Jaarvergadering had ’n rustig verloop B. EN W. IJLST MOGEN VERDER MET DE ONTSLUITING POLDER IJLST GING DOOR STOPLICHTEN Bols ward Afsliutdijk VSB geen voorstander van reorganisatie skütsjesilen! IORGAAND VERKEER DOOR UDSEND GESTREMD VOOR tACHTAÜTO S EN AUTOBUS :N OVEIRGE VERKEER VERl i'O MMmW en Maximum aantal decibels voor fabriek in Sloten nog te hoog? ^EKMfKQERIER Mevr. Wijbenga: „dit plan is strijdig met algemeen belang" IA sis de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van VERSCHIJNING SNEEKER NIEUWSBLAD1 3' mi Los werkman stal van kennissen 2500 gulden Brandweer voorkomt uitbranden woonboot Man veroorzaakt een botsing en rijdt door 1 Alcohol bij aanrijding in spel Inspecteur volksgezondheid tegen vergunning in beroep In huurpanden ingebroken VANDALEN SLAAN TOE I] Sjoerd Hobma is met een mi nimale meerderheid herkozen als voorzitter, een aantal voor stellen van broer Sietze zal door VSB stemmen gesteund worden tijdens de jaarverga deringen van de SKS, en twee andere voorstellen werden voor kennisgeving aangenomen. Dit is de schamele oogst die de vergadering van de Vereniging van Schippers en Bemannings leden zaterdag heeft opgele verd. en de muuwww V ft fe ld i' f SNEEKER NIEUWSBLAD •i W (Vervolg op pagina drie) roe- tWMWWUMAAVWWVWUVWVMWAV V Nederlands is voor Nederlanders een gemakkelijke taal, althans Blijkbaar voor sommige instanties niet. Zoek maar eens de fouten die in afgebeelde borden voorkomen. Juist. En waar staan ze. Denk daar maar eens over na. In het kader van de sobere kerstdagen worden geen prijzen beschikbaar gesteld en s.v.p. stuur ook geen oplos singen in, want we zijn nog oververmoeid van de beide Sint Nicolaas- puzzels. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags Al diegenen die meewerken aan het tot stand komen van het Sneeker Nieuwsblad wen sen U prettige kerstdagen en denk erom: alles met mate. MAANDAG 23 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 102 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1/233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 1/231/ 1/235, 221/7. Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 1,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 12,per halfjaar (bij vooruitbetaling) De dader die op dat moment nog niet bekend was, verdween schielijk- Later kon hij toch opgespoord worden. Na een blaastest bleek dat hij stevig aan Bachhus had geofferd. Zijn voertuig werd in beslag genomen. Beide wa gens waren aan de voorzijde bescha digd. ver- toen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o In verband met het verschijnen van het Sneeker Nieuwsblad op VRIJDAG 27 DECEMBER is de sluitingstermijn voor advertenties en kopij vervroegd tot DINSDAG 24 DECEMBER 12.00 UUR. blijven en eventueel bestuurslid zijn) gingen vlot onder de hamer door. Toen kwamen de voorstellen van het Lemster Skütsje aan de orde. Tijdens de wedstrijdenreeks in het afgelopen seizoen was onder de Lemsters een discussie geweest en dat resulteerde in een zestal voorstellen voor de jaar vergadering van de Sintrale Kommis- je Skütsjesilen eind januari, De VSB werd om steun gevraagd. De Sneker brandweer is vrijdagmid dag eigenlijk „voor spek en bonen” uitgerukt. Er was een verzoek om assistentie uit Franeker binnengeko men om een daar woedende brand te blussen. Toen de spuitgasten in Franeker arriveerden, samen met hun collega’s uit Harlingen, bleken de Franekers niets van een verzoek te weten. Later werd ontdekt dat een belangstellende opdracht had gege ven tot het oproepen van hulp. De regionale inspecteur van de Volks gezondheid is in beroep gegaan bij de Kroon tegen het verlenen van een hin derwet vergunning door b. en w. van Sloten aan de Centrale Veevoederfa briek „Sloten”. Voornamelijk zijn de bezwaren van de inspecteur gericht te gen de geluidsoverlast die door de fa briek maximaal mag worden veroor zaakt. BAKZEIL GEHAALD Bij monde van Sietzo Hobma werd voorgesteld het startgeld te wijzigen van 100,in f 150,Luxe voor' werpen als prijzen af te schaffen en deze te vervangen door geldprijzen op dat een evenredige vierdeling onder de bemanningsleden vergemakkelijkt kon worden. Verder dienen er naar de me ning van Hobma en zijn mannen vol doende toegangskaarten aan beman ningen, hun vrouwen en kinderen ver strekt te worden, kan er aan da lig plaatsaccommodatie nog wel het één en ander verbeterd worden en dient de tijdsmarge tussen de afloop van de wedstrijd en het indienen van een pro test op minimaal één uur gesteld te worden. ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs. El De Sneker brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag kun nen voorkomen dat de woonboot van de heer Krijgsman, eigenaar van de Di- mo aan de Oppenhuizerweg, uitbrand de. De bewoners werden gewekt door het blaffen van hun hond. 8» De 25-jarige H.M. uit Sneek verleen de vrijdagavond omstreeks half twaalf op ’t kruispunt Oosterdijk-Ged. Poor- tezijlen in Sneek geen voorrang. Het slachtoffer van zijn egoïsme was de heer G. van der Berg, die niet meer kon voorkomen dat hij werd aangere den. In de oorspronkelijke vergunning wa ren daarvoor geen beperkingen gesteld. Het gemeentebestuur van Sloten vond Voorstellen over het Vletsjesilen en een statutenwijziging twe, bemannings leden van hetzelfde skütsje kunnen deel uit maken van het VSB-bestuur; ook niet bemanningsleden, mits zij op een skütsje gevaren hebben, mogen lid Mevrouw Wijbenga-van dier Meuten wenste vooraf een stemverklaring te geven. Uitgebreid legde zij uit waarom zij als wethouder toch haar zegen aan die voorstel niet kon mee geven. Recentelijk heeft Oud-IJlst zijn historische karakter were terug gekregen en zij vond het onverant woord dit weer aan te tasten. „Hier in IJlst is een woon- en leefmilieu dat men niet zo vaak tegenkomt en daar moeten we zuinig mee zijn”. Naar hun mening was de ontslui ting op de voorgestelde manier in strijd met hiet algemeen belang. Zij wenste duidelijk te onderstrepen dat zij geen tegenstandster van een ont sluiting op zich is. Misschien is er een andere oplossing te vinden.” daging van de behandeling te krijgen tot na 15 februari, maar hij kreeg niemand mee. Na een schorsing waar in de PCP, de PvdA en Vrije Kiezer R. Rijpma zich terug trokken voor be raad, bleek dat alleen de socialist achter zijn eigen motie stond en deze behoefde dan ook niet in stemming gebracht te worden, nu 60 decibels overdag en 55 ’s nachts acceptabel, de inspecteur vond 45 over dag, 40 ’s avonds en 35 *s nachts het maximaal toelaatbare. De nieuwbouw en uitbreiding van de fabriek, waarvoor een nieuwe hin derwetvergunning moest worder af gegeven, komen door dit beroep niet in gevaar. De nieuwe vergunning gaf niet alleen richtflijinen voor de ge luidshinder maar ook voor de stof- opvang. Deze voorwaarden werden opgesteld in overteg met de ar beidsinspectie. jarige los-werkman J.H. uit de Wa- terpoortstad aangehouden. Aanleiding was de ontdekking dat H- de laatste maanden een bedrag van in totaal 2500 gulden van kennissen had gestolen. Er is proces-verbaal tegen hem opge maakt. Onbekende vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag om streeks een uur of één een winkelruit vernield van de firma Looper in de Kruizebroederstraat. Vorige week werd ingebroken in het LPG-station aan de Kamerlingh On- nesstraat op het Industrieterrein. Een schrijfbureau werd opengebroker.. Er verdween een bedrag van 12 gulden en enige pakjes sigaretten veranderden van eigenaar. Ook de buurman van ’t benzine-station, autospuitbedrijf Sluy- ter kreeg ongewenst bezoek. De oogst was hier iets groter, namelijk 14 gul den. Een der wanden bleek vlam te heb ben gevat door oververhitting van de open haard. De schade bleef beperkt tot een gedeelte van de wand. De brandweer die snel ter plaatse was, heeft met een hogedrukspuit het smeu lende gedeelte geblust. Een verbeten kijkende PvdA-er E. Goudriaan en een gelaten de nederlaag over zich heen laten komende wethouder mevrouw M. A. VV'jjbenga-van der Meulen, moesten donderdag toestaan dat het krediet ter ontsluiting van de Ruiterpolder (de beroemde en beruchte komende brug over de Oosterdij- gracht) door de meerderheid van de Ulster raad werd verleend. Vijf leden verklaarden zich voor het voorstel van de meerderheid van het college, de twee socialisten weigerden hun fiat er aan te geven. HAKKEN OVER DE SLOOT De eerste discussiestorm stak op toen de herverkiezing van voorzitter Sj. Hobma op het spel stond. Er waren geen tegenkandidaten ingediend en vol gens de heer A, Kramer kon die voor zitter bij acclamatie herkozen worden, tenzij iemand uit de zaal schriftelijke stemming wenste. Zo’n schriftelijke stemming zou alleen kunnen uitmon den in een herbenoeming of een afwij zen van de huidige praeses van de „vakbond van schippers en beman ningsleden.” Het was een matig geleide bijeen komst. Voorzitter Hobma joeg de voorstellen in hiet laatste stadium van die vergadering erdoor omdat hij zag aankomen dat men in tijdnood zou ko men in verband met de receptie en de feestavond in diezelfde grote zaal van Hotel Hanenburg. Dit ter gelegenheid van het eerste lustrum van de vereni ging (zie elders). Zijn haast werd hem niet in dank afgenomen. Geïrriteerde stemmen uit de zaal eisten discussie. In deze omgeving hadden de indieners van het alternatieve plan de ontslui- tingsbrug gedacht. Op de achtergrond de boerderij van de heer De Jong. Op de voorgrond loopt de Eegracht met daar vlakbij de laatste woningen van de Galamagracht. De fotograaf staat op het stuk land waar de toerit tot de brug moet komen. (Foto Studio Ger Dijs). GEEN NOODZAAK Burgemeester Mumsen gaf in het kort een overzicht wat er zich allemaal had afgespeeld vooral in verband met een vergiadierinig die maandagavond zou zijn gehouden en waar een alternatief plan zou worden gepresenteerd. Hij kwam tot deze „apologie” nadat de heer Goudriaan hem gekapitteld had over het feit dat hij op het laatste ogenblik had afgebeld. „Ik sta open voor ieders plan, want ik vind dat je ook anderen een kans moet geven. Toen vanuit de buurtver eniging „Aid Drylts” dq uitnodiging kwam, werd er uitdrukkelijk over een hoorzitting gesproken, waarbij ook Ge deputeerde Staten zouden komen en vertegenwoordigers van Provinciale Waterstaat, PPD en ruilverkaveling. Nadere informatie leerde hem dat hét grootste deel van de genodigden niet aanwezig kon zijn. „Daarom zag ik er de noodzaak niet van in om ook naar die vergadering te gaan. Ik wil de wel een gesprek met alle betrok kenen maar niet een bijeenkomst tus sen het college en Aid Drylits of een commissie daaruit.” De gemeentepolitie van Sneek heeft in de loop van de vorige week de 20- (Vervolg op pagina drie) - Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD GEEN VALSE HOOP De behandeling van dit voorstel vond hij een formele uitwerking van het principebesluit. Er is een kostenra ming gemaakt en. daarvoor moeten de financieringsmiddelen worden aainge- vraagd. Dat betekent niet dat het al ternatieve plan geen onhaalbare zaak zou zijn. Hij wilde geen valse ver wachtingen oproepen maar beloofde wel dat het college dit plan op zijn meritus zal bekijken, met kostenra mingen erbij en dat zal dan ongetwij feld via de ingekomen stukken in de raad komen esj ter discussie kunnen worden gesteld. Met eventueel alle ge volgen van dien”. In eerste instantie leek mevrouw Nooitgedagt-Oranje aan onzekerheid ten prooi gevallen te zijn. „We heb ben een besluit genomen, al was het dan met de hakken over de sloot. Hoe moeten we nu?” Maar dit was maar schijn. „Is dit een manier van bestu ren. Als we dit voorstel uitstellen, waar blijven we dan? Zijn we een ge meentebestuur of een speelbal van op vattingen van bepaalde mensen? Ik woon ook niet zo rustig meer als twin tig jaar terug! En we hebben toch be perkende maatregelen toegezegd.” Burgemeester Mumsen was het rend met haar eens. De heer Rijpma (Vrije Kiezers) klaarde aan zijn voorstem van de voorwaarde te hebben verbonden, „als er geen beter plan is”. Nu is er evenwel een alternatief, een altema- Het bleek al sniel uit de diskussie dat de pogingen van het „Rode front” geen succes zouden hebben. Mevrouw J. Nooitgedagt-Onanjie (PCP) ver klaarde open te staan voor nieuwe al ternatieven, maar wilde nu, geïnspi reerd door een geladen burgemeester H. W. F. Mumse voortborduren op het principebesluit zoals dat op 20 juli van dit jaar, was genomen. Goudriaan trachtte de boort nog af te houden door via een motie een ver- Dit werd hem vanachter de be stuurstafel bestreden. Het moest een vrije stemming worden. In het kamp van Siete Meeter gingen twee vin gers omhoog. De briefjes werden rondgedeeld en ais uitslag kwam ’n kleine meerderheid voor Hobma uit de bus. 61 stemmen uitgebracht: 32 voor Sj. Hobma en 29 tegen. Een te ken aan de wand, werd gemompeld. ft-ft - Wa git®

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1