NADELIG SALDO BEGROTING BIJNA 385 DUIZEND GULDEN Park eer geld gaat omhoog IJLST snekerWkoerier JS! Districtsbestuurder van het NVV: „geen reorga nisatie bij Werkspoor!” I I I a en Brug Woudsend voor 50% gereed De Teapert legt wensen op tafel van Milieuraad Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL 1 GAASTERLAND BLIJFT ONDER VOOGDIJ VA ij j W S?1E£KER W™SSLAD «rn --- ill i.? 1 1 Hei Seeder NieowsMad is een gecwnbmeenie uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Ze dronken een glas en ze deden een plas, maar alles bleef zoals het was. Deze nu niet bepaald originele uitspraak werd gedaan in de begrotingsvergadering van Sneek. De typering kwam van de heer H. Postma van de FNP, die overigens van zichzelf zei, dat hij „eigenlijk niet deugde voor de politiek”. Toch kreeg hij gelijk. Ruim elf uren na de eerste hamerslag werd de op ruim 39 miljoen sluitende begroting ’75 aange nomen zonder dat er één cijfertje was veranderd. Se rieuze pogingen daartoe werden wel degelijk gedaan. Zo hadden de beide Progressieven het zwaard om gord en trokken fel van leer om de subsidies aan het Fries Scheepvaart Museum en het Frysk Orkest te be snoeien. Een geduchte uitval van de heer J. Jonkers van de PvdA (die in de bres sprong voor het museum) en een spontaan en gloedvol betoog van wethouder H. A. Scholten van het CDA, die het opnam voor het Orkest, voorkwamen dat èn FSM en FO voor moei lijkheden werden geplaatst. Hg iswiszi 1 I 1 SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto Studio Ger Dijs). voor- (Vervolg op pagina 17) museum op en (Vervolg op pagina 9). Verschijnt: maandags en donderdags De heer H. POSTMA (FNP) alles bleef goals het was DONDERDAG 12 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 99 andere raadsleden tot het geven een visie aan te sporen begon het de heer Jonkers blijkbaar te vervelen. van wegwerpverpakkingen plaatsen van glascontainers. Vele Woudsenders hebben het kun nen zien: het werk aan de onder bouw van de brug is voor vijftig procent klaar. De bouwput wordt verhuisd naar de kant van het „Ou de” Woudsend en dan kan men daar verder los. Last van de grote regenval hebben de mannen die aan het werk bezig zijn, niet gehad. Een zware pomp zorgde ervoor dat men geen natte voeten kreeg. Voor de groep Woudsenders met veel vrije tijd die regelmatig het werk in ogen schouw nemen breekt er nu een glorietijd aan. Vanaf het terras van een belendend horeca-perceel kan iedereen het op zijn gemak bekij ken. Als alles naar wens verloopt is in mei de hele zaak achter de rug. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN <m> Progressief Sneek liep vergeefs storm op het bastion van subsidies IUUWU W>IHI»MUU>^ mu aa zien zou moeten worden in de aan- DIRECT VERLAGEN Direct verlagen wilde PS ook de sub sidies aan het Frysk Orkest 76.596), het operagezelschap Forum 8590,-) en De Noorder Compagnie (f 14.350). De heer De Boer stelde voor dte toela ge voor 1975 aain het Frysk Orkest met f 15.000 te verlagen en de subsidie aan Noorder Compagnie en Forum met een zelfde percentage. Na ”75 zou er dan jaarlijks een portie af moeten tot met die bouw een peil was bereikt „dat wij wensen”. Geschat wordt, dat de verhoging van de tarieven ongeveer 50.000,- zal op brengen- Toch zal geprobeerd worden zoveel mogelijk dingen te realiseren. Bij voorbeeld de Woudsender weg dient voorzien te worden van een nieuw wegdek, het knelpunt Wijckel knelt nog steeds, vele plannen die zeer dringend zouden moeten worden uit- voerd, kunnen nog niet worden aan gepakt. Volgens de heer De Boer was het te gek ,dat, wanneer men het aantal be zoekers aan de concerten van het Frysk Orkest deelt op de subsidie, dat ■neeirkomt op zestig tot tachtig gulden ondersteuning per bezoeker. Hij zei er bij, dat die voorstelling van zaken wel wat zwart-wit was omdat de steun van het Orkest natuurlijk ook de be doeling had iets eigens in stand te houden. Wel betekende deze discussie - de enige keer dat het echt even hard toeging - èn de waarschuwende vinger van de heer B. de Vries (CDA), die enkele kunstgrepen hekelde waarmee de be groting sluitend was gemaakt, een duidelijk teken aan de wand. Alles kon volgens de vroedschap nog nèt door de beugel maar Sneek zal in de toekomst de hand nog steviger op de beurs moeten houden. ATTENT BLIJVEN De financiële positie van de gemeente blijft b. en w. zorgen baren. Verschil lende malen wordt ten aanzien van nog uit te voeren werken en te treffen voor zieningen, gestelid: „Wij zullen hierbij gebonden zijn aan de beslissingen die van hogerhand genomen worden”. Het is niet alles om onder voogdijschap te staan. „We zullen attent moeten blijven de mogelijkheden die buiten de norma le inkomsten der gemeentekas zich presenteren om voorzieningen tot stand te brengen. Wij hopen dgt_ wij spoedig kunnen komen tot een meer gezonde financiële toestand in onze gemeente zodat wij een prioriteiten rangschikking kunnen maken van aller lei grotere en kleinere wensen die het leven en werken in onze gemeente genamer en waardevoller maken. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241. Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Het is de bedoeling, dat de parkeer- gelden in de binnenstad van Sneek zullen worden verhoogd. Momenteel bedraagt het parkeermetertarief tien cent per half uur en een kwartje per uur. Burgemeester en wethouders zul len de raad komende dinsdag voor stellen de parkeerbelasting te brengen op een kwartje per nalf uur of gedeel ten ervan. Gaasterland vangt met deze verkoop 'het lieve sommetje van 800.000 gulden, maar dat betekent niet dat dit het be grotingstekort van de gemeente kan wegwerken. Uit de berekeningen blijkt dat er een totaal tekort oyerblijft van lende malen wordt ten aanzien van nog 131.687,20. De Teapert is er zich van bewust dat deze lijst niet volledig is, de af deling ziet deze punten voorlopig dan ook als ’n uitgangspunt. Als de Milieuraad dit de komende vier jaar weet te realiseren, heeft ze in ieder geval nut gehad, wordt er ge steld. Het Fries Scheepvaart Museum stond op de subsidietabel voor 118.000. Daarvan was 48.000 bestemd om het tekort weg te werken en f 70.000 extra in verband met de te vormen nieuwe stichting, waarbij dan Stelling van een betaalde directeur en een concierge. Van die zeventig mille walde de heer W. T. de Boer van Pro gressief Sneek de helft afhalen. Hij wenste geen discussie over de waarde van het museum, alleen over de wijze van steunverlening. Wethouder Scholten meende, dat de waarde van het museum best nóg eens onderschreven mocht worden, want die gaat ver uit boven het be lang van de stad Sneek. „We mogen het voortbestaan van het FSM niet laten afhangen van vrijwillige werk krachten. Dan gaat de zaak straks op de fles”. Heft voorstel van PS blééf dreigend op tafel liggen maar toen de heer De Boer een zoveelste poging deed om van De parkeermeters hadden ten doel om een verlichting van het parkeerpro bleem in de binnenstad te verkrijgen. Dat doel werd de eerste jaren bereikt. De doorstroming van parkeerders in de binnenstad blijkt thans echter on voldoende. Voor de Marktstraat, het Leeuwenburg en het Waagplein zal een maximum parkeerduur van een uur worden ingevoerd. Aan deze straten zijn een groot aantal banken, kantoren en de secretarieën van de gemeenten Sneek en Wymbritseradeel gevestigd. Juist in deze straten bestaat een gro te behoefte aan de mogelijkheid van kort-parkeren. Nieuw Frittemahof aan de Stationsstraat, niet te verwarren met Frit temahof aan de Leeuwarderweg, wordt momenteel verbouwd tot ge zondheidscentrum. Het is de bedoeling dat verschillende instanties en personen, die nu hun werk in het belang van de gezondheid verspreid over heel de stad verrichten, mettertijd onder één dak komen, het dak van Frittemahof. Waarschijnlijk zijn de verbouwingswerkzaamheden volgend jaar juni klaar. Instellingen die een plaatsje zullen vinden in het voormalige rusthuis zijn o.a. de Kruisvereniging, een verpleeg kundige, een kinderarts, een kinderpsycholoog, een logopedist en een arts van de districtsgezondheidsdienst. (Foto Studio Ger Dijs). „Het personeel van VMF Werkspoor in Sneek hoeft helemaal niet onge rust te zijn over de toekomst van het bedrijf”, aldus de heer R. Postma uit Leeuwarden, districtsbestuurder van de Industriebond NVV. „Het is een normale zaak dat een bedrijf op een bepaald moment bekijkt hoe de bakens in de toekomst verzet dienen te worden. In de toekomst zal de schoepen productie niet meet voldoende mogelijkheden bieden en dan moet er een nevenprodukt zijn. Maar dit behoeft niet tot ontslagen te leiden. De direc tie heeft altijd gezegd: wat er ook gebeurd, Sneek blijft open”. Al enige tijd ging er in Sneek het gerucht dat er een reorganisatie bij de vestiging van het Verenigde Machine Fabrieken-concem op komst zou zijn. Er was een commissie ad-hoc ingesteld en deze moest de problematiek omtrent een nevenprodukt bestuderen. Uitgebreid is de ondernemings- raad jrierover ingelicht. „Bij Werkspoor werkt de democratisering bijzonder De heer Postma acht het niet uitgesloten dat de geruchten in de wereld gekomen zijn door de moeilijkheden in een dochterbedrijf van Stork-Jaffa, Nautica BV, een vroeger onderdeel van Kwant. De grote baas in Utrecht van deze groep werd onlangs ontslagen na wanbeleid wat het bedrijf vijf miljoen kostte. Deze moeilijkheden zullen evenwel voor de vijftien man in Sneek geen consequenties hebben. Verder zag de Teapert graag dat de vuilniszak van de baan verdween dat daarvoor in de plaats het vuilnis vat weer in ere werd hersteld- Het niet laten doorgaan van de twee de rondweg, met als een van de ar gumenten dat de Brekken behouden moeten blijven, is eveneens een pro grammapunt van de Natuurvrienden en last but not least verzoekt men de Milieuraad te bevorderen dat de Sne- ker bevolking echte milieubewust heid wordt bijgebracht. De blijkbaar wat geschrokken pro- gressteven legden het hoofd in de schoot. „Als de heer Jonkers zó doet, valt er verder niet zinnig te praten. We wensen aantekening, dat we tegen de subsidie zijn!” De Teapert, de afdeling Sneek van de Christelijke Jeugdbond van Na tuurvrienden, heeft tegelijk met de in stallatie van de Milieuraad, een lijst je wensen op tafel gelegd. Deze wen sen behelzen o.a. het planten van meer en grotere bomen in de stad, het schenken van meer aandaeht aan fietsers en voetgangers in de binnen stad, het bestrijden van het gebruik en het Ook in 1975 zal de gemeente Gaasterland moeten worstelen met een tekort op de begroting. Tegenover een totaal aan uitgaven van 10.409.359,40 staat een inkomstenbedrag van 10.024.906,34 en dat resulteert in een nadelig saldo van 384.453,06. Het tekort vindt zijn oorzaak, aldus b. en w- in de begelei dingsbrief bij de begroting, in de lasten die het Busbedrijf met zich mee brengt. Er daagt evenwel hoop. Over verkoop van het bos is overeenstem- ning bereikt met de Stichting Beheer Landbouwgronden. „Dat hakt er maar in en wil klakke loos 35.000 schrappen. Het moet blijven, dat willen we allemaal. De heer De Boer moet eens gaan pra ten met mensen, die er verstand van hebben, die weten wat er alemaal voor zo’n museum nodig is.” a 15 ■JP

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1