I I I weekend diensten i I I 1 kepköiensten f waterpoortstad 2222 ’O zichtbaar I beter i I ui u& AXI EL. 1 g:. hg IWIERDSMA MNNIE'S HUWELIJKS VAKANTIE Ds. A. E. RAVESLOOT MET EMERITAAT BROMFIETSEN fliiiiiiinniiniiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiu Burgerlijke Stand van Sloten Liever meer dan minder: bericht van de OJC Jachtbouw en Verhuurbedrijf DIRK POTMA - SNEEK a HOTEL HANENBURG - SNEEK TELEFOON 2570 FIETSEN ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. s V. A. FABER ♦uw bromfiets bolwerk van Sneek r in-en-om de INGEZONDEN IIIWIIIHÏIIIMI1WW I Competitie reg. hoofdklas noord krijgt verlengstuk BATAVUS GO-GO BATAVETTE PEUGEOT MOBYLETTE hllllllllillllIIIIIIBliöllMB GROOTZAIMD 44 W 1 W*:- w’'"' ■HIIIHIBIBIIBIIIIi FEUILLETONU R S T S' Pagina 2 SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 5 december 1974 1 9.30 dg J. D. u. waar heen (gez. 56, decem- feest 12 11.45 uur dienst Wal” tel. Balk 13.45 DE O.J.C. Kleine ik kom Begrot tags vel leden vergadering Is het erg?” vroeg een ASSURANTIEKANTOOR Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 Oppenhuizerweg 210 Tel. 05150-2396 Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. MVVWWMVWVVWUVVVWVWWVVm ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook direktie/„baas” in óns huis leesdienst W. Horlings EHBO Tel. 6484. halen-” „Wacht even STORINGSDIENST GAS EN WATER Telefoon 05150-3758 weekeinde voor dringende gevallen te bereiken onder no. 4162 je toe- Je moet aan de baby den- bereiken leeftijd van decem- aan was op VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ’s Middags 4.00 uur dienst in Men no Slmonszaal, Harinxmafcade 21 PHILADELPHIA GEMEENTE Kletinzand 64: zondag 9.30 u. dienst ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00 en 10.45 uur en ’s avonds 9.00 u. zaterdagavond dienst om 19.00 uur ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL EN WOUDSEND S. Thomas, huisarts te Wyckel, 05140-2077 SNEKER KRUISVERENIGINGEN Zuster C. Endeveld, Dr. straat 3, tel. 5917 BOUWPAKKETTEN Schakel- en Spanker-klasse in 3 uitvoeringen. hij Ik P. Sipma- BATAVUS RALEIGH B.S.A. PEUGEOT donderdag in Almastraat „C. I K Zaterdag 7 december Amieitia: 20.00 uur film „Dracula” 22.45 uur film „Zorro, de Poruorid- der” ZuidersportparkONS-Bolswardia IJVC-Heeg HJSC-Hielpen van Dam uur bid- Lemmerweg - Telefoon 3096 bij de Waterpoort i door Henk v. Heeswijk i Woensdag 11 december Amieitia: 20.00 uur film „Dracula” GEREF. KERK Kieinzand 9.30 uur leesdienst 17.00 uur ds C. J. de Ruijter BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 en 17.00 uur da J. (doopdiienst) vrijdag 19.30 stond dronken, dat je zo stottert?” „Hannie. alsjeblieft, het is al noeg. Flip isbereid je schok voor, Hannie. Hij heeft een geluk gehad.” „Wat?” „Ja. Een auto-ongeluk. Hij is is naar heit ziekenhuis gebracht, stap meteen in mijn wagen om je te CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17.00 uur ds J. Dol tot zondag 24.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: Tj. Boittema, Esdoomlaan 10, Sneek, tel. 05150-2714 DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M. van der Mgulen GEREF. GEMEENTE Mennoizaal Harinxmakade 21: 14.00 en 19,15 uur leesdienst INTERKERKELIJKE DIENST „OPEN HOF” 10.30 uur ds J. H. van Halsema in de muziekschool DIERENARTS BALK, HARICH EN LEMMER J. Akkerman, dierenarts te Harich, tel. 05140-2253 Rodenstoch brillen *****^w ROOMS KATHOLIEKE KERK Blauwhuis: zaterdag 19.30 u. dienst zondag 11,00 uur dienst Heeg: zaterdag 19.30 zondag 9.30 uur dienst <1 ?j A. J. Fra- GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 7.00 uur: Garagebedrijf H. Wander, Palen 10-14, Tel. 05150-8000 STICHTING OPEN BEJAARDENWERK Kruizebroederstraat 36. Tijdens het Opgaven voor deze rubriek voor de van donderdag tot uiterlijk dinsdag middag 12 uur. 8.30-9.00 en voor Donderdag 12 december Martinikerk: 20.00 uur: Optreden Christelijk Gemengd Koor „Excelsi or” Donderdag 5 december Gereformeerd Verpleeghuis uur bezoek Stat Nicolaas APOTHEKEN Van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur gesloten A. J. van der Sluis, Marktstraat (M. Th. Kuitert, apotheker) DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA (W) Van zaterdag 12.00 November 1974 Geboren: Egbertus Jan zv Jan Berg- sma en Anskje Anna Kuipers. Getrouwd: Wopke Haantjes te 31 jaair en Antje Dednum te Sloten 29 jaar Tjeerd de With 22 jaar te Jou- re en Anna Maria Alida Tienstra 21 jaar te Leeuwarden. Overleden: Geen. ALARMNUMMERS Algemeen alarmnummer voor zowel politie als brandweer Sneek: 3333 Rijkspolitie Wymbritseradeel: Op werkdagen 05150-2060, gedurende het weekend 05100-55555 Vrijdag 6 december Gerechtsgebouw: 10.00 uur openbare zitting kantongerecht JEHOVAH’S GETUIGEN Kontakrijkszaal Kieinzand 77, don derdag 19.00-21.00 uur vergadering zondag 15.30 uur openbare lezing 16.30 uur wachttorenstudie TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag van van 17.00-17.30 uur (uitsluitend dringende gevallen): H. B. Helltaga, Stationsstraat tel. 6874 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS DE VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10.00 uur evan gelie prediking in de Schamestraat 13 te Sneek. Woensdags bidstond Je zus noodt u: „Komt tot het van redding en genezing” LEGER DES HEILS 10.00 u. heiligtagssamenkomst uur zondagsschool openbare lagere school Kaatsland en Kieinzand 20, 19.30 uur bidstond 20.00 uur verlos- siligssamenkomst o.l.v. kapitetae M. Breidenbach en luitenante M. Hoge- toom Zondag 8 december Amieitia: 20.00 uur film „Dracula" 14.30 uur film „Godzilla contra Me gaton” Sportpark Lemmerweg: Huber Sneek -Weber German icus Sportpark Leeuwarderweg: LSC-Em- meloord Sportpark Noordterhoek: Black Boys Dronrijp tv. r.-. E-: r.v Na enige aarzeling nam ze het geld en stopte het in haar tas. Glimlach end antwoordde ze: „Oké, je bent lief, maar dat wist ik na twee dagen in Noordwijk. Dank je wel. Mede na mens ons kind.” De zuster waarschuwde, dat het tijd was om afscheid te nemen. „Zodra ik thuis ben, bel ik je. Geef me je telefoonnummer in dat hotel. Ik bel je, hoor je? Met een paar dagen ben ik thuis en dan mag ik toch nog niet werken. Dan bel ikTot ziens, lief steen doe voorzichtig Tegen etenstijd was Hannie terug in haar hotel. Gedurende de treinreis had ze haar beslissing genomen. Mor gen bel ik mijn advokaat en deel hem mee, dat ik het voorstel van Flip niet accepteer. Ons huwelijk is immers geen huwelijk meer. Bovendien ben ik ds. J. N. uur ds Aangezien liefst vier damclubs, t.w. Groningen 2, Assen, Hoogezand eii Sneek met ieder tien punten de eerste plaats delen, heeft de competitie een extra verlengstuk gekregen. Zaterdag:- middag ontvangt SDC Groningen 2,- terwijl Assen het thuis moet opnemen tegen Hoogezand. Voor zaterdag 14 de cember staan vastgesteld Sneek-Hooge- zand en Groningen 2-Assen en voor zaterdag 21 december Assen-Sneek en Hoogezand-Grontagen 2. Adrianus Elisa Diederik Aleid Rave- sloot werd op 28 november 1909 in de hervormde pastorie van ’t Waal in de provincie Utrecht geboren. Hij be zocht eerst de christelijke h.b.s. daar na het gymnasium. Hij studeerde ver volgens eerst een jaar aan de rijks universitelt te Leiden en daarna ook nog enkele j-aren aan de rijks universi- teit te Utrecht, waar hij in maart 1940 zijn kandidaatsexamen theologie en ongeveer een jaar later in 1941 ook zijn kerkelijk voorbereidend exa men aflegde. Nadat’ de heer Rave- sloot op 2 september 1941 door het provinciaal kerkbestuur van Overijs sel was toegelaten tot de evangelie bediening in de Nederlands Hervorm de Kerk en hij van oktober 1941 tot eind juni 1944 eerst nog op ongever Dinsdag 10 december Amieitia: 20.00 uur film „Dracula” Piso: 20.00 uur: IJ swegencentr ale Telefoon 2398 DOOPSGEZINDE GEMEENTE MIst: 10.45 uur ds G. G. Haekema GEREF. KERK Heeg: 9,30 uur GEREF. KERK Noorderkehk: 9.30 uur Nammensma 14.00 en 19.30 J. D. B. van der Meulen Oosterkerk: 9.30 uur da J. D. B. van der Meulen 17.00 uur ds J. J. Kuiper Zuiderkerk: 9,30 uur ds J. J. Kui per 17.00 uur ds G. J. Jans, Oude- mirdum Gereformeerd Verpleeghuis: 15.30 ds J. N. Nammensma KAPEL ST. ANTONIUSZIEKENHUIS Kapel St. Antoniusziekenhuig 10.30 uur ds J. dén Hartogh NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 en 17.00 J, H. D. Louwerse Ichthuskerk: 9.30 uur ds J. Lugtig- heid (H.A.) dienst voor jong en oud, m.m.v. kindercantorij o.l.v. Foppe Wiersma en muziekgroep o.l.v. dr. J. Schulp, 14.00 uur ds J. Lugtigheid 19.30 uur ds J. den Har- togh Wegens het bereiken van de i sioengerechtigde leeftijd is door de provinciale kerkvergadering Friesland met ingang van 1 ber 1974 emeritaat verleend aan ds. A. E. D. A. Ravesloot uit Wijckel, predikant van de hervormde gemeen ten van Wijckel en Sloten in de clas sis Sneek. Dit verhaal, gaat over kalkar en de energieproblematiek. In kalkar wordt een snelle kweekreactor gebouwd voor de energie voorziening vrij gro te elektriciteitscentrales waarvoor ie dere Nederlander 3°/o van zijn elek- triciteits rekening moet betalen (plm. 6 gld per gezin per jaar) De electriciteitsbedrijven in Neder land gaan uit van een groei van 10% per jaar van het elektriciteitsver bruik zonder dat ze zich afvragen of deze groei wel verantwoord is. Als wij als consument proberen de ener giebehoefte te verminderen door zelf het eigen verbruik te verminderen. Een eenvoudig rekensommetje leert dan dat een atoomcenitrale projekt be slist overbodig is. En we dug de ge varen die aan zo’n atoomcentrale kle ven niet hoeven te accepteren. Als O.J.C. hebben we over de energie- problematiek gepraat en besloten om vooral zelf te proberen de energie konsumptie zoveel mogelijk te beper ken. Dit leidde tot het besluit van en kelen om de kalkarheffing te weige- ren. zondagsschool N, Noorderhome 21 woensdag 20.00 uur jeugddienst ADVENTSKERK 10.00 uur bijbelstudie 11.00 uur pre diking in de bijgebouwen der Bap- tistenkerk, W. Lodewijkstraat 4 NEDERL. HERV. GEMEENTE Westhem: 9.30 uur ds J. Brutasma (H.A.) Blauwhuis: Teatskehüs: 11.00 uur ds. J. Brutasma. Gaastmeer: 9.30 uur de heer W. Postma 13.45 uur ds W. Horltags Gauw: 13.30 uur ds C. J. K. Baas Heeg: 9.30 uur ds A. Griffioen 13.45 uur ds A. Meijertagh Jutrijp-Hommerts: 9.30 uur ds L. J. Huisman 13.30 uur ds A. Gri-ffieon Heeg Nijland: 9.30 uur ds A. Meijertagh (H.D.) 13.45 uur ds L. J. Huisman Oosthem: 9.30 uur ds G. W, Mar- chal 13.30 uur ds D. van der Werf Oppenhuizen: 9.30 uur ds F. A. van Liere (H.A.) 13.45 uur ds F. A, v. Liere (H.A. en dankz.) Oudega (W): 9.30 uur ds W. Schaap (H.A.) 13,45 uur da L. de Leeuw, St. Anna-Parochie Schaimegoutum: 9.30 uur da de Bue 13.45 uur ds Muller, neker Terzool: 9.30 uur ds C. J. K. Baas Woudsend: 9.30 uur ds M. Haus mann 19.30 uur ds G. Nagel, Warns Ijlst: 9.30 uur kandidaat Hoekstra, 14.00 uur ds Bij level d IJsbrechtum: 10.00 uur ds mr J. A. Vaandrager Bar-Danctag De Lichtboei: in decem ber „Sphinx” Luda Bar-Danctag: in december d.j. Graham Gill. Bar-Danctag „De Sneker Pan” in de cember „Emily” Bar-Danctag ’t Singeltsje: in ber d.j. Adje Bouwman Scotch Inn: iedere avond dansen Jongerencentrum „De Meerpaal” Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren vanaf vrijdag 19.00 uur en vanaf zaterdag 15.00 uur Old Vic IJsbrechtum: vrijdag ham- mondOTgelmuziek zaterdag en de rest van de maand december duo The Vo tes Trimmen maandag en Rijksscholengemeenschap en dinsdag en woensdag in de Kan Sporthal” Noorderhoek Bar-Dancing-Discotheek „d’Ald Heeg, iedere avond discobal Leeuwarden: Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonids van 19.30-21.00 uur Gezelligheidssoos „lepenhof” Lemmer weg en omstreken elke eerst en der de woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland-Scherhemstraat aanvang 15.00 uur Oosthem Himsterhüs: iedere zaterdag x van 17.00-19.00 uur sociëteit Openbare Bibliotheek Sneek: 22 no vember tot 6 december tentoonstelling „Het boek in de Schilderkunst” NIEUW APOSTOLISCHE KERK Sperkhem: J. W. Friostraat: zon dagsdienst 9.30 en 16.00 uur woens dags 20.00 uur Stadsfenne, Middelzeelaan: zondags dienst 9.30 en 16.00 uur donderdag 20.00 uur ds H. E. Bijleveld 13.45 uur ds W. Schenk Gaastmeer: 9.30 uur 13.45 uur ds dienst) Oudega (W): 9.30 en 13.45 uur kan didaat E. van der Woude, Amster dam Scharnegoutum: 9.30 uur ds A. J. v. Dijk, Sloten 13.45 uur dg G. van der Heide, Kampen Ijlst: 9.30 uur dg W. Schenk (kin- derdienst 5 t.e.m. 7 jaar) 14.00 uur ds H. E. Bijleveld (gezinsdienst in N.H. kerk) drie maanden na drie jaar in de Twee- J de Noorderkerkwijk te Rotterdam, de wijkgemeente van ds. A. Rutgers, die in juni 1941 door de S.D. was ge vangen genomen en in een concentra tiekamp is overleden, werkzaam geweest als hulpprediker werd hij 25 juni 1944 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Op ende in de classis Groningen. Op 19 januari 1947 verwisselde ds. Rave- oot deze gemeente met die van Steenwij kerwold, vanwaar hij op 27 augustus 1961 naar die van Den Hel der vertrok en op 1 oktober 1967 werd hij door de consulent, ds. M. J. Pool, toen nog predikant van de her vormde gemeente van Sloten in de classis Sneek en thans emeritus pre dikant te Workum, bevestigd als pre dikant van de hervormde gemeente van Wijckel in de classis Sneek, wel ke met ingang van 1 januari 1972 met die van Sloten, eveneens in de clas sis Sneek, is gecombineerd. WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS, HEEG, NIJLAND, OUDEGA (W), SCHARNEGOUTUM, OPPENHUIZEN, IJLST EN OMSTREKEN Zuster G. van der Molen, Zwetteweg 9, Scharnegouitum, tel. 05150-4255 WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM EN WOUDSEND Zuster Walinga-van der Wal, Hage- nadyk 21, Oudega (W), tel. 05154- 9498 erg ge- op een i on- knipte het grote licht uit. Met enkele „Ben jij het, Hannie?” tijdschriften bij zich en een glas limo- „Ja. Met wie spreek ik?” - -ik eh.. je halen. Met de wageh.” „Mij halen? Waarom? Wat mankeert jou om me midden in de nacht te bel len. Weet je wel, hoe laat het is? En hoe kom je eigenlijk aan mijn adres?” „Dat weet ik allemaal, zus. En je adresach, wat doet het er alle maal toe. Ik... ehHet is Flip „Wat is er met Flip? Heb je soms ge- nade op haar nachtkastje installeer- Met Ab. Hannie de ze zich in bed. Ze begon te lezen, doch na enige tijd vielen haar ogen dicht. Het tijdschrift zakte uit haar handen. In haar slaap draaide ze zich om en trok de dekens omhoog. Het licht op het nachtkastje brandde. Het tijdschrift was van het bed gegleden, maar Hannie bemerkte het niet. Ze sliep een diepe, droomloze slaap met een tevreden trek over haar gezicht. Langzaam werd ze wakker. Wat was dat voor een doordringend gerinkel? Ze had toch geen wekker gezet? Dat was nergens nodig voor, want ze werd toch altijd bijtijds wakker. Dat ding bleef maar onophoudelijk bellen Ze opende haar ogen en keek rond- Het was de telefoon! Met een ruk kwam ze overeind en nam de hoorn van de haak. „Hallo?” „Met mevrouw Boerée?” mannenstem. „Ja. Maar wat betekent dit? Midden in de nacht?’ Ze had inmiddels op haar wekkerklokje gekeken en gecon stateerd, dat het half twee was. Maar de man antwoordde enkel: „Een ogen blik, mevrouw, ik verbind u door.” Verdraaid nog aan toe, ik ben zo maar in slaap gevallen, constateerde ze, kijkend naar het op de grond ge gleden tijdschrift en het bmdende schemerlampje op het nachtkastje. Oppens kwam de verbinding door. „Hallo?” hoorde ze een andere man nenstem. „Ja?” ARTSEN SNEEK Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: W. L, Bogtstra, Singel 38, tel. 2624 Noodspreekuren: zaterdag 10.00-10.30, 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur Van zaterdag 20.00 uur tot zondag avond 22.00 uur alleen voor spoed eisende gevallen: C. M. Eykman, Bothniakade 1, tel. 2612 Noodspreekuren: zondag 10.00-10.30, 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur pen- Te Wijckel en Sloten was hij enige tijd scriba van het breed ministerie van de ring Sloten en verder werkte hij ook mee aan de restauratie van de hervormde kerk van Sloten, dia op 16 maart 1972 weer in gebruik is ge nomen. Ds. Ravesloot heeft zondagmorgen december 1974 in een Avondmaals dienst zijn ambtsbedientag als dienst doend predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk neergelegd en af scheid nemen van de hervormde ge meente van Wijckel. Diezelfde zon dag is hij voor het laatst voorgegaan als dienstdoend predikant van de her vormde gemeente van Sloten. Na zijn emeritaat zal ds. Ravesloot zich te Harderwijk vestigen. uur ds in verwachting van een andere man. Dat zal altijd als een schaduw tussen ons in blijven staan, al zijn we beiden van nog zo goede wil. En daarna wacht ik tot Gerard thuis is en ver huis naar Etiten. Gerard moet me dan maar helpen om de scheiding er door te drukken. Misschien kan hij, samen met mijn advocaat, voldoende feiten naar voren brengen, zodat Flip uit eindelijk toch in een scheiding toe stemt. Ik ga niet meer naar hem te rug. Dat heeft niet het minste nut. Ze deed de maaltijd alle eer aan, want stads ze in verwachting was, at ze bijna dubbel zoveel als voorheen. Daarna trok ze zich terug in haar kamer en besloot maar eens vroeg naar bed te gaan. De reis naar Roo sendaal heeft me vermoeid, ondanks ik eerste klas reisde. Met de auto durf ik zo’n lange reis niet meer te maken. Ik moet om de baby denken, want ik wil een gezond kind ter we reld brengen. God, wat verlang ik ver schrikkelijk naar mijn kind! In de kamer ontkleedde ze zich en ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM C. Kerbert, huisarts te Sijbrandabu- ren, tel. 05152-281 ARTSEN HEEG, NIJLAND EN IJLST Van vrijdag 18.00 tot maandag 8.00 u. H. Huisman, huisarts te Heeg, tel. 05154-2292 Maandag 9 december Stadhuis: 14.00 uur: gaidertag Amieitia: 20.00 uur film „Dracula” en eh.. zijn. „Nee!” „Kalm, Hannie, ik kom je halen. Houd je alsjeblieft kalm. Je draagt zijn kind onder je hart. Denk enkel daar aan. Probeer je zoveel mogelijk te beheersen. Ik begrijp, dat dit een ver schrikkelijke schok voor je is „Ik kleed me dadelijk aan en stap in mijn wagen. Met een goed half uur tje ben ik dan in Haarlem.’ FA nnilMA finCT ”Nee’ Hannie, onder deze omstandig- l/UUl im Ct I heden kun je niet rijden. In godsnaam, blijf, waar je bent. Of je een half uur vroeger of later komt, maakt niets meer uit.” „Heel erg, Hannie.” „Hij is toch nietAan de andere kant van de lijn hoorde ze enkel een diepe zucht. En omdat de man bleef zwijgen, riep ze uit: „Hoe is dat zo gekomen? Alsjeblieft, Ab, vertel ’t me! Ik wil het weten! „Ben je goed? Ik bedoel: stand ken.” „Ik ben volkomen mezelf. Maar als je niks zegt, pijnig ik mezelf in veron derstellingen, zeg het me.” „Hijhet is woensdag en Flip had zijn kegelavond. Hij reed tegen twaal ven naar huis. Nee, ik weet al wat je denkt. Hij had niet veel gedronken. Z’n vrienden hebben dit bevestigd. Bij de Amsterdamse Poort gaf een vracht auto geen voorrang. Hij werd gegre- en een eind meegesleurd. Hij hij moet op slag dood geweest OPGERICHT 1800 Graf- en Bouwwerken U. K. VAN WIJK Steenhouwerij Bothniakade 4-5 Sneek Tel. 05150-2807 Vert.: J. AE. de Boer, Olde Ee 6, Tel. 6114. 5 S

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2