Algemene beschouwingen I Wie zit waar? Plattegrond raadszaal Sneek over algemene beschouwingen o GASWACHT c J Waterleiding-toneven verhoogd De begroting Huishoudboekje 0,95 90,60 0,91 0,84 0,81 678,60 0,68 1.261,80 1.860,— 0,61 0,58 4.475,40 0,56 6.487,20 0,54 0,51 Progr. CDA publieke tribune W Pagina 2-5 december 1974 „UIT DE MARKTSTRAAT”, voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek 50 m3 per jaar 54,60 1,08 per m3 60 m3 61,20 1,02 80 m3 75,60 100 m3 150 m3 126,60 200 m3 162,— 300 m3 235,20 0,78 500 m3 375,— 0,75 1.000 m3 2.000 m3 0,63 ft 3.000 m3 0,62 4.000 m3 2.427,60 6.000 m3 3.451,20 8.000 m3 12.000 m3 20.000 m3 10.280,40 M orgaan dat het toezicht op de gemeentebesturen uitoefent, J. Jonkers R. Tuinstra D.A.W.v. d. Burgt Drs. D. Dijkstra PvdA PvdA PvdA PvdA CPN C. Meijer taakverdeling B en W: Progr. W. T. de Boer Sneek PvdA B. Holtrop Sneek CDA VVD H. Pheifer VVD G. J. v. d. Scheer H. Postma FNP CDA R. Reinsma PvdA CDA worden CDA J. Ytsma CDA CDA CDA CDA B. de Vries A. Gerrits H. Kuiper J. D. Brouwer pers kingen voldoende beantwoord, en komt u J D. A. Berg wethouder Drs. G. Middeldorp gemeentesecretaris H. A. Scholten wethouder Bij een verbintenis voor een maximum- verbruik van: Het is een verhoging met een vast bedrag geworden, namelijk 7 cent per m3. Per 1 januari is de abonnements-prijs nu 3,15 per maand. De tarieven zien er zo uit. Wordt betaald per jaar: algemene zaken, planning en coördinatie, financiën en economische zaken (w.o. gas- en waterleidingbedr.), regiozaken. sport, recreatie en toerisme, culturele zaken, sociale werkvoorziening, personeelszaken. ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, volkshuisvesting, openbare werken, gerneentereiniging, slachthuis, keuringsdienst en marktwezen. sociale zaken, maatschappelijke dienstverlening, bejaardenzorg, samenlevingsopbouw, jeugd- en jongerenwerk. En voor het verbruik boven het maximum: D. Y. W. de Graaff- Nauta wethouder Mr. B. v. Haersma Buma burgemeester W. Unema-Ehlhardt wethouder onderwijs, volksgezondheid, milieuzaken en voorlichting. E. A. M. Lampe- de Vries De gaswacht beschikt over gespecia liseerde apparatuur en vakbekwaam personeel. Dit alles staat tot uw be schikking. Maakt u er gebruik van door een abonnement af te sluiten, te lefonisch of door het insturen van het formulier dat u heeft ontvangen. Hier op papier lijkt het nu eentonig te worden, maar dat is het in prak tijk beslist niet. De in tweede ter mijn gemaakte opmerkingen worden weer door burgemeester en wethou ders beantwoord. Daarop kunnen de raadsleden weer reageren. den denken over de plannen voor toekomst die door burgemeester wethouders worden voorgesteld. Zaken die meerdere jaren meegaan en waarvoor de gemeente geld moet lenen staan in een aparte afdeling van de begroting, de kapitaaldienst. De rente en de aflossing (de af schrijving) en alle andere dagelijk se uitgaven staan in de gewone dienst. Ieder jaar moeten burgemeester wethouders aan de Soms is er dan nog een derde of een vierde ronde. TOTAALBEELD Een langdurige maar interessante raadsvergadering is dan weer achter de rug. Een openbare raadsvergade: ig waarin men als burger een totaalover zicht heeft kunnen krfjgen van wat er in de gemeente gebeurt en gebeuren gaat en hoe de verschillende fracties en raadsleden uit de gemeenteraad daar over denken. In een vorige „Uit de Marktstraat” hebben we u van alles verteld over de nieuwe gemeenteraad. Door ruimtegebrek kwamen we er nog niet toe om u te vertellen wie nu precies waar achter de tafel z t. Daar om drukken we hier het plattegrondje van de raadszaal af. Wanneer u een openbare raadsvergadering bezoekt en dat zou u toch eens moeten doen, krijgt u zo’n plattegrondje uitgereikt. Ongetwijfeld heeft u de publicaties over de Gaswacht gelezen. In Uit de Marktstraat heeft een uitgebreid ar tikel gestaan, terwijl bij uw gasnota een folder werd ingesloten. Vanwege de sterk gestegen kosten bleek het noodzakelijk om de waterleiding-tarieven te verhogen. De laatse verhoging was op 1 januari 1972. Mochten er toch nog vragen blijven waarop u een antwoord wilt heb ben, dan kunt u de Gaswacht be reiken op tel. nr. 05150-5083. U kunt ook telefonisch een abonnement af sluiten wanneer uw inschrijfformu lier is zoekgeraakt. een democratisch land en - - X-—- uav ouinvi.. ux/ begroting vormen ook is, hoeveel rekenwerk het ook mag zijn om tot eer. verantwoorde opstelling van de rijen cijfers en getallen te komen, met het opmaken van de begroting ben je er nog niet. Terecht, want Nederland is eerst als de gemeenteraad het eens is met alles wat in de begroting staat is de zaak voorlopig in kannen en kruiken. Voor lopig, want uiteindelijk moeten Gedeputeerde Staten, het provinciaal dat het toezicht op de gemeentebesturen uitoefent, de begroting nog goed keuren. De gaswacht is geen onderdeel van het gasbedrijf, maar een coöperatie ve vereniging van particuliere instal lateurs. Er is wel een nauwe samen werking tussen het gasbedrijf en de gaswacht. Misschien bestaan er nog vragen over de diensten en de werkzaamheden die de gaswacht voor u kan verrichten en de tarieven daarvan. Om dit nog eens goed uit de doeken te doen wordt bin nenkort huis aan huis een speciale „Onderhoudskrant” bezorgd. Daar in wordt het dienstenpakket nader toegelicht. Ook zijn daarin do wenken van de landelijke actie „Vlam attent” opgenomen. MAANDAG 9 DECEMEBER, TWEE UUR s MIDDAGS De openbare raadsvergadering met als agendapunt de behandeling van de gemeentebegroting begint. De voorzit ter stelt de begroting aan de orde en geeft gelegenheid tot het houden van „algemene beschouwingen”. Hiervoor vragen meestal eerst de fractieleiders van de politieke partijen in de ge meenteraad het woord. Later zullen ook de andere raadsleden zich in de discussie mengen. Na de „eerste ron de” antwoorden burgemeeniter en wet houders. De burgemeester gaat in op alle zaken die tijdens de algemene be schouwingen aan de orde zijn geko men en die tot zijn speciale werkter rein behoren. Dan komen de wethou ders aan bod die ingaan op de punten uit hun portefeuille. Daarna is het woord in tweede termijn weer aan de leden van de gemeenteraad. Voor de vuist weg haken zij in op de antwoor den van burgemeester en wethouders. Het kan zijn dat de raadsleden vinden dat het antwoord onvoldoende is ge weest, of dat ze bijzonder gelukkig zijn met het antwoord dat ze hebben gekregen. Het is ook mogelijk dat ze het met het antwoord op hun vragen en opmerkingen niet eens zijn. Uw eigen veiligheid wordt er mee ver hoogd, terwijl het langer meegaan van de apparaten en een zuiniger branden een kostenbesparing oplevert. Tenstatte zijn alle vragen en opmer- Het is de moeite waard. Het beleid van het dagelijks bestuur, burgemeester en wethouders, wordt beoordeeld. Soms is dat lovend, soms kritisch, of wordt in de vorm van een motie een uitspraak gevraagd. Vaak mond het betoog uit in aanbevelingen voor de toekomst. Al die redevoerin gen zijn tijdrovend, maar daarom nog niet saai. Want het hele gemeentelij ke wel en wee van het afgelopen jaar en de ideeën voor de toekomst worden in één keer geëtaleerd. De gemeentebegroting is klaar, en ook dit jaar weer sluitend. Dat bete kent dat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten. Akkoord, dat ging niet zo maar, maar uilteindelijk lukte het toch. Het eindbedrag van de begro ting komt uit op bijna 40 miljoen gul den. Voor dit bedrag kan de gemeente niet alles, maar toch nog wel veel doen. Op maandag 9 december behandelt de gemeenteraad vanaf twee uur ’s middags en vanaf half acht ’s avonds in het openbaar de begro ting. Dan zal blijken hoe de raadsle de en BESTUURLIJK HOOGTEPUNT De behandeling van de begroting door de gemeenteraad is niet zomaar één van haar vele agendapunten. Het is hét punt van een aparte vergadering- Het gebeurt dit jaar op maandag 9 lecember in een speciale openbare raadsvergadering die al om twee uur s middags begint en waarschijnlijk tot laat in de avond doorgaat. Niet voor niets is daar zoveel tijd voor uitge trokken. Velen zien, terecht, zo’n begrotingsbe handeling als één van de belangrijkste momenten in een jaar gemeentebe stuur. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om alle cijfers en cijfer- tjes, maar meer om het gevoerde be leid en het beleid voor de toekomst, dat uit al die cijfers valt af te lezen. Moet er voor een bepaald onder deel meer geld beschikbaar komen of moet er minder geld voor uitgetrok ken worden, waardoor er voor andere zaken geld vrij komt? Niet gebonden aan het schema van een vergaderagenda kunnen de leden van de raad hun mening geven over het beleid voor het komend jaar. De ontwerp-gemeentebegroting voor 1975 is klaar. Burgemeester en wethou ders hebben bekeken hoeveel of hoe weinig geld er dit jaar in de gemeente lijke schatkist stroomt en er is een prognose gemaakt van de uitgaven die te verwachten zijn. Hoe indrukwekkend de stapel boekwerken die samen de t een de begroting zelf aan de orde. Daar over heeft de raad, verdeeld in twee secties, al eerder vergaderd. Het re sultaat van die schriftelijke voorbehan deling, het stellen van vragen, hebben de raadsleden in de vorm van een boekwerkjéi, „Sectieverslag en memo rie van antwoord gemeentebegroting 1975” voor zich. Dat rapport vormt de leidraad voor het gesprek over de begroting. Wanneer de begroting door de gemeenteraad is vastgesteld, ac toord bevonden, wordt de vergad ing gesloten nadat er soms nog een paar financiële voorstellen aan de orde zijn geweest die vaak in direct verband staan met de begroting (begrotings wijzigingen in verband met reeds dbor de raad genomen besluiten). In die aanbiedingsbrief, die iedereen kan komen inzien in het informatie centrum, geven burgemeester en wet houders algemene beschouwingen over het te voeren beleid, blikken zij terug en schetsen ze globaal het be leid voor de toekomst. Daarom is die aanbiedingsbrief eigenlijk het boeiend ste deel van de begroting. De begro ting zelf is een soort huishoudboek. Aan de ene kant staat in een groot aantal posten wat er aan inkomsten wordt verwacht. Aan de andere kant staat wat er zal kunnen worden uit gegeven en waaraan. Het bedrag dat in 1975 besteed kan lijkt hoog maar het is na tuurlijk nooit voldoende om er naast de uitgaven van iedere dag ook nog de bouw van scholen en de aanleg van sportvelden uit te betalen. Om maar eens een paar dure zaken je noemen. Voor al dit soort zaken die meerdere jaren gebruikt kunnen worden leent de gemeente geld. De rente en de aflos sing worden uit de normale inkomsten betaald. en gemeenteraad voorleggen hoeveel in het komende jaar kan worden uitgegeven en waar aan. De raadsleden krijgen daarbij een aantal boeken met cijfers en een brief, nogal een dikke. -r 1 - fa

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 8