Oppositie stak rotje niet af in raad Wymbritseradeel „IJLSTER DAM CLUB” 50 JAAR STABILITEIT xJt ui til Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL IJLST van en SNEKERMKOERIER Milieuraad stelt commissies in NIEUWJAARSRECEPTIES I X Gemeentebestuur brengt voorlichting dichter bij hoor bevolking Uit de Marktstraat" X het NIEUWSBLAD Ml In dit nummer is als bijlage opgenomen VARIABELE WERKTIJDEN GEMEENTEWERKEN (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). W SNEEKER NIEUWSBLAD x<< Een vonkende botsing tussen de „gewone” raadsleden en college van b. en w. heeft de behandeling van de (sluitende) begroting 1975 van Wymbritseradeel niet opgeleverd. Uiter aard probeerde de oppositie houding en daden van college en „bestuurspartij” op enkele punten over de hekel te halen maar tot een nietsontziende confrontatie wilde (of kon) men het niet laten komen. Het lontje van het rotje blééf smeulen. Op een bepaald moment meende de oppositie genoeg slakken van zout te hebben voorzien, voldoende genoegdoening te hebben ge kregen. De laatste hamerslag viel dan ook, na zeven uren ver gaderen, bij een vredige kerststemming. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD -ie f SNEEKER NIEUWSBLAD van de gemeente LIUWE DEAM leidt bijna tot een conflict KLAPPEN OPVANGEN J ze GEEN TEGENPRESTATIE Ook dit jaar is het mogetijk om de vroede vaderen die aan het hoofd van de gemeenten Sneek en IJlst staan, de beste wensen voor 1975 aan te bieden. Op nieuwjaarsdag kan dit zowel ten Sneker als ten Ulster stadhuize van half twaalf tot half een. Uiteraard s middags. Verschijnt: maandags en donderdags R. BEERINGA (FNP-PW) tegen artikel 9 voor mag het zullen onderzoeken hoe de werkwijze van de Milieuraad op hun. gebied zal moeten zijn. VRIJDAG 27 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 103 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 "UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 7,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 12,per halfjaar (bij vooruitbetaling) ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4231, 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Evenals, reeds eerder, bij de gemeente secretarie en de sociale dienst, zijn voor de dienst gemeentewerken aan de Schoolstraat variabele werktijden ingevoerd. Zij zullen hun conclusies in die vorm van een beknopt rapport over 1 a 2 maanden aan de Milieuraad voorleg gen. Snekers die suggesties hebben, die zij onder de aandacht van de com missies of de Milieuraad willen bren gen, kunnen die schriftelijk bij het ge meentehuis indienen (bureau maat schappelijk welzijn, Marktstraat 9). Kerstfeest 1974 is weer voorbij. Het is geen witte kerst gewor den, maar ja, wie verwacht dat tegenwoordig ook. In de „famyl- jerounte” is het feest van ’t licht ingetogen of uitbundig gevierd. Maar niet alleen daar: de kerst- nachtdiensten in de verschillende kerken „puilden” dit jaar weer uit. De foto uit de R.K. Kerk aan de Singel in Sneek geeft er een beeld van. Overigens niet alleen de nachtdiensten werden druk be zocht, ook in de diensten van eerste kerstdag was het nog moeilijk een zitplaats te vinden. (Foto Studio Ger Dijs). ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs. '-b Na enig overleg werd besloten drie commissies ad hoe in te stellen: groen voorziening en natuurbehoud; menta liteitsveranderingen; vervuiling van de sitad in he<t algemeen, De commis sies, die elk uit drie leden bes taan, Nu staat in artikel 9 van de statuten van de Vereniging van eigenaren, dat men van die „sociale verhuur1' alleen ontheffing kan krijgen als zo’n besluit in dat bestuur met algemene stemmen wordt genomen. En in dat bestuur zit een vertegenwoordiger van de gemeen te, zodait een dergelijk besluit altijd te gengehouden kan worden. Die verte genwoordiger in dat bestuur is na mens Wymbritseradeel: burgemeester Cazemier. De ontwikkelingen rondom heti plan Liuwe Daiem bij Gaastmeer vormde de- hoofdmoot van de discussie. Voor de 56 recreatiewoningen in dat plan waren destijds huurbepaiiingen gemaakt, die kopers en huurders van die woningen verplichten om minstens tweemaal twee weken per jaar hun woning be schikbaar te stellen voor verhuur aan sociaal mindier bedeelden. Van de 56 woningen zijn er thans 44 verkocht. Acht zullen voor permanente recreatie ve verhuur in bezit komen van de Nederlands Hervormde Kerk en de Ichthusstichting. Nu bleek echter, dat zestien woningen zijn verhuurd zónder toepassing van de bepaling om de hui zen twee keer twee weken af te staan. Dat nu vormde hèt punt. zo’n kleine twintig jaar geleden. In de toen juist klaar gekomen Jan Nooitge- dagtstraat bleken maar liefst tien po tentiële dammers te wonen en die be sloten en massa toe te treden. Onder dat groepje bevond zich ook de huidi ge voorzitter, de heer Ruiter, die aan vankelijk geen bestuursfunktie bekleed de en pas in 1962 de heer P. de Boer opvolgde- Inmiddels was de jeugdclub, een aparte categorie bij de Ulster Dam Club, van de grond gekomen. Een belangrijke zaak, want juist daar wordt de basis gelegd voor een even tuele al dan niet voorspoedige dam- toekomst. Momenteel is het met name de heer M. Postma, die zich voor de ze groep jongeren beijvert. Op die directe vraag gaf burgemees ter Cazemier een ontwijkend antwoord dat er uit bestond, dat men alles wat in plan Liuwe Daem is gedaan bijvoorbeeld gehandicapten niet zien als een tegenprestatie voor verlenen van ontheffing aan „de zes tien”. Doordat ongeveer acht wonin gen straks voor permanente verhuur aan gehandicapten beschikbaar komen geeft ook een extra demensie aan het sociale element. „Wij vinden dat een enorm voordeel”, zegt de heer Ruiter die tevens voor zitter is van de ZWH-Bond. „Veel pro blemen zijn daarmee meteen de wereld uitgeholpen. Bovendien, en dat is ook een belangrijke drijfveer geweest om ons af te zonderen van de Friese Bond, is de contributie van de ZWH-Bond veel en veel lager. Bij de Friese Bond betaal je per lid per seizoen vijftien gulden, bij onze bond kost het per jaar voor de hele club slechts zeventieneneenhalve gulden. Dat is een veel te groot verschil”, al dus de heer Ruiter, die dit jaar met lede ogen zag, dat een. viertal clubs, waaronder Scharnegoutum en West- hem, dat zich eveneens van de Friese Bond losmaakte, een eigen bond, de damfederatie Westergo, stichtte en niet toetrad tot de ZWH-Bond. „We hebben toenadering gezocht, maar men wees die van de hand. Willen ze er op terug komen, dan zijn wij van onze kant altijd bereid onze medewerking daaraan te verlenen”. Vorige week werd in ’t gemeentehuis de tweede vergadering van de Milieu raad gehouden. De vergadering had o.m. tot doel het maken van een in ventarisatie van de werkzaamheden. Voor deze inventarisatie waren twee stukken met suggesties binnengeko men: één van de C.J.N. afdeling Sneek en één van het lid de heer D. Postu- ma. Verder was er een lijstje ge maakt waarop die zaken vermeld ston den die door „Milieuzorg Sneek” al waren aangevat, maar nog niet waren afgemaakt. Een aantal hiervan zou door de Milieuraad kunnen worden voortgezet of afgerond. Tijdens de rondvraag, werd de aan dacht gevestigd op het wangedrag van sommige (of vele) Groninger vissers in de stad en op de moge lijkheid om de Kalkarheffing voor een ander doel te bestemmen. De Milieuraad komt weer bijeen op woensdag 29 januari, ’s avonds om half acht, in het stadhuis. De heer Heeringa liet het rotj« niet ontploffen. Hij meende tussen de re gels door antwoord te hebben gekre gen en vermeed een levensgrote con flictsituatie, Men liet de zaak voor wat het is naidat de hieer F. Attema (CDA) nog met een sommetje was gekomen waaruit bleek, dat het so ciale veihuurselement in het plan zelfs groter blijkt te worden dan in eerste instantie voor mogelijk was gehouden. De „voorlichting” Sneek zal vanaf 1 januari in het in formatiecentrum aan de Kruiizebroe- derstraat 4 worden geconcentreerd. Dit is mogelijk geworden door uitbrei ding van de mankracht met de heer E. Ehrhardt, reeds werkzaam ter se cretarie. Door de permanente bemanning is het centrum nu op alle werkdagen ’s mor gens van negen tot twaalf uur ge opend.’ Vocrts op woensdagmiddag var twee tot vier uur en op woensdag avond van half zeven tot half acht? In het centrum, waar iedereen met alle mogelijke vragen over de ge meente terecht kan, zullen vanaf 1 ja nuari kleine exposities worden inge richt. De eerste ,,Min;i-tentoonstelling” be treft alle tekeningen die tot nu toe door de hfeer A. J. Roosenstein uit Sneek voor de strip Minne en Minke in het gemeentelijk informatieblad „Uit de Marktstraat” zijn vervaardigd. Helemaal tevreden was de heer Berg- sma niet. Er is destijds in de raad genoeg op gehamerd geen uitzonde ringsmogelijkheid te scheppen. Dat ar tikel 9 zat ook de heer Heeringa (FNP-PW) hoog. „Toen ik daar des tijds tegen te keer ging wist ik al, dat de bouwers iets aan die eerste zes tien huurders hadden toegezegd. Ik vraag dan ook of de burgemeester er van heeft geweten toen da statuten werden vastgesteld.” Deze maand bestaat de Ulster Dam Club vjjftig jaar, een respectabele leef tijd waaraan niet zondermeer voorbij kan worden gegaan. Dat gebeurt dan ook niet. Vanavond recipieert het be stuur van IJDC in het Mienskipshüs, het gebouw waar de dammers uit het Stedeke reeds jarenlang elke maan dagavond, behalve natuurlijk tijdens de zomermaanden, bijeenkomen. i Ook bij deze dienst kozen burgemees ter en wethouders eerst weer voor een proef van een half jaar, van 1 januari tot 1 juli. Het ingevoerde systeem is hetzelfde als dat bij secretarie en sociale dienst. Binnen de bloktijden van negen tot twaalf en ’s middags van twee tot vier uur moet iedereen aanwezig zijn en is iedereen ook bereikbaar door eerder Hemelum en Warns zitten? Een düide-te begmnen jrf later te eindigen. De lijk verschil tussen de ZWH- en de Friese Bond is wel dat de laatste het spelen van tientallen als een verplich ting stelt, terwijl de ZWH-Bond tijdens een treffen tussen twee damclubs geen regels stelt aan het aantal deelne mers. Heeft ploeg A achttien spelers en ploeg B ook, dan kan er zonder problemen gespeeld worden. Het aan tal is willekeurig gekozen, het kunnen er meer, het kunnen er ook minder zijn. variabele werktijden gelden niet voor personeelsleden die vrijwel constant in de buitendienst werkzaam zijn. IJDC, die zowel een eerste, tweede als derde klas heeft, neemt deel aan de Zuid West Hoek Bond, waarin buiten IJDC ook De Kroonschijf uit Sneek, De Wymerts uit Jutrijp-Hommerts, Follegea, Sleat, Balk, Oudemirdum, Ook de heren J. Wassenaar en R. Kingma zullen daar vanavond aanwe zig zijn. Zeker niet ten onrechte, want zij waren het, met de inmiddels over leden H. van Tuinen, die de oprichting in 1924 een feit deden zijn. De club startte toen' met een ledentotaal van twaalf man, een aantal dat in dfe loop der jaren uitgroeide tot omstreeks de dertig. Tekenend voor de stabiliteit van de club is dat men in feite nooit problemen heeft gehad over een forse, dan wel een zorgen barende ledenaan- was of ledenverlies. Ook nu nog schommelt het totaal rond de dertig. Voorzitter J. Ruiter: ..Precies weet ik het niet, maar ik meen dat we 32 le den hebben. Dat is inderdaad bijzonder stabiel.” De grootste opleving deed zich voor Uiteraard moest burgemeester Caze mier de klappen opvangen. Zijn eerste reactie: „Heren, jullie halen alles doorelkaar!”. Hij zorgde daarop voor een resumé en stelde duidelijk, dat de Vereniging van eigenaren dat besluit voor ontheffing aan „die zestien” in derdaad unaniem heeft genomen. „Met de achtergrondinformatie die mij werd verstrekt vond ik het ver antwoord voor die zestien een uitzon dering te maken. De afspraken dateer den al van héél lang terug en terwille van de realisering van het plan meen de ik iets te moeten doen”. „HOE KAN DAT?” ,JIoe kan dat”, zei de heer I. Berg- sma (FNP-PW); hij voelde zich bij de neus genomen. Zijn partijgenoot D. Naaita vroeg of men van de statuten is afgeweken en dat men zich gebon den heeft gevoeld aan afspraken die vóór het maken van de bepalingen zijn aangegaan. Van de kant van de CDA kwam ook enige kritiek. Het was de heer J. S. Hettinga, die vond, dat de partij, die fouten heeft gemaakt ook maar weer moet goedmaken. ré..,.. i «sre- e- 4**- - ré,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1