JJ Een eeuwen-lange band OPHAALDIENST GROFVUIL ii] B B Parkeerverbod E. Halbert- smastraat Wat vindt U -- 4- 'z I A VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE GEMEENTE SNEEK Telefooncentrale stadhuis wordt uitgebreid WAT IS AANVULLEND WERK? Gevonden Onder- en boven water I Een prettige avond Wie geeft Lemmerweg- scholencomplex naam? Ruig speelterrein in De Domp 5 dec. 1974 No. 30 J ,x’ B rï I i X "'te ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim H fflIIIIIBIIIIIIIIIIIBIIBIIIIBlIIIIIIIM 7s UITGAVEN 1975 Van elke gulden die de gemeente uitgeeft is bestemd voor: I I If s INKOMSTEN 1975 Van elke gulden die de gemeente ontvangt is ontvangen middels: A --- '"'W9 Mg s X 3 Uit de Marktstraat o.tf» *asi JAPAN EN NEDERLAND NEDERLAND EN JAPAN elkaar leer- in- MM IN DIT NUMMER O.A. L* EOÜ ui I De rijbaan van de Eeltje Halbertsmastraat blijkt te smal voor het verkeer wanneer aan beide kanten auto’s geparkeerd staan. Daarom zou er aan één kant van de straat een parkeerverbod moeten komen. Nu zijn er aan de zuid-oost kant van de straat al parkeer voorzieningen en daarom stellen burgemeester en wethouders voor om aan de andere kant een parkeerverbod in te stellen. Vanwege de verkeersveiligheid is daar veel voor te zeggen, maar toch wil het gemeentebestuur eerst horen wat de bewoners van de E. Hal bertsmastraat hiervan vinden. Daarom worden alle bewoners van deze straat verzocht om voor vrijdag 13 december hierover schriftelijk of telefonisch hun mening te geven. Het adres is: stadhuis, Marktstraat Sneek, bureau Algemene Zaken. Telefoon 05150-4241, toestel 231= Op 1 augustus is het nieuwe vier- klassige scholencomplex met een gym nastieklokaal aan het Kaatsland in gebruik genomen als onderdeel van de Lemmerweg-school. Op 27 november is het scholencomplex officieel ge opend. Alleen... er is nog geen naam. Mogen burgemeester en wethouders van u een voorstel horen? Iedere suggestie is welkom. Iedere in zender heeft kans op een prijs. De marktmeester heeft begin oktober een doublé horloge en een gouden ring op de markt gevonden. De vondsten zijn bij de politie aangegeven en heb ben reeds in het Sneeker Nieuwsblad onder „Verloren Voorwerpen" geprijkt. Helaas zonder resultaat. Mocht iemand alsnog zijn eigendom herkennen, dan kan hij het afhalen bij de marktmeester, Arkumerhemstraat 3, na zeven uur ’s avonds. In de loop van het komend jaar zal de telefooncentrale van het stadhuis aanzienlijk worden uitgebreid tot vijftien lijnen. Hopelijk kunnen hiermee de huidige, soms vrij lange wachttijden worden voorkomen. Wanneer het eenmaal zover is krijgt het stadhuis ook een ander telefoonnummer na melijk 61644. Wanneer de omschakeling plaats vindt wordt nog bekend gemaakt. Tot dat moment blijft het stadhuis bereikbaar via het oude nummer 4241. Wanneer mag het buiten staan? Grof- en huisvuil moeten ’n uur voor dat de vuilnisauto komt buiten worden gezet. Alleen als de vuilnisauto ergens voor half acht ’s morgens komt, mag het afval de avond te voren na tien uur buiten worden gezet. Japan en Nederland Hoe kom ik aan een huis? Gaswacht Minne en Minke Centrale riolering Wat is aanvullend werk Algemene beschouwingen over algemene beschouwingen Waterleiding-tarieven verhoogd Kado van de gemeente Een prettige avond Van harte op 5 december een prettige avond gewenst Mogen wij u als surprise deze „Uit de Marktstraat” aanbieden? We kunnen ons voorstellen dat er u nog leukere verassingen te wachten staan. Goedkoper zult u wel niet krijgen. Maakt u die rustig eerst open. K' 'r. Vo\*e 3? Het zijn twee landen zo ongeveer aan weerszijden van die aardbol, maar on danks die afstand is er door de eeu wen heen contact geweest. Wa willen er niet om heen. De drijfveren waren van beide kanten meest om er beter van te worden, maar het is de vraag of dat verfoeilijk is. Door de ruimtevaart van de laatste jaren heeft u zichzelf ook eens van een afstandje kunnen bekijken. Van de kolossale aardbol met zijn mensen, zijn grenzen en zjjn culturen is op de foto’s dan nog maar een heel klein knikker tje overgebleven. We relativeren dan dat alles toch maar betrekkelijk is, maar veel verder komen we meestal niet. De voorzitter van het Europees Wanneer wordt het opgehaald? Ie woensdag van de maand: Gebied aan beide kanten Leeuwarderweg tot Het stukje ruig speelterrein in de Domp aan het begin van de Gravinne- weg blijft de eerste tijd ruig speelter rein, ook al is het „heuvellandschap" vlak getrokken door een bulldozer. Dat vlaktrekken was nodig omdat door het onregelmatige terrein water overlast voor de omwonenden ontstond. de hele we- makfcelijker, zich verbazen van het Japanse beter bekend als de vriendschapsbanden tussen Kurobe en Sneek een bewijs zijn van samenwerking tussen o <b e de spoorbaan, 2e woensdag van de maand: Noorderhoek, het gebied rond de Bolswarderweg, tussen Parkstr. en Westersingel, Domp en Stadsfenne. 3e woensdag van de maand1: binnenstad en Lemmerweg West. 4e woensdag van de maand: Lemmerweg Oost en Sperk- hem, en Industrieterrein. Op een eventuele vijfdewoensdag in de maand wordt geen grofvuil opgehaald. ft/ vv n o ff ff 3 De contacten liggen over reld tegenwoordig wat Daarom zal niemand over een vestiging YKK concern, beter bekend als de ritssluitingfabriek Yoshida, in Sneek. Toch ziet u het nu misschien iets an ders, wat minder als een toeval. De heer Yoshida, president van het YKK- concërn met een vestiging op het Sne- ker industrieterrein, bezocht Sneek voor het eerst in 1969. *^oo, Nu is die aarde vanuit de verte mis schien maar een klein knikkertje, maar toen op 19 april 1600 het eerste Nederlandse schip „De Liefde” in Ja pan aankwam was dat het einde van een helse reis met maar 24 overleven den. Daarmee begon een succesver haal waaruit blijkt hoe waardevol het was dat onze verre voorvaderen Ver der keken dan hun onzekere lands- grenzen. waar we tegenwoordig veel dichter bij huis de grootste moeite mee hebben. Het was niet alleen de handel. De a Nederlandse cultuur drong diep door Parlement wordt een Europeaan in hart en nieren genoemd. Onze minister 'n. besloten Japanse samenleving. sneeik- jj0 historische Nederlandse van buitenlandse zaken wordt gekenschetst als een Atlanticus. Zo blijven we poort^naar het wes- js nog steeds in Japan te bezichtigen. Het zijn meer schappen zich over Japan. Het meren deel was Nederlands, De wetenschap pelijke taal was Nederlands. De leer boeken waren in het Nederlands. Me- Die Toch vormde juist die brug de scha- Hij schonk de stad een klok voor het kei tussen twee culturen die door carillon in de Martinikerk. Het res- hun eeuwenlange ontmoeting (Decima tant van het bedrag van 50.000, werd in 1860 gesloten) een stukje in- werd op zijn verzoek besteed voor een tematibnale samenwerking opbouwden sociaal doel. 338 Jaar eerder, in 1631, schonk kapi tein Nicolaas Coucfcebacker een kan delaar aan de Japanse vorst. De klok met het Yoshida embleem klinkt over Sneek. Do historische Waarschijnlijk door de regen van de Laatste wëken liggen een aantal roei boten langs de kaden meer onder dan boven water. Ligplaatsen zün schaars en net als rijwegen moeten ook water wegen begaanbaar blijven. Daarom worden de eigenaren dringend ver zocht er iets aan te doen. Het was een wisselwerking, waarbij i het ene land het andere opstuw- der volkeren, maar voor zijn reders, de Verenigde Oost Indische Compagnie, om handel te drijven. Hij had succes, want in 1609 kwamen er weer twee schepen uit Nederland in Japan aian. „De Grif fioen” en „De Roode Leeuw met Pijlen” hadden ’n persoonlijke brief van Prins Maurits voor de Japanse Vorst bij zich. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Neder land kreeg vrijhandel en in Hirado werd de eerste handelspost gesticht. Wat later, in 1635 stoeit Japan zijn grenzen. Er werd een uitzondering njet de in de vaart twee volken hun leefpatronen naast el kaar legden en veel van den. Krijgskunde, Paardrijden, een greep Een stad die dit jaar twintig jaar be ult de veelheid van wetenschappen die staat. Een jonge stad, ontstaan door door Nederlanders naar Japan werden samenvoeging van een aantal gemeen- „geëxporteerd”. ten. Mede door de vriendschapsbanden In 1838 studeerden er gemiddeld 1000 tussen Kurobe en Sneek leeft ’n eeu- Wat is grofvuil? Frames van fietsen en brommers, antennes, kachels, meubilair e.d, Takkenbossen, latten e.d. (Mits goed gebundeld). In elkaar gedrukte en samengebon den kantonnen dozen. Dit is dus materiaal dat niet op een voudige wijze verkleind kan worden, waardoor het niet in huisvuilzakken met het huisvuil meegegeven kan wor den. Dozen, kisten en zakken met houd worden niet meegenomen. bezichtigen. Het zijn meer dan be? leefdheidsgeschenken. Het zijn bewijzen van een band tussen twee volken. De 24 opvarenden van „De Liefde” boeken waren in het Nederlands. Me- Die zelfde band is er weer met de waren in Japan meer dan welkom, dicijnen, Astronomie Biologie, Talen, Sneeker zusterstad Kurobe in Japan. rp"”“ k™ --- - greep Een stad die diit jaar jaar be. t, Mofle de vriendschapsbanden tussen Kurobe en Sneek een bewijs zijn van een blijvende samenwerking tussen volkenl gemaakt voor Hollanders en Chine zen. De handelspost werd in 1641 overgebracht naar het eilandje De cima in de baai van Nagasaki. Een smalle brug vormde de enige ver binding tussen dat kleine stukje wes- SNEEK EN JAPAN terse wereld en het oneindige Oos terse achterland. lil 1 'BV1 A B Tijdens de laatste raadsvergaderingen is de term verschillende keren gebruikt: ACW subsidie; Aanvullend werk. Eigenlijk zegt het woord het zelf al. Het gaat om extra werken om daarmee een stukje werk loosheid op te vangen. Dat is een landelijk probleem en daarom geeft het Rijk een forse bijdrage (ACW subsidie) in de kosten van die plannen. De ACW subsidie (Aanvullende, Civieltechnische Wer ken) is in de meeste gevallen 79% van het totaalbedrag. Voor de gemeente betekent het dat een aantal plannen nu op papier kan worden voorbereid en dan aan de gemeenteraad worden voorge legd. Wanneer de raad, als hoogste bestuursorgaan in de gemeente met het plan instemt en bereid is om de overblijvende 21% van de kosten voor rekening van de gemeente te nemen, kan het plan aan gemeld worden om als aanvullend werk te worden uitgevoerd. Een provinciale commissie bepaalt dan of dat wel of niet mogelijk is. Een aantal plannen dat anders nog niet uitgevoerd kan worden, b.v. om dat er niet voldoende geld beschikbaar was, kan nu worden aange pakt als aanvullend werk. Via Decima, de poort naar het indelen en afbakenen. Ons vaak niet bewust van de landen en culturen die B’ versPrB^en EuroPese weten- we daarmee buiten onze gezichtskring schuiven. Twee van hen, waaronder ene Jan Joosten van Lodensteyn bleven er alls adviseur voor buitenlandse be trekkingen bij het Japanse hof. Ka pitein J. J. Quaeckemaeck onder- Cx vuuu«vi« zocht ondertussen de ^mogelijkheden Japanse studenten Nederlands en Wes- wenlange traditie voort. tr wetenschappen in Japan. In 1869 stichtte de Nederlandse arts Dr. Chr. Moge Ermerins de medische faculteit aan de Universiteit van Osaka. Hij was een blijvende overigens niet de enige geleerde dile in volken! Japan les gaf. Reeds in de zeventien de eeuw bestudeerden Nederlandse artsen da Japanse geneeswijze acu punctuur. Havenwerken, scheepswer ven en industrie, veel werd met hulp van Nederlanders opgezet. i 1 “X ƒ.7,du. 8 O o s 2 o> I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 7