Plan nieuwe bar reden tot ingrijpen? Sneek in KERK TE IJSBRECHTUM Bromverbod in Oude Koemarkt GAAT IN DE -STEIGERS IJLST snekeRWkoerier Voor deze brug in IJlst ben ik niet Liever minder dan meer „bar-dancings verantwoordelijk 21 Hoofdprijs van de verloting Zakenlieden, voor nufvrouw M. Hiemstra-Tupker, Sneek Kr? S de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Sneker gewond door vol van 250 kg. papier Officieel Orgaan van Verschijning Sneeker Nieuwsblad I «fel Ti WETHOUDER TEGEN NAAM ONDER VOORSTEL Inbraak in bedrijfs panden en diefstal lege melkflessen I ySNEKERNOW ilad^ Hz COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD GESLAAGD sa Liever wat minder dan nóg meer bar-dancings in Sneek. Op plannen met dat resultaat broeden b. en w., die de raad willen voorstellen bepaalde ontwikkelingen in de horeca- sector wat af te remmen. Dat zou dan moeten gebeuren door een wettelijke situatie te schep pen waarbij nieuwe vestigin gen worden tegengegaan en eigenaren van bestaande bars hun zaken niet „zomaar” kun nen overdoen aan andere ex ploitanten. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, «Je w i k Ut 4 k ZiS r.R f SNEEKER NIEUWSBLAD I I Vervolg op pagina 3. b ze Verschijnt: maandags en donderdags Aan de Modelschool Simone zijn ge slaagd: voor mannequin: mevrouw E. Adema en mevrouw A. de Boer-Post- huma, beiden uit Sneek. Voor manne quin en tevens voor hostess slaagde mevrouw N. Schaap uit Deersum. Dit is het interieur van de Hervormde kerk in IJsbrech- tum. Duidelijk zichtbaar is het grote doop hek, dat het uitzicht van de kerkgangers op het ge beuren rond de kansel, tamelijk belemmert. Dit is een van de redenen waarom besloten is de kerk te restaureren. Meer over de kerk en wat er mee gaat gebeuren, staat elders in de krant. In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in het kantoorvertrek van het bedrijfspand van Erven Feenstra op het Industrieterrein. Men drong binnen door het forceren van een uitzetraam. Ontvreemd werd een geldkistje, inhou dende plm. f 40, MAANDAG 16 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 100 heeft”, haar Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o De prijswinnaars van de Sint Nicolaas-aktie, georganiseerd door de Vereniging van Sneker Zakenlieden. Bij de auto het gezin Hiemstra, achter de was automaat mevrouw Roosjen, achter de televisie het gezin Van der Steege, en met het vliegtuig en de KLM-tas in han den, het echtpaar Oppedijk. De winnaar van de Flits was op het tijdstip dat de foto werd genomen niet aanwezig. (Foto Studio Ger Dijs). In de avonduren en ’s nachts zal vanaf 1 januari de Oude Koemarkt in Sneek taboe zijn voor brommers. Burgemeester en wethouders hebben deze maatregel genomen om tegemoet In de nacht van donderdag op vrijdag werd ingebroken in het pand van Lank- horst aan de Rienck Bockemakade. Men drong binnen door vernieling van een raam. Geld was niet aanwezig en ook hier wordt niets vermist. MUCK M aunuKU te komen aan klachten over het lawaai, dat met name in de weekends wordt ver oorzaakt na het sluiten van een aantal bars in en bij de Oude Koemarkt. Het college vindt, dat de regeling uit ver- keersoogpunt wel enkele bezwaren heeft, maar dat de maatregel van éénrichtings verkeer alleen genomen kan worden in het belang van de vrijheid en veiligheid van het verkeer. Als antwoord op het schrijven van be woners van de Oude Koemarkt zeggen b. en w. verder, dat de algemene politie verordening voldoende mogelijkheden geeft tegen overlast op te treden. Men streeft naar een intensiever controle maar gebrek aan mankracht legt het politiecorps beperkingen op. Vrijdagmorgen omstreeks half negen vond een ongeval plaats in het bedrijf van Flach aan de Leeuwarderweg. Enige employes waren bezig met het op een heftruck laden van zware pakken papier. Eén van de pakken, met een ge wicht van 250 kg, viel van de heftruck en kwam terecht op de 56-jarige em ploye J. Bles, wit Sneek. De man die over pijn in borst en rug klaagde, is op advies van de arts W. L. Bogtstra naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek, dat hij enige borst- en rugwervels had ge broken. In dezelfde nacht werd ook ingebroken in het be.drijfspand van Yoshida op het Industrieterrein. Men drong op dezelfde wijze binnen. Er was geen geld aanwe zig en er wordt niets vermist. Door de politie is proces-verbaal opge maakt tegen de 19-jarige B. P. die in de loop van vorige week in de nachtelijke ■uren meerdere kratten met lege melk flessen, welke langs de openbare weg stonden, wegnam met de bedoeling deze in te leveren bij een of andere winkel. Zaterdagmiddag zijn in café-restaurant Piso de hoofd- en andere evenmin te versmaden prijzen van de loterijaktie van de Vereniging van Sneker Zakenlieden uitgereikt. Voorzitter J. Suwijn deelde bij deze gelegenheid mee dat de aktie dit jaar zestigduizend gulden heeft opgebracht, die ten goede zullen komen aan de Stichting Sneek Promotion. De Vereniging van Sneker Zakenlieden heeft circa drie-en-eenhalve ton naar de Sneker gemeenschap kunnen overhevelen. In verband met het verschijnen van het Sneeker Nieuwsblad op VRIJDAG 27 DECEMBER is de sluitingstermijn voor advertenties en kopij vervroegd tot DINSDAG 24 DECEMBER 12.00 UUR. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs DIRECTE AANLEIDING Waarschijnlijk is de directe aanleiding voor het zoeken naar wegen om de ontwikkeling van het bar-wezen in te dammen het plan van de heer Falck uit Lemmer (een Duitser) om in het te koop staande pand van de firma Minkema aan de Kruizebroederstraat een bar-dancing te vestigen. De heer Falck bouwde een paar jaar terug bij Lemmer een camping met een aantal huisjes. Nadat hij de camping met bungalowtjes aan een verzekerings maatschappij had verkocht verbouwde hij aan de Schulpen in Lemmer een oude bakkerij om tot de bar-dancing „Viking”. In de grote winkel aan de Kruizebroederstraat zag hij een prima object om ook in Smeek zoiets te be ginnen. Vorige keren ging de opbrengst, of gedeelten daarvan, naar het gebouw op het Starteiland, de C-Kan-hal, het schilderij van Van Beerstraten dat het gemeentebestuur ten geschenke kreeg, Sneker muziekverenigingen, het Friesch Scheepvaart Museum en de Stichting Sneek Promotion. Deze laatste heeft nu in totaal 135.000 gulden op deze manier in kas gekregen. In de Ruterpolder wonen de boeren J. J. Kerstma en J. de Jong (de laatste maakt sinds september ook deel uit van de raad). De inwoners van het Stedeke zijn het er afllemaal over eens dat de veehouders „ontsloten” dienen te worden, maar over de manier waar op lopen de standpunten uiteen. De oplossing waarvoor uitetodeiijk door de gemeenteraad met vier stem men voor en drie tegen werd gekozen, is het maken van een brug over de Dijgracht in het verlengde van de Ee- gracht. Fel hebben de bewoners van de grachtenhuizen in het centrum van het stadje hiertegen geprotesteerd, de gevougen van het zware verkeer vre zend voor hun (meerendeels) koopwo ningen. „Eerst zal ik echter zekerheid moeten hebben of ik Nein oder Ja toestem ming krjjg ora mijn plannen te ver wezenlijken. De hele transactie zou ’n investering van mij vergen van circa 600.000. Dat geld heb ik er alleen voor over als ik er een bar-dancing in mag exploiteren.” (vervolg op pagina 3) Om commentaar gevraagd zei de heer Falck: „Inderdaad, het pand is uitermate geschikt en vrij gemakke lijk te verbouwen tot het doel waar voor ik het zou willen hebben. In principe ben ik met de heer Minke ma tot een akkoord gekomen inzake de verkoop”. Over deze voornemens is in de com missie voor algemene zaken druk overleg gepleegd met de fractievoor zitters. Of er komende dinsdag al een afgerond voorstel over deze materie aan de raad kan worden gedaan is niet zeker. Het vermoeden bestaat dat men nog meer moet confereren en ook nog precies moet uitpluizen welke maatregelen men zoal kan en moet nemen om het gewenste resultaat te boeken. Er schijnt een oplossing ge vonden te zijn. Personen die er bij be trokken zijn wilden echter geen in lichtingen verstrekken. Men sprak van een „embargo” en van „het overleg in vertrouwelijke sfeer is nog niet rond”. Wethouder mevrouw M. A. Wijbenga-van der Meulen (PvdA) in Ijlst is vo- blJzondeJ Fmh,s geworden. Vrijdag kreeg- zij de stukken voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag aanstaande in huis en wie schetst haar verbazing toen zij daarbij aantrof een voorstel tot het beschikbaar stel len van een krediet (groot 94.000 gulden) voor de ontsluiting van de Ruter- 'Tfeu' °P ZiCh WaS haar gramschap niet gericht, maar wel tegen het feit dat haar naam als medeondertekenaar was vermeld. Achter de ontsluiting van de Ruterpol der steekt iets heel anders waarover in IJlst al veie woorden zijn gezegd. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID Eén van de grootste actievoerders was mevrouw Wijbenga, die toen nog geen functie in het gemeentebestuur had. Zij heeft zich als voorzitster van de buurtvereniging „Aid Dryits” in woord en geschrift steeds tegen de aanleg van deze brug verzet. „En nu stond mijn naam onder het voorstel dat juist deze bruggebouw tob gevolg verklaarde ze desgevraagd gramschap, Dat dit voorstel er zou komen en dat er moedlijk aan die beslissing van de raad in haar vroegere samenstelling valt te tomen, begrijpt zij volkomen, maar ze wil er geen verantwoordelijk heid voor dragen. Daaromb greep ze na lezing van het stuk' onmiddellijk de telefoon en belde burgemeester H. W. F. Mumsen. Na enig heen en weer gepraat kon deze begrip op brengen voor mevrouw Wijbenga’s argumenten en in aHierijl werd ten stadhuize het voorstel opnieuw op stencil gezet en nu werd naast de naam van de heer Mumsen, die van wethouder J. J. de Vries geplaatst. De fout is gemakkelijk verklaarbaar, aldus burgemeester Mumsen. In IJlst is het gebruikelijk dat de ene maand de ene en de andere maand de ande re wethouder de stukken ondertekend. Dit keer is het de beurt van mevrouw Wijbenga. „Maar als ik dit stuk tij dens het b. en w,-beraad gezien had, dan had ik het meteen kunnea voorko men.” Zij blijft het evenwel ’n vreem de zaak vinden dat haar PvdA-colle- ga in de raad, E. Goudriaan de stuk ken donderdagavond at in de bus vond. J ^WbB*»** '’■f,1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1