KADO VAN GEMEENTE I Structuurplan I Ij il 1 I INFORMATIE OVER... o I I Koophuizen Zelf (laten) bouwen Gemeente garantie Huurhuizen Brandbeveiligingsverordening per 1 december van kracht De regelingen iNFÖRMABS-ÖEN’mUb? GEMEENTE Krotontruimingsbijdrage Een huis kopen Renteloze lening uit het bezitsvonningsfonds Rijkssubsidie op de stichtingskosten van ’n huis illlllllillillllilllllIIIBlIBSffi illlllllllllllilllllH H! I - - - i ■OH „UIT DE MARKTSTRAAT”, voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek Pagina 3-5 december 1974 Hoe kom ik aan een huis maar Er ma- Daarom. Wie het wil hebben mag het gratis komen ophalen. We denken daar bij aan belangstellende „sneupers”. en tjes. theek wanneer u een huis koopt. - Doorstromiingsbijdrage be- mansen en een e huursubsidie VOORKOMEN is doorstromingsbijdrage beter dan blussen dan een VOORDELEN. een Mocht zeventig meter papier wat veel zijn voor uw boekenkast dan is dat nog geen bezwaar. U mag tot vrijdag 20 december iedere morgen uit komen zoeken wat van uw gading is. - Krotontruimingsbijdrage uit het Nu wil het geval dat we de zolder nodig hebben en de ongeveer 10 meter papier niet meer. U kunt ook even langs komen op dinsdagmorgen, donderdag, of vrijdagmiddag bij het informatie centrum in de Kruizebroederstraat. hem zo i er een uitgebreide serie regels en re geltjes. - Een renteloze lening zitsvormiingsfonds. verhuist huurwoning achterlaat. aanm er van be- hoe De discussiegroep uiit de bevolking is druk bezig met de bespreking van het structuurplan in een aantal openbare vergaderingen. Na een eerste studie gaan binnenkort werkgroepen aan helt werk om onderdeden als: Wierken/Voor- zienilngen, Wonen en Veerker nog eens verder uitgespit weer aan de voltallige vergadering voor te leggen. - Als u een bestaand huis koopt mag dat niet duurder zijn dan 45.000, - Een nieuw huis mag niet duurder zijn dan 70.000, I I Huursubsidie, ook mogelijk bij woningverbetering Een eigen huis met steun uit het bezitsvonningsfonds Doorstromingsbijdrage, Krot- ontruimingsbijdrage en bijdrage woningverbetering. FNOENTATiE VAN NET VööftWWKI»- «tRUöTUMftPLAN Wanneer de openbare vergaderingen in tet informatiecentrum worden ge houden leest u wekelijks in het Snee- ker Nieuwsblad. Op een van de gemeentelijke zólders ligt een verzameling Staats couranten en zo-genaamde kamerstukken (verslagen van eerste- en tweede kamervergaderingen etc.). De verzameling is niet hélemaal compleet. De oudste stukken dateren van ca. 1850. ger zijn dan 18.000, - Als u over 1973 vermogensbelasting heeft moeten betalen komt u ook niet Deze bijdrage ligt tussen de 1250 en de 2500,-. Het huis dat u ver laat moet dan wel een jaar lang, onmiddellijk voorafgaande aan de ontruiming bewoond zijn geweest. Bovendien moet vast staan dat het huis op korte termijn wordt afge- Om te beginnen de koophuizen, zijn twee mogelijkheden: zelf (laten) bouwen, of een huis dat door een kelaar aangeboden wordt kopen. Gelukkig is het probleem lang niet meer zo nijpend als enige jaren geleden. Toch blijft het moeilijk om de juiste weg te vinden. In dit verhaal trachten we de vele mogelijkheden voor u op een rijtje te zetten. - De woning die u verlaat bruikbaar is en de huurprijs niet hoger is dan 160,in de maand - Het gaat alleen om woningen die het hele jaar door worden bewoond. Dus de niet om: recreatiewoningen, znmierhuis- - Als u al eigenaar was van het huis dat u verlaat, tenzij dat een krot was, heeft u ook geen kans op de renteloze lening. Wanneer u iets speciaals wilt weten, belt u dan even? Er lig gen informatiestencils voor u klaar o.a. over: De gemeente garandeert dan aan de bank waar u het geld leent de rente en aflossing. De hoogte van deze ga rantie is afhankelijk van het feit of een nieuwbouwwoning dan wel een reeds eerder bewoonde woning wordt gekocht. In het eerste geval kan een garantie worden gegeven tot het to tale bedrag van de verwervingskosten verminderd met honderd gulden. woont waarvan do kosten overeenstemming zijn De lening moet in acht gelijke jaar lijkse termijnen worden terugbetaald, te beginnen twee jaar nadat u de le ning kreeg. gevallen, kan de bijdrage ook den verleend bij ontruiming noodwoningen, woonwagens, schepen enz. ne Kerkstraat wezen. Het spreekuur is o-p dinsdag en donderdag tot twaalf uur ’smorgens. Het Daarvoor moet u meestal bij een ma kelaar terecht. Het kan een huis zijn dat nog gebouwd moet worden maar al wel op papier staat, of een bestaan de woning. We kunnen hier kort over zijn omdat de makelaar u precies zal vertellen wat wel en wat niet moge lijk is. Het bovenstaande rijtje met regelingen waarvoor u misschien aanmerking komt geldt ook hier. van da totale verwervingkosten vermtodienen met het bedrag van eerste jaarlijkse bijdrage. gemeester en wethouders de waarbinnen de inrichtingen die categorie behoren zich melden. Na de melding komt de controle, en als die goed uitvalt de vergunning. OPKHWÖSTWDEN, WW. MV- aantal verblijfseenheden wordt bere- Behalve de gemeentegarantie rijkssubsidie op de stichtingskosten is jes, tweede woningen, en evenmin om er bij de overheid nog een regeling noodwoningen woonketen enz. om het u makkelijk te maken om een huis te kopen. In bepaalde gevallen kunt u namelijk een renteloze lening van 2400,krijgen uit het bezits- om te zor gen dat het geld terecht komt bij de mensen die het ook werkelijk nodig huis'’getrokken hebben zijn er weer regels en regel- Wanneer het gaat om een reeds eer der bewoonde woning kan een garan tie worden gegeven tot 95°/o van de verwervingskosten plus de eventuele kosten van verbetering van de wo ning. in Om voor de gemeentegarantie in aan merking te komen moet aan bepaal de eisen worden voldaan. Deze eisen verschillen weer naar gelang het een nieuwbouwwoning dan wel een reeds eerder bewoonde woning betreft. U komt daarvoor in aanmerking bij een koophuis dat nog gebouwd moet worden. Om u bij alle hoge kosten een eindje op weg te helpen kunt u dan een bijdrage van het rijk krijgen- - d;an zullen er eerst voorzieningen moeten --jj getroffen. Beoordeling van nieuwe inrichtingen gebeurt bij de be handeling van de aanvraag om een bouwvergunning. U kunt een huis huren van de ge meente, van de woningstichting „Pa trimonium" of van parukuiiere eige- Doorstrominffsbiidrase naren. Pensioenfondsen e.d. De hui- o j o zen in de vrije sector worden door de Voor iedereen een betaalbare woning eigenaar vaak via makelaars ver- betekent dat mensen met een hoger huurd. Voor de huizen van de ningsltiohting „Patrimonium” en gemeente moet u Zo’n nieuwe verordening, een soort gemeentelijk wetje, heeft een aantal voordelen. Alle regels staan nu bij el kaar. Bovendien is het een uitwerking van een landelijk: voorbeeld. Daar door zullen op de lange duur voor veel plaatsen de zelfde bepalingen kunnen gaan gelden. I - het huis waar u naar toe 'gaat: a. een huurprijs heeft die die helft hoger ligt, dan die van de verlaten woning maar niet hoger is dan 375,- per maand. Deze regel geldt ook voor We zeiden het al heel voorzichtig - U eigen woningen. Het gaat dan niet om komt mogelijk in aanmerking -, want de huurprijs, maar om de maande- om te zorgen dat iedereen in een voor lijks lasten. Deze lasten worden vol- goed mogeljjk huis woont is gens een vast systeem berekend: 8% --J- i„ de ver- w°- inkomen in een wat duurder huis zul- de len moeten wonen om te zorgen dat de bij het gemeen- goedkopere huizen voor mensen met schappelijk woningbureau in de Klei- een lager inkomen beschikbaar zijn, Het belangrijkste is echter dat een gemeente met zo’n nieuwe verorde ning ook echt wat kan gaan doen aan het voorkomen van brand. - U moet meerderjarig zijn, jonger dan 35 jaar. Het middel dat de brandveiligheids- verordening hiervoor invoert is de „gebruiksvergunning”. De bestaande inrichtingen die zo’n vergunning no dig zullen hebben zijn in groepen in gedeeld. Voor elke groep bepalen bur- periode die tot moeten Behalve een hoofdstuk met algeme ne bepalingen, bij voorbeeld opslag van brandbare stoffen, is da mogelijkheid om ingen waar mensen gaan controleren op brandveiligheid. Als u er voor van elf Om nu te bevorderen dat iedereen in tele- een huis foannummer is 05150- 2463. Bij het ge- een beétjie in meenschappelijk woningbureau kunt met het inkomen is er de doorstro- u een aanvraagformulier vragen, mingsbijdrage. U komt in Wanneer u dat ingevuld terugstuurt king voor deze tegemoetkomiing hoort u er vanzelf meer van. 1750,als: Daarvoor moet u eerst bouwgrond kopen. In Sneek komt u dan in ne gen van de tien gevallen bij de ge meente terecht. Theoretisch is het ook mogelijk dat anderen bouwrijpe grond te koop aanbieden. Informa tie over dit soort bouwrijpe grond kunt u krijgen bij de dienst gemeen tewerken, Schoolstraat 2. Deze dienst kan u ook inlichten om- kend. trent het bestemmingsplan dat geldt voor het gebied waarin u gaat bouwen. Dat bestemmingsplan geeft o.m. voorschriften omtrent de vorm waaraan de woning moet voldoen. Waarschijnlijk met hulp van een aannemer kunt u dan gaan bouwen. Wanneer u zelf een huis laat bou- wen komt u eventueel in aanmer- laa^ nadat king voor één of meer van de vol- dent. gende regelingen: b krotontruimingsbijdirage Een goed brandweerkorps is voor een stad een waardevol bezit, maar daar-, mee ben je er natuurlijk nog niet. Ook het voorkomen van brand ver dient alle aandacht. Daarom zijn er op dit terrein een aantal regels. Die Klopt de’ zaak niet"he}emaüi'°mët-de waren tot nu toe verspreid te vinden in de bouwverordening, de algemene branidveR-igheidsvoorachriften, politieverordening en de hinderwet. Toch boden al deze regels, hoe goed ^Jrden ook te weinig mogelijkheden- Er is nu, voorbereid door de brandweer en de dienst gemeentewerken door de raad een brandbeveiligingsverordening vastgesteld. - Rijkssubsidie op de stichtingskos- ten De gemeente-garantie is er om u te - Gemeente garantie op de hypo- helpen bij het krijgen van een hypo theek theek wanneer u een huis koopt. U belastbare inkomen in 1971 of broken" of^blijvend*'’ buiten "gebruik u mag niet ho~ wordt gesteld. In daarvoor, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komende in aanmerking. woo- over de er allerlei inricht- komen beter te Hoe duurder het huis bij een paald aantal verblijfseenheden is kleiner de rijksbijdrage wordt. Als u er voor in aanmerking komt krijgt u die rijksbijdrage niet in één .i^^ar’"ïll' keer. U krijgt ieder jaar een gedeel- te. Het eerste gedeelte krijgt u een u in het 1 De hoogte van het bedrag is afhanke lijk van de stichtingskosten en het aantal verblijfseenheden dat de wo ning bevat. Bovendien moet het een woning zijn die voldoet aan de voor schriften die het rijk stelt (Voorschrif ten en wenken voor het ontwerpen van woningen 1965). In deze voor schriften is ook aangegeven hoe het Wanneer u een huis huurt komt u - u binnen Sneek mogelijk in aanmerking voor de vol gende regeling: De belangrijkste volgen hier in het kort. Wanneer u echter iets helemaal b. of twee kamers minder heeft zeker wilt weten kunt u het best het huis dat u verlaat. even in het stadhuis komen informe ren. Liefst voor u iets gaat doen. An- c. of geen zelfstandige woning is. Ka ders gelden de meeste regelingen niet mers in een bejaardencentrum of een meer. serviceflat bijvoorbeeld. I •a i w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 9