J| i I i i G. Overdiep: „GARAGE IN ROTTICH KRING!’’ R. TU1NSTRA: afsluiten van het Kolmeersgat is onaanvaardbaar I ■I I Raadslid stelt praatstuk samen DIERENBOS van 2222 2222 ZAALKORFBAL-PROGRAM „HOUT IS OPLOSSING ENERGIEPROBLEEM" Ondanks uitblijven natuurijs groeiende populariteit deschaatstrainingsgroepen Taxi RONO-DISKUSSIE OVER ZENDINGSWERK i AX1 EL. I EL. Snackbar Van der Wal Bolswarderweg donderdag 5 december de hele avond geopend. RONO sport voor sport P.v.d.A.-teom bezocht laster geestverwanten Sneker werklozen willen 'n actiekomitee EREVOORZITTER H. SCHRAA KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN INGEZONDEN Landelijk voorzitter Mondiaal Alternatief in Sneek: Op feest Euphonia Top en Twel voor ai uw verzekeringen bij GIOS blijf jeje verzekeren STATENLEDEN PREKEN .X Donderdag 5 december 1974 S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 18 genaamde (Vervolg van de voorpagina). ver- (Vervolg van de voorpagina). deze GESLOTEN. vruchtbaar en- Zaterdag 7 december en 12.20 Waterpoort 1 Geaen Geaen Harich 1, Ook zal gesproken worden over de huidige politiek en ekonomische situa tie in Indonesië. de sei- C. Kanhal Pupillen: op en laatste: het wegbaggeren 16.20 S.C. Joure B - s Geaen C-Stan- GESLAAGD Aan de Rijksuniversiteit te Groningen slaagde voor het artsexamen de heer J. D. M. van der Meulen, afkomstig uit Sneekji Dit programma is te beluisteren via de FM kanalen 5, 31 en 35 en de midden golf 188,2 meter. - Wirdumerdijk13 Leeuwarden Tel. 05100-32231 Bij mevrouw G. J. de Boer, Syt- singawiersterleane 37 te Sneek (tel. 3231) kwam een zwarte kat met witte sokjes aanlopen. Het dier is vermoedelijk al volwassen, dus ongeveer een jaar oud. Wie is de eigenaar? Een aantal werklozen en arbeiders die nog wél werken, hebben voor (morgen) vrijdagavond een bijeenkomst belegd In de Koetslantaam aan het Kleinzand te Sneek. Het is de bedoeling een actie komitee te kiezen, dat zich zal moeten bezighouden met problemen waarmee de werklozen te kampen hebben. Zaterdag heeft de heer Ernst Bartels, voorzitter van de Stichting Mondiaal Alternatief die o.a. bekendheid vèr- wierf door de aktie tegen de vogel- moord in Italië, op uitnodiging van de Sneker afdeling van deze stichting in Sneek ’n lezing gehouden met als on derwerp: De uitweg kringloophuis- houding. 13.50 14.20 Lege Lege 1- SNACKBAR LEEUWENBURG t GESLOTEN. naai pas in de gaten wanneer de vaargeul bijna is bereikt en dan zijn de mogelijkheden om te wenden mi niem zijn geworden. Komende vanuit richting' van de Roekoepólle betekent het een toename van het verkeer in heit Margrietkanaal en dit gevoegd bij de beroepsvaart is niet in overeen stemming met de „Nota Openlucht recreatie Friesland”. Deze bezwaren gelden niet of in min dere mate voor het waterverkeer, komende vanuit het Kolmeersgat. Als de weergoden het toelaten maakt het amateur- en betaald voetbal het komend weekend weer een belangrijk onderdeel uiit van de RONO-sportuit- zendingen „Sport voor sport”. Zaterdag van 19.30 tot 20.00 uur wordt o.a. aandacht besteed aan ’t concours hip- pique in Zuidlaren, schaatsen, atletiek, volleybal, het zaterdag amateurvoetbal en de jeugdkompetitie betaald voetbal. Zondag van 18.00 tot 19.00 uur staan reportages van het betaald voetbal op het programma uit Wageningen en Zwolle. Verder een reportage van de amateurhoofdklasse B uit Drachten, ’t concours hippique in Zuidlaren en weer veel aandacht voor de diverse amateursporten. Ze behaalden de volgende resultaten: Bouwstra 500m 46.28 (13), 1500 m 2.20-79 (17), 3000m 4.54.62 (16), 5000m 8.15.44: Hoekstra 500m 47.15 (16), 1500m 2.21.37 (18), 3000m 5.04.25 (18) Volgens de officiële cijfers was eind oktober in Sneek meer dan vijf procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos. Een vrij groot deel al lange tijd. Het aktiekomiltee zou de eisen om werk kracht bij moeten zetten. Voorts vindt men het ondermeer nodig, dat er voor de stijgende kosten van le vensonderhoud een extra-uitkering komt en dat de uitkeringsduur van WW en WWV wordt verlengd, zodat men niet bij de bijstand terecht komt. De IJsster, voortgekomen uit de fu sie tussen de ijsclubs Friso en Frifesche Jeugd, gaat het zesde zoen in. Maandag zendt de RONO - de Regio nale Omroep Noord en Oost - tussen 19.30 en 20.00 uur een diskussie uit tussen gemeenteleden en drs. P. J. Pi lon, docent aan de theologische hoge school in Makassar (Indonesië). In deze rechtstreekse uitzending, die komt uit een bij ruimte van de ontmoetingskerk in Emmeloord, komen onder meer ter sprake 'onderwerpen als: de verhou ding tussen de plaatselijke gemeen ten hier en de kerken in Indonesië, zending tussen 6 kontinenten, moeten de Nederlandse kerken zich niet uit Indonesië terugtrekken, klopt ’t beeld dat de meeste gemeenteleden van de zending hebben nog wel? De initiatiefnemers: K. Lolkema (lid NW), J. Vlasman (lid CNV), L. Berg- sma (lid NW), L. Plekkrin.ga (lid NW) J. de Vries (lid NW), J. Bruinsma (lid NW), A. Oudendag (ong.) en A. de Jong (ong.). Het kwam zelfs tot een stemming, waarbij vooraf de heer A. J. J. Hyl- kema (FNP) een stemverklaring ge ven wou. „Ik tocht yn forhalding is it wol in goeije prils, mar yn ’t gehiel net in goeije priis” waren zijn enigs zins duistere woorden. Het voorstel van het college werd met twee stem men tegen, die van de beide socialis ten, de heren C. Gaastra en Overdiep, aangenomen. het echter tot een confrontatie. De FNP wilde liever het terrein bij Mooi Gaasterland volledig teruggebracht zien tot agrarische bestemming en niet de helft zoals het college had voorge steld. De andere helft, de grond is vrijgekomen omdat Mooi Gasterland had afgezilen van plannen tot uitbrei ding daar, zou dan horecabestemming krijgen. Er werd gewaarschuwd voor de kos ten die dit zou kunnen opleveren als de eigenaar met een schadeclaim zou komen, maar de FNP, en later ook de heer J. Timmerman (zo bleek na kort CDA-beraad tijdens een schorsing), wilde de consequenties wel aanvaar den. Er werd over gestemd en toen bleek dat alleen de FNP-ers mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus en Hylkema, Gemeente Belangenman D. Hielkema en CDA-er Timmerman voor ’t voor stel van de FNP waren. ONFATSOENLIJK De voetbalvereniging Bakhuizen krijgt de medewerking van de gemeente Gaasterland met betrekking tot de te garanderen geldlening groot 10.000 gul den om de accommodatie te verbete ren. Meer problemen waren er met de subsidieaanvrage die de Peuteroppas- speelplaats in Balk had gedaan in verband met de materialen die er moeten worden aangeschaft om de ruimte in het voormalige postkantoor op te knappen. Zaterdag is de heer H. Schraa uit Oppenhuizen koninklijk onderschei den. Dit gebeurde tijdens de jubi leumviering van het korps „Eupho nia” dat 75 jaar in de dorpen Op penhuizen en Uitwellingerga opereerde. De heer Schraa ontving de ereme daille in zilver, verbonden aan de Or de van Oranje Nassau. Deze werd hem door burgemeester B. W. Caze- mier van Wymbritseradeel opgespeld. De heer Gaastra had ontdekt dat er nog steeds geen rechtspersoonlijkheid aan de groepering die de speelplaats runt, is gegeven en dit was wel door het college van b. en w.- gevraagd. In een brief had het dagelijks be stuur de mening van de raad hier omtrent tijdens een vorige raadsver gadering overgebracht. De mensen van de speelplaats hadden er zelfs niet sens op gereageerd. Het plan dat indertijd werd gelan ceerd, behelsde de volgende voorzie ningen: een oeververbinding tussen het Kolmeersland (ook wel startei- land genaamd) en het Groot-Schar- eiland, een passantenhaven in de kom van het Kolmeersgat, een walbe- schoeiing aan de kant van het groot- scheepsvaarwater langs de oever van het Schareiland, het graven van een insteekhaven in genoemd eiland, het verbreden van het eerste Jouster- vaartje en wel door het wegbaggeren van een gedeelte van de westelijke oever en het wegbaggeren van een uitstulping aan de zuidoostzijde van de Gossepalen (de punt van de Grea- te Grietne tussen Gossepalen en twee de Joustervaartje). R. TVINSTRA bezwaren tegen afsluiting overheersen rest daarom naar zijn mening één conclusie: onverantwoord en aanvaardbaar. planten mogelijk is, moeten deze ge gleden niet geïndustrialiseerd worden, maar als enorme fabrieken van voed- vplaa^s sel (dus geen genotmiddelen als ta bak) ontwikkeld worden. Ook moet er een wereldkompostdienst opgeiricht nen hiervoor de bossen van Albizzia worden, die er zorg voor zal dragen falcata gebruikt worden), dan kan voor alle plantaardige produkten die hét wild als dierlijk voesel gebruikt uit een land uitgevoerd worden er een worden^ terwijl ook ai het graan di- gelijkwaardige hoeveelheid kompost h_.,,„.t naar dat 1 J U» w.. J\ogere v,oedto.g®waarde geeft, gevormd uit het afbreekbare afval - - dat in de het land waar groei van gaan zijn. Het aantal jeugdleden bij De IJs ster is de zestig inmiddels gepas seerd en kan zonder problemen nog verhoogd worden. De groep (tus sen de acht en de vijftien jaar) traint zaterdagmorgens. Dat ge beurt dan uiteraard op Thialf te Heerenveen waarbij het vervoer per bus plaatsvindt en de schaat- sers-in-spé door leiders steeds nauwlettend in de gaten worden ge houden. Door de afsluiting van het Kolmeers gat zullen er voor de scheepvaart en met name de recreaitjevaart, de no dige problemen ontstaan. De water sporter krijgt bijvoorbeeld komende vanuit het Joustervaartje het drukke verkeer in het Prinses Margrietka- De heer Schraa, sinds vorig jaarere- voorzitter van het korps, kreeg zijn onderscheiding behalve voor het werk dat hij voor Euphonia gedaan heeft, ook voor zijn activiteiten op andere terreinen. De voetbalvereni ging Top heeft in hem namelijk sinds 1963 een actief bestuurslid, terwijl hij al zeventien jaar lang de gelederen versterkt van het bestuur van de christelijke basisschool. Verder was hij de afgelopen vier jaar scriba van de Nederlandse Hervormde kerk. Ook de heer K. Wynja, die 48 jaar trouw lid van het korps is geweest, ont ving een beloning. Hij kreeg een velop met inhoud aangeboden. Er werd verder niog uitgebreid gedis cussieerd over die huidige economische situatie. Die heer Vellenga stelde over die Noordelijke OntwikkeUinigs Maat schappij dat hij de staf nog niet zwaar genoeg vond en dat daardoor er nog te weinig effect van deze instelling uitgaat. Hij zag voor Friesland het meeste heil in uitbreiding van de be staande bedrijven en de dienstverle nende sector. De wil om het bedrijfs leven naar het Noorden te lokken is voldoende aanwezig maar „Hoeveel leverworsten je het bedrijfsleven ook voor dë neus hangt, ze komen niet naar hier. Mevrouw Jeülema-de Jong luisterde de hete avond aandjachitig, maar veel zei ze niiet, eigenlijk niets. Dit vond zijn oorzaak in het feit dat haar geen vragen werden gesteld. Toen dat ein delijk wel gebeurde, vertelde ze blij met dit soort samenkomsten met de achterban te zijn, maar het viel haar op dat de provinciale politiek zo wei nig in de belangstelling staat. „De le den fan de gemeenterie steane ticht by jimme, de lanspolityk stiet folop yn ’e parse. Jimme hawwie wol de stea- te leden keazen, mar jimme kinne har ren net”. Dit verlokte een dame in de zaal tot de uitspraak: „Misskien kinne se komme to preekjm, dan witte wy hwat hja binne”. GEEN OVERHEERSING De heer Tuiinstra waarschuwt in zijn „bezwarennota” (duidelijk stelt hij dat het een praatstuk is) tegen een overheersen van de recreatie- vaart door de wedstrijdsport. Een van de hoofdaanleidingen tot het ko men met dit plan was het verstoren van de starts tijdens zeilwedstrijden. Naar zijn mening wordt dit eerder veroorzaakt door schepen met sup porters dan door de rechtgeaarde watersporters die de wedstrijdzeilers graag hun -goedkope- wedstrijdwater gunnen. Een andere oorzaak is de on bekendheid met de situatie ter plaat se. Bij de behandeling van het bezwaar schrift, ingediend door de Stichting Volksgezondheid te Rijs kwamen de tongen ook nog even los. De heer J. B. Coenders (CDA) vroeg ‘het college om in de toekomst, wanneer Mooi Gaasterland alsnog wil uitbreiden op het bestaande terrein ten zuiden van en aan de Leise Leane de stichting te helpen. „Een bestemmingsplan is dy namisch en kan altijd veranderd wor den”, zo stelde burgemeester Van Heemstra hem gerust. Daar wilde de heer Gaastra evenwel niet aan. „De PvdA-fraksje, tominsten yn dizze gear- stallang, sill him altyd forsette tsjin bibouwing op 'e groun hwer dit bi- swierskrift tsjin rjochtsje is.” Over een bericht dat de heer Coenders had bereikt, als zou de Stichting Beheer Landbouwgronden van plan zijn bij de noordoostelijke punt van het terrein van het tehuis bos te planten, zodra ook daar geen uibreiding mogelijk is, zei hij, dat er met de ruilverkavelings- kommissie wel te praten valt. 1-D.T.G. F. 1, 1, 14.50 15.20 D-T.G. 15.50 Lege Geaen 2-Mid GEEN BEBOUWDE KOM Over het algemeen waren de sprekers over het bestemmingsplan Rijs, zoals dat voorgesteld is door de planoloog, wel tevreden. Hier en daar wilde men nog een detail veranderd zien of een nadere toelichting hebben. FNP-er Hylkema informeerde bijvoorbeeld naar de officiële bebouwde kom van het dorp. Burgemeester H. L. Sïxma baron van Heemstra moest hem daar over teleurstellen: Rijs heeft geen wet telijk vastgestelde bebouwde kom. Er staan ook nergens bordjes met maxi mum snelheid vijftig kilometer. De heer L. Zijlstra (CDA) vroeg hoe het gesteld is met de riolering daar ter plaatse. Er staan een aantal hotels en dat geef zo de nodige problemen. Het zal veel kosten met zich mee brengen om een goed functionerend stelsel aan te leggen, aldus de voorzit ter, maar er is één, troost: G.S. heb ben er geen bezwaar tegen dat de persleiding die van Balk naar Oude- mirdurn loopt, doorgetrokken wordt. De mening van burgemeester en wet houders met betrekking tot de be zwaarschriften die tegen dit bestem mingsplan zijn ingediend, werd in de meeste gevallen wel door de raadsle den gedeeld. Op twee punten kwam Dit werd door de meeste raadsleden wel wat onfatsoenlijk gevonden. Zo wel de heer Gaastra als de heer Coenders adviseerden b. en w. dan ook om niet eerder de subsidie te strekken dan wanneer het voorlopige bestuur van de peulterspeelplaats be loofd had er een stichting of een ver eniging van te maken. De heer M. de Boer (gem. belangen) stond er iets anders tegenover. Hij stelde dat de ge meente als eigenaar van het pand verplicht is deze subsidie te verstrek ken. Het geld komt er in ieder geval maar eerst moeten de mensen van de speelplaats hun leven beteren. Sneker Sporthal Adspiranten: 9.25 Lege Geaen B-Do- nia B, 10.15 Harich A-Doma A. Junioren: 11.05 Harich-D.T-L. Senioren: 12.15 Lege Geaen 3-Olym- pia 2, 13.25 W.W.C.-Harich, 14.35 Le ge Geaen 2-Hermtes 2, 15.45 Lege Geaen-Ny Libben, 16.55 Waterpoort 2- Harich 2. 20.10 Meeuwen (Lekkum)-Wateipoort in (Sporthal Bilgaard Leeuwarden.) 14.00 Emmeloord A-Waterpoort A, 14.50 Emmeloord B-Waiterpoort B. De heer Bartels verklaarde deze wijs- 1 heid aldus: Gebaren op West-Java in de tijd dat dit nog Nederlands-Indië heette, was zijn vader, een planter die de administratie van een grote thee plantage verzorgde, een groot natuur liefhebber en -kenner en voedde zijn zoons ook zo op. In de tweede wereld oorlog werd hij door de Japanners geïnterneerd, en in de tijd die hij in het koncentratiekamp doorbracht sloot hij zich aan bij een groep van vooral wetenschapsmensen die plannen maak ten om na de oorlog het welzijnspeil van de Javanen te haten stijgen. In verband daarmee nam de groep na de oorlog enkele proeven om de voedsel producten op te voeren. Zoals: Een uitgeput stuk theeplantage werd beplant met bomen van de soort Al bizzia falcata. Er werd per jaar per hektare 30 m3 hout geproduceerd, ter wijl de grond na enkele jaren met een flinke laag zeer vruchtbaar humus was bedekt. En: een leeg gejaagd stuk bos werd opti maal beschermd en beheerd, het ge volg was dat de wildstand zich veel sneller dan men zou verwachten her stelde. In 1956 vestigde Bartels zich blijvend in Nederland en publiceerde onder meer de resultaten van zijn studie met de Albizzia falcata. Langszamer- hand werd hem duidelijk dat een he leboel instanties aan milieu doen, maar dat daarbij vrijwel geen van al le fundamenteel te werk gaat. Hij is daarop zelf één van de eersten, zo niet de eerste geweest, die wél fun damenteel te werk ging. Daartoe moest hij eerst het milieu definiëren, wat leidde tot de volgende definitie: Het milieu komt voort uit een tijdloos grondbeginsel (zo men wil God, Allah etc.) en een manifestatie De Marrekrite bekeek deze plan nen kritisch en kwam slechts een punt tot een positief advies wel het J vain de punt van de Greate Griene. Vooral de bezwaren uit het oog punt van natuurwetenschappelijk en landschappelijk bezwaar wogen zwaar. De verbreding van het Eer ste Joustervaartje bijvoorbeeld zou tot gevolg hebben dat een in bota nisch opzicht waardevolle oever verloren zal gaan. (De heer Tuiin stra voegt daar nog hert punt van de vogel kolonie aan de westzijde van dit verbindihgswatertje tussen de Gossepalen en het grootseheeps- vaarwater aan toe. Ook dit jaar hebben de verschillende senioren-leden een tien-dagen durend trainingskamp in het Zwitserse Inzell doorgemaakt. En wel van 16 tot en met 26 november in combinatie met de schaatstrainingsgroep De Eski mo’s uiit Franeker, waarmee de Sne- kers sinds enkele jaren een nauw con tact onderhouden. De beide IJssiter- leden Wietse Hoekstra en Francke Bouwstra hebben daar naast onder linge wedstrijden deelgenomen aan een internationaal schaatstoumooi. een aantal voordelen aan het plan verbonden ztfn. Misschien, zo stelt hij, kan het Sneekweekcomité eens met een „voordelennota” komen. In de eerste plaats geldt als pluspunt het opheffen van storingen tijdens de starts, verder het niet meer nodig z(jn van een pontje tussen beide ei landen tijdens de Sneekweek en het Skütsjesilen, een gunstigere exploita tie van het recreatiegebouw „it Foar- ünder” op het starteiland, het even tueel plaatsen van een tweede start- toren op het Schareiland en het ma ken van een passantenhaven in het Kolsmeersgat- Het realiseren evenwel van een vaste HU realiseert zich terdege dat er ook i oeververbinding werpt te veel be zwaren op om er blindelings aan voorbij te gaan. Er is duidelijk, al dus de heer Tuiinstra, dan sprake van een aantasting van natuur en land- schap, gevaarlijke rechtstreekse krui singen met de beroepsvaart, een rechtstreekse aanval op de sociale recreatie en het verloren gaan van de rust en hert intieme karakter van het Groot-Schareiland en het grote ge vaar dat de openbare functie verlo ren gaait en wordt opgehangen aan de belangen van de zeilverenigingen. Er maar on- - wairenpouri i - W.T.E.F. 1, 12.50 Harich 1-L. en F. 1, 13.20 Leige Geaen 1-D.T.G. 1, W.T.E.F. 1-L. en 1- Waterpoort 2- C.S.L. 2, FrysÜn 2. Adspiranten: S.C.O.B„ 17.10 Lege wies C; De heer R. Tuiinstra, lid van de Sne ker gemeenteraad voor de PvdA en lid van het recreatieschap Sneeker- meer, heeft een discussiestuk naar aanleiding van een enige jaren gele den gelanceerd schetsplan voor het afsluiten van het Kolsmeersgat ge maakt. De gedachte kreeg indertyd de overhand dat het verbindingswa- ter tusen het Sneekermeer en het zo- grootscheepsvaarwater te veel hinder opleverde voor de wed- strijdzeiler en daarom maar moest verdwenen. De heer Tuinstra heeft alle bezwaren nog eens op een rijtje gezet, niet alleen zijn eigen, geba seerd op een jarenlange „praktijk” uls watersporter en waarnemer, maar ook die van het recreatieschap „de Marrekrite”. Naar zqn mening is er maar één conclusie mogelijk: het plan is toeristisch onaanvaard baar. Hoewel de laatste jaren door de zach te winters van natuurijs nauwelijks sprake is geweest, is de schaatssport qua populariteit vrywel niet gedaald. De beoefening van deze typiche win tersport kon derhalve alleen op kunst ijs worden beoefend en dat is vooral de reden dat schaatstrainingsgroepen als De IJsster en de Preamkeskou- wers, clubs die collectief gebruik ma ken van zulke ysbanen, de laatste tijd „groter zijn gegroeid”. Bij de ver eniging uit Sneek was men lange tijd zelfs genoodzaakt een ledenstop in te stellen. Dat is sinds de komst van Piet Gemser bij De IJsster als derde in de ry na de heren W. Vis ser en P. van Dijk (voorlopig) ver leden tijd. daarvan: het leven. Omdat met definitie niet gewerkt kan worden, klassificeerde hij het milieu dat voor ons van belang is in biotisch en so ciaal milieu. „Willen wij, aldus Bar tels, een eeuwig durend of een zeker zeer lang durend sociaal milieu, dan zullen wij de volle verantwoordelijk heid voor het leven op ons moeten nemen en het biotisch milieu handha ven”. En wat doen wij tegenwoordig? Wij zijn druk bezig het plantendek van de aarde te vernietigen het percentage woestijn neemt langzaam maar zeker toe! Een ander voorbeeld van hert ne geren van ekologische wetten door de mens is de vogelmoord in Italië, die als er niet gauw een eind aan ge maakt wordt een ramp tot gevolg zal hebben, omdat de insekten dan het graan in Afrika en Europa opvreten. Nadrukkëlijk stelde Bartels dat het in de praktijk brengen van de kringloop- huishouding niet op dwang mag be rusten, maar dat de mensen de sleu tel (grondslag) ervan aan de hand gedaan moet worden. Deze is: weder- gebruik, Alleen een oplossing met die grondslag is eeuwig, al de andere zijn symptoonbesitrij'dingen en werken slechts tijdelijk. Hierna formuleerde Bartels de oplossingen van de twee grootste problemen van deze tijd. Energie: beplant 1/10 deel van alle grasland met de Albizzia falcata. De enorme hoeveelheden hout kunnen vol doende ethomol leveren om 300 mil joen auto’s op te laten rijden. De ver- brandingsproducten zijn water en kool zuur, die het volgende jaar weer door de bomen gebruikt worden om hout te vormen de kringloop is gesloten! Voedsel: De mens heeft graan dierlijk voedsel nodig, maar voor 1 gram vlees is 10 gram graan nodig. Daarom stelt Bartels van ze te kappen moeten de bossen optimaal beheerd worden (ook kun- hiervoor de bossen van Albizzia dan kan voesel gebruikt uti een land uitgevoerd worden er „a hoeveelheid land teruggestuurd wordt, ----w W— T L uxt de producten heeng®- rekt gekonsumeerd kan worden wat een In verband met het feit tropen eer» onafgebroken

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 13