Maar’t miljoen verschil? Raad Sneek verbaasd over publicatie IN SNEEK STRAKS EEN SELECTIEF BAR-BELEID Bewoners grachtenhuizen in IJlst lanceren nieuw ontsluitingsplan Gevolgen verkoop bosbedrijf zware last voor de gemeente Gaasterland? snekerMkoerier Gesprek tussen de PvdA en PS? Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en in VERSCHIJNING SNEEKER NIEUWSBLAD 11 IJLST Sneker aan verwon dingen overleden Pijnlijke botsing hi BENOEMD SHEEKER NIEUWSBLAD Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ’J f SNEEKER NIEUWSBLAD I de firma Nagelhout uit Woudsend. (Zie vervolg pagina 23). Verschijnt: maandags en donderdags Misschien schudt u wat ongelovig het hoofd als we vertellen, dat deze foto van een merelnest met vier eieren gisteren gemaakt is. Toch is het waar. In deze donkere dagen voor Kerstmis heeft een merelpaar het in het hoofd gekregen een nestje te bouwen tegen de muur van de garderobe van het personeel van het postkantoor aan de Westersingel. Het kraambed zit onder een klein afdakje tegen een raam aan de tuinkant. Het zachte weer zal de merels wel hebben verleid tot deze onderneming. Het valt te betwijfelen vooral als het gaat vriezen en sneeuwen of de vogelouders straks genoeg en passend voer voor de opvoeding van hun kroost kunnen vinden. (Foto Studio Ger Dijs). In verband met het verschijnen van het Sneeker Nieuwsblad op VRIJDAG 27 DECEMBER is de sluitingstermijn voor advertenties en kopij vervroegd tot DINSDAG 24 DECEMBER 12.00 UUR. De heer Piet Brinksma, die vier jaar lang bode op het stadhuis van IJlst is geweest, is deze week benoemd tot bo de van dé gemeente Tietjerksteradeel. De heer Brinksma werd giekozen uit een aanbod van 140 sollicitanten. boekwaerde is 1.800.000,- mar nef- fens de bigreating binne de bosken 800.000,- wurdieh, hwant dat is de DONDERDAG 19 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 101 de boeren de „vaste” REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grogtzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Het speuren naar een lek mondde er in uit, dat de fractievoorzitters van elkaar een soort verklaring vroegen of ze al dan niet uit de school had den geklapt. Maar de afzonderlijke be standdelen van de commissie voor al gemene zaken (waarvan de fractie voorzitters deel uitmaken), verklaar den, dat ze zich hadden gehouden aan de afspraak in de commissicbijeen- komst om de plannen van b. en w. geheim te houden. De 56-jarige J. Bles uit Sneek, die vrij dag bij drukkerij Flach b-v. onder een 250 kilo zware papierbaal was terecht gekomen, is maandagavond in het St. Antonius ziekenhuis te Sneek aan zijn verwondingen overleden. De man had bij het ongeval het borstbeen en en kele rugwervels gebroken. De heer Bles laat een vrouw en twee dochters ach ter. De gemeenteraad van Sneek heeft dinsdagavond met vereende krachten het gereedschap aangedragen waarmee b. en w. een zeer selectief beleid kunnen voeren inzake de vestiging van nieuwe bars in de bebouwde kom. Het voor stel tot wijziging van de drank- en horecaverordening haalde een waarde- ringsgraad van tegen de honderd procent. De discussie spitste zich eigenlijk alleen toe op de vraag hoe het Sneeker Nieuwsblad materiaal had kunnen verzamelen voor een artikel in de editie van maandag waarin min of meer (maar meer meer dan min) de strekking werd weergegeven van ’n stuk dat ’t etiket „vertrouwelijk” had gekregen in de commissie voor algemene zaken. 'Bijna vlak tegen de Jelteslootsbrug lag deze week een baggermolen. Al ge durende de zomermaanden waren mensen van het baggerbedrijf Meurs uit Heiloo bezig geweest de Jeltesloot vanaf het Prinses Margrietkanaal uit te baggeren en te verbreden. De breedte op de bodem van dit belangrijke stuk scheepvaart- en stroom-”kanaal" is gebracht op 20 meter, terwijl op water hoogte de breedte 41 meter is geivorden. Tussen de Jelteslootsbrug (in de weg Sneek-Lemmeren het Heegermeer is men bezig met de bochtafsnijding. Dit om de scheepvaart te bevorderen en de afstroming naar Staveren te verbe teren. Het droge werk (walbeschoeiingen en polderkaden) is in handen van (Foto Studio Ger Dijs). Gistermorgen vond op de kruising Goe man Borgesiuslaan-Troelstrakade een botsing plaats tussen een personenauto, bestuurd door mevrouw C. S. B. uit Sneek, en een bromfiets bereden door de zestienjarige L.R., eveneens uit de Waterpoortstad. Mevrouw B., verleen de de op de G. Borgesiuslaan, een voorrangsweg, rijdende R. geen voor rang en dat resulteerde in een botsing waaraan de jeugdige L.R. vermoedelijk een bovenbeenbreuk heeft overgehou den. De gewonde jongen werd per am bulance naar het ziekenhuis té Sneek vervoerd. schreden. Als de verkoop van het bos aan de Stichting Beheer Landbouw gronden haar beslag heeft gekregen, is de molensteen, die om de nek van de gemeente Gaasterland hangt, weggenomen en zullen we dus wat ruimer „Het einde van het bosbedrijf als gemeentelijk bedrijf nadert met rasse Mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus wees op een meer intern probleem met betrekking tot de verkoop van kur-’en ademhalen, maar als ik het allemaal goed begrepen heb, zullen wij ket bos. „Eorline jier waerd steld: der nog jaren lang met een sterk gouden koord aan die molensteen vast blijven moat in praetplan komme oer ’t bosk, zitten sadat wy de forskate mooglikheden öfweagje kinne. Troch in brief (for- Dlt sombere toekomstbeeld schetste „BIROERDE PRIIS FOAR US” troulik) binne wy op ’e hichte brocht Ook de socialist C. Gaastra had zich fan de forkeap fan it bosk oan de SBL. Hoe men hjir ta kaem, net óf- weagjen fan kokker faktoren, is üs het Ulster raadhuis. En hebben hun kontakt met wal. niet onwelwillend staat tegenover dit nieuwe - schets - plan. „De Provinciale Planologische Dienst kan zich in principe wel met het plan verenigingen en acht het wel haalbaar. Ook ten opzichte van het plan 't Zouw (waar een groot aantal bungalows langs een waterpartij komt, red.) vindt zij het een verbetering, want met die waterpartij is de PPR niet zo gelukkig”. De actievoerders willen niemand tegen de haren instrij ken. „Wij' moeten met een oplossing komen”. al over deze problematiek uitgelaten in zijn algemene beschouwing. ,,Wy hawwe dat boskbidriuw nou ien kear en hwat wy nou op üs nekke ha, is in sawol fortroulik as iepenlik net mei- gifolg fan'de zonde onzer vaders’. De dield. Mar dizze bigreating is wol basearre op de forkeap fan it bosk. Miskien dat as wy oer dit punt in priis dy’t it SBL derfoar bitelle wol. riedsütstel krije, dat wy dan hwat Ik wol net sizze dat dat in biroerde weest is, het zware verkeer van deze grachten te houden. Het plan van de buurtvereniging „Aid Drylts” om de ontsluiting middels een brug over het Zouw te realiseren werd als te kost baar beschouwd. Er is veel kans op, dat de fracties van de PvdA en Progressief Sneek binnenkort om de tafel gaan zitten om samen politieke problemen te bespre ken. Met name die, waarmee men in de raadsvergaderingen en de commis sies te maken krijgt. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,per half jaar (bij vooruitbetaling) „Ik ben wel opgebeld door een jour nalist van het Sneeker Nieuwsblad. Die bleek al het één en ander te weten en vroeg nadere inlichtingen. Ik heb de burgemeester opgebeld en hem de zaak voorgelegd. Na dat overleg belde ik de verslaggever en heb toen gezegd, dat ik gebonden was aan een afspraak en géén na dere mededelingen kon doen. Is dat duidelijk?” NIET ONWELWILLEND „De bewoners hebben indertijd met alle liefde hun tuintjes afgestaan aan de gemeente, maar nu men dit princi pe besluit bestuurlijk wil afhandelen, hebben wij het gevoel dat de mens niet meer centraal staat in het ge meentelijk handelen. En het gaat hier om zo’n 100 woningen met een veel voud aan Ulsters.” De heer Kruis heeft kontakt gehad met verschillende instanties en zijn indruk is dat men Omdat af en toe blijkt, dat er misver- verstanden bestaan tusen PvdA en PS („we zijn toch beide progressieve par tijen’) vroeg de heer W. de Boer zich dat op een bepaald moment in de raadsvergadering van dinsdag af- PvdA-fractievoorzitter de heer J. Jon kers haakte er op in met de medede ling, dat de PvdA zo’n gesprek wel graag wil. Hij bleek nog wel het één en ander op z’n hart te hebben maar wilde daarover niet in de raadzaal be ginnen. „We zien jullie uitnodiging met belangstelling tegemoet”, aldus de heer Jonkers. Het plan komt hierop neer: leg de brug niet over de W. Dijgracht en niet over ’t Zouw maar op het kruis punt van de Oostelijke Dijgracht met de Jutrijpervaart. Dan wordt voorko men dat de Jutrijpervaart en het Zouw voor de toeristische watersport verlo ren gaan. De brug kan hetzelfde wor den als die nu gewenst wordt en des noods lager, omdat het waterverkeer uit het centrum toch al een belemme ring ondervindt van de lage brug bjj de heer J. B. Coenders (CDA) tijdens zijn algemene beschouwing in de raad Gaasterland. Hij gaf een oplossing aan die'naar zijn mening de beste zou zijn in de gegeven situatie, ge zien het feit dat de gemeente door de verkoop van haar bossen aan de SBL met een „strop” van 1 miljoen gulden kan blijven zitten. Dit is het verschil tussen de economische waarde van de bossen en boekwaarde. Laat het be treffende ministerie een uitkering in- Ik wol net sizze dat dat in biroerde mear witte. Us fraksje bihandelt dizze eens aan de gemeente doen, die dat priis is, mar foar üs wol. Der sit in bigreating en sil der miskien mei tens wêze op bitingst dat wy op elk punt dat it bosk oanbïlanget hwerom verschil overbrugt. Gelukt dat niet miljoen tusken. As wy it bosk üt de „dan komt dat bedrag 30 jaar lang bigreating goaije, dan moatte wy der ten laste van de begroting. En dan sjen üt to kommen”. De rentelast van zou het bosbedrijf ons posthuum heel dat miljoen houden wij als verlies, komme by de bihanneling fan in kom- lelrjk in een verstikkende omhelzing constateerde de heer Gaastra, en dat mend ütstel”. houden”. vond hij een treurige zaak. Aan de vooravond van de behandeling van het ontsluitingskrediet voor de Ruiterpolder, hebben een aantal verontruste bewoners van de grachtengordel in IJlst gistermorgen burgemeester H. W. F. Mumsen een alternatief plan aangeboden. Namens hen werd dit gedaan door de heren A. Kruis en R. Kingma, beide wonende aan de Eegraeht. Tot de initiatiefnemers van het plan behoren evenwel ook verontrusten van de overkant, de Galamagracht. v - Direct nadat het agendapunt over de verandering van de drank- en horeca- verordentog aan de orde was gesteld gingen er vele vingers omhoog. Voor rang kreeg de heer De Boer omdat hij een „voorstel van orde” aankondig- de- Hij vroeg de kwestie tot een vol gende vergadering aan te houden om dat het reglement van orde op de raadsvergadering voorschrijft, dat een voorstel van b. en w. tweemaal 24 uur voor hert begin van de openbare zit ting in het bezit behoort te zijn van de raadsleden. „De tijd is nu te kort voor de raadsleden om er zich een goed oordeel over te kunnen vormen. Er zinnig over praten is haast on doenlijk”. Sprekend namens het college stelde burgemeester mr. B. van Haersma Buma, dat men toch wel graag had, dat de zaak meteen werd afgewerkt. Door een stemming over de motie zou de raad de wens kunnen uitspre ken van het reglement te willen afwij ken. Hert kwam niet eens tot een stem ming want het voorstel van De Boer werd met ondersteund (z’n fractiege noot woonde de vergadering niet bij). (Meer over deze kwestie elders in deze krant). Het meest verontwaardigd was de heer A. Gerrits van het CDA: „Waar moet dat naar toe als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen”. Het minst zwaar tilde de heer H. Postma (FNP) aan de zaak: „Och, er schui len onder verslaggevers nu eenmaal ook goochemerds”. Persoonlijk aangesproken voelde zich de heer W. de Boer van Progressief Sneek. Hij vond, dat de heren Ger rits en Jonkers (PvdA) speciaal iets in zich richting suggereerden. Nadat de heer Gerrits bleef aandringen stel de hij duidelijk: Do problematiek rond de ontsluiting van de Ruiterpolder houdt de gemoe deren vooral in het oude gedeelte van IJlst al lange tijd bezig. Er werden verschillende plannen gelanceerd, zo wel door de gemeente als door parti culiere belanghebbenden. Uiteindelijk kwam, na stemming in de raad, het oorspronkelijke idee weer uit de bus. Dit behelst een ontsluiting middels een brug over Westelijke Dijgracht in het verlengde van de Eegraeht. Hier zijn vele bewoiners „pür op tsjin”. Zij vrezen dat hiermee het zware verkeer in de gerstaureerde kern van Oud IJlst wordt gehaald en dat is niet bevorderlijk voor de toe stand van de merendeels oude wonin gen. Daar komt nog bij dat het stre ven van het gemeentebestuur altijd ge-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1