Op twaalf punten aanlegsteigers in merengebied ten zuiden van Sneek 11% U0E WrangterlT^t» I b a EL-MIOR Uitbreiding rentevergoeding postrekening BURGERLIJKE STAND SNEEK w Niet verplicht, wel verstandig wat maakt een shirt een noed shirt? Friesland Bank We -"'-•■""’«pg ft ft WSS Profijtsparen r iLevrsj Tandem doet het goed in Nederland BURGERLIJKE STAND WYMBRiTSERADEEL BRITTEN IJVEREN VOOR HET FIETSEN 10.5 Snelle behandeling autoschade ww- FC - dU 13 „DE WATERPOORT" i a: ï-L - ■‘"ftlfe ftii»1 VKx^UHwemn- gerga ft 1 un. uri wa rte ge tCflSs ftftftft Cfttft f i 7 óver het 5e spaarjaar. Uw spaargeld rente blijven direkt opvraagbaar. met ieder jaar hogere rente tot maximaal uw eigen bank GER DIKHOFF BRILLEN 6.1 uosterbi M L cfte.' rft Pc Ho‘“rirr-e',:s a- Pas vee a -.12 □5TERDUKLZ 5NEEK :r Jutryp’ m, ft - Me t -j r z si-wi i3ï rm •fefCTwrjet f 'l s 10.ft i. UUDftft'' ft 1 M.,ftft-s JF H- X, ft U ftoïl-ss-'el -- ft ..'ft"''? Koc^rde .ft ft-1 hft t-'.C 'atft - 13 fte l q stik ft ft- X ft '5,ft fti y Pagina 9 NIEUWSBLAD S N E E KE R Donderdag 5 december 1974 Brekken-Ooster Witte Brekken-Modderige noordwestzijde Lang- 1 open IJde F ft* IS’ "7 s a r ijp.rijïiH-Hl-W "««wn» S’ WIJDE BURGSTRAAT 6 SNEEK Is V de bruid van morgen? Houdt Uw feest in een gerenomeerd restaurant. Alle receptie- consumpties a f 1.10 Volledige feest diners v.a. f 12.50 Koffietafels v.a. f 6.15 Geen zaalhuur Restaurant „PISO” komt zeventig rietberm met een tus- Re- Die In verband met het verschijnen van het Sneeker Nieuwsblad op VRIJDAG 27 DECEMBER is de sluitingstijd voor advertenties en copij vervroegd tot DINS DAG 24 DECEMBER 12.00 UUR. van Uw door de vakmensen van ft in mo ge- - V"'- .ft ~"T '7’2-5 - JW SPECIAAL HKB^MODB S ft - C. ft' -ft ■- inKurt!’’1 62 5 £5.7 P^, we vaargedeelte langs de oostzijde van wezige kade. Over een 150 meter komt een wilgepollen. |w‘ In het bestek wordt ook gesproken over „een aantal steigers met rietbe scherming” op punten, die nog niet vaststaan. Berg, 25 jaar en Aailibers, 21 jaar „Ligplaats toegestaan - Recre atieschap De Marrekrite”. Die tekst komt op de borden bij de nieuwe aanlegsteigers. Publi- katies in andere bladen heb ben de indruk gewekt als zou men nérgens anders meer mo gen aanleggen, en bijvoorbeeld de Waterpolitie de waterspor ters zou kunnen verplichten van de „vaste” punten gebruik te maken. Zo is het nu ook weer niet! Wil men ergens anders ligplaats aan de vaste wal kie zen dan doet men dat op eigen risico. De eigenaar van het land kan u wegsturen als uw gedrag of uw gezicht hem niet bevalt. Het is per slot van rekening zijn land en u gaat zonder te vragen in zijn voortuintje liggen. Vroeger leverde dat niet zo veel bezwaren op maar bij de vlucht die de watersportrecre- atie heeft genomen zijn veel boeren er toe overgegaan recreanten van hun land te we ren omdat ze zich niet wisten te gedragen. Men doet er straks héél verstandig aan om af te meren bij de nieuwe voorzie ningen met borden van De Marrekrite. TWAALF PUNTEN Om oriëntering te vergemakkelijken staalt bij dit artikeleen kaantje af gedrukt met op twaalf punten en cir- celje met een cijfer er in. Aan de hand daarvan kan men de plaatsen heipalen waar straks aanlegmogelijk heden komen. Met ingang van 1 december 1974 zal de rentevergoeding op de particuliere postrekeningen van U/a procent niet meer aan het maximum rentegevend tegbed van 10.000,gebonden zijn. Tevens wordt deze vergoeding, even eens zonder maximum, uitgebreid tot de postrekeningen die op naam staan van verenigingen en stichtingen, voor zover geen commercieel doel beogen. ft P-; «t <1 i JiL jj: ‘ih In Engeland is een campagne gestart om aan fietsers meer mogelijkheden te geven. En dat onder het motto AU change to bikes - allemaal overstap pen op de fiets. Ook in Engeland is de verkoop van fietsen de laatste tijd sterk gestegen en het aktiecomité dat deze campagne voert wil het gezon de, milieu vriéndelijke vervoermiddel graag nog populaider maken door de fietser betere kansen te geven in het verkeer in de steden en daarbuiten. Voor de stad vraagt het comité rou tes waar de fiets voorrang heeft; in de nieuwbouw zou al direkt rekening moeten worden gehouden met de fiets terwijl op het platteland allerlei be staande paden voor fïetsverkeer ge schikt zouden moeten worden ge maakt. Behalve dat het gebruik geen schade toebrengt aan het leefmilieu, achit het comité het ook een voordeel dat bij de vervaardiging van fietsen een zeer economisch gebruik van grondstoffen wordt gemaakt. /ft ft f 1 /S'- •"f-* .J Op twaalf punten in het merengebied ten zuiden en ten zuidoosten van Sneek - om precies te zjjn in het ruilverkavelingsobject Hommerts-Oppenhuizen - wordt komend voorjaar begonnen met het maken van recreatieve voorzie ningen voor de watersport. Het plan omvat steigers, dammen en damwanden, rietbeschermingen, remmingspalen en de aanleg van beplantingen van wilge pollen en rietkragen. Men vangt met deze voorzieningen twee vliegen in één klap: oevers en rietkragen worden beschermd en voor de watersporters wordt ruim een kilometer aanlegplaatsen geschapen. ft,* De tandem doet het goed in Neder land. Dat heeft men deze zomer op vele Nederlandse wegen kunnen zien en nu het wordt bevestigd door heit groeiend aantal fietsenverhuurders die nu voor een groot deel tandems in hun verhuurpark- hebben opgenomen. Het kan ook worden afgeleid uit een interview met verkoopdirecteur W. Breukink van Gazelle dat onlangs in De Kampioen werd afgedrukt. „De eerste verkoopcijfers hebben onze ver wachtingen overtroffen. Wij dachten vooral aan verhuurbedrijven en het verbaasde ons wel, dat ook particu lieren de tandem voor trektochten kie zen. Het was overigens niet zo eenvou dig om hem te maken, want hij viel buiten onze normale produktie. Er kwamen dus aparte afdelingen; dat loopt goed. We maken nu een twee duizend tandems per jaar, met een paar weken levertijd”. VSP3MSSW Van 23 t.e.m. 29 november. Geboren: Teade, zv Sijbren van der Meer en Klaaske Visserman te Heeg, Skarspaed 8. Gehuwd: Willem van der Pol, 23 jaar te Harlingen en Agatha Akke Poels- ma, 21 jaar, te Harlingen Boris Ox, 21 jaar, te Woudsend en Helena Maria Bedtske Nagelhout, 19 jaar, te Wouds end' Catrinus Haisma, 22 jaar te Jubbega en Lolkje Piersma, 24 jaar, te Nijland. Overleden: Geen. Da snit, o'e stof en dan da boord. De El-Mior boord. Met de pijll Die wijst naar wellicht de beste boord ooit op shirts gemaakt ft’ 1. ft .ft’ '7*, X jnr**—rxntrrn. 1" 9. Eiland Oudhof-Prinses Margrietka- naal. Aan de zuidzijde wordt honderd meter damwand aangebracht en ten noorden daarvan vijf remmingspalen met sohoorpalen, die voorzien zijn van een muts. Een steiger van zeventig me ter met twee oeververbindingen en 'twee keer tien meter rietbescher- ming. Vijf afvalbakken en twee bor den van De Marrekrite, 11. Oostzijde de Kaai. Hier wordt langs de oever 230 me ter damwand aangebracht. De schei- dingssloot is hier straks 210 meter lang. Weer de bekende afrastering met twee afsluitingen, - - - SaW u..a 10. Hoek Statenbocht-De Geeuw. Twee steigers van ieder dertig meter met verbindingen naar de kant. Vier keer tien meter rietbescherming sluit daar op aan. Er komt verder een Sloot van 160 meter en tien meter af rastering. Op dit punt zal de oude kade worden afgegraven. De vrijko mende grond wordt verwerkt in een nieuwe kade van honderd meter leng te. De postgiro voldoet hiermee aan een reeds lang bestaande wens. Boven dien zal, afhankelijk van de ontwik keling der financiële resultaten, nader worden bezien of zakelijk rekeningen eveneens voor rentevergoeding aanmerking komen. De wettelijke gelijkheid hiertoe is inmiddels opend, waarbij de hoogte van de ren te kan afhangen van de categorie rekening, de grootte van het tegoed en het gebruik van de postrekening. Zoals bekend wordt de eerder ge noemde IV2 procent rente vergoed over het laagste saldo in een half maandelijkse periode, die de eerste, resp. de zestiende van de maand be gint. t'i'li lib*-1’ Rekeninghouders, die een hogere ren te wensen, kunnen onder het nummer van hun postrekening een rentereke- ing openen. De rente op deze reke ningen bedraagt momenteel a’/i pro cent. Deze mogelijkheid staat voor alle postrekeninghouders. In het ruil veric avelings gebied Klein- Gaastmeer heeft men destijds ook de gelegenheid te baat genomen voorzie ningen aan te brengen ter bescherming van oevers en rietkragen en aanleg plaatsen voor watersporters. In nog komende rulLverkavelingsplannen wil men op dezelfde manier te werk gaan zodat in de toekomst in het hele me rengebied dergelijke voorzieningen tot stand komen. Het ingenieursbureau „Oranjewoud” te Heerenveen maakte de plannen en zal het werk op 17 december aanbe steden namens de Plaatselijke Com missie voor de ruilverkaveling Hom- merts-Oppenhuizen. Over een maand kan dan de gunning plaats vinden. Men sohat dat het karwei honderd werkbare dagen zal vergen en als het weer een beetje meezit kan het hele project dus in de zomer van 1975 zijn beslag krijgen.. a r... ,r -r - -fti Autospuiterij-, uitdeuk, en tec- tyleerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 1. Noordoostzijde Langstaartenpoel. Hier komt een steiger in twee delen, elk veertig meter lang. De steigers krijgen een verbinding met de wal. Verder wordt er vier keer tien meter rietbescherming aangebracht. Er komt verder een dertig meter lange afrastering met een wegneembare puntdraiadaföluiting, De sloot zal 2. Landtong staartenpoel. Aangelegd worden hier drie steigers met oeververbinding. Elke steiger wordt dertig meter lang. Er een rietbescherming over meter. Verder wordt er een gemaakt van 240 meter breedte van 2V2 meter waarbij sen het riet en het buitenwater een gronddrempel zal blijven. Een schei- dingssloot (zeventig meter) en een af rastering met „deur” completeren het geheel. 12 Kop Koevorde-Janesloot. Vijftig meter steiger met een oever verbinding en tweemaal tien meter rietbescherming. Mocht men nog be sluiten ee« recreatieve voorziening in ’t noordelijk deel te treffen dan wordt de ligplaats naar het noorden ver plaatst, tegenover de ingang van de Janesloot. 3. Oosterbrugsloot. Hier zal een nieuw vaargedeelte wor den gegraven voor de ligplaatsen. Er komen twee dammen nabij het Prin ses Margrietkanaal en ’n twintig me ter lange duiker van beton (met een schuif). Het talud zal beschermd wor den met nylondoek en steenbestor- ting. Verder tachtig meter vlecht- tuin en tweemaal 35 meter dam wand langs de westzijde van het nieu- en een rietberm de hier aan- afstand van beplanting van Het aanbrengen, van de recreatieve voorzieningen kon mooi gepast worden in het kader van de ruilverkaveling. Juist op zo’n moment is de gelegen heid gunstig omdat er dan een beetje „geschoven” kan worden met stukjes land en Sloten. Bij de voorbereidingen van de plannen werden ook betrokken Cultuurtechnische dienst, de Pro- vWicie en de Marrekrite. 7ft', .0 «.“f' ’■a> ic/ce ft' "’ft Van 23 t.e.m. 29 november. Geboren: Nicolaas, zv Roelof Karei Meijer en Pietemella Torenstra, van Schamegoutum Elske Sanne, dv Jan Theodorus Oud en Maria Theodora Elisabeth Peters Ronald Bouwe, zv Dirk Riemersma en Elisabeth Chris tina Nonhebel Pieter Ulbe Jacobus, zv Jacobus Hendrik Dominicus IJn- tema en Jantje Veersma, van Wor- fcum Thea, dv Adrianus Franciscus Pots en Aaltje de Vries Cornells, zv Cornells Kootje en Comeliskie de Hoop Eventje Anneke, dv Sikke Marten Hoekstra en Catharina Trijntje Kra mer Richard Donald, zv IJde Vis ser en Jantje Bartsma. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Sijmen Dijkstra, 24 jiaar en Hijlkje Grietje van der Wal, 24 jaar Wieger van der Goot, 26 jaar en Durkje Cnossen, 24 jaar Sjoerd Veenstra, 25 jaar en Teuntje Klaske Talsma, 19 jaar Albertus Johannes Hendriks, 25 jaar en Anne Siebrigje Ottje Teerenstra, 23 jiaar Nicolaas Gerardus Groenendal, 23 jr. en.Bauk- je Koops, 20 jaar Geert van den f 5 ’S'lS'K- „u W' 4. Hoek Leijesloot. Aanleg van tweemaal 25 meter stei ger met oeververbinding en aanslui tend vier keer tien meter rietbescher ming. Er zal een veertig meter lange afscheidings'sloot worden gegraven. Afrastering met afsluiting. 5. Noordoostzijde Witte Brekken. Veertig meter steiger met aan de wa terkant een golfdempend schot. Ten zuiden en ten oosten van de steiger tien en veertig meter rietberm met gronddrempel. Er wordt een nieuwe sloot gegraven van zestig meter. - T ::T feUiltÏliBtett ,>IhLL’ schoongemaakt worden en er komen drie afvalbakken en een bord met daarop „Ligplaats toegestaan creatieschap De Marrekrite”. borden en afvalbakken vindt men in de toekomst terug bij alle aanleg- p anten. 8. Landtong Ooster Wymerts-Nauw van de Brekken. De zuidoostpunt van deze landtong wordt voorzien van een steiger van dertig meter. De noordelijke inham krijgt veertig meter steiger. Aanslui tend op de steigers wordt rietbescher ming aangebracht. Twee seheidings- sloten over totaal 230 meter lengte. Ook hier weer de afrastering. Gijsberta Martina Cornells Ignatius IJrne Maria Poiesz, 22 jaar en Rins- ke Zijlstra, 21 jaar Simon de Jong, 26 jaar en Johanna Doevendans, 21 jiaar Wytse Knol, 23 jaar en Geertje Meester, 18 jaar Arend Jan Bos scha, 25 jaar en Geertje Anna Dou- wenga, 28 jaar. Overleden: Dirk Rusticus, 69 jaar, ev Aafke Lijcklama a Nijeholt, van Workum Hendrik Blauw 77 jaar ev Pietertje de Jong Jeltje Lammertsma 94 jaar, wv Johannes de Jong, van Bolsward Grietje Remerij, 82 jaar, wv Albert Kamstra Sijmen Poepjes, 54 jaar, van Sloten Fr. Sander Mul der, 62 jaar, ev Aukjen Roodbergen Clasina Galema, 90 jaar, wv Popke Witteveen, van Blauwhuis. B,, 1 r. ftfckSJwC fti 'SL ft j 6. Landtong Zwarte Wymerts. Hier komen twee steigers met oever verbinding met daartussen een rij paaltjes. Een rietbescherming wordt aangebracht over tweemaal tien meter. Er komt verder een nieuwe schei- dingssloot over negentig meter en een afrastering. 7. Hoek Rüd. Twee steigers mét een verbinding naar de oever, elk 25 meter lang. Driemaal tien meter rietbescherming aansluitend op de steigers. Voorts een sloot ter afscheiding van veertig me ter en de bekende afrastering met wegneembare puntdraadafsluiting. ’ft F |hr 'hui1' 4 .ftx.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5