Sybren Steunebrink in Gauw: nog handwerksman van oude stempel Overtreding van schrootver- werkingsfirma „onsportief!” Provincie en gemeenten stellen 'n stuurgroep regionalisatie in fel-/ BURGERLIJKE STAND SNEEK aan 60 jaar oude tilbury die vader nog bouwde „Prutsen" liklis FVB KOMT MET CROSSEN Kantongerecht Sneek Kerstkonsert Morgen rood en het Stedelijk 1311 Mm SNEEKER ten Het Twijfel voor toekomst lijkt gerechtvaardigd Een goed wagenwiel moet aan twee voorwaarden voldoen. 1. het moet rond zijn. 2. het mag niet slingeren. Eis nummer 2 is geen flauw grapje, want „rond’’ is nog geen garantie voor niet-slingeren. Ronde wielen (die niet slingeren) rollen heden ten dage bij miljoenen uit fabrieken over de ganse aardbol. Maar wie maakt er tegenwoordig nog van hout een goed wa- nog 33) Maar wie maakt genwiel. Eén van de heel weinigen in Friesland, di(T dat kan, is de zeventig-jarge Sybren Steunebrink te Gauw (nr. in Wymbritseradeel. Zonder overdrijving mag men hem dan ook een handwerksman van de oude stempel noemen. mW few met een kado van galerie pépé in je hand, kom je door het ganse land! Maandag 9 december 1974 NIEUWSBLAD Pagina 3 ge- maar men ma- kwa- was mr die tot mogelijk is bovenbedoeld regionalisa- ln verband met het verschijnen van het Sneeker Nieuwsblad op VRIJDAG 27 DECEMBER is de sluitingstijd voor advertenties en copij vervroegd tot DINS DAG 24 DECEMBER 12.00 UUR. De zeventig-jarige Sybren Steunebrink uit Gauw bij de tilbury, die zijn vader (Heerco) zo’n zestig jaar geleden bouwde in dezelfde werkplaats waar hij nu is teruggekeerd voor een algehele restauratie. (foto Studio Ger Dijs) Voor de bewoners van de Hemdijk en omgeving was het vast en zeker inte ressant geweest vrijdagmorgen aanwe zig te zijn bij de zitting van het kan tongerecht. Toen nameijjk kwamen de zaken voor tegen de schrootverwer- kingsfirma S. en B., die gedurende eni ge tijd bepalingen van de hinderwet vergunning overtreedt door te vroeg met de werkzaamheden te beginnen, en de 18-jarige firmant Johannes S-, die hetzelfde werd verweten. De Hem- dijkbewoners hebben enige tijd geleden tegen deze onwettige praktijken gea geerd door onder meer een handte- kenactie te houden. (Gahgastraat 1 - Sneek - Tel. (05150) 2357 Bovendien, zo bracht de advocaat naar voren, was men wel gedwongen langer dan toegestane werktijden te maken, omdat men gebonden was aan afnamecontracten. Het aanvan kelijke groeien van de stapel was eveneens te wijten aan contracten. VAN VADER OP ZOON Nu heeft de heer Steunebrink het wagenmakersvak niet van een vreemde. Zijn grootvader vestigde meer dan een eeuw geleden een wagenmakerij in Gauw. Dat was Barend Steunebrink, die als knecht in een smederij gewerkt, had en op 11 augustus 1870 trouwde met ene Richtsj.e Wesiter uit Terhorne, Na de trouwerij gingen de nieuw bakken echtelieden, met hun hutje en mutje, in een praam en naar Gauw om zich te vestigen in een smederij met een klein huisje. Ter ere van dat feit bouwde men in 1970 een feestje in Gauw: honderd jaar wagenmakerij Steunebrink, er zijn wel feesten gevierd om klei nere gretigheden Steunebrink versiert dat dlus. Toch doet de aanduiding „handwerksman” eigenlijk niet voldoende recht aan ie mand, die kans ziet een totaal ver- ondanks zijn leeftijd nog erg vitale waarloosdie tilbury, die omstreeks 1915 werd gebouwd en de laatste jaren aan weer en wind werd blootgesteld, weer toon- en bruikbaar te maken. Er komen ware kunstgrepen aan te Met het oog op het feit, dat zowel op bestuurlijk terrein als op verschillende maatschappelijke gebieden in Friesland samenwerkingsvormen tot stand ko men zonder dat er voldoende onderlinge samenhang bestaat met name voor wat betreft de geografische begrenzing hebben gedeputeerde staten van Friesland en het bestuur van de afdeling Friesland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten een stuurgroep in te stellen, taak heeft na te gaan in hoeverre het tieproces beter te coördineren. belang onder ogen te zien. de firma door blijft gaan met het aan de laars lappen van door de ge meente gestelde voorwaarden, dan zal ik niet aarzelen over te gaan tot het laten verwijderen van een essentieel onderdeel van de machine.” Om een karig stuk brood te verdienen wend er vroeger door heit-Steune- brink ongeveer dag en nacht gewerkt. Vooral in de zomertijd had men het druk met het maken van hooiwagens en ander boerenwagens. In die winter bouwde Heerco dan meestal de tilbu ry’s, glazenwagens, brikken en andere rijtuigen. Sybren begaf zich in de ja ren dertig op zijwegen. Hij maakte de eerste houten cabine voor een vracht auto van Frits Oziniga in Sneek, fa briceerde de carroserie van een „ijs- auto” voor Van der Meulen in Sneek en een „plysjewiaigen” voor de Sneker Hermandad. Schaatsen en gereedschap wenden ook gemaakt; om de moeilijke crisisjaren door te komen. Het vonnis luidde voor de firmant een maand voorwaardelijke hechtenis, de vennootschap onder firma dient drieduizend gulden boete te betalen, waarvan duizend voorwaardelijk, beide met een proeftijd van twee jaar. De eis van de officier van justitie ongeveer gelijkluidend, alleen had G- J. Vrieze graag gezien dat de ge hele drieduizend gulden ineens op het kleed gelegd werden. Dat zou dan de maximum straf zijn geweest voor het overtreden van de hinderwetvergun ning. Verder dreigde mr. Vrieze nog met inbeslagneming van een essentieel onderdeel van de schrootverwerkings- machine, wanneer men door zou gaan met de illegale bezigheden. Donderdagmiddag vond in café-restaurant Piso de trekking plaats van de Sint Nicolaas-loterij van de vere niging van Sneker Zakenlieden. De trekking werd verricht door notaris E. K. Hoekstra (achter de tafel derde van links). Voor deze trekking bestond grote belangstelling. Volgens voorlopige cijfers bedraagt de op brengst van de aktie, die zal gaan naar de stichting Sneek-promotion, die op haar beurt voor verdere dis tributie zorgdraagt, tussen de 60.000 en 70.000 gulden. De prijsuitreiking zou eerst zaterdag al hebben plaats gevonden, maar aangezien de belangrijkste prijswinnaars nog niet bekend waren, is deze nog een week uitgesteld. (Foto studio Ger Dijs). ,,’t Ziet er allemaal wat minnetjes uit”, zegt Sybren Steunebrink, maar onder het afkraibsel ia het eiken hout nog eng gaaf. En de wielen sluiten nog keurig om de stalen as sen. Zo goed, dait het zuigt als je zie er op schuift.” Pake Barend maakte er een smederij- wagenmakerij van. In 1903 nam zijn zoon Heerco de zaak over en in 1923 kwam Sybren Steunebrink in het be drijf. Op het tijdstip, dat Sybren klei ne zelfstandige werd, waren er al een aantal machines in de werkplaats op gesteld. Door de firma Douma uit Sneek. Nieuwe rijtuigen, brikken, gla zenwagens en tilbury’s werden er toen al niet meer gemaakt zodat mei de komst van Sybren eigenlijk ’n tijdperk werd afgesloten. Toch had Sybren het vak al onder de knie en hij kon zijn meesterschap op peil houden omdiat nog jarenlang rijtuigen terug kwamen voor een reparatiebeurt. OUDE LIEFDE De oude liefde voor de wielen roestte bij Sybren Steunebrink echter niet. Op dezelfde manier als vóór het „lucht bandentijdperk” maakt hij ze vandaag de dag nog wel eens, meestal op be stelling. Vaak worden ze dan gebruikt voor hei woon-interieur. Men maakt er bijvoorbeld lampen van. Ook heeft hij thans een paar kruiwagens onder handen, nieuwe die ook wel als pronk stuk zullen dienen. Die wagenwiellam- pen zijn leuk om te zien in een pas senrite omgeving maar ze moeten wel goed bevsitigd wonden want een dege lijk wagenwiel van Sybren Steunebri bestaat uit ettelijke kilo’s eikenhout. Mevrouw Steunebrink zegt vergoelij kend: „Hij prutst nu weer wat met een tilbury om”, maar Sybren be schouwt het als een erzaak om het leven te verlengen van een tilbury, die zijn vader met eigen handen heeft gemaakt. En het is maar wat je „prutsen” noemt Van 30 november t.e.m. 6 december I T-r-,. Geboren: Rindert Evert, zv Hendrik Cornelia Schots, van van der Eems en Dirkje de Haan, van Jantina Jansen, 55 jaar, Oosterend; Mennald Ridzert, zv Hen- drik van der Eems en Dirkje de Haan, van Oosterend; Suzanne Hen- drika, dv Johan Henri Jozef Paque en Anna Maria Oor; Silvia, dv Sibbele Dominicus Reekers en Julia Hommin- ga, van Sint Nicolaasga; Paula, dv Klaas Plantinga en Jantje Winkler; Anna Jantje, dv Hendrik van Veen en Geertje Visser; Berber, dv Ruurd van der Schaaf en Hendrikje Hoog- r ^e_ en Trijntje Flap- Mr. Vrieze was daarentegen van me ning dat de firma zijn klanten eenvou dig had kunnen vertellen dat men ge bonden was door de hinderwetvergun ning van b. en w. dat er derhalve niets meer aan te voeren of af te ne- Dte stuurgroep zal bestaan uit hoogste 10 leden, waarvan het be stuur van de afdeling Friesland van de VNG er uit bestuurlijke kring vijf aanwijst en gedeputeerde staten van Friesland de overigen. Gedeputeerde staten benoemen uit de door hen aan gewezen leden de voorzitter en het be stuur van de afdeling Friesland van het VNG de secretaris van de stuur groep. De stuurgroep kan voor verschillende onderdelen van haar taak werkgroepen instellen. Er zal in elk geval zo spoe dig moigelijk een werkgroep worden ingesteld, die de stuurgroep op zo kort mogelijke termijn zal rapporte ren over de in Friesland op bestuur lijke en maatschappelijk terrein gaan de zijnde processen van regionalisatie voor wat het territoir betreft. Op basis van deze rapportage zal de stuurgroep het college van gedepu teerde staten en het bestuur van de afdeling Friesland van de VNG zo spoedig mogelijk van advies dienen omtrent het terzake te voeren beleid en eventueel te ondernemen stappen. Be stuurgroep, die de vrijheid heeft om anderen dan haar leden bij haar taak te betrekken, zal ook omtrent an dere onderwerpen adviseren, voor zo veel nodig op basis van de rapporta ge van eventueel andere in te stellen werkgroep(en). Mr. G. H. M. Gielen, de kantonrech ter, was het met mr. Jansen eeris dat de firma zich in een vicieuze cirkel bevond. „Maar daar heeft men zich zelf ingébracht. Men heeft kennelijk uitsluitend de investeringen in het be drijf voor ogen gehad en geprobeerd die er zo snel mogelijk weer uit te krijgen. Door teveel contracten met toeleveraars en afnemers heeft men zich niet de tijd gegund ’t bedrijf ge- VICIEUZE CIRKEL Volgens mr. Jansen bevond de firma zich in een vicieuze cirkel, die door broken was door het vroeger en lan ger werken. De hoop was volgens hem bijna op normale hoogte, en binnen teen week, zo verzekerde hij, zou de twee meter zijn bereikt. De firma heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk in het stadium te komen waar men direkt had willen zijin, namelijk dat van de continuverwterking, en nu is men er bijna, aldus mr. Jansen, Dat „alles eraan gedaan” hield in dat men extra personeel had aangetrokkén en een extra schrootverwerkingsapparaat in werking had gesteld. van Wijckel; Jan Kuiper, 77 jaar, wv 11a Schots, van Oudemirdum; ev Domini cus Wielinga; Minne Leenstra, 96 jaar wv Feikje Langeraap, van Koudum; Klaas Nieuwenhuis, 89 jaar, ev Feik je Stremler, van Jutrijp; Douwe Schengenga, 65 jaar, ev Janke Jongs- ma; Antje Postuma, 78 jaar, wv Obbe Weissenbach; Beeuwkje Talsma, 82 jaar, wv Remmelt de Jong; Eeuwe Postma, 82 jaar, wv Bottje Hijlarides. De afdeling Friesland van de KNVB zal gedurende de winterstop weer vier zogeheten FVB-crossen organi seren. Dat was men vorig jaar ook al van plan, maar toen ging het al lemaal niet door vanwege de energie crisis. Als die ditmaal uitblijft, die energiecrisis dus, dan worden cros sen gehouden voor junioren B en C, junioren A en senioren, scheidsrechters en damesvoeitballers. De junioren C en B lopen alleen een toercross, voor de overige categoriën is er boven dien een cross-wedstrijd gepland. De crossen worden gehouden in Gaaster- land (4 januari), Appelscha (11 janu ari), Beetsterzwaag (18 januari) en Trynwalden (25 januari). Vrijdag aanstaande zal het Stedelijk Muziekkorps samen met de arbei- dterszangverenigtog Morgenrood een kerstkonsert verzorgen in de Rooms Katholieke Kerk aan de Singel. De aanvang van dit koinsert is acht uur. pias. Die verzekering krijgt men van Steunebrink wel, maar als leek heb je er een hard hoofd in als ja hie* tweewielig rijtuig in de wagenmakerij ziet staan. Het ziet er maar krakkemikkerig uit. In ieder geval één, maar waarschijn lijk beide disselbomen, zal vervangen moeten worden door nieuwe. Het hout snijwerk is hier en daar verdwenen en de bekleding helemaal weggerot. Een handwerksman moet dus wel een hal ve kunstenaar zijn om de zaak weer in oude staat terug te kunnen brengen. Nog altijd is ware vakmanschap meesterschap. Het is op zijn leeftijd ook niet meer zo, dat hij er van moet leven. Een man zoals die bezitter van de oude tilbury mag daar blij om zijn want stel, dat Steunebrink de uren a twin tig gulden in rekening ging brengen. Uiteraard moeten materialen en werk betaald worden, maar meestal valt de rekening nog mee. Een opvolger heeft Sybren Steunebrink niet. Het echtpaar kreeg drie dochters. „Maar als er een jongen bij geweest was, dan had die toch niet in mijn vak gewild. Want als je nu met de hand nieuwe rijtui gen zou moeten maken zijn ze onbe taalbaar. Het vak zal straks wel hele maal verdwijnen”. Mr. T. H. Jansen vertegenwoordigde de beide verdachten. Hij vertelde dat de firma S. en B. in april van dit jaar een schrootschaar had kocht, maar dat de levering uit bleef. Dientengevolge stapelde zich het oud roest op en overtrad derhalve een bepaling van de hinder wetvergunning, namelijk die waarin staat dat de schroothoop nooit ho ger mag worden dan twee meter. B. en w. van Sneek trokken hun ver gunning in toen bleek dat er voors hands niets gedaan werd aan het doen slinken van de hoop. Hiertegen ging de firma ih beroep bij dé Kroon. Inmiddels arriveerde de zo broodnodige machine, en omdat men wilde dat de te hoge stapel zou zijn verdwenen wanneer het Beroep in behandeling werd genomen, begon men vroeger te werken dan was toe gestaan. Doorgaans haalde de chine de omwonenden al om een uur of vijf uit de slaap. Dezen men dan ook prompt in actie. Voor de provincie hebben zitting in de stuurgroep: de commissaris der koningin mr. H. Rijpstra, de gede puteerden H. Renkema en J. Spiek- hout en mr. A. A. Lycklama a Nije- holt, plaatsvervangend chef van de 2de afdeling ter provinciale griffie. Het bestuur van de afdeling Fries land van de VNG heeft als leden van de stuurgroep aangewezen de burgemeesters mr. B. van Haersma Buma van Sneek, H. Hellinga van Heerenveen ,mr. J. P. Miedema van Dokkum, H. Posthuma van Opster- land en wethouder P. Soepboer van Leeuwarderadeel (regio Leeuwar den). Secretaris van de stuurgroep is de heer A. van Twist gemeente secretaris van Harlingen. naar zijn geboorteplaats terug. Na on geveer zestig jaar. lijkclijk op te bouwen. Men heef echter getracht de zaak te forceren, zoniet in eigen belang, dan toch wel met veronachtzaming van het algemeen belang.” De voorwaarlijke hechtenis waarte gen mr. Jansen in het geweer kwam omdat hij dat een te zware straf vond, oordeelde de kanton rechter goed. „De officier heeft juist ingespeeld op het optimisme i van de heer S. Wanneer de hoop in derdaad na een week is weggewerkt, heeft hij aan die hechtenisstraf geen boodschap meer”. Mr. Gielen acht te twijfel voor de toekomst evenwel ook gerechtvaardigd. stins, van Hichtum; Clasina, dv org Herman Andela per, van Kubaard. Ondertrouwd: Geen. Getrouwd: Cornells Franciscus Ma ria Stoop, 20 jaar en Henny Stroes, 22 jaar; Andries Vrieswijk, 22 jaar en Lijsbeth Nenny van der Wal, 23 jaar; Jelle Klaas van Dijk, 25 jaar en Gesina Brigiltta Hidëgard Steene- ker, 22 jaar; Jan Jacob van Veen, 24 jaar en Eke Tjeerdsma, 26 jaar. Overleden: Kerst Sijbrandij, 65 jaar, TEL’LG NAAR GEBOORTEPLAATS De tilbury waaraan Steun ebrinki nu werkt is door zijn vader gebouwd. Het tweewielertje is eigendom van ie mand uifi IJlst. Die tikte heit ver weerde en beschadigde ding op de kop in Allingawier. Bij onderzoek bleek echter op een plaatje achter de wieldop te staan: „H. D. Steunebrink. rijtuigmaker, Gauw”. Er volgde een telefoontje van IJlst naar Gauw en Sybren werd gevraagd eens te komen kijken of de tilbury nog te herstellen viel. Het resultaat was, dat de tilbu ry in de wagenmakerij van Steune brink terugkeerde, voor algehele res tauratie. Het rijtuigje keerde dus men viel Het snelle verwerken van het overtollige oud roest had volgens hem ook weinig te maken met het in het reine komen met de hinderwet vergunning, maar meer met geld ma ken en de kosten van investeringen er uit halen. De officier verwachtte dan eigenlijk ook niet dat, wanneer alles eenmaal in orde was, de firma niet meer te yroeg zou beginnen met wer ken, maar dat men gewoon door zou gaan. De klachten die de justitie herhaalde lijk bereiken over veel te hoog, te zwaar en te slap opgeladen vrachtwa gens met autolij ken, waren in dit ver band wel tekenend vond hij. „Ik twijfel aan de bedoelingen van de firma om zich zo snel mogélijk te houden aan de voorwaarden van b. en w. Ik denk dat er ook nog wel andere bedoelin gen meespelen”, kon mr. Vrieze niet nalaten op te merken. „Men ac cepteert de vergunning wel, maar niet de voorwaarden. Men haalt met greti ge handen de vergunning in, maar lapt de beperkingen aan zijn laars. Het is onsportief om alleen het eigen Wanneer iV/i ■F-X „»4 V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3