeeld door veel ac ties op het podium, was er niet. Het stuk was wat statisch en dat was» De Konsalik omnibus zeker al de vijfde op rij van deze productieve au teur bevat drie geheel verschillen de verhalen: „De godin van het oer woud”, „Twee uur middagpauze” en „Manoeuvres in de herfst”. toernooi ook spelers best door een hoofd Programma zondag 8 december ker sporthal: 10.00 uur meisjes pup. SHC I-Stiens 10.50 uur meisjes pup. SHC II-Mete- oor 1 11.40 uur meisjes adsp. SHC II- Hellas II 12.30 uur dames sen, SHC I-Hellas ’57 sporthal Bijgaard Leeu warden 13.10 uur jongens adsp. Hellas '57-SHC sporthal De Telle Heeren- veen 10.30 heren 3e kl. WIK-FTC II- SHC II 11.40 dames le kl. WIKFTC I-SHC II. Vertrouwende de partijspeler hier mede een genoegen te hebben ge daan, duiken we nog even in de problematiek. Stampende, gillende kinderen maakten dinsdag het Amicitiatheater tot een heksenketel. Enorm leefden ze mee met de avonturen die zich op het toneel afspeelden. Een tovenaar neemt wraak op het dorp waaruit zijn vader ver jaagd werd omdat hjj de burgemeester in een kikker wilde veranderen. Zoonlief pakt het meteen groots aan: alle dorpelingen maar in kippen en hanen omtoveren. Vol spanning volgden de leerlingen van de lagere klassen van de Openbare Scholen de gebeurtenissen en ongeremd lieten ze hun goed- of afkeuring bljjken. Een hoogtepunt verder was uiteraard het bezoek van Sint en Piet. Centraal in Manouevres in da herfst staat de geüniformeerde Heinrich Schütze die meeloopt (beter gezegd meemarcheert) met vijftig jaar ge schiedenis van Duitsland. In de perio de na de Eerste Wereldoorlog totdat Hitler weer een beroep op Schülze doet, bestaat de hoofdfiiguur eigenlijk nergens, oorlogen Met name Boukj-e Dalstra en Tineke ter Haar groeiden toen uit tot de be tere speelsters van dit aantrekkelijke handbalduel. Dat voordeel zou tenslot te dan ook leiden tot een voorsprong (69), die gegeven het overwicht van SHC op dat moment niet meer in ge vaar leek te zullen gaan komen. SHC- doelvrouwe Annie Sterenborg kreeg evenwel last van een oude blessure en dat wisten de Griffioen-speelsters han dig uit te buiten. In een. spannende eindfase dankte SHC het vooral aan z’n goede defensie dat de schade zo veel mogelijk beperkt kon blijven. Ti neke ter Haar en Jantsje Kuipers doelpuntten uit een tweetal breaks en dat was de aanzet tot de uiteindelij ke zege. In totaal hebben de spelers, allen af komstig Uit de onderwijswereld, het Stuk viler maal opgevoerd. Maandag voor de lieden van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, dinsdag twee maal voor de klassen van de lagere scholen In Sneek en woensdagmorgen voor de zogenaamde buitenscholen. Er was nog een voorstelling gepland, spe ciaal voor de bejaarden onder auspi ciën van de Stichting Open Bejaarden- werk, maar door een communicatie stoornis ging dit niet door. „Wij, Prins Peer de Eerste, Ridder in de Orde van de Pepermuntolie en de Vlasvezel, beschermheer van alle zeiltjes van het Sneeker Meer en bij de gratie van de dwaasheid, Prins der Oeletoeters en Prins van Sneek, doen proklameren: dat „De Oeletoeters" voornemens zijn om op zaterdagmiddag 8 fe bruari 1975 een carnavalsoptocht te houden in Sneek; dat de vereniging van Sneker Zakenlieden van dit gebeuren in kennis is gesteld; dat zij hieraan hun volle medewerking willen verlenen; dat het voor „De Oeletoeters” ondoenlijk is alle bedrijven, instellingen en buurt - c.q. wijkverenigingen - persoonlijk te benaderen; dat „De Oeletoeters" verwachten dat zij die aan deze optocht willen deelnemen door middel van een praal- of reklamewagen of op een andere wijze; kontakt zullen opnemen met onze sekretaris van de vereniging; dat onze sekretaris de heer E. J. Mensink woonachtig is in „De Domp", Horseweg 3, Sneek, tel. 05150-6864; dat hij uw reaktie graag vóór IJ/ december a.s. schriftelijk of tele fonisch zou willen ontvangen; dat door uw medewerking wellicht weer ’n optocht gehouden kan worden in Sneek; dat „De Oeletoeters” zelf al ’n viertal wagens inzetten; dat er reeds een aantal toezeggingen zijn binnen gekomen; dat uiteraard verschillende muziekkorpsen hun medewerking aan dit gebeuren zullen verlenen; Twee uur middagpauze is verreweg het sterkste- bestanddeel van deze om ni. Een boeiende roman met als uitgangspunt een tempenamentvolle vrouw, die in een bed van een achter af hotelletje een hartverlamming krijgt in de armen van de gehuwde vriend van haar man, Paniek. Hoe voorkomt de man, dat alles aan het licht komt en twee bemiddelde fami lies ineenstorten. De man laat het lijk verdwijnen maar in zijn angst maakt hij gekke bokkesprongen, die hem steeds verder in het nauw drijven. De afloop zullen we niet verklappen want dat zou u kunnen afhouden van het lezen van dit stukje kunstwerk. F. A. Dat aan zo’n mee doen, die klasser van onze oudste club, de Snee ker Damclub zou kunnen worden ver vangen, toont u het volgende minia- tuur-partijltje tussen Lepsjitsji (Joego slavië) en Harm Wiersma. •WiiiiwiiiiBiiiuiWiihmiiiiik Met succes heeft het eerste dames team van dé Sneker Handbal Club de eerste aanval op zijn leiderspositie af geslagen. Griffioen toonde zich met name in de eerste fase van de strijd bijzonder doeltreffend, hetgeen na een 02 achterstand door doelpunten van Dimphy v. d. Meeren en Tineke ter Haar uitmondde in een vlot verkregen 42 voorsprong. De Snekers vochten evenwel sterk terug en via Lucie ter Haar, Jantsje Kuipers, Marian ten Geuzendam en opnieuw Dimphy v. d. de SHC’ers de 6—7 in te 1, 32-28 17-21, 2, 37-32, 11-17, 3, 31- 26, 7-11. 4, 41, 37 Vrijdag 6 december 18.00-18.30 RONO Radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Simen Dykstra Sportprogram under redaksje fan Gryt van Duinen en Liuwe Pieter sen. 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink Discussieprogramma. 19.30- 20.00 NOORDOOST op vrijdag Met grote ogen bekeken wart Peter Meywes ervan vindt. In dit programma wordit u verder op de hoogte gehouden van het laat ste nieuws in noord en oost Neder land. x 22 18 x 27. 10, 34-29, 23 x 34, 11, 40 x 29, 13-18, 12, 45-40? 27-32. 13, 38 x 27, 18-22, 14, 27 x 18, 12 x 45 en wit gaf het op. In de stand: zwart 5, 7, 9, 12, 14, 20, 24, 29, 37, 40, 44, 45. Wit 18, 21/23, 25, 32, 34, 35, 38, 41, 43 en 49 hebben we voor ons een probleem van L. de Rooij Heerlen. Dit probleem berust op een motief dat wij de laatste tijd nog al eens tegenkomen. Natuurlijk ia dit geen partijstand, het gaat om de fraaie ontwikkeling, die o.i. wel weer een stimulans is voor het denkvermo gen van iedere dammer. Zaterdag 7 decmber 18.00-18.30 RONO Radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Simen Dykstra Wykeinprogram mei muzyk en ak tualiteiten en in koarte skets fan Paulus Akkerman. 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Genard F. Beukema 19.30- 20,00 NOORDOOST op zaterdag „Sport voor Sport”, een half uur muziek en sport. Uiitgebreidie aandacht voor de ama teursporten en het verdere nieuws in de regio. Zondag 8 december 18.00-20.00 NOORDOOST op zondag Sport voor Sport/totaal. Tot zeven uur uitgebreidie sportin- formatie. Hierna de literaire rubriek „Boe kenbus”, onder redaktie van Tiny Mulder. Daarin praat Jan F. de Zanger met A. den Doolaard over diens pas verschenen boek „Pers en Persvrijheid”. Vanaf tien over zeven veel klassie ke muziek, In het hele programma wordt aan dacht besteed aan aktualiteiten en achtergronden van het gebeuren in noord en oost Nederland, niet. Zander uniform is hij Schütze overleeft ds beide en de burgertijd het laatste met de meeste moeite omdat hij met alle winden meewaait en zijn rang steeds hoger wordt. Hij belandt zelfs gezond van lijf en leden in ’t Wirtschaftswun- der waarin vele oude dienstvrienden hem vette hapjes toewerpen. De Godin van het oerwoud is een soort TarzanverhaalEen vliegtuig stort neer in het Braziliaanse oer woud: twee overlevenden, een jongen en een meisje. Voeg daarbij nog kop pensnellers, fonkelende edelstenen en hongerige junglebeesten aan toe dan ontbreekt alleen nog de Man van de Apen. Konsalik vertelt gelukkig goed maar deze escapade had hij wat ons betreft niet behoeven te maken. Een mooie slagzet van meer allure kwam voor in de party Gagnon (Ca- nada)-Harm Wiersma. overigens uiitgeeft voor haar dochter. Elisabeth moeit steeds maagdenbloed hebben om op dochter te lijken (ze had het misschien ook met een bepaald soort halvarine kunnen doen) en in de omgeving krijgt men argwaan, vanwege al de verdwij nende boerendochters. Op een gegeven moment zijn er geen maagden meer, en dan wordt het wel heel moeilijk voor Elisabeth(zaterdag tot en met woensdag, iedere avond om acht uur, en zondagmiddag om vijf uur). De nachtvoorstelling van zaterdag, die om kwart voor elf begint, heet „Zor- ro, de pornoridder”. Hoofdrolspeler is Jean-Michel Dhermay, hij wordt bij gestaan door gen horde mooie meisjes. „Godzilla contra Megaton” is een Sienoe Fiction film, op Oosterse leest geschoeid. Wie nu denkt dat deze rol prent, die zondagmiddag om half drie draait, een vechtfilm is van het genre waarvan er de laatste tijd zovele zijn, heeft het mis. „Godzilla contra Me gaton” is anders. Woensdagmiddag twee uur draait „De nieuwe avontu ren van Dik Trom”. TWEE DEBUTANTEN De ondankbaarste rol had de heer A. A. Osónga, hij was de tovenaar en speelde deze rol met verve. Maar dat mag ook wel met een ervaring van tien jaar in deze Sinterklaasvoorstel lingen. Nog langer op de planken voor het Openbaar Onderwijs staat de heer J. van Foeken. 20 jaar doet hij al mee en altijd met groot succes, Dit maal had hij evenwtel de hoofdrol niet. De regiewerkzaamheden namen hem zo in beslag dat hij met een bescheiden rolletje volstond. A. van Hattum was het Overige SHC-uitslagen: SHC pup. II Stiens 1 27, Jongens adsp. SHC - Steenwijk 99 dames jun. SHC-Mete- oor 612 heren seen. Meteoor II-HC 1 7—5 meisjes pups SHC I-Grifftaen I 33 meisjes adsp. Griffioen II-SHC II 0—7. In deze 13 om 13 is zwart (Wiersma dus) aan zet. Door 1722 (28 x 17) 15—20 (24 x 15) 4—10 (15 x 4) 12—18 (23 x 12) 13—18 (4 x 31) en 26 x 46 won zwart de partij, waarbij opge merkt, dat het offer 1218 nodig was, daar anders na wederzijds slaan de dam afgenomen kon worden door 29 23. In deze donkere dagen tussen Sinter klaas en Kerst kunnen liefhebbers van de echte ouderwetse griezelfilm te recht in Amieitia waar „Dracula” speelt. De oude Elisabeth, is verliefd op de jonge Imre. Helaas, Imre heeft geen oog voor v.eriept vrouwelijk schoon. Elisabeth besluit derhalve enig maagdenbloed tot zich te nemen, hetgeen, zo heeft ze in een toverboek gelezen, op oude vrouwen een verjon gende uitwerking moet hebben. Dat in het kandidatentoernooi in Tiflis (Rusland) de twee Russische spelers Koeperman en Andreiko zich pas in de laatste ronde ontmoetten, zouden wij hier als een organisatie-fout willen beschouwen. Normaal spelen deze bei de sterke spelers meestal remise, maar nu in dit toernooi Andreiko geen kans meer had op de bovenste plaats was de partij spoedig in het voordeel van Koeperman beslist en geholpen door het Sonnenbom-Berger- systeem winnaar vóór Harm Wier sma. Een zeer onbevredigende gang van zaken, waarover het laatste woord nog niet is gesproken. knechtje dat zijn goedige maar niet al te pientere baas prima tegenspel bood. J. Brouwer was overigens qua postuur en mimiek de meest geschikte figuur voor deze rol. De burgemeester werd door P. Lantinga gespeeld, zo nu en dan was hij wat moeilijk te verstaan, verder speelde hij zonder uitschieters. L. Kroes debuteerde als veldwachter, In de vrouwelijke rollen ook ’n nieuw gezicht. Mejuffrouw J. van Dijk de sympathieke echtgenote van bakker. Mevrouw G. Saailmink en me vrouw IJ. v. d. Werf maakten bij vla gen meer een karakatuur dan een ere- Meeren gelukte het tweede speelperiode met gaan. atie van hun rollen als levensgezelin- nen van respectievleijk de burgemees ter en de dokter. Mej. T. Metselaar was een bakvisachtige dienstmeid vol liefde voor de agent. Achter de schermen waren er ook een aantal medewerkers die genoemd mo gen worden, Mej. C. Faber trad (on hoorbaar) op als soufleuse, terwijl de dames Van Foeken en Niemendal als inspeciënten hun steentje bijdroegen. Voor de dekorbouw en het schilder werk tekenden de heren D. Schoenber gen, T. Endstra, H. Niemendal, F. Volkers, M. Sluyter en P. Stienstra. Henk D.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 11