SLOTEN START 1975 MET Mr. H. Rijpstra I ySHEEKER Fries Scheepvaartmuseum van een regionaal belang ’N TEKORT VAN f 235.000 te l||| en Commissaris der Koningin opent de uitbreiding I Drs. S. T. Castelein Ijlst chef bureau integrale planning en coördinatie der provincie Oud-verzetsman C. v. d. Meulen uit Ijlst in Bloemkamp overleden IJLST snekerWoerier «IWW M»—■■■«"■"•«''{f ^TOO« de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van Auto in Zwette Bromfietster kreeg bij botsing schedelletsel OK-jol aangespoeld Inbraak aan IJlsterkade A.J. J. Hylkema(FNP) ut 'e rie Gaesterlan TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP BIJ ALCOHOLCONTROLE Schapen op drift Bromfietser met hoofd tegen lantaarnpaal 1 VALHELM HOOFDZAAK Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineesde uigare van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Ir® F J t SNEEKER NIEUWSBLAD cy r 1 I en. het klokje in ont- Verschijnt: maandags en donderdags van zijn schermde stadgezicht, de werkgelegen heid, de rioolwaterzuivering, recreatie en woningbouw, komen udtgetoreid aan die orde. als een utopie aangemerkti worden. De mogelijkheden liggen eerder op het terrein van de dienstverlenende en amibachtelijk bedrijven.” MAANDAG 9 DECEMBER 1974 128ste JAARGANG No. 98 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11> Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4'234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kóntrakt lagere mm-prijs Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in de zaak van Berkhout aan de IJlsterkade, een grossierderij in drogisterijartikelen. De dieven, die een geldkistje met ongeveervierhon derd gulden buit maakten, zijn binnen gekomen door een uitzetraam. De po litie heeft de zaak in onderzoek. het c.v.-gedeelte was in handen van de firma Silvius, terwijl Electrotech- nisch Bureau Hïemstra (S. Jorna) voor het elektrische gedeelte tekende. Bij de alcoholcontrole die de gemeen te politie van Sneek in de nacht van zaterdag op zondag hield werd aan een zevental automobilisten een rijver bod opgelegd. Een autobestuurder kreeg een procesverbaal. De politie maakte tevens van de ge legenheid gebruik om de aangehouden auto’s te controleren op technische ge breken. Hierbij kwam aan het licht dat verschillende chauffeurs met on heugelijk materiaal op de weg reden, het geen eveneens ’n aantal processen verbaal tot gevolg had. Ook hadden enkele automobilisten geen rijbewijs. Burgemeester H. A. VAN ZWIETEN bevordering industrie in Sloten een utopie stellingen beter uit de verf komen ter wijl naar haar mening teveel collecties elkaar overlappen. „Met het oog hier op dienen doelgerichte basiscollecties voor bepaalde regio’s te worden aan- gemoedigd en verwezenlijkt. Bij een ander ongeval waren eveneens een bromfietser en een automobilist betrokken. De 17-jarige J. v. d. M. kwam van de Gravinneweg en wilde de Groenedljk opdraaien. Hij verleende hierbij geen voorrang aan de personen auto van de heer G. de V. uit Grouw (36). Een botsing was niet meer te voorkomen. De arts J. Nauta, die eerste hulp verleende, constateerde kneuzingen aan het linkerbeen van V. d. M. en liet hem overbrengen naar het ziekenhuis. De gemeente Sloten zal 1975 starten met een begrotingstekort van ongeveer 235 duizend gulden. Alhoewel dit bedrag hoger is dan het tekort op de begroting van 1974 (200.000 gulden) spreken burgemeester en wethouders toch van een vermin dering met f 46.000, dit als gevolg van een tussentijds verhoogd uitkeringspercen tage. De stijging met 35.000 gulden laat zich verklaren, aldus het college, wanneer rekening gehouden wordt met een hogere rentestand, de onderbrenging van de afdeling Sociale Zaken bij de gemeente Gaasterland en de raming van de kosten controle gemeentefinanciën gebaseerd op ervaringscijfers. Friesland is, aldus de heer Rijpstra, ,In 1971 100.000 Friesland Eind november is een OK-jol (eenmans zeilboot) aangespoeld in de jachthaven De Domp I. De eigenaar of eigenaresse wordt verzocht zich met de havenmees ter in verbinding te stellen. In de eerste plaats dient een terug gang van het inwonertal voorkomen te worden omdat dit de leefbaarheid tal aantasten. De bestaande werk- gelegenheidsbronnen dienen gehand haafd en bevorderd te worden. De bestaande werkgelegenheidsbronnen dienen gehandhaafd en bevorderd te worden. „Gezien de ligging van Slo ten en de omvaing van de stad moet bevordering in de industriële sfeer In de loop van vrijdagavond of vrijdag nacht is de Ford Taunus van de heer W. Leistra uit de Worp Tjaardastraat in Sneek gestolen. De wagen icerd de volgende morgen aangetroffen in de Zwette in de nabijheid van het IJsbaan- terrein. De brandweer heeft het voer tuig uit het water gehaald. De politie vermoedt dat de personenauto met op zet in het water gereden is en verzoekt een ieder die inlichtingen omtrent deze euveldaad kan verschaffen zich met haar in verbinding te stellen. Het tele foonnummer van het politiebureau is 3000. Onder grote belangstelling heeft vrijdagmiddag de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland, mr. H. Rijpstra, de verbindingsgalerij tussen het Fries Scheepvaart Museum en de nieuwe ruimten in de voormalige Thomas van Aquinoschool aan de Hooiblokstraat geopend. Dit gebeurde met een toespraak in één der museumzalen en een bezichtiging van het nieuwe gedeelte. In de galerij, die aansluit op de expositieruimte waar de wisselende tentoonstellingen worden gehouden, heeft men een gedeelte van het bezit „scheepvaart voor 1800” onderge bracht, terwijl in de voormalige katholieke jongensschool, de stichting „Friese Bouwkunst” in oprichting onderdak heeft gevonden. taal (afgerond) negen ton gaan kosten. Het totale bedrag 1,7 miljoen, is aan gemeld bij do regionale commissie voor de aanvullende werkgelegenheid. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Frieswijkstraat en de Pieter Sik- kesstraat in de wijk Lemmerweg-Oost. Mej. B. verleende met haar bromfiets geen voorrang aan V. d. Z. en dat had tot gevolg dat beide verkeersdeelnemers met elkaar in botsing kwamen. Het meisje kwam met haar hoofd op de straat terecht. V. d. Z. bracht haar eerst thuis, maar later is zij overgebracht naar het ziekenhuis. De 20-jarige E.B. uit Sneek zal onge twijfeld spijt ervan hebben dat zij zich bij het bromfietsen niet liet „bekronen” door een valhelm. Vorige iveek namelijk moest zij na een aanrijding met de per sonenauto van de 46-jarige Leeuwar der A. v.d. Z. naar het ziekenhuis wor den gebracht waar een hersenschudding en een scheurtje in de schedel werd ge constateerd. In het afgelopen jaiar is gebleken dat een gedeelte van de aanlegmogelijkhe den langs het Slotengat door de eige naar werden beperkt. Het college vreest dat er niet ontkomen zal kun nen worden aan de aanleg van een zo genaamde aanloophaven. Haar gedach ten daarover zijn evenwel nog niet vast omlijnid. Het behoud van het hui dige peil van het toerisme zal b. en w. er in het beleid toe noodzaken het stadje voor de toerist aantrekkelijk te houden. Er komt ’n voorlichtingsboek- je met mogelijkheden in Sloten en met wat er in het stadje van de toerist wordt verwacht. Er bestond veel belangstelling voor deze openingsplechtigheid. De ruimte die het bestuur er voor gereserveerd had, zat propvol. Eigenlijk om kwart voor twee al, terwijl de openings plechtigheid pas om half drie startte. Het bestuur had evenwel de genodig den om onduidelijke redenen verzocht om rond twee uur al te komen. De hear A. J. J. Hylkema giet de rie fan Gaesterlan forlitten. De FNP-er uit Harich hat militaire tsjinst wegere en syn biswieren binne tajown. Hyl kema sal syn forfangende tsjinsttiid dttsjinne moatte yn ’e Psychiatryske Ynrjochting yn Frentsjer. Hy sil him ek yn dizze stêd to wenjen sette. Hyl kema sil nei alle gedachten yn ’e rie opfolge wurde troch dr. L. Horn- stra üt Bakhuzen. Vrijdagnacht heeft een hond de scha pen van veehouder R, Bootsma aan de Pasveerdijk de schrik van hun le ven bezorgd. De opgejaagde dieren lie pen in hun angst dwars door een I sloot, hierbij kwamen twee schapen om het leven. De eigenaar van de hond is niet bekend. De Commissaris van de Koningin haalde een aantal conclusies uit een provinciaal rapport aan betreffende de Friese musea en oudheidkamers. Naar de mening van de commissie kan de presentatie van een aantal kleinere in- Mr. H. Rijpstra in gesprek met de voor zitter van het Fries Scheepvaart museum, de heer A. M. Sustring (rechts). Naast de heer Sustring de burgemeester van Sneek, mr. B. van Haersma Buma en zijn echtgenote. Het gezelschap staat in de verbindingsgale rij, die door de Commissaris van de Ko ningin vrijdag geopend werd. (Foto Obbema, Sneek) BEVORDERING INDUSTRIE UTOPIE Net ais in Gaasterland werd tegelij kertijd met de gemeenteraadsverkie zing een enquête gehouden waaruit de mening van de Sloter bevolking over herindeling kon worden gedestilleerd. Tijdens de inspraakprocedure, na het verschijnen van het tweede deel van het Provinciale rapport, zal het ge meentebestuur zich laten leiden door de uitslag van deze enquête. In het begin van 1975 hopen b. en w. te komen met een doelstellingennota, een structuurschetg en een overzicht waarin tot uitdrukking wordt ge bracht, welke objecten dienen te wor den gerehabiliteerd en gesaneerd met een raming van de bedragen die daar mee gemoeid zijn. In de aanbiedings brief van de begroting 1975 worden alvast een aantal doelstellingen gege ven. Het is de gewoonte dat tijdens de be- grotingsvergadering, die in Sloten don derdag wordt gehouden, de fracties met algemene beschouwingen komen. Het college van Sloten doet dat nu al in de aanbiedingsbrief. Een aantal zaken die in Sloten sterk leven, zoals de gemeentelijke herindeling, het be- De heer Castelein (33 jaar) woont te Ijlst en is sinds 16 november 1970 werkzaam bij de P.P.D. Hij studeerde na het behalen van zijn H.B.S.-diploma (A) economie, waarvoor hij het doctoraal examen aflegde. De datum van zijn indiensttreding als coördinator is nog niet bekend, doch dit zal waarschijnlijk 1 februari 1975 zijn. De heer Castelein was o.a. eindrapporteur van de werkgroep, die in opdracht van gedeputeerde staten in maart van dit jaar de beleids nota over de openluchtrecreatie in Friesland uitbracht. Gedeputeerde staten van Friesland hebben tot chef van het bureau integrale planning en coördinatie van de provincie benoemd drs. S. T. Castelein, thans als sub-hoofd werkzaam op het bureau onderzoek van de Provinciale Planologische Dienst. AANTREKKELIJKER EXPOSEREN Het Fries Scheepvaart Museum is, zo zei hij, door de commissie gerang schikt onder de instellingen van regio naal belang. Dit wordt door het pro vinciaal bestuur al enkele jaren er kend en uitgedrukt in een subsidie. Met de realisatie van de verbindings- galerij is heft bestuur tegemoet geko men aan de kritiek die de commissie ten opzichte van het FSM had. „De uitbreiding van uw museum zal on getwijfeld bijdragen tot 'n aantrekke lijker mogelijkheid van exposeren van uw verzameling. Ik juich dit, gelet op de aard en de uniciteit van uw col lectie, van ganser harte toe.” Na deze openingswoorden maakten de genodigden een rondwandeling door de nieuwe galerij en het „Hooiblok”-ge- deelte. Die galerij werd gebouwd door aannemer J. Hiemstra, naar een ont werp van architekt J. D. van der Mo len. Het schilderwerk werd uitgevoerd door schildersbedrijf A. Wagenmakers, Het college ziet het ten aanzien van de recreatie niet als haar taak im pulsen te geven waardoor het toeris me zal toenemen. Meerdere accommo datie zou niet in overeenstemming zijn met de schaal van Sloten en zou op velerlei gebied leiden tot grote proble men. Wel dient de nodige aandacht naar haar mening te worden geschon ken aan de aanlegmogelijkheden voor de passanten onder de waterrecran- ten. Vrijdagnacht omstreeks één uur reed de 18-jairige bromfietser E. A, op de Worp Tjaardastraat. Waarschijnlijk doordat de voorband knapte en hij daarna tegen een trottoirband kwam, viel hij van zijn brommer. Hij kwam met zijn hoofd tegen een lantaarn paal en werd met een zware hersen schudding naar het ziekenhuis ver voerd. E. A. droeg een valhelm. BASISCOLLECTIES Voorzitter A. M. Sustring sneed die aanwezigen die een toespraakje wilden houden, meteen maar de pas af. „Ik heb zoveel briefjes gekregen van lief hebbers, dat we hier over twee maan den nog zouden zitten”. Mr. Rijpstra kreeg het woord in ieder geval wel. Hij werd vergezeld door zijn echtgeno te, terwijl ook burgemeester B. Haersma Buma van Sneek echtgenote aanwezig waren. De heer Rypstra sprak zijn grote waardering uit voor het vakmanschap „waarmee de kapitein, de heer Sus tring, allerlei klippen heeft weten te omzeilen. Toch geloof ik dat ondanks de navigatiekunst van kapitein en be manning het een goed besluit is ge weest als bestuursvorm van het mu seum de stichting te kiezen, waardoor u beter dan voorheen de mogelijkheid heeft met de kop in de golven te lig gen bij noodweer en ontij.” het meest Museum-minded, waren er in Nederland per inwoners 2,6 musea. In waren dat er 7,4! Hiermee staat on ze provincie duidelijk bovenaan wat het bezit aan musea betreft, gevolgd door Zeeland met „slechts” 4,5 mu sea per 100.000 inwoners. Het koeste ren en bewaren van de cultuur-histo- rische schatten zit die Friezen in het bloed. Hetzelfde bloedt stroomt uiteraard door de aderen van het provinciaal bestuur, dat de Friese musea van regionaal belang gelde lijk steunt”. Donderdagmorgen is in het Verpleeg tehuis Bloemkamp in Bolsward de heer Cornells van der Meulen (77) uit IJlst overleden. De heer Van der Meulen was één van de voormannen van het Ijlster verzet tijdens de twee de wereldoorlog en een bekende ver schijning in IJlst. Zijn grootste bekendheid verwierf hij toen heit t klokje van het .stadhuis door de bezetters in beslag zou worden ge nomen. Hij haalde het klokje uit de toren, nam het op de nek en liet het zinken in een sloot even buiten IJlst. De toenmalige burgemeester van het Stedeke eiste evenwel dat het klokje weer boven water kwam. Dit ge beurde en Van der Meulen plaatste het nadat de avondklok was inge gaan bij burgemeester Langman op de stoep. Ondanks herhaaldelijk aan bellen, kwam de burgevader niet RIOOLAANLEG Bijzonder blij is het dagelijks bestuur van de gemeente met het besluit van de CCF om de veevoederfabriek in Sloten uit te breiden. Het lijkt het col lege een goed waarborg van het werkgelegenheidsklfanaat ter plaatse. Ook in de bouwnijverheid is er nog het nodige te doen, bijvoorbeeld in de sfeer van de rehabilitatie- en sanering. Hier zal een bedrag mee gemoeid zijn van ongeveer tien miljoen gulden. Wat de gemeentelijke werken aangaat staan onder meer de restauratie van de waterpoorten, de restauratie van de voormalige opslagplaats van gemeente werken tot kantoorruimte en de aan leg van riolering op het verlanglijstje. Omdat volgend jaar van provinciewe- ge gestart wordt miet de bouw van een rioolzuiveringsinstallaitie bij het Slotergat op het grondgebied van Slo ten, besloot de raad een basisriole- ringsplan op te stellen. Uit de kosten raming blijkt dat hiermee een bedrag van ruim 8,5 ton is gemoeid. Maar daar komen ook nog eens de kosten voor het straatwerk en de vernieu wing van de walbeschoeiing van het Uitgangspunt voor het woningbouwbe leid dient, aldus het college, te zijn dat er een woning is voor iedereen die in Sloten momenteel woont en dat wil len blijven doen en voor diegenen die in Sloten wenken en daar willen wonen. Daarbij komt als extra punt een goed en aangenaam leefmilieu. „Het is der halve zaak dan aan ontwikkelingen, die op dit moment als een bedreiging van ’t leefmilieu worden ervaren, een halt wordt toegeroepen. Dit houdt! in dat: hot verschijnsel tweede woning in zijn algemeenheid niet verder in omvang dient toe te ne men, er geen ongecontroleerde groei en uitbreiding van horecabedrijven mag plaats vinden en de verkeersoverlast tot een minimum beperkt dient te blij ven. „Met betrekking tot de oude Diep bij. Deze beide werken zullen to tem van Sloten dient het beleid ge richt te zijn op handhaving en verbe tering van het bestaande. naar buiten om vangstte nemen. Heit werd uiteidelijk naar de verza melplaats in Rotterdam gebracht. Dankzij het geschilderde opschrift „gemeente IJlst” werd heit door een Oud-IJlster ontdekt. Deze begroef het klokje in de grond van het pakhuis. Na de oorlog werd het weer opge graven en teruggebracht naar IJlst. Op verzoek van de overledene, zal het klokje tijdens zijn begrafenis ge luid worden. Tevens zal de gemeente- vlag halfstok worden gehesen. De heer Van der Meulen die in IJlst geboren en getogen is, woonde jaren in de ark „OZO” (Oranje zal overwinnen) in het Zouw ten zuiden van IJlst. Hij was visser van beroep. Zijn laatste levensjaren sleet hij in het wooncom plex „Nij Ylostins”. Hij was getrouwd en had twee dochters.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1