tuier BRONS y 1 Festival federatie Muziekkorpsen Wymbritseradeel enorm sukses I I 2j I VOLKSKREDIETBANK MARCO BAKKER VERLEENT MEDEWERKING AAN KERST KONSERT VAN EDOZA-KOOR JOXGE GRAAX JENEVER Gedeputeerde Staten bepleiten gelijkberechtiging Friese akte I B I -I en il Adventsconcert „Excelsior", „Harmonie" het meisjeskoor Bogerman College iii Veemarkt Sneek de veilige weg-. SLIJTERIJ ,/T VAT" een persoonlijke priening von de K* I I sss. BB HERENKLEDING SPECIAALZAAK IN SNEEK OOSTERDIJK „.w® i Ww b Pagina 3 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 5 december 1974 1175,—, 10 15 11 1170 VWVWWWMVWVVWWWVWWWMV en schreef een kritisch verslag over het naar voren gebrachte. het zeer i en! daardoor ontstond ook de pittige toon, Lost Chord. Edoza, 117 zangers sterk onder de bekwame leiding van Wy- kantoor: sneek kl. kerkstraat 8, tel. 2625 Kaatsland 56 Tel. 5967 Het thuisspelende „HSIdt Moed” trad als eerste tijdens het festi val in Oosthem op. Voor ’t korps de dirigent Sj. de Boer uit Frane- ker, een oud Oosthemmer. Vierde van rechts in de zaal jurylid S. Tiemersma uit Leeuwarden (op de rug gezien). (Foto Studio Ger Dijs). con- kleiine een Alleen verkoop: In de mars was „Studio” ineens veel De voorzitter van „Haldt Moed”, de heer R. Landman, bedankte iedereen. De organiserende federatie kan te recht trots zijn op deze beide muziek avonden. S. T. „Harmo- Op vrijdag 20 december vanaf acht uur in de Martinikerk van de N. H. gemeente te Sneek kan men daar zelf een oordeel over vellen. De weinige nog niet verkochte kaarten zijn ver krijgbaar op de navolgende adrecsen: Radio Minkema, Kruizebroederstraat 71, Sneek. Kérkelijk Bureau Ned. Herv, Kerk (tijdens kantooruren) B. Jansen, mr. G. M. v. Haersma Bumaleane 22, IJsbrechtum, 05150-4209. Tj. Seinen, Goeman Borgesiuslaan 6, Sneek, 05150- 6198. A. Hofistra, Gabbemastraat 39, Sneek, 05150-6504. Th. Zealstra, Worp Tjaardastraait 286, Sneek, 05150-3676. R. K. Kroeste, Gudsekop 35, Sneek, 05150-6562. D. Zijlstra, Leeuwarder- weg 43, Sneek, 05150-6157. D. Dijkstra, Folgaasterhemstraat 2, Sneek, en bij alle „EDOZA" leden. Dat zullen dan ondermeer zijn The Holy City, Mary had a baby en The Een heel andere klank heeft „Concor dia”, ook een harmonie uit Gaaster- land. Veel lichter en doorzichtiger al lemaal, en eigenijk onmogeijk om met het vorige korps te vergelijken. De zuiverheid in het koraalspel liet wat te wensen over, de swing daarentegen was werkelijk subliem. In het con- certnummer viel vooral op de prach tig gespeelde improvisatie van de so lo fluittist, maar ook bij dit orkest was aan het samenspel te merken, dat er onlangs een dirigentenwisseling Na het uitstekende succes dat Marco Bakker op het op 21 februari 1972 in Sneek gehouden konsert ten deel viel, is het nauwelijks verwonderlijk dat het mannenkoor Edoza als eerste in de rij medewerkenden in het kader van de restauratie van het orgel van de Martinikerk gehoor heeft gegeven aan het verzoek van velen deze 37-jarige bariton te laten optreden op het kerst concert van vrijdag 20 december. Bak ker zal niet alleen solo’s ten gehore brengen, maar ook gezamenlijk met het Sneker mannenkoor diverse num mers afwerken. Dat is volgens Bakker dan ook de re den dat het hem niet zo goed lukt b(j de Nederlandse opera. „Ik heb het idee dat vooral de pers het mij nogal kwaljjk heeft genomen, dat ik lichte muziek zong. Ik heb dat nooit begre pen want veel collega’s doen het ook. Neem nou zo’n Herman Prey uit Duitsland, die heeft een eigen show”. Bakker zou wel wat meer willen doen voor de Nederlandse opera, maar de heer De Roo van de Nederlandse Opera vindt het belangrijk voor Bakker’s carrière dat hij veel in het buitenland zingt. Bakker, die drie jaar getrouwd is met de Amerikaanse operazangeres Patricia Madden, heeft in het begin van dit jaar een zware neusoperatie moeten ondergaan omdat hij een con stante verkoudheid onder de leden bleek te hebben. De ingreep slaagde zo goed, dat insiders stellen dat de resonatie van de stem van Bakker er duidelijk op vooruit is gegaan. Zeer zeker heeft de voorwaarde dte gemeentelijke subsidite’s te laten af hangen van de deelname aan dit jaar lijkse festival, de deelname positief gestimuleerd. Men kan dan ook rustig stellen dat de Kulturele Ried hiermee heit muziekleven in Wymbritseradeel een grote dienst heeft geleverd. Im mers iets te moeten doen blijft een goede aanleiding om het te doen. Marco Bakker stamt uit een muzi kale familie. Zijn ouders zingen nog steeds in ’n operakoor in Beverwijk, terwijl zijn twee zusjes de zanggroep The Mary Minstrels vormen. Bakker ging eerst naar de kweekschool, maakte die overigens niet af, en kreeg een vooropleiding aan het con servatorium in Amsterdam. Na drie ëneenhalf jaar belandde hij in de operakhas. In Carré debuteerde hij in My Fair Lady. Dolf v. d. Linden en het Metropole-orkesü brachten hem voor de radio en televisie waar hij voor negentig procent lichte mu ziek zong. Stemming. Gébruiks-, slachtvee en pin ken: staande prijzen; nuchtere kalve ren: een lagere notering; wolveemarkt vlot, hoger in prijs; varkensmarkt: goed, even hoger. bren Valkema, wil daarmee een speci fiek kerstprogramma brengen. Dit met ondermeer liederen als Holy Christus, Magnum Domen Domini, Ktokkenklank in Kerstmistijd, Heilige Nacht en Wie gelied der Herders. Ook Ere zij God in den Hooge en Stille Nacht, bewerkt door Martin Koekelkoren, dirigent van de Maastrichter Staar, zal niet op het repertoir ontbreken. Naast Bakker ver lenen verder medewerking Cor Boots- ma tenor, Dirk S. Donker orgel en Jochum Nieuwenhuis piano. „Wij nemen aan”, aldus gedeputeer de staten, „dat dit uw intentie niet kan zijn en doen dan ook een drin gend beroep op u het Fries in de lijst van vakken op te nemen”. OOSTHÈM In Oosthem werd vorige week vrijdag j het festival geopend door de plaatse- lijke vereniging „Hald Moed” met een goed klinkend koraal. In het concert- werk viel de goede klank en zuiver heid te prijzen, maar de stemverhou dingen waren soms niet in evenwicht, en men moet opletten om niet wat ruw te worden. De mars werd met een heel goede articulatie pittig gespeeld, i „Concordia” uit IJlst speelde de mars met soms het. aksent op de verkeerde plaats. De negro song „Deep river” was zeer muzikaal en mooi van klank. In het concertwerk waren Rhytmisch wat oneffenheden en ook wel eens ver keerde aksenten, maar we hoorden ook een mooie piston solo en in zo’n ge- heel een mooi ensemble. „Crescendo” van Heeg heeft een nieu we zeer jeugdige dirigent en deze wist duidelijk waar te maken, dat zijn i bedoelingen goed zijn. Soms krijg je dan een begin van overmoedigheidj b.v. in het opdrijven van het tempo, maar men kon duidelijk vernemen dat er goed gewerkt wordt. De grote tromslager speelde soms wel een solo welke niet voorgeschreven was. verzoek om het voor leraren bij onderwijs zodanig te de uitzonderingspositie in dit besluit Gebrui kskoeien 1750,—; 71 Slachtkoeien 4,25, 4,80, 4,95, 5,30 gesl. gew.; Pinken 800,—, 950,—, 1075,—; 975 Nuchtere kalveren 30, 120,—, 260,—; Bakken en geiten geen notering; 225 Weide- en slachtschapen 150,- 190,4,50, 5,00 gesl.; Weide- en slachtlammeren 120,—, 210,—, 7,25, 8,25 gesl.; 88 Varkens- en slachtbiggen 2,25, 2,65, 2,70, 3,05 levend. Het op twee vrijdagen eerst in Hommerts „Oan ’t far” en daarna in Oost hem in ,,’t Himsterhüs” gehouden jaarlijks muziekfestival van deze federa le heeft het federatie bestuur en de Kulturele Ried van Wymbritseradeel zeker veel voldoening geschonken. De deelname was zo groot, beide avonden deden acht muziekkorpsen mee, dat men er al over heeft gesproken om een volgend jaar drie avonden te organiseren. Het festival kreeg ook extra glans doordat de grotere en veelal betere muziekverenigingen uit Sneek, „de Har monie” en ’het Stedelijk Muziekcorps’, Bolsward „Oranje”, het Streek-harmonie korps uit Balk en het Jeugdkorps van deze Harmonie, benevens de fanfare „Melodia” uit Wyckel spontaan hun bijdrage aan dit muziekfeest le verden. Het vak Fries komt n.l. niet voor in de „lijst van vakken per school soort”, die voor de salariëring van de leraar meetellen. Daar geeft het be- DRIE WERKJES In Hommerts werd 22 november voor een tjokvolle zaal (er waren zitplaat sen te weinig) de avond geopend door het plaatselijk „Ere zij God”. Iedere deelnemende vereniging speelde drie werkjes van verschillende aard, zodat men de hele avond interessante mu ziek kon beluisteren, en, wat zeer be langrijk is, muziek welke door de deelnemers zélf was uitgezocht; zodat er verwacht kon worden muziek te horen, welke het betreffende orkest „ligt”. „Ere zij God” heeft een mooie bezet ting, maar kan bij het koraalspel nog meer boeien door goed op de dirigent te letten bij de inzetten en afsluiting van de regels. Een rytmisch lekker gespeelde mars bracht aan het licht dat de tenorstemmen in dit korps nog walt te zwak zijn tegenover het klein koper. Dit kwam ook aan het licht bij de uitvoering van het concertstuk. De aanzet was hier en daar wat log en daardoor af en toe iets minder zuiver. „EMM” uit Oudega is een goed bezet te fanfare en vooral bij het koraalspteT bleek dat men hier beter op de diri gent lette. Ondanks de grote bezet ting kon in de gespeelde mars soms nog wel eens een bepaalde stem niet goed doorkomen. In het concertwerk kon men heel goede solisten beluiste ren, maar soms ook wel eens een wat miindér ideale klankverhouding door dat solostemmen werden overspeeld door begeleidingsstemmen. german-collego (in totaal plm. 200 medewerkers) zullen gezamenlijk een adventstonSent geven op donderdag avond 12 december om 8.00 uur in de Sneker Martinikerk. Behalve dat koren en korps apart zijn te horen, zullen ze ook enige welken gezamen lijk uitvoeren. Verder is er een ruime plaats open gelaten voor samenzang met of zonder toren of korps. Het bovenstaande in aanmerking ne mende verwacht men een volle kerk, in ventend waarmede men de entree prijzen zo laag mogelijk heeft géhou den namelijk 2,50 voor volwassenen en 1,25 voor kinderen tot 15 jaar. Programma’s tevens bewijs van toe gang zijn iln voorverkoop te krijgen bij de leden van koren en korps en voorzover voorradig op de avond van uitvoering aan de kerk. nen de perken en daardoor werd de uitvoering van hun programma een zeer positief onderdeel van deze avond. Vooral nog wat opletten voor kleine slordigheidjes. Het Jeugd Corps uit Balk bleek te beschikken over veel fluiten en klari netten. Alleen daardoor al erg interes sant, want het ós zo heel anders dan onze meestal wat logge fanfare’s. Nou, dit ging goed: koraal en mars bleven mooi van klank en zuiverheid. In het concertwerk heel goede techniek, maar men kreeg het nu wat moeilij- ker met de zuiverheid. Als de jeugd op deze manier wordt opgeleid, is de toekomst voor het Gaasterlands Streekmuziekcorps geen probleem. „Concordia” uit Gaastmeer heeft een kleine bezetting, maar ’t klinkt alles heel goed en gebundeld. Men kon aan het ietwat onrustige samenspel verne men dat er nog pas geleden van diri gent gewisseld is. Dit moet nog even wennen. De mars werd werkelijk heel goed uitgevoerd, met alleen soms een te zwakke tenorstem. In het concert werk waren vooral solistisch heel mooie gedeelten (tuba en trombone) rpaar wat onrust in ’t samenspel. Het Stedelijk Muziekkorps uit Sneek heeft een prachtige uitgebreide harmo nie bezetting, waarin zo te horen de tenor iets de overhand heeft. Het po dium zat barstensvol en de zaal werkte akkoustisch niet mee, zodat dit over wicht daardoor misschien ook in de hand gewerkt wordt. De totale klank in de mars is misschien iets te dik, wat ook mee zijn oorzaak heeft in de wat logge aanzet van het groot ko- koper, vooral in de bassolo, maar zo als gezegd het podium werkte ook niet mee. Men had zich geen eenvou dige opgave gesteld door „Capriccio Italiënne” van Tsaikowsky te spelen in de uitvoering waren heel wat prachtige momenten. In het slot werd het wat overmoedig. Heit Oir. Gemengd Koor „Excelsior”, da Chr. MuziekVerenligUnig nie” en het meisjeskoor van heli Bo- german-college (in totaal plm. --- zit van de akte Fries minder rechten dan een andere taalakte als aan de school in beide vakken geen lies wordt gegeven. Dit is naar de mening van gedeputeerde staten niet juist. Zij stelten in hun brief aan de minis ter: „Vooral nu het Fries sinds 1970 als examenvak is toeglaten op de schoten voor v.w.o. en a.v.o. zou het naar onze mening voor de hand heb ben gelegen het Fries in ieder geval wel op te nemen in de lijst van vak ken voor die schoten. Daarenboven zou het Fries opgenomen dienen te wor den in de lijst van vakken voor scho len voor l.b.o. waar thans in de on derhouw steeds meer algemeen vor mend onderwijs wordt gegeven, en uiteraard ook in die voor de oplei dingen voor kleuterleidsters, onder wijzers en leraren (essen). Dit is bijzonder belangrijk, omdat het de studie voor Friese akten kan aan moedigen. Wanneer bij de vaststel ling van het salaris van leraren bij bijv, het lager beroepsonderwijs wei rekening wordt gehouden met het be zit van een akte in een moderne taal, waarin -behalve Engels- ook geen les gegeven wordt en niet met het bezit van de akte Fries, terwijl de kans dat daar in de toekomst Friese les wordt gegeven in elk geval groter is dan in andere moderne talen behalve Engels, zien wij hierin een tekort schieten van de regeling, die boven dien discriminerend Werkt t.o.v. de bezitters van de bevoegdheid voor het vak Fries”. al beter, men durfde aan te pakken welke we misten in het concertwerk. „Excelsior” Nijand is momenteel een mooi bezet korps met de laatste tijd een duidelijke vooruitgang in de prestatfe’s. Ook op dit festival speel de deze fanfare heel goede muziek, hier en daar viel wel op dat nog niet alle leden hetzelfde niveau heb ben bereikt en dan vallen er wel eens gaten in de totaalkank. De „Harmonie” uit Sneek speelde met een mooie klank een voorspel met koraal uit het Liedboek. De suite van moderne dansen werd met mooie klankverhouding gebracht, maar soms werden de vulstemmen wat te kort gespeeld, waardoor de stijl van de muziek niet goed tot z’n recht kwam. Een prachtig festival fantasie werd zeer terecht op deze avond als certwerk gebracht, wel wat slordigheidjes, maar nogmaals zeer terechte keus. „Oranje” van Bolsward is op ogenblik een fanfareorkest wat beslist tot de top is doorgedrongen. Alles en overal in iedere partij komt wat gedaan moet worden, en in de juiste klankverhouding. In het concert werk het derde deel werd even wat onbeheerst synkopisch werk geleverd, maar verderkeurig. „Melodia” Wyckel heeft veel te kam pen met de zuiverheid en dat is voor al in koraalspel zeer goed te merken. De totale klank was wel aannemeijk. Ook in het konsert werk was de stemming het grote struikelblok en af en toe wat onduidelijkheid in de tech niek. De loonvorming is niet helemaal juist en daarom klinkt het minder goed. In de mars hoorden we mooie tenorstemmen, ze zijn er toch wel. „Studio” Heidenschap sloot met een goed optreden dit zeer geslaagde Fes tival af. Mooi koraalspel. In het con certwerk hoorden we toch hier en daar wat een dikke toon, maar in SakeJ Tiemersma uilt Leeuwarden z’n totaliteit was alles redelijk zuiver. Op verzoek van de Provinciale On derwijsraad hebben gedeputeerde sta ten van Friesland zich tot de minis ter van Onderwijs en Wetenschappen gewend met het rechtspositiebesluit het voortgezet wijzigen, dat van het vak Fries wordt opgeheven. „Euphonia” uit Oppenhuizen heeft „Brass Band” bezetting, de enige uit de hele rij optredenden. In deze Band Is duidelijk een bas te weinig, wat vooral bij hét koraal opviel. Heel pittig en rytmisch werd de mars gespeeld. Het ensemble was hierin op z’n best. In het concert ■Wisselden goede en minder goede momenten elkaar af. We hoorden een fraai duet je van 2 trombones en la ter van 2 cornets, maar ook onzui verheden in het middenregister. „Excelsior” uit Scharnegoutum te een i’s geweest. mooi bezette fanfare met een respek- Tegen het middernachtelijk uur kon tabete totaalklank. In het koraal even voorzitter D. Haanstra iedereen be- onzuiver in de alt partijen. Dirigent danken, waarbij hij vooral de mede- Valkema te niet bang voor klank. De- I werking van de aanwezigen prees voor ze keer bleef het echt aangenaam om de stilte tijdens het musiceren. De mu- naar te luisteren. Men hield het bin- I sicus E- -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3