ÏIU Vevleöen I I f I f f f f f L L I I KAPPIE El DE BOZE HOOGLANDERS 2222 I i il I f In kast fol Fryske Boeken waterpoortstad AXI EL. f f f i f f f f f f I „Kaarten kijken" in kunstcentrum Prinsetün HANKIE'S HUWELIJKS-1 VAKANTIE mil Blit J Burgerlijke Stand van gemeente Gaasterland -11® 1 RONO-PROGRAMMA r ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. Uw kaarten moeten nu echt de deur uit.... PRIISFRAECH FOAR FRYSKE ROMANS HOTEL HANENBURG - SNEEK BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL I 0=^ I 4 de in-en-om TELEFOON 2570 V MlllllilllllllHIIIIIW I FEUILLETON RPS BOEKT IN NOVEMBER KLEIN SPAAROVERSCHOT (É51IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIH i «i Pagina 2 S N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 9 december 1974 waar heen I09- 100 I decem- Klaas december v. oer DE ledenvergadering ün- 1 J j. Marijke Distriktstour- de eer ar- Mirjam. hem heenge- ze be- Ik verlang ev. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner’met Uw zakenrelaties. Woensdag 11 december Amicitia: 20.00 uur film Dracula” Overleden: 53 j. echtg. 4 Maandag 9 december 14.00 uur: Begrotingsver- Daar de informatie bevolking meer ik welwillend Van von- dagen Cou- Zater- vijftig 3 j. Antje 82 j„ i it yn j en 20 s 1 1 I s s 1 I o ii d is k r li d v C s t< a s o e r o tj d v g 4 4 IV k< K aj I i zal behande- ons mee dagen ver- uw kaar- toen een rolblok nemen, doch D. liet het andere stuk hout op de Dinsdag 10 december 18.00-18.30 RONO Radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Simen Dykstra Spesiael ünderwüsprogram irntegraesjeprojekt MAVO-LBO Frjentsjer. 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 20.00 NOORDOOST op dinsdag En wat er verder nog gebeurt. Achtergronden, informatie en aktu- aliiteiten uit noord en oost Neder land. In dit programma zijn de land- bouw-marktberichten opgenomen. „En is niet veel meer, maar het zal wel voldoende zijn voor een heldendaad of zo. En als dat eenmaal goed zit, krijgen we wel een kans om er van door te gaan.” Van 27 nov. t.e.m. 4 dec. 1974. Geboren: Geen. Ondertrouwd: Ti ede Bosgra, 23 jaar te Franeker en Antje Trijntje Walstra 23 jaar te Oudemirdum. Getrouwd: Wouter Postma te Nije- mirdum en Antje Hengelaar te Oude- mirdum. Gustaaf Leonardus Simons te Landsmeer en Maria Geertrui Ter- louw te Landsmeer. Overleden: Willem Comelis Smink ev Hiltje Folkerts te Oudemirdum. In de afgelopen maand heeft de Rijks- postspaarbank een spaaroverschot ge boekt van 1 miljoen grilden, tegen een ontsparinig ven twee miljoen in no vember van het vorig jaar. Ingelegd werd 216 miljoen (november 1973: 187 miljoen) en opgenomen 215 mil joen (november 1973: 189 miljoen). Het spaartegoed bedroeg ultimo no vember 1974 8547 miljoen gulden te gen 7908 miljoen eind november 1973. Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrij dag 12.00 uur, voor die van donder dag tot uiterlijk dinsdagmiddag 12 uur. uur: Tippel- C-Masse, M.A.C. Zaterdag 14 december R. J. Sipkenssohool: nooi schaken Van 30 november t.e.m. 6 december Geboren: Marten Jelle, zv Jacob Fol- kert Oom en Margje Boonstra te Woudsend. Gehuwd: Geen. Overleden: Jan de Boer, 82 jr., Johanna Hijlkema te Blauwhuis. heel gevulde Noorderkerk zijne gemeente met een Donderdag 12 december Martinikerk 20.00 uur: Optreden Christelijk Gemengd Koor „Excelsi or” Hotel Bonnema 20.00 tocht in A, B en „J. C. Visser” Sloten gemeentehuis 20.00 uur: Be- grotingsvergadering „gooi Hierdoor wat gerustgesteld, gingen de zeelieden slapen. Maar zij zouden heel walt minder gerust zijn geweest, als zij het muisje hadden opgemerkt, dat zich te goed deed aan het kost bare krachtvoer...” die juffrouw laat je ver over je toe ren draaien.” „Dat kan wel zijn,” zei Kappie, „maar hij zal het toch nog even moe ten volhouden. Morgen verwachten ze weer heldendaden van je.” „Alweer?!” piepte de maat opverend, „maar dat kan ik echt niet meer! Heus niet, Kappie!” „Rustig, jong,” suste Kappie, je toch niet zo gauw in de zenuwen. We hebben nog wat krachtvoer. Het Dinsdag 10 december Amicitia: 20.00 uur film „Dracula” Pis»; 20.00 uur: IJ swegencentrale Woensdag 11 december 18.00-18.30 RONO Radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Simen Dijkstra Midwyksprogram mei ü.o. in derwiïs-ünderwerp, bihannele troch Laury van der Leij en Klaes Wie- linga en in LP-special fan Sjoerd Cuperus. 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan van der Worp. 19.30- 20.00 NOORDOOST op woensdag Kuituur. In dit programma aan dacht voor de meest uiteenlopende onderwerpen op kultureel gebied. Verder achtergrond informatie en aktualiteiten uit noord en oost Ne derland. Stadhuis: gendering Amicitia: 20.00 uur film .Dracula” VSWVW^VlVWWStWWWWVWWWWWVWWVVWVVWWWWVWVWWVVWWWWW5 oogenblik bemerkte Meter, die NTrn.rrzNMn ^4 r!né Uit de Nieuwe Sneeker rant van Woensdag 10 en dag 13 December 1924, jaar geleden dus. Huldiging nagedachtenis Tjerk Hiddes: Het comité voor de hul diging van de nagedachtenis van Tjerk Hiddes is thans zoover met zijn actie gereed, dat het vrijwel geheel Friesland de gele genheid heeft verschaft blijk van sympathie te geven met het doel. Dit werd bereikt door de toezen ding van een circulaire aan vele Friezen in en buiten onze provin cie woonachtig en aan talrijke gemeentebesturen van gemeenten, instellingen en vereenigingen en bovendien door de plaatsing van een in de Friesche taal geschre ven ingezonden stuk in een vijf tiental in Friesland verschijnende couranten en periodieken. KOUDUM 8 Dec. De tuinders alhier beginnen zich hoe langer hoe meer op de glascultuur toe te leggen. Naast de uitbreiding van het aantal! broeiramen vindt thans het bouwen van warenhui zen plaats. Een warenhuis, be staande ongeveer 1'5 Are grond is nog niet geheel voltooid, of een ander combinatie van per sonen heeft reeds tot een dito 'bouw besloten. Van 11 decembr tot en met 4 janu ari a.s. zal in het kunstcentrum Prin setün te Leeuwarden een expositie van Friese ansichtkaarten worden ge organiseerd. De tentoongestelde col lectie zal bestaan uit honderden an sichtkaarten, welwillend afgestaan door de fa. Van der Meulen uit Sneek. Getoond worden kaarten van Friese steden en dorpen, torens, molens, vaarten, enz. enz, die in de laatste tien jaren gefotografeerd werden en een heel speciaal beeld geven van Friesland. Uiteraard zijn op de kaar ten veel bekende, maar eveneens heel veel onbekende plaatsen en plekjes te zien. In samenwerking met de noordelijk afdeling van da vereniging De Ver zamelaar, zal op zaterdag 4 Januari a.s., van 10.00 tot 17.00 uur in de Prinsetün, een ruilbeurs van prent briefkaarten georganiseerd worden. Bar-Dancing De Lichtboei: in decem ber „Sphinx” Luda Bar-Dancing: in december d.j. Graham Gill. Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de cember „Emily” Bar-Dancing ’t Singeltsje: in ber d.j. Adje Bouwman Scotch Inn: iedere avond dansen Jongerencentrum „De Meerpaal” Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren vanaf vrijdag 19.00 uur en vanaf zaterdag 15.00 uur Old Vic IJsbrechtum: in „The Votes” Trimmen maandag en donderdag in Rij'ksscholengemeenschap Almastraat en dinsdag en woensdag in de „C. Kan Sporthal” Noorderhoek Bar-Dancing-Discotheek „d’Ald Wal” Heeg, iedere avond discobal Leeuwarden: Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.30-21.00 uur Gezelligheidssoos „lepenhof” Lemmer weg en omstreken elke eerst en der de woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland-Scherhemstraat aanvang 15.00 uur Oosithem Himsterhüs: iedere zaterdag van 17.00-19.00 uur sociëteit Openbare Bibliotheek Sneek: 22 no vember tot 6 december tentoonstelling „Het boek in de Schilderkunst” Intrede ds Te Winkel: Zondag morgen is in het Geb. v. Chr. Belangen bevestigd ds H. W. te Winkel van Vollenhove in de va- kature dr G. Wumkes beroepen bij de Ned. Herv. Kerk alhier. Het kerkgebouw was overvuld. Ds. J. W. Swaan verrichte de bevestiging aan de hand van Joh. 3 29. De gemente zong haar nieuwen leeraar staande toe Gez. 91: 3. ’s Middags verbond de nieuwe predikant zich in da ge- aan rede naar aanleiding van 1 Cor. 1 23 en 24, waarna hij tot zijne beves tiger en de kerkelijke functiona rissen eenige woorden richtte. Ds. Teniet sprak daarna namens de kerkeraad, de heer Alkema als ouderling, waarna ds Te Winkel nog dankte. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 5 tot 11 December. Geboren: Trijntje dv Houtsma en Aukje Hoekstra; Wil lem zv Hessel Agie Visser en Jantina Wubbina Vos; Regina Geertruida dv Jitte Roodhof en Rinsfce Siemonsma. Gehuwd: Wijbe van Dijk 26 j. en Grietje de Bock 23 j. Dieuwke Piersma van Klaas v. d. Ondanks alles was ze blij zijn stem te horen. „Goed, de gegeven omstan digheden in aanmerking genomen.” Hannie, ik wil je spreken.” „Dat heeft geen zin, antwoordde ze met toonloze stem. „Waarom niet, liefste?” „Noem me zo niet meer, Gerard het kan niet. Na wat er gebeurd is, moe ten we voortaan ieder onze eigen weg gaan.” „Hannie, je bent nog jong, vergooi je toekomst niet, je weet, dat ik van je houd. Zoals ik nog nooit van een vrouw heb gehouden.” Het deed haar weldadig aan. Maar ik moet sterk zijn, wist ze. Het kan niet. Toch wilde ze hem nog eenmaal zien en spreken. Om het hem uit te leggen. Door de telefoon ging dat niet. „Goed,” antwoordde ze tenslotte. „Waar wil je me ontmoeten?” „Ik weet een rustig restaurant in Bloemendaal. Nabij de kerk- Zou dat gaan?” Ze kende het. Eén keer had ze er op een middag in haar eentje gezeten en thee gedronken. „Ja. Ik kan er wel met de bus komen. De halte is vlakbij. Vrijdagmiddag. Dan doe ik meestal zelf een paar bood schappen en valt het niet op. Vrijdag middag drie uur.” „Ik zal er zijn, Hannie. naar je.” Maar zonder verder antwoord te ge ven, legde ze de hoorn op het toestel. VAN DE LEEUWARDER RECHTBANK: Met een zooge- naamd .^topblok” hadden E. D. 20 jaar, los werkman te Sneek en anderen den len October op het stationsem.placement aldaar gespeeld. Of Kever, het spelen met dat blok wilde niet. Men zou stappen was de waakzame zuster bij haar en kon haar net opvangen. En kele minuten lag ze zelf buiten be wustzijn in een ziekenhuisbed. De geboorte van Filippus Boerée vond plaats in een ijskoude februari- nacht. De middag van te voren was Hannie in allerijl naar het ziekenhuis bracht, omdat de weeën waren begon nen. Doch het duurde nog tot kort na middernacht, voor de boreling zijn eerste kreten uitte. De dokter, die transpireeede van de inspanning, keek met voldoening op de baby neer. „Gefeliciteerd, mevrouw. Een prima jongen met alles eraan en erop, wat eraan hoort. We zullen hem wegen maar ik schat hem zeker op zeven pond. Tjonge, wat een gracht van een baby!” De jonge moeder zelf lag uitgeput in bed en dacht maar aan één ding: Het is een zoon! Flip zal een opvolger hebben in de zaak. En niemand zal weten, dat het zijn zoon niet is. Ge rard zal er over zwijgen- Dat heeft hij mij beloofd en ik weet, dat hij zijn belofte zal houden. Twee maanden na de dood van haar man had Gerard van Bavelen opge beld. „Ik heb in de krant gelezen wat je man is overkomen. Daarom wilde ik niet schrijven of bellen, want dat zou indiscreet geweest zijn. Ik hoop, dat je er een beetje overheen bent. Hoe is het nu met je?” 107-100. Nadat hij op bed was gelegd, kwam de maat weer wat bij. „Ik wil weg!” sprak hij met zwakke stem. „Ik ben óp van de zenuwen! O, dat v-vreselijke vrouwmens!” „Stil, niet zo hard,” fluisterde Kap- e, „Als ze merken, dat je geen held bent, zijn we er gloeiend bij.” „Maar ik wil geen held meer 'a!” jammerde de maart. „En ik wil ook niet langer met Lassie verloofd blij ven! Het slaat me naar binnen! Ik ga kapot van de narigheid!” ,Ja, dat was te verwachten,” brom de de meester. „Je bent technisch niet voor held gebouwd, Tjeerd. En door Henk v. Heeswijk g Op de letters KFFB, de ófkoarting fan Kristlik Fryske Folks Bibleteek (op it printersmark de parafrase Klim Fleurich Fierder Berchop) hat it FLMD in n(je fariaesje bitocht. KFFB; foar it Museum Kast Fol Fryske Boeken. Under dizze titel wurdt op 11 desimber o.a. in ütstal- iing iepene yn it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum (FLMD) yn de Greate Tsjerkstrjitte 20 to Ljouwert, dy’t hielendal ynspi- rearre is op it 40-jierrich bistean fan de KFFB, dy’t yn desimber 1934 op- rjochte ward. De iepening sil barre troch mr. dr. K. de Vries, directeur fan de Fryske Akademy, seis al jier- ren enthousiast KFFB-lid. De litstalUng jowt in oersjoch fan de 190 titels, dy’t de KFFB yn de rin fan de 40 jier yn in totaeloplaech fan mear as in heal miljoen oan ’e man brocht hart en jowt fierders yn foto’s, hanskriften, folders, brieven, printen ensafh., nijsgjirrige dokuminrtaesje oangeande de skiednis fan de KFFB, de Fleanende Krie, it propagandablêd en fansels oer de skriuwers. Op de iepeningsdei is de ótstalltor foar it publyk to bdsjen fan 4.30-6.00 ure, fierders op de gewoane iepeningstiden oant ein febrewaris 1975. Oanslutend op de iepening fan de üt- stalling foar it publyk to bisjen fan 4.30-6.00 üre, fierders op de gewoane iepentogstiden oant ein febrewaris ’75. Oanslutend op de iepening fan de üt- stalling haldt de jubilearjende KFFB om 5.00 üre - 6.30 üre in resepsje yn restaurant Onder de Luifel. Hjiryn sil ek omtiinken jown wurde oan it 20- jierrich bistean fan De Fleanende Krie en de persoanlike 25-jierrige ju bilea fan resp. de skriuwer-skathalder J. v. d. Goot, en de propagandalieder E. S. de Jong. sensatieverhaal Men is in het buitenland over S ons tand meestal niet best inge- liöht; misschien over ander lan den ook niet, maar dat is onze zaak niet. Wat men over ons land alzoo gelooft, en ais geloof waardig, goed onderzocht zelfs, meent te kunnen vertellen, zegt het Hbl., blijkt uit eeni verhaal, dat thans in de buiitenlandsche pers de ronde doet omtrent prin ses Juliana. Wij hebben het eerst gevonden in een Weensch blad, dat zeide hert ontleend te hebben aan een ons onbekend „Frankfur ter Abentblatt”, Daarna is het in andere Duiteche bladen overgeno men en nu vinden wij ’t ook in de New Yorkse World. Heit is een voor ieder denkend mensch absoluut onjuist verhaal om trent een verliefdheid van prin ses Juliana op een voorzanger in een Joodschie synagoge te Am sterdam. Wie iets weet van de levenswijze van de Koninklijke familie, voelt terstond, dat het verhaal met bijzonderihden over bezoeken van de princes aan de synagoge, om den voorzanger te hooren zingen, van a tot z ver zonnen moet zijn. Het is des te brutaler van de World, dat het blad het verhaal opdischt na zich zoogenaamd van de juist heid verzekerd te hebben! Het is dunkt ons, de plicht van ied- ren Nederlander in binnen- en buitenland, het buitenland en in het bijzonder de buiitenlandsche pers, op de onwaarheid van dit dwaze sensatie-bericht te wijzen. Goot; Hendrikus Draaisma 84 j. wedn. van Geertruida Susanne Schulte; Jan Wijnia 74 j. echtg. van Sjoerdtje Burna; Johannes Giliams 78 j. echtg. van Wijtske Grouwstra; Esther Yntema dv Wybren Yntema en Visser; Andries Lantinga ongehuwd. WYMBRITSERADEEL van 1 tot 8 December. Geboren: Trijntje dv Douwe Atsma en Wülemke v. d. Laan te Nijiland; Hendrikje Schoftje dv Waling Frankena en Janke Cnos- sen te Idzega; Aaltje dv Teake Hernamdt en Hendrikje de Boer te Hommerts. Overleden: Froukje van Haiit- sma 46 j. echtg. van Homme Steu- nebrink te Gauw; Rinkje Wild schut 49 j. ongeh. te IJsbrech tum; Sijmen Sijmensma 67 wedn. van Marijke Harling te Westhem. IJLST van 5 tot 12 December. Geboren: Adrianus zv Jetze v. d. Wensch en Hotsiek Rollema; Atje dv Jan de Jong en Eliza beth de Klein. ADVERTENTIëN. „Draag je bruine lakschoenen?”. „Dat nu juist niet, maar ’t lijkt wel zoo, niet waar? 't Recept is echter eenvoudig genoeg en ik maak er geen geheim van: Behandel je „bruintjes” geregeld met bruine of donkerbruine Erdal en na kor ten tijd heb je ook bruine lak schoenen”. -PUBLIEKE VERKOOP STOOM BOOT GERARD. Op Dinsdag 16 december e.k. ’s namiddags 1 uur zal in de herberg van Bok- ma aan de Lemmerweg te Sneek, provisioneel geveild worden: De in 1915 op de werf van Bolte te Sappenneer gebouwde goed onder houden schroefstoomboot „Gé rard”, groot 36 ton, varende in de vaste beurt van Workum op Sneek, Workum-L'warden v.v. tot vervoer van passagiers, goederen en vee, met machineriën met inventaris, als 2 loopplanken, koe- bairte, haak en boom, dekkleed en handkar. Op den verkoopdag van 9 tot 1 uur ter bezichtiging lig gende in ds Waiterpoorts gracht bij de Veemarkt te Sneek. Te aanvaarden te Workum ’s daags na de finale toewijzing en te be talen te Sneek ten kantore van deurwaarder Doodkorte voor de aanvaarding. G. KEIKES, J. H. DOODKORTE. rails liggen. Later moest er met een trein van 10 wagens garan- 5 geerd worden. Op heit laatste OP een der wagens stond, dat het blok op de rails lag. Het werd toen natuurlijk verwijderd. Voor schuld aan gevaar, ontstaan voor het verkeer door sitoomvermogen over een spoorweg, staat D. te recht. En bekent. Eisch nis: 20 boete of 1 hechtenis. Een ergerlijk gen. Niemand durfde je te bellen „Hoe wist je dat ik in Utrecht zat?” „Flip zei toevallig vanmorgen, dat je daar verbleef. Ik heb het telefoon nummer opgezocht.” „Tot straks, AbMaak je om mij geen zorgenik red het wel Om half drie parkeerde ze haar wa gen bij het ziekenhuis. Nog voor ze de portier had afgesloten, kwam Mirjam al naar beneden gelopen. Enige ogen blikken later lagen ze in eikaars men en huilden. „De stakker,” snikte Mirjam. „Zo maar ineensmaar hij heeft niet geleden, zegt de dokter.” Op het bor des stond Ab en ook hij omhelsde haar en begon te huilen- „We vinden het zo verschrikkelijk voor je, Han nie „Ik wil hem zien,” zei ze op heerste toon. Ab aarzelde. Ik weet niet, of het kan.” „Is hij zo verminkt?” vroeg de vrouw fluisterend. Ze betraden het ziekenhuis, waar ver der allesin rust was. Enkel de nacht portier zat in zijn hoekje en kwam naar voren, Dokter heeft net gebeld, u mag naar boven gaan.” Enkele minuten later fond Hannie Boeree bij het lijk van haar man. Zijn hoofd was geheel ingekapseld. Slechts een klein deel van ’t gezicht was onbedekt. Het overige deel van Donderdag 12 december 18.00-18.36 RONO Radiojournaal 18.30-19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Simen Dykstra It léste programma yn forban mei de IKVOS-jounen yn Ljouwert oer „Kerk en Ontwikkelingssamenwer king”. 19.00-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 19.30-20.00 NOORDOOST op donderdag Landibouw-Dier en plant in RONO- land. Hierin informatie voor de agra rische bevolking en rond kwart voor acht Dr. Fop. I. Brouwer, die op zijn bekende wijze onderwerpen van biologische aard len. Vanavond neemt hij op wintertocht door Drenthe. Sint Niclaas is vertrokken naar zuide lijker Streken, zijn cadeaus worden ge dragen (of liggen in de kast). De da gen donkeren steeds meer, ’t Is Kerst vóór u er erg iin hebt. Als u nu uw wenskaarten niet weg stuurt naar familieleden, vrienden, kennissen en zakenrelaties, komt 't er niet meer van. Of u bent te laat, want de PTT kan al die miljoenen kaarten niet in een paar werken. Goed, u verzendt ten dus vandaag of morgen. Worden het weer kaarten van de kin- derposrtzegelaktie? Gefrankeerd met gouden kinderzegels? (U weet toch dat de kinderzegel in Nederland dit jaar vijftig jaar bestaat en dat hon derden instellingen eigelijk een beet je rekenen op een feestelijke extra bijdrage? Natuurlijk weet u dat In de stand van uw plaatselijke co mité in het postkantoor vindt u ze gels (complete series voor vrienden verzamelaars als Kerstcadeautje!) en wenskaarten. De dames van het co mité hebben zitting tijdens de ope ningsdagen van het postkantoor van 9.00 tot 12.00 en van 12.00 tot 17.00 uur Uw relaties in het buitenland zijn verzat op de kaarten met afbeeldin gen van antieke Nederlandse tegels en met etsen en gravures van Rem brandt. Maar ook de overige kaarten mogen er zijn. Daar legt u eer mee in. En wat is er nu meer voldoeningge- vend dan het hartelijke gebaar van een Kerst- of Nieuwjaarsgroet te com bineren met de hulp aan het kind, dait het zonder extra duwtje in de rug niet redt? Doe ze gauw de deur uit, uw kaarten. Mét kinderzegels! Vergeet het niet! hoefde geen antwoord meer op haar vraag. Ze wist het nu. Ab wilde haar onder steunen, maar ze schudde haar hoofd. „Ik wil alleen met hem zijn,” zei ze met gesmoorde stem. „Alsjeblieftdlit is heit enige wat ik verlang. Ik kan wel op mezelf pas sen Discreet trokken de anderen zich te rug. Ze zag niet, dat op de achter grond een verpleegster stond, die haar met bezorgde blik gadesloeg. Als het moet kan ik ingrijpen, dacht ze, want ze had onmiddelijk gezien, dat deze vrouw in verwachting was. Wat verschrikkelijk om in deze toe stand je man te verliezen. Ze keek op het dode gezicht, lag het stoffelijk overschot van man, die ze eens liefgehad had en met wie ze zeven jaar getrouw geweest was. „Vergeef me, jongen, wat ik je heb aangedaan. Maar ik beloof je, dat nie mand ooit zal weten dat het jouw kind niet is. Ik zal het opvoeden als een Boerée en later zal hij de zaak overnemen. Ik zal me geheel wijden aan zijn opvoeding. Op deze wijze zal ik boete doen voor mijn misstap. Als jeblieft, Flipals je me kunt ver staan, wil je me dan vergeven? Dit heb ik niet gewildO jongen --- .„..wat heb ik je aangedaan zijn lichaam was onzichtbaar. Ze be- Ze begon te wankelenMet twee It Frysk Utjefte Füns (Füf) hat, yn oerliz mei it Skriuwersboun, in ro- manpriisfraech ütskreaun foar 1975. Foar bikroaning komme yn’e binea- miing: oarspronkli'k Fryske, foar in sa great mooglik lêzerspublyk omearre romans. De skriuwers/sters meije noch net earder in Fryske roman pu- blisearre hawwe en der mei fan har ren ek net sa’n publikaesje op kom- mende wei wêze. It minimum-tal wur- den is steld op 40.000. De ta to kennen priis/prizen is/binne net heger as 5.000,en net leger as 1500,De ek yn oerliz mei it Skriuwersboun troch it Füf binaemde jury bistiet üt: mefrou J. Dykstra-de Groot, Easterwalde en de hearen Jan J. Bylsma, It Hearrenfean en Sj. van der Schaaf, Oentsjerk. De ynstjüring slüt op 12 juny 1975. De jury sil foar 1 oktober 1975 oan it Füf in binend advys ütbringe, sadat de prüis yn de dêrop folgjende Fryske Boekewike ta kend en ütrikt wurde kin. Skriuwers/ sters dy’t meidwaen wolle, kinne in eksimplaer fan it Priisfraechreglemint oanfreegje oan it adres: Füf, Postbus 530 to Ljouwert. „Waar hebben bracht?” „Ik ben volkomen mezelf, Ab. Maak je om mij geen zorgen. Ik kleed me aan en stap in m’n wagen. Het is nacht, dus veel verkeer is er niet op de weg en ik ken de weg goed. Zeg, dat ik met drie kwartier in Haarlem ben. Maarkom jij ook naar het ziekenhuis, Abik zou niet alleen durven „Weet je zeker, dat je kunt rijden?” „Heel zeker. Ik ben alweer mezelf. Heus, ik doe het rustig aan.” „Oké dan. Mirjam en ik zullen je op wachten, Hannie. Some, zusdat ik je deze boodschap moest overbren- I i o

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2